The Swedish term "gå och lägga sig" matches the English term "get off to bed"

other swedish words that include "gå" : english :
avtagande abatement
förkortningar abbreviations
abdikera, avsäga sig abdicate
själsgåvor abilities
förmåga, möjlighet ability
borttagande ablation
avsäga sig abnegate
utan gälar abranchiate
tillmötesgå accede to
gaspedal accelerator
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
accept, accepterande, antagande acceptance
tillgång access
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
beledsaga accompan
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
befullmäktiga accredit
noga, ackurat, verkligt accurate
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
prestantion, insats, gärning achievement
habegär acquisitiveness
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
anpassningsförmåga adaptability
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
ytterligare, extra additional
mottagare, adressat addressee
anhängare adherent
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
justeringar adjustments
förmaningar admonitions
antågande advancing
motgång adversity
flygare aeronaut
tillgänglighet affability
tillfoga, fästa affix
plåga afflict
efterdyningar, efterräkning aftermath
agat agate
företag och organisationer agencies
total, aggregat aggregate
plåga aggrieve
flyganfall air-raid
flygare airman
gång aisle
stiga av alight
samtliga, allting, allt, alla, all all
mångsidig begåvning all-rounder
fästa, tillägga allfix
alligator alligator
ändringar alterations
belöpa sig till, uppgå till amount to
angoragarn angora wool
glödga anneal
irritera, förarga annoy
förargar annoys
de heliga anointed
egga upp antagonize
antilogaritm antilogarithm
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
förhärligande apotheosis
överklaga appeal against
lägga till append
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
tillfartsvägarna approaches
vattenledningar aqueducts
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
rustningar armaments
högmod, arrogans, övermod arrogance
arrogant arroganta
a, bestiga ascend
fråga ask
bedja om, begära ask for
frågat asked
frågar asking
frågar asks
samlingar assemblies
tillgång asset
tillgångar assets
sällskapa med, umgås med associate with
umgänge, samfund, association, förening association
antagande assuming
åtagande assumption
umgälla atone for
anknyta, bifoga, fästa attach
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
deltagare attendant
deltagare attender
intyga attest
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
bemyndiga, godkänna authorize
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
avantgarde avant-garde
gata, allé, aveny avenue
flygare aviator
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
bakgård back yard
inneliggande order backlog
åt gården backroom
bakgata backstreet
eneggat svärd backsword
nybyggare backwoodsman
bakgård backyard
baconanhängare baconian
bagage bagage
bagatell bagatelle
bagage baggage
bagarstuga bakehouse
bagare baker
avväga balance against each other
bankettdeltagare banqueter
hullingar barbs
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
barägare barkeeper
prutgås barnacle
samtliga baroner baronage
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
galler bars
sola sig, gassa sig bask in the sun
korgarbete basketwork
pläga be accustomed to
blygas, skämmas be ashamed
återgå be cancelled
duga be fit for
pågå be going on
tynga be heavy
förgås be lost
umgås be on visiting terms with
tiga om be silent about
ligga be situated
gälla be valid
anligga mot bear on
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
sängliggande bedridden
tigga, bettla beg
tiggare begger
tiggande, tiggeri begging
född, frambringa, enfödd begotten
halshugga behead
motsäga, beljuga belie
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
betalningsmottagare beneficiary
gagn, förmån benefit
två gånger om året biannual
tvåfärgad bicoloured
bigami, tvegifte bigamy
galla bile
argsint, gallsjuk bilious
räkningar billing
räkningar bills
födelsedagar birthdays
klinga, knivblad blade
vindstöt, spränga blast
rygga tillbaka blench
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
blockeringar blockages
blodsugare blood-suckers
spränga blow up
spyfluga bluebottle
galt, vildsvin boar
båtägare boatowner
förbindelse, obligation, band bond
bok, tinga book
tjut, känga, stövel boot
onyttig, gagnlös bootless
låntagare borrower
dryckeslag, omgång bout
pojkaktiga boyish
svinga, svänga brandish
smörgås bread and butter
bränningar breakers
brygga, brygd brew
brygga brew (to drink)
bro, slå bro över, brygga bridge
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
bringar brings
vidga, bredare broader
bringade brought
anlägga, bygga, uppföra build
Bulgarien Bulgaria
tvinga, skrämma bulldoze
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
enplansvilla, villa, stuga bungalow
borgare i stad burgess
spränga, spricka, brista burst
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
gå förbi, sidoväg by-pass
ingalunda by no means
omgående by return
apropå, i förbigående by the way
förgången, föråldrad bygone
gapskratta cachinnate
beräkningar calculations
uppringare caller
uppringare callers
golgata calvary
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
rida i kort galopp canter
kapacitet, förmåga capacity
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
fångad captured
fångande capturing
karburator, förgasare carburettor
serieteckningar cartoonings
fönster med gångjärn casement
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fångar catches
fångad caught
tillfoga skada cause harm
gångbro causeway
takmålningar ceiling-paintings
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
kyrkogård cemetery
centrifugal centrifugal
konstatera, intyga certify
bägare, kalk chalice
tugga champ
sång, sjunga, mässa chant
jaga, ciselera, jakt chase
tugga chew
tugga tuggummi chewing
klämta, klockringning, klinga chime
klockringningar chimes
spricka, springa chink
kotlett, kotlett, hugga, hugg chop
huggare, köttkniv, hacka chopper
slänga, kasta, skrocka chuck
kyrkogård church-yard
cigarr cigar
cigarrett cigarette
umgängeskrets circle of friends
överlista, kringgå circumvent
förverkligad pojke cissy
medborgare, medborgare, borgare citizen
medborgare citizens
medborgarskap citizenship
medborgerlig, medborgare civic
fodringsägare claimant
fordringar, fordrar claims
skrammel, ringa, skalla, klang clang
frigång clearance
kyrkliga clergymen
klickningar clicks
klänga, klättra climb
gå i närkamp, avgöra clinch
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
garderob, bagageinlämning cloakroom
pelargång, kloster cloister
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
klunga, dunge, klampa clump
svärm, klunga, klase cluster
delägarskap co-ownership
tvinga coerce
övertygande cogent
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
kollega colleague
kollega collegue
bebygga colonize
pelargång colonnade
färgad colored
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
gå upp i rök come to nothing
serietidningar comics
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
föröva, begå commit
åtagande commitment
vanliga commonly
följeslagare companion
tvinga, betvinga compel
tvingande compelling
konkurrenskraftiga competitiveness
beklaga, klaga complain
klagande complaining
hälsningar compliments
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
databeräkningar computations
datatidningar computer-magazines
hemliga, undangömd, dold concealed
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
bevärdiga med condescend to give
ledningsförmåga conductance
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
vederlägga confute
konjugationer conjugations
viga, inviga, helga consecrate
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
varumottagare consignee
statsobligationer consols
konstruera, bygga, anlägga construct
konsultera, rådfråga consult
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
förakt, ringaktning contempt
dementera, motsäga contradict
vitsgåta conumdrum
omvandlingar conversions
övertyga convince
övertygande convincing
kokerska, laga mat, koka, kock cook
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
litterär äganderätt copyright
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
fördärv, förgängelse, skada corruption
vagga, babysång, barnsäng cot
villa, stuga, hydda cottage
oräkneliga countless
banor, harjägare, springare, kurser courses
artig, elegant courtly
gård, gårdsplan courtyard
begärlig efter covetous of
ladugård cow-house
prärievargar coyotes
vagga cradle
tokiga, galen crazy
skapa, frambringa, komponera create
fordringsägare, borgenär creditor
krypa, smyga creep
kremeringen, eldbegängelse cremation
snaggad crew-cut
bedragare, krok crook
schlagersångare crooner
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
kråka, gala crow
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
bägare, pokal, kopp cup
aftonringning, utegångsförbud curfew
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förhänge, ridå, gardin curtain
nigning, niga curtsy
niga för curtsy to
kund, gäst customer
konjunkturbetingad cyclical
tillfoga skada damnify
danagäld danegeld
dingla, slänga dangle
töras, våga, drista sig, understå sig dare
vågar dares
vågad, vågad, oförvägen daring
ligga i mörker darkle
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
anagga dash it
käck, elegant dasher
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
dagliga day-to-day
dagar days
utestänga debar
utsvävningar debauchery
försvaga debilitate
utfråga debrief
gäldenär debtor
stiga av en buss debus
halshugga decapitate
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
bedragare deceiver
däcksgast deck-hand
avfärga decoulour
avtagande, minska decrease
handling, gärning deed
gåvobrev deed of gift
bevärdigas deign
befullmäktigad delegate
delegation delegation
borttagande deleting
raderingar deletions
överlägga, betänksam deliberate
rådpläga om deliberate upon
däld, dalgång dell
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
begärde demanded
göra invändningar demur
avgå (om fartyg), avresa depart
avgångshall departure hall
avgång departyre
avbildningar depicts
beklaga deplore
depression, nedgång, lågtryck, depression depression
förlöjliga deride
förlöjligade derided
minska, stiga ned descend
ättlingar, efterkommande descendants
nedgång, sluttning, härstammning descent
beskrivningar descriptions
vanhelga desecrate
beteckningar designations
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
försmå, förakta, ringaktning despise
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
jagare destroyer
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
osammanhängande desultory
hitta, uppdraga detect
försämringar deteriorations
dra ifrån, förringa detract
ödeläggande devastating
utvecklingar developments
övergå, överlåta devolve
ägna, helga devote
ringa, urtavla dial
uppringare dialer
mellangärde, bländare diaphragm
gänghuvud die-head
gängkloppa die-stock
utvidga dilate
middagsgäst diner
middagsgäst dinner-guest
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
riktningar directions
invaliditet, oförmåga disability
stänga av disable
arbetsoförmåga disablement
oeniga disagreed
frånsägande disclaimed
avsägande disclaimer
urbleka, avfärga discolour
modfälla, gäcka discomfit
koppla av, stänga av disconnect
uppdraga, upptäcka, hitta discover
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
landstiga, landsätta, debarkera disembark
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
skingra, förjaga dispel
misshaga displease
engångsartiklar disposables
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
beskaffad, hågad disposed
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
vederlägga disprove
avståndstagande dissociation
utvidga distend
förvränga, vanställaförvrida distort
utom sig, galen distraught
sorg, smärta, plåga distress
oeniga disunited
diverse, åtskilliga divers
göra, duga, uträtta do
gåva donation
gåvor donations
gård, bakgård dooryard
bedragare double-dealer
ifrågasatts doubted
skyfall, nedgång downfall
hemgift, gåva dowry
uttagningar drafts
dra, dragga, släpa drag
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
vindbrygga draw-bridge
vindbrygga drawbridge
ritningar drawings
garnering, sås, majonässås dressing
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
förjaga, fördriva drive away
hänga ned, sloka droop
odugling, blindgångare dud
gödsel, gödsla, dynga dung
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
begär, iver eagerness
avkastningsförmåga earning capacity
som går åt öster eastbound
kyrkliga ecclesiastical
uppbygga edify
utgåva, upplaga edition
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
förvekligad effeminated
ansträngningar efforts
utgång, utgående egress
armbågar elbows
äldre, gammal elderly
elegans elegance
sirlig, elegant, stilfull elegant
önskvärd, berättigad, valbar eligible
förlänga elongate
gäcka, kringgå elude
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emanera, utgå emanate
förvekliga, kastrera emasculate
inskeppa, gå ombord embark
kejserliga emperor's
bemyndiga empower
uppföra, stadga, påbjuda enact
inlägga, inpacka encase
omringa encircle
bifoga, innesluta enclose
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
gåvofond endowment
försvaga enervate
försvaga enfeeble
engagerad, upptagen engaged
förbättringar enhancements
gåta enigma
gåtfull enigmatic
ålägga enjoin
förstora, vidga enlarge
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
ingång, entré, inträde entrance
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
storma med stormstegar escalade
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
noteringar, beräknar estimates
undvika, undanbe sig, undgå evade
missgärning evil deed
ogärning evildeed
noga, exakt exact
överskrida, överstiga exceed
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
utöva, anstränga exert
uttömma, utmatta, avgas exhaust
avgas exhaust gas
utställningar exhibitions
krävande, tvingande exigent
utgång, utfart exit
expandera, utvidga, utbreda expand
åtgång, utgifter expenditure
utgångs expiration
sprängämnen explosives
förringa, förmildra extenuate
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
utdragare extractor
ögla, öga eye
myt, legend, fabel, saga fable
fakultet, förmåga faculty
knog, cigarrett, knoga fag
saga fairy-tale
vittgående far-reaching
lantgård, bondgård, hemman farm
lantgårdar farms
bondgård farmstead
gårdsplan, gård farmyard
i ropet, modern, elegant fashionable
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
stänkskärm, stötfångare fender
ferrolegeringar ferro-alloys
fält, gärde, mark, åker field
inredning, anslutningar fittings
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
flagga flag
slaga flail
flinga, flaga flake
flamma, låga flame
ljunga, blixt, blixtra flash
flygare flier
slänga, slänga, kasta fling
prygel, aga flogging
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
gylf, flyga, fluga, vaja, fly fly
flugägg flyblow
flygare, flygplan flyer
flygande hund flying fox
skumma, skum, lödder, fradga foam
folksaga folk story
anhängare follower
gångstig footpath
gångstig, trottoar footway
våld, tvinga, kraft, tränga force
undantränga force aside
tvingade forced
med våld, övertygande forcibly
tvingande forcing
förutsäga forecast
utlänningar foreigners
föregångare forerunner
förebåda, förutsäga, spå foretell
förgäta, glömma forget
gaffel fork
fjorton dagar fortnight
borgar forts
franchistagare franchisee
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
fri man, hedersborgare freeman
gnaga, oroa sig fret
tiggarmunk friar
fregatt frigate
skumma, fradga, skum froth
njutning, förverkligande fruition
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
flyktingar fugitives
explodera, ljunga fulminate
ryka, ilska, ånga fume
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
roligaste funniest
underliga funny-looking
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
säkringar fuses
meningslöshet, fåfänga futility
gabardin, kaftan gabberdine
gavel gable
gaveltak gable roof
gaelisk, keltisk Gaelic
gaffelriggad gaff-rigged
bas, gamling, förman gaffer
gaggig, senil gaga
motsäga, bestrida gainsay
gång, sätt att gå gait
gala, stor fest gala
galaktisk galactic
skavsår, galla, skava gall
gallblåsa gall bladder
läktare, galleri gallery
kabyss, galär, pentry galley
galärslav galley-slave
gallstekel gallfly
Galliléen Gallilee
galoppera, galopp galllop
galläpple gallnut
gallon 4.55 liter (USA=3.79) gallon
galon, träns galloon
galge gallow
galghumor gallows humour
galge gallowtree
galopp dans galop
galosch galosh
galvanisk galvanic
uppliva, galvanisera galvanize
galvanometer galvanometer
snygga ben gam
jaktlagar game laws
gåskarl gander
liga, gäng, lag gang
gangstervärlden gangland
lång och gänglig gangling
landgång gangplank
gangster gangster
gång, landgång gangway
ställning, brygga gantry
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
bliga, gapa gape
gapande gaping
garage, bilverkstad garage
garantera garantee
garanterat garanteed
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
gardenia gardenia
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
garnityr garniture
garnison, besättning garrison
gas, bensin, gasa, prat gas
gas-bildning gas-formation
gastätt gas-tight
gaslåga gas burner
gaskammare gas chamber
gasspis gas cooker
gaskamin gas fire
gasmask gas mask
gasspis gas range
gasformig gaseous
gasklocka gasholder
förgasa gasify
gasbrännare gasjet
gaslampa, gaslykta gaslamp
gasljus gaslight
gastät gasproof
gasförgiftning gassed
gasning gassing
gastronom gastronome
gasverk gasworks
objuden gäst gate-crasher
grindstuga gate-house
portgång gateway
gallien, gallier Gaul
ridhandske, gatlopp gauntlet
flor, gas gauze
gasbinda gauze bandage
bögar gays
gasell gazelle
gäss geese
könsorgan genitals
godsägare gentleman-farmer
lågadel, societet gentry
vredgas get angry
stiga in i get into
kringgå get round
resa sig, stiga upp get up
galge gibbet
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
jättelik, gigantisk gigantic
gäl gill
gällock gill cover
omringa gird
flickaktiga girlish
gengälda give in return
gärna gladly
blänga glare at
trång dal, dalgång, däld glen
förhärliga glorify
förhärligande glorifying
blänga argt glower
mygga gnat
gnaga på, gnaga gnaw
avgnaga gnaw off
starta, gå go
gå sin kos go away
lägga sig go to bed
gå i kras go to pieces
sporra, egga goad
bägare goblet
odåga god-for-nothing
gudagåva godsend
går goes
golgata golgatha
gås goose
stånga, levrat blod gore
gässling gosling
klänningar gowns
spannmålsmagasin granary
lantgård grange
galler, rost, riva, gnissla grate
galler, gallerverk grating
drickspengar gratuities
gåva, dricka gratuity
hälsningar greetings
plugga grind (a hard reading)
grinvargar grouchers
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
grundläggande undervisning grounding
ogrundad, obefogad, grundlös groundless
garanti, garantera guarantee
garanterar guarantees
garant guarantor
skydd, garde guards
gäst, främmande guest
gästbok guest book
gästhamn guest harbour
gäster guests
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
styrningar guides
beväpnad gangster gunman
hacka, hugga hack
haggaj haggai
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
helga, dov hallow
helgat hallowed
helgar hallows
gloria, mångård halo
fiffiga, händig handy
hänga, hänga hang
klädgalge, galge hanger
galgar hangers
hängande hanging
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
plåga, anfäkta harass
plågade harassed
plågar harasses
plågande harassing
kärvhet, strängaste harshest
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
streckskuggad hatched
högar heaps
ansätta, utfråga heckle
kviga heifer
livtjänare, handgången man henchman
hugga, tillyxa hew
gömd, dold, förborgad hidden
lustiga hilarious
gångjärn hinge
gångjärn hinges
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
umgås hobnob
innehavare, ägare holder
ihåliga hollowed
skräckinjagande horrifying
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
slangar hoses
gästfri hospitable
gästfrihet hospitality
lägga in på sjukhus hospitalize
husfluga housefly
tjut, gallskrika, tjuta howl
förmänskliga humanize
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
jaga hunt
jagat hunted
jägare hunter
jagar, jakt hunting
jagar hunts
gärdsgårdsstör hurdle pole
kasta, slunga, kast hurl
slunga, rusa hurtle
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
tomgång idling
ogärning illdeed
illegal illegally
uppfinningsförmåga imaginativeness
insupa, uppsuga imbibe
överhängande imminent
stänga in immure
meddela, bibringa, tilldela impart
anklaga impeach
driva, tvinga impel
nödvändig, tvingande imperative
oförgänglig imperishable
infoga, införa implement
infogad implemented
infogar implements
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
påläggande imposition
bedragare imposter
fångad imprisoned
ifrågasätta impugn
släktingar genom giftermål in-laws
galaklädd in full dress
förgäves in vain
oförmåga inability
otillgänglighet inaccessibility
inviga inagurate
inviga inaugurate
oförmåga incapacity
förkroppsliga incarnate
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
eldbegängelse, kremering incineration
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
benägen, hågad, sinnad inclined
osammanhängande incoherent
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
anklaga incriminate
ogrannlaga indelicate
anklaga indict
tillfoga inflict
ingående ingoing
invånare, inbyggare inhabitant
ogästvänlig inhospitable
ogärning iniquity
inviga initialize
initiera, starta, inviga någon i initiate
åläggande injunction
värdshus, gätgiveri inn
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
fråga inquire
förfrågan inquiry
infoga insert
infogad inserted
infogande inserting
infogar inserts
bidragande instrumental
förolämpningar insults
försäkringar insurances
lägga sig ut för intercede
samfärdsel, umgänge intercourse
ingripa, lägga sig i interfere
störningar interference
förklaringar interprets
utfråga interrogate
frågande interrogative
intrigant intriguing
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
uppfinningsförmåga inventiveness
förarga, irritera irritate
upplaga, utgång, nummer issue
landtunga, näs isthmus
det plågar mig it hurts me
fångar jail-birds
rymningar jail-breaks
gådrulle jay-walker
pigga upp, jazz, snack jazz
låga, stråle, jet jet
brygga, kaj, pir jetty
upprepningar jingles
krigsgalen jingo
olycksbringare jinx
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
deltaga join in
gått med joined
anslutningar joints
anteckningar jottings
kanna, tillbringare, krus jug
uppkomlingar jumped-up
försvarlig, befogad justifiable
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
minderåriga juveniles
tiga keep silence
hundgård, hundkoja kennel
tangenttryckningar keystrokes
ungar kids
välgärning kind deed
hjärtliga hälsningar kindest regards
vänliga kinds
rike, konungarike, kungarike kingdom
kungar kings
köksträdgård kitchen-garden
glada, drake att flyga med kite
släktingar kith
kattungar kittens
knogar knuckles
buga sig kowtow
arbete, knoga labour
skosnöre, spets, galon, snöra lace
nyckelpiga lady-bird
godsägare laird
klaga, klagan lament
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
godsägare land-owner
båtbrygga landing-stage
värd, jordägare, hyresvärd landlord
språk-riktningar language-directions
gänglig lanky
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
förreglingar latches
gallerverk, galler lattice
slunga, sjösätta, starta launch
rättegång law suit
lagar laws
process, rättegång lawsuit
låg, lägga lay
nedlägga lay down
liggande laying
liga, förbund league
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
avgångsbetyg leaving certificate
flickjägare lecher
huvudbok, liggare ledger
blänga, snegla, grin leer
laglig, giltiga legal
lagliga skyldigheter legalities
legalisering legalization
legalisera legalize
påvlig legat legate
förlänga, förlängas lengthen
organskada lesion
hyresgäst, arrendator lessee
fritaga från liberate from
frigav liberated
ljuga, lögn, ligga lie
ligament, bindsena ligament
radmatningar linefeeds
ljung, långa ling
sammankopplingar linkages
ringa, litet, liten, lilla, föga little
pigga upp liven
ut gängorna liverish
ohågad, ovillig loath
utestänga lock out
låsningar lockups
logaritmisk logarithmic
logaritmiskt logarithmically
lunga loin
gå och driva, söla, dröja loiter
långväga long-range
längsgående longitudinal
odåga, storlom, slyngel loon
galen loony
slinga, ögla, hyska loop
gapskratt loud laughter
blänga lour
spjälgaller, luftintag louver
urringad low-necked
ödmjuk, ringa lowly
reseffekter, bagage luggage
bagagehylla luggage rack
brädgård lumberyard
lysförmåga luminosity
lunga lung
kränga, krängning, sladdra lurch
ligga på lur lurk
begär, åtrå lust
lögnaktig, liggande lying
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
vettvilling, dåre, galning madman
galenskap, vansinne, dårskap madness
tidskrift, magasin magazine
magasin mags
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
avlägga bekännelse make a confession
gäckas med make fun of
bagatellisera make light of
manliga, hane male
obligatorisk mandatory
galning maniac
uppenbar, ådagalägga manifest
pysslingar manikins
åthävor, fason, umgängessätt manners
herrgård manor
herrgård mansion
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
många, flera many
kartläggande mapping
margarin margarine
margarin marge
prästkragar marguerites
gifta sig med, viga, gifta sig marry
tugga masticate
bli till, förverkliga materialze
malvafärgad mauve
mage, gap maw
intetsägande, meningslös meaningless
mått, takt, mäta, åtgärd measure
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
beskäftig, påträngande meddlesome
megahertz megahertz
megafon megaphone
megabyte, MB megs
laga, reparera mend
tiggarmunk mendicant friar
sammanfoga merge
stallänga mews
mikroorganism micro-organism
kryp, mygga midge
mellangärde midriff
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
underåriga minors
näbbgädda minx
återspeglingar mirrors
ogärning misdeed
förlägga mislay
felstavningar misspellings
upplösningar modes
ändringar modifications
pengar, penningar money
pengarna-tillbaka money-back
lägga beslag på monopolize
inteckningar mortgages
mygga mosquito
ömsa skinn, rugga moult
montera, bestiga mount
bergsbestigare mountaineer
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
gå fram, stiga move up
flyttningar moves
smörja, lort, dynga muck
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
glödga, fundera, grubbla mull
flera deltagare multiplayer
många multiple
senapsgas mustard gas
utgångshastighet muzzle velocity
hantlangare, hejduk myrmidon
mystisk, gåtfull mysterious
saga, sägen, myt myth
hugga nab
självplågare, narcissist narcissist
förstatliga nationalize
navigatör navigator
odåga ne'er-do-well
kragar neck-wear
negativa, baksida negative
gnägga neigh
umgängsam neighbourly
nyhedningar neopagans
oförgätlig never-to-be-forgotten
tidningar newspapers
trevligare nicer
näktergal nightingale
inga, nej, ingen no
mindre viktiga non-essential
icke heliga nonanointed
inte det ringaste not in the least
noteringar notations
anteckningar notes
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
talrik, otaliga numerous
obligatorisk obligatory
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
iakttagare observer
förtvining, gammalmodighet obsolescence
tilltvinga obtain by force
påtruga obtrude
påtvingande obtrusion
undanröja, förebygga obviate
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
händer, tilldraga occur
anbudstagare offeree
gammal old
gammalmodig old-fashioned
gammeldags old-time
en gång once
ensidiga one-page
gap, glugg, öppning opening
öppningar openings
fruktträdgård orchard
prästviga ordain
stadga ordinance
orgel, organ organ
organisera organise
organisation organization
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
organ organs
orgasm, utlösning orgasm
oscillera, svänga, pendla oscillate
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
uppväga out-balance
utgångna out-of-date
utgångna out-of-print
utgången på förlaget outprint
ställa i skuggan, överglänsa outshine
överväldiga overpower
överskugga overshadow
överskuggar overshadows
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
överanstränga, övertidsarbete overwork
egen, äga own
ägarinna, innehavare, ägare owner
ägande ownership
ägande owning
hedningar pagans
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
slaganfall palsy
pergament parchment
församlingar parishes
prästgård parsonage
delägare part-owner
deltagare participant
deltagare participator
anhängare partisan
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
delägarskap, enkelt bolag partnership
uppkomlingar parvenues
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
avliva, förgå pass away
genomgå pass through
förbipasserande, förbigående passer-by
övergående passing
gången tid past times
klister, smet, infoga, pasta paste
infogad pasted
infogande pasting
laga, flik, täppa, lappa, lapp patch
sökvägar paths
stenlägga pave
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
betalningsmottagare payee
betalningar payments
idka gårdfarihandel peddle
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
gårdfarihandlare pedlar
fönstergluggar peepholes
örhänge, hängande, mostycke pendant
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
förgås, omkomma perish
förgängliga perishable
genomtränga permeate
övertyga, övertala persuade
övertygas persuaded
angå, tillhöra pertain
genomtränga pervade
plåga, besvära pester
liten, bagatellartad, småsint petty
flickjägare philanderer
brygga, pir pier
genomträngande piercing
gädda, pik pike
ledningar pipes
gatuförsäljare pitch-man
tillbringare, handkanna pitcher
högaffel pitchfork
ynkliga, ömklig pityful
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
klagande plaintive
vänligen, behaga please
knoga, traska plod
intrigant plotting
mod, kugga, plocka pluck
tjuvfiska, tjuvjaga poach
eldgaffel poker
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
röstning, topphugga, rösta poll
kuggfråga poser
flott, elegant posh
besitta, äga, inneha possess
hagalen possessive
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
keramikhögar potsherds
trädgårdsskjul potting shed
fömåga, kraft, styrka, makt power
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
gå före precede
föregånget av preceded
prejudikat, föregående precedent
utestänga, hindra preclude
förebyggande precosion
föregångare precursor
förespå, förutsäga predict
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
framföra, föredraga, föredra prefer
premiss, fastighet, antagande premise
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
gängse prevalent
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhandsvisningar previews
föregående, tidigare previous
tidigare previously
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
tidigare prior
pristagare prize-winner
egga prod
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
vanhelga, profan profane
yrkesmässiga professional-looking
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förlänga prolong
gaffelspets prong
ägare, ägarinna proprietor
äganderätt proprietorship
åtala, åklaga prosecute
åklagare prosecutor
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
förlänga protract
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
rullgardin pull-down
lugga pull a person`s hair
dragande pulling
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
gåpåare pusher
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
infoga, tillsätta, införa put in
förbryllande, gåtfull puzzling
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
gammalmodig, egen quaint
förfrågningar queries
förfrågan query
förhöra, fråga, fråga question
avvägningsförmåga question of priorities
omfrågad questioned
ifrågasätta questioning
ge liv åt, egga, påskynda quicken
gåspenna quill
helt, ganska, stilla, alldeles quite
galen, arg rabid
gangster, utpressare racketeer
bangård railway depot
ganska, snarare, hellre rather
gärna readily
förverkligande realization
förstå, inse, förverkliga realize
resonemang, tankegång reasoning
återuppbyggandet rebuilding
gå tillbaka recad
gå tillbaka recede
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagare, telefonlur receiver
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
mottagare recipient
rekyl, rygga tillbaka recoil
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
prästgård rectory
rödbrusiga red-faced
på bar gärning red-handed
reduceringar reducers
rörsångare reed warbler
förfriskningar refreshments
återbetalningar refunds
vederlägga, tillbakavisa refute
angående regarding
hälsningar regards
registreringar registrations
återgång, regress regress
ånger, ångra, beklaga regret
tillförlitlig, pålitliga reliable
lämningar remnants
borttagande removing
lämnar, föredraga, återge render
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
avgäla rent in kind
omorganisera, organisera om reorganize
laga, reparera repair
betala sig, vedergälla, återbetala repay
upprepningarna repetious
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
begärande requesting
förfrågningar requests
vedergällning requital
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
upplösningar resolutions
andningsorgan respiratory organ
begränsningar restrictions
återintaga retake
tillbakadragande retirement
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
vedergällning retribution
återgå revert
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
lägga nya ledningar rewire
rebus, gåta riddle
sållandet, gåtorna riddling
förlöjliga, åtlöje ridicule
rigga, rigg, tackla rig
riggare rigger
påringning, klang, klinga, ring ring
ringa (att) ring (to)
stiga, resa sig rise
stigande rising
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
rödhakesångare robin
berg, gunga, vagga rock
klippiga bergen rockies
klippiga rocky
gnagare rodent
omgång round turn
uppjagad, uppbragd roused
gnugga, frottera, gnida rub
galoscher rubbers
gnuggar rubs
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
vagabond runabout
rinnande, löpning, går, lopp running
religiös, helgad, helig sacred
vanhelgande sacriledge
vanhelgande, helgerån sacrilege
garanti, säkerhet, skydd safeguard
hjältesaga saga
löntagare salaried person
bärgning, bärga salvage
salva, bärga, lindra salve
räddare, bärgare salvor
provtagare, märkduk sampler
helga sanctify
dubbelsmörgås, smörgås sandwich
sergant sarge
frälsa, rädda, spara, bärga save
besparingars, parmedel savings
ordstäv, såga, såg saw
klinga sawblade
avsågad sawn-off
säga, yttra say
massor av pengar scads
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
gatsopare scavenger
schemaläggare scheduler
skolgång school attendance
gasrenare scrubber
bildhuggare, skulptör sculptor
springa scurry
sjö, hav, sjögång sea
tätningar seals
gast, matros, sjöman seaman
avstänga seclude
begagnad, antikvariat second-hand
säker, betrygga, trygg secure
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självförhärligande self-sacrificing
avskedstagande send-off
meningar sentences
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
organisation set-up
omgång set (of clothes)
inställningar settings
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
nybyggare settler
skilja, hugga av sever
avgångsvederlag severance pay
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
skuggad, skuggig shaded
skugga shadow
knega, lufsa shamble
aktieägare shareholder
lägga på hyllan shelve
tugga shew
flickjägare shirt-chaser
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
xantippa, argbigga shrew
gäll shrill
gå släpigt, blanda shuffle
stängas, stänga shut
kasta, skygga, skygg, blyg shy
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
underhuggare sidekick
sjunga sing
sångare, sångerska singer
sjungande singing
klunk, läppja på, suga, läppja sip
smyga sig, maska skulk
kälke, slägga sledge
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smärt, smal, gänglig slim
slunga, bindel sling
prövningar, hemsökelser slings and arrows
slinka, smyga slink
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
skära, springa, skåra slit
slagord, slogan slogan
springa, öppning slot
obegåvad, trögtänkt slow-witted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ganska liten, små smallish
elegant smart
lejongap snap-dragon
smyga sig, smita sneak
snöflinga snowflake
fläckiga soiled
knekt, krigare, soldat soldier
enda, sjötunga, sula sole
lösningar solutions
några, somliga, någon some
nångång sometime
sångare, fågelsångare songster
gallra sort out
begärlig sought after
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
sugga, så sow
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
hastighets-inställningar speed-settings
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
andliga sånger spirituals
skrika gällt squawk
patron, godsägare, väpnare squire
stadgad, stadig staid
trappa, trappuppgång staircase
smyga, kliva, stjälk stalk
gapa, glo, stirra stare
station, förlägga station
bildhuggar-, skulpturer statuary
lag, stadga statute
lagstadgad statutory
smyga sig, stjäla steal
smyg, smygande stealthily
smygande, smyg stealthy
ånga, ryka steam
ångare steamship
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
träda, stiga, steg, trappsteg step
stimulera, pigga upp, egga stimulate
upppiggande, retande stimulating
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
stingande stinging
aktieägare stock-holder
magar stomachs
stenhuggare stone-cutter
magasinera store up
magasin storehouse
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
bringa i trångmål straiten
konstigast strangest
kringströvande, gå vilse stray
gata street
ansträngande strenuous
gäll, kärv, skärande strident
galon, strimma, rand stripe
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
framläggandet submitting
avtagande subsidies
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
underjordisk gång subway
framgång, efterträder succeeded
framgång, succé success
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
sug, suga suck
parasit, sugapparat sucker
sugande, suger sucking
soluppgång sunrise
solnedgång sunset
överårig, gammalmodig superannuated
slö, liggande på rygg supine
undantränga supplant
bilaga, tillägg supplement
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
anhängare supporter
antagande, förmodligen supposition
säkert, garant surety
bränningar, bränning surf
omge, omgiva, omringa surround
kringliggande surrounding
omringar, omger surrounds
undersökningar surveys
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
svänga, vackla, vingla sway
svängande swaying
förgås, tryckande värme swelter
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svängande swinging
svingar swings
plugga, plugghäst swot
synagoga synagogue
matgäst table-boarder
grannlaga, taktfull tactful
mottagare tailsman
vidtaga, intaga, taga, ta take
övertagande take-over
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
deltaga take part in
bemäktiga sig take possession of
vidtaga åtgärder take steps
tillfångatagen taken prisoner
övertagandebud takeoverbid
tagare taker
intagande taking
saga, sägen, berättelse tale
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
amsaga tall story
solbränna, garva tan
garvare tanner
brungul, läderfärgad tawny
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
ljuga tell lies
hyresgäst, arrendator tenant
hyrd bostad, arrendegård tenement
ragata termagent
intyga testifies
vittna, intyga testify
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
förrgår the day before yesterday
gles, tunn, gallra, mager thin
genomfart, huvudgata thoroughfare
tusenåriga thousand-year
avgänga thread off
tre gånger three times
trängas, trängsel throng
kast, kasta, slunga, slänga throw
engångsartiklar throwaways
åtdragande tightening
brädgård timber yard
takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo time
gånger times
skiftning, lätt färga tinge
plingande tinkling
färga, färgton tint
spets, tipp, tippa, drickspengar tip
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
övertagandebud tob
knoga, knog, sträva toil
tecken, gåva token
tunga tongue
slänga, vräka toss
tunga tounge
handlingar, förhandlingar transactions
omgestalta, förhärliga transfigure
övergående transient
övergång transition
övergångs transitional
övergående transitory
fälla, fånga, snärja, snara trap
pälsjägare trapper
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
spaljé, gallerverk, verk trellis
trendiga trendy
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
skjutgalen trigger-happy
garnering trimming
sanningar truths
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
två gånger, dubbelt twice
tvinna, bindgarn, fläta twine
tvillingar twins
tveeggad two-edged
för två dagar sedan two days ago
otroliga unbelievable
ofärgad uncoloured
genomgå undergo
genomgå undergoing
underhuggare underling
undervärderingar understatements
garantera underwrite
obefogad, otillbörlig undue
oförgänglig undying
ur gängorna, rubbad unhinged
obefogad unjustified
olärd, föga beläst unlettered
oturliga, olycklig unlucky
förlama, försvaga unnerve
avrigga unrig
oanvänd, obegagnad unused
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
ogärna unwillingly
obegagnad unworn
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
dammsuga vacuum-clean
dammsugare vacuum cleaner
uteliggare, luffare vagrant
förgäves vainly
dal, dalgång valley
förgå, försvinna vanish
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
imma, ånga vapour
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
mångsidiga versatile
mycket, ganska very
förarga vex
prästgård vicarage
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vingård vineyard
vinskörd, årgång av vin vintage
besökande, gäst, besökare visitor
visir, hjämgaller visor
synliga visuable
galvanisk voltaic
offergåva votive
garantera, bekräfta vouch
bevärdigas vouchsafe
tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel vulgar
vulgär typ vulgarian
vulgaritet vulgarity
vulgarisera vulgarize
vulgata vulgate
gam vulture
vaggande waddle
vifta, vagga, vifta wag
vagga, vifta waggle
klagande wailing
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
tåga walk in procession
klå upp, dänga wallop
sångare warbler
garderob wardrobe
magasin warehouse
magasinering warehousing
fullmakt, garantera warrant
garantier warranties
garanti warranty
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
krigare warrior
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
odåga waster
ligga i försåt för waylay
vägar, sätt, leverne ways
matta, avmatta, försvaga weaken
försvagat weakened
svagare weaker
rik, förmögen, välbärgade wealthy
avklinga wear off
gifta sig med, viga wed
tynga, väga weigh
belastningar weights
välgång, välfärd welfare
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välbärgad, rik well-off
välbärgad well-to-do
västgående westbound
västligast westermost
gnägga whinny
korgarbete wickerwork
utvidga, vidga widen
gärna, villigt willingly
rygga tillbaka wince
bevingad winged
tillbakadragande withdrawing
vingla, vagga wobble
vargar wolves
kvinnojägare womanizer
vedhuggare wood-cutter
ull, ylle, garn wool
åtgärder workarounds
kamgarn worsted
vredgad wratful
vrakbärgare wrecker
gärdsmyg wren
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
ond gärning wrongdoing
gård yard
skepparhistoria, garn yarn
gapa, gäspa, gäspning yawn
gäspande yawning
årsgammalt djur yearling
vråla, skräna, gallskrika yell
i går yesterday
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
gengångare zombie
zoologisk trädgård zoo
other swedish words that include "lägga" : english :
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
fästa, tillägga allfix
lägga till append
anlägga, bygga, uppföra build
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
vederlägga confute
konstruera, bygga, anlägga construct
överlägga, betänksam deliberate
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
ödeläggande devastating
vederlägga disprove
inlägga, inpacka encase
ålägga enjoin
flagga flag
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
lägga sig go to bed
grundläggande undervisning grounding
lägga in på sjukhus hospitalize
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
påläggande imposition
åläggande injunction
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
låg, lägga lay
nedlägga lay down
avlägga bekännelse make a confession
uppenbar, ådagalägga manifest
kartläggande mapping
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
förlägga mislay
lägga beslag på monopolize
stenlägga pave
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
vederlägga, tillbakavisa refute
lägga nya ledningar rewire
schemaläggare scheduler
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
lägga på hyllan shelve
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
kälke, slägga sledge
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
station, förlägga station
framlägga, inkomma, underställa submit
framläggandet submitting
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.