The Swedish term "de tre vice männen" matches the English term "magi"

other swedish words that include "de" : english :
avtagande abatement
buk, underliv abdomen
rövande bort abduction
Aberdeen Aberdonian
underblåsa abet
motbjudande abhorrent
dröjande abidance
bestående, varaktig abiding
borttagande ablation
kokande aboil
avskaffande abolition
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
skava(nöta)av, abradera abrade
jämsides abreast
utlandet, utomlands, utrikes abroad
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
frikännande absolution
envälde absolutism
absorberande absorbent
absorberande absorbing
överflödande abundant
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
akademisk academic
akademisk academical
akademiskt academically
akademimedlem, akademiker academician
akademi academy
accelererande accelerating
betonade accented
accept, accepterande, antagande acceptance
tillskott, tillträde accession
åtföljande accessor
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
presterade accomplished
beviljade accorded
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
handelsräkning accounts
instämmande accueded
kunnandet achievements
värkande aching
erkännande acknowledgement
erkännande acknowledgment
förvärvande acquirement
förvärvande acquisitions
frikännande acquittal
spelade acted
händelser actions
verksamhet, aktiverande activating
skådespelare, aktör actor
skådespelerska, aktris actress
anpassade adapted
addera add (up)
adderad added
beroendeframkallande addictive
adderande adding
dessutom additionally
fastsittande vid adherence
fastnar, bindemedel adhesive
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
tilldömande adjudication
justerande adjusting
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
inträde, tillträde admittance
förmanande admonitory
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
prydande, prydnad adornment
krypande smicker adulation
smickrande adulatory
mogen ålder adulthood
antågande advancing
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
fördelaktig advantageous
fördelar advantages
annonserade advertised
annonserande advertising
tipsade advised
rådgivande advisory
befrämjande av advocacy
tidsålder aeon
jakande affirmative
flytande afloat
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
tidsålder, ålder age
åldersgrupp age-group
åldersgräns age-limit
mansålder age of manhood
i en ålder av, ålderstigen aged
åldrande ageing
försvårande aggravation
glödande aglow
skevningsroder aileron
luftkudde air-cushion
skevroder airleron
med händerna i sidan akimbo
oroväckande, oroande alarming
ålderman, rådman alderman
varnade alerted
främmande alien
fjärmande, alienation alienation
liknande alike
närande alimentary
underhåll, underhållsbidrag alimony
levande alive
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
desto bättre all the better
förbund, förbindelse, allians alliance
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
fördelning allotment
tillstånd, underhåll allowance
lockande alluring
kalender almanac
mandel almond
ålderdomshem almshouse
långsides alongside
omväxlande alternat
häpnadsväckande amazing
amerikatillverkade american-made
upphöjande till lag anactment
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
stillande, analgetikum analgesic
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
fäderneärvd ancestral
forntida, ålderdomlig ancient
underordnad anciliary
anderna andes
vrede, ilska anger
animerade, livlig, själfull animated
fotleder ankles
anmälan, tillkännagivande announcement
retsam, irriterande annoying
bebådelse annuciation
smärtstillande medel anodyne
de heliga anointed
besvarade answered
motverkande antagonistic
från tiden före syndafloden antediluvian
altarkläde antependium
människoliknande anthropod
judefientlig anti-jewish
förutseende anticipatory
böghatande antigay
antipoder antipodes
forntiden, antiken antiquity
avföringsmedel aperient
ursäktande apologetic
ursäktade apologized
förhärligande apotheosis
kläder apparel
lockande appealing
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
lugnande appeasement
adderad appended
adderande appending
uppträdande apperance
aptitretande medel appetizer
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
applåder, applåd applause
sökande applicants
användningsområde application area of use
fördela apportion
träffande apposite
värdering appraisal
bestämma värdet av appraise
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
underrätta apprise
annalkande approaching
gillande approbation
förkläde appron
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
approximation, närmevärde approximation
förkläde, förkläde apron
läraktig, träffande apt
ålderdomlig archaic
arkiverade archived
ardennerhäst Ardennes carthorse
brinnande, het ardent
område, yta, area area
områden areas
hävdande argued
härrörande arising
armbindel armband
armbindel armlet
arrangerade arranging
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomma, länder arrive
anlände arrived
anländer arrives
pulsåder, artär artery
derfundig, listig artful
persedel, vara, artikel article
som den är as-is
ökande ascending
ascii-baserade ascii-based
undan, avsides, åsido, avsides aside
sovande asleep
församlade assembled
försäkrade asserted
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
taxeringsvärde assess value
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
medhjälpare, biträde assistant
underläkare assistant doctor
antagande assuming
åtagande assumption
försäkrade assured
försäkrande assuring
förvånande astounding
åtskild, sönder asunder
äntligen, omsider at last
omsider at length
för närvarande, för tillfället at present
nederst at the bottom
hopfästande attaching
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
deltagare attendant
deltagare attender
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
granska, revidera audit
reviderade audited
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
godkännandet authorizing
hjälpande auxiliary
avantgarde avant-garde
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
medelålder average age
undvikande avoiding
väntade awaited
prisvinnande award-winning
vaknade awoke
bärätande baccivorous
uppbackade backed-up
inneliggande order backlog
åt gården backroom
ryggdunkande backslapping
underskruv backspin
tillbakasvallande våg backwash
bakteriedödande bactericidal
förvirrande baffling
opressade byxor baggy
depositarie bailee
ålderman bailie
fogde bailiff
åldermans ämbetsområde bailiwick
deposition av egendom bailment
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
braskande reklam bally
vederkvickande balmy
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
banderoll banderole
fördärvlig, ödesdiger baneful
sedel bank note
sedelbunt bankroll
bankettdeltagare banqueter
andeväsen banshee
andeväsen banshees
sömnmedel barbitone
utan sadel barebacked
skällde barked
bartender barman
skummande barmy
kringresande skådespelare barnstormer
underslev barratry
grunderna basics
slagträ, flädermus bat
vriden batty
plage, stranden, strand beach
misshandel beatings
sängkläder bedding
sängliggande bedridden
dessförinnan before then
började began
tiggde, bad begged
tiggande, tiggeri begging
uppträder behaves
beteende behavior
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
troende beliefs
trodde believed
troende believer
troende believers
troende believing
krigförande, krigförande belligerent
tillhörde belonged
under, nedanför below
under beneath
välgörande, välgörenhet beneficial
bönfallande beseeching
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
matsedel bill-of-fare
böljande billowy
bindemedel binder
födelse, börd, födelse birth
åldersintyg birth certificate
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
födelseort birthplace
födelser births
bitande, bita biting
bitmappade bitmapped
klandra, klander, tadel, skylla på blame
hädelse blasphemy
blöda, åderlåta bleed
ögonbindel blindfold
förbunden blindfolded
svidande blistering
luftangrepp, överraskande blitz
blunder bloomer
blommande blooming
blomstrande blossoming
groda, misstag, blunder blunder
muskedunder blunderbuss
rodnade blushed
rodnande blushing
rodnande blushingly
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
förebådande bodeful
stormig, larmande boisterous
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bombade bombed
malmåder, fynd bonanza
förbindelse, obligation, band bond
fondemission bonus issue
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
självinmatande programladdare bootstrap
gränsområde borderland
besvärade bothered
stör, störde bothering
studsade bounced
inbunden, begränsad, skyldig bound
stärkande bracing
brytande breach
andades, andningen, andas breathing
uppfödde, uppfött bred
trosbröder brethren
tegelsten, tegel, hedersprick brick
brudens bride's
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
sänder broadcasts
fint svart kläde broadcloth
bordell brothel
broder, bror brother
brödraskap, broderskap brotherhood
broderlig brotherly
bringade brought
borstade brushed
anslagsäskande budget estimate
byggnader buildings
skrymmande bulky
skumpande bumping
bärande buoyant
brännande burning
bristande bursting
kringvandrande musikant busker
händelsevis by chance
medelst by means of
omgående by return
sjöledes, till sjöss by sea
apropå, i förbigående by the way
illalåtande cacophonous
kadett, yngre son cadet
kalender, almanacka calender
inkallelseorder calling-up
lugnade calmed
lugnande calming
området kring skola campus
kanadensare, kanadensisk Canadian
avbrytande canceling
levande ljus candlelight
udde, kappkrage, kap cape
tjäder capercailzie
fångande capturing
böld, röd ädelsten carbuncle
cancerframkallande carcinogenic
kardemumma cardemom
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
smekande caressing
köttätande carnivorous
bärande på carrying
gjuta, kasta, rollfördelning cast
kastväsende caste
döda och sårade casualties
vinnande, smittande catching
förorsakande causation
orsakade caused
orsakande causing
skarp, brännande caustic
upphörde ceased
cederträ cedar
ceder cedar (wood)
firade celebrating
firande celebration
kriticera, klander censure
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
århundraden centuries
århundrade, sekel century
sädesslag cereal
ordförande chairman
ordförande chairperson
stimulerade challenged
husa, städerska chamber-maid
föränderlig, ombytlig changeable
förkläde chaperon
städerska, röding char
kostnader charges
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
städerska charwoman
underreden chassis
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
kontrollerade checked
kinder, skinkor cheeks
hurrade cheered
barnafödelse childbirth
jordekorre chipmunk
ridderlig chivalrous
ridderlighet chivalry
väljande choosing
skratta skrockande chortle
cider, äppelvin cider
cirkulerande circling
citerade cited
städer cities
inbördeskrig civil war
civiliserande civilizing
smälla med, klappa, applådera clap
indela (i klasser) classify
rengjorde cleaned
städerska cleaner
rengörande cleaning
rämna, klyvde, klyvt cleft
mildhet, förbarmande clemency
pressande clentching
prästpåverkade clergy-inspired
klickande clicking
klättrande climbing
garderob, bagageinlämning cloakroom
kläder clothes
klädeesborste clothesbrush
kläder clothing
fasthållande clutching
medbestämmande co-determination
samundervisning co-education
delägarskap co-ownership
spindelnät cob-web
spindelväv cobweb
efterkravsförsändelse cod-parcel
koder codes
övertygande cogent
fundera cogitate
begrundande, reflexion cogitation
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
sammanträffande, slump coincidence
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
kombinera, skördetröska combine
kombinerande combining
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstande comforting
instundande, kommande, tillkommande coming
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommenderade commanded
inledande av commencing
kommendera commend
kommenterade commented
handel, rörelse, handel commerce
handelsresande commercial traveller
åtagande commitment
handelsvara commodity
samvälde commonwealth
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
meddelsam communicative
jämförande, relativ comparative
medlidande compasion
medlidande compassion
tvingande compelling
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
kärande complainant
klagande complaining
komplementerande complementary
fullgörande completing
hy, utseende complexion
invecklade complexity
åtlyder complies
omfattande comprehensive
komprimerade compressed
komprimerande compressing
datorbaserade computer-based
användandet av datorer computing
hoplänkade concatenated
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
medgivande, eftergift concession
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
sammanträffande concurrence
jämlöpande, jämlöpande concurrent
kondensera, förtäta condense
befrämjande conducive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
förbunden confederate
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
förlänande, utdelande conferment
det måste medges, uppenbarligen confessedly
biktfader confessor
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
konfidentiellt, förtrogen confidential
sammanflöde, tillopp confluence
förbryllande confusing
vederläggning confutation
vederlägga confute
samband, bindeord conjunction
kopplad, förbunden connected
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
speciell betydelse, bibetydelse connotation
medvetande consciousness
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
fraktsedel consignment-note
bestående consisting
konsolidera, stärka, befästa consolidate
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
beståndsdel, väljare constituent
konstruerade constructed
konstruerande constructing
rådssökande consultant
konsulterande consultants
rådgivande consultative
kontaktade consulted
förbrukade consumed
förbrukande consuming
kontaktande contacting
innehållande containing
angränsande contiguous
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
truppavdelning contingent
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
dementera, motsäga contradict
bidragsgivande contributory
kontrollerade controlled
kontrollerande controlling
sammankallande convenor
vedertagen, konventionell conventional
omvändelse conversion
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
fällande, övertygelse conviction
övertygande convincing
sammankallande, församling convocation
konvulserade convulsed
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
litterär äganderätt copyright
koriander coriander
slående argument, grov lögn corker
adelskrona, undersökningsdomare coroner
korrespondera, svara, brevväxla correspond
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
skadade corrupted
skönhetsmedel, kosmetik cosmetic
kostnader costs
kunde could
kunde inte couldn't
motverkande counteracting
länder countries
täckande covering
tillverkade crafted
kravlade crawled
kräm, grädde cream
skapande creating
kredit, förtjänst, heder credit
halvmåne, tillväxande crescent
ropade, ropat cried
stallbroder crony
krokig, ohederlig crooked
krokig, ohederlig crookedness
gränsöverskridande cross-border
kritisk, avgörande crucial
smältdegel, degel crucible
falla sönder crumble
söndersmulad crumbled
krossande crushing
skyldig, klandervärd culpable
hindersam, klumpig cumbersome
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
botemedel, kurera, bota cure
underlig, konstig, nyfiken curious
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
dyna, kudde cushion
kunder customers
vals, cylinder cylinder
d-utseende d-appearance
moder, dämma upp, damm dam
skadade, skador damaged
skadeersättning damages
förbaskade damned
fördömande damning
dansade danced
dansande dancing
töras, våga, drista sig, understå sig dare
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
streckade dashed
detalj datail
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
dagdrömmande daydreaming
avaktiverande deactivating
avliden, död, dåd dead
öronbedövande deafening
handlat, handlade dealt
domprost, prost, dekanus dean
dödens deaths
debutant deb
uteslutande debarment
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
sedeslös debauched
debet debit
gäldenär debtor
skulder debts
debut début
årtionde, decennium decade
dekadans decadence
dekadent decadent
årtionden decades
decagramme decagram
dekalkomani decalcomania
dekaliter decalitre
decameter decametre
dekantera decant
avliden deceased
december December
decennium decennary
passande decently
decentralisera decentralize
avgörande deciding
avfallande deciduous
deciliter decilitre
decimal decimal
decimalräkning decimal-count
decimalisera decimalize
decimaler decimals
decimera decimate
decimeter decimetre
dechiffrera decipher
avgörande decisive
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
deklination declension
dekomprimering decompression
smycka, dekorera, pryda decorate
dekorerad decorated
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dekorativ decorative
avtagande, minska decrease
dekryptera decrypt
dekrypterad decrypted
dekryptering decryption
dekrypterar decrypts
dedikering dedication
tillägnande dedications
nederlag defeat
bristfällig, defekt, felaktig defective
svarande defendant
försvarade defended
underskott deficit
orena, defilera defile
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
defenitivt definitely
definition, förklaring definition
definitioner definitions
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
avliden defunct
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
minska, förnedra, degradera degrade
grader degrees
gudsförklarande deifying
delegerad delegated
delegation delegation
utradera, ta bort, utplåna delete
borttagande deleting
radering deletion
raderingar deletions
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
förtjusande, välbehaglig delightful
yr, rasande delirous
befrielse, överlämnande deliverance
levererade delivered
grävande delving
begärde demanded
krävande, kräver demanding
uppförande demeanour
avmobilisera, demobilisera demobilize
demokrati democracy
demokrat democrat
demokratisk democratic
demon, ond ande demon
demoner demons
demonstrera demonstrate
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
demoralisera demoralize
demon demos
förnekande, avslag denial
skarpt kritiserade denounced
densitet density
fördömande, angivelse denunciation
bestrida, neka, dementera, förneka deny
förnekande denying
avdelning, varuhus, departement department
underhavande dependant
beroende dependence
avhängig, underlydande dependent
efterlevande dependents
beroende depending
utvecklande deploying
deportera deport
uppförande, uppträdande deportment
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
depå depot
minska i värde depreciate
deprimerad, nedslagen depressed
depression, nedgång, lågtryck, depression depression
berövade depriving
deputation deputation
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
derby, plommonstop derby
förlöjligade derided
nedsättande derogatory
ättlingar, efterkommande descendants
minskande descending
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
ensam, ödslig, öde desolate
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
desperat desperately
despot despot
despotisk despotic
efterrätt, dessert dessert
bestämmelseort, destination destination
öde destiny
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förstörande destructive
osammanhängande desultory
avskiljande, avskildhet detachment
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
detektiv detective
detektor detector
detektorer detectors
rengöringsmedel detergent
avskräckande deterrent
detonera detonate
detonerande detonating
devalvering devaluation
ödelagd devastated
ödeläggande devastating
tillbehör, device device
slingrande, irrande devious
mellangärde, bländare diaphragm
katastrofdrabbade diasterstricken
lexikondelen dictionary-part
gjorde did
annorledes, olika differently
grävde, gräva, grävt dig
grävande digging
riktade directed
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
direktvideo directvideo
nackdel disadvantage
ofördelaktig disadvantageous
nackdel disadventage
försvinnande disappearing
nedslående disappointing
ogillande disapproval
katastrof, olyckshändelse disaster
frånsägande disclaimed
avsägande disclaimer
besvikelse, nederlag discomfiture
betvivla, skam, vanheder discredit
gottfinnande, urskiljning discretion
skarpsinnig, särskiljande discriminating
diskriminerande discriminatory
diskuterande discussing
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
landstiga, landsätta, debarkera disembark
onåd, ogillande disfavour
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
nedslående, beklämmande disheartening
ohederlig, oärlig dishonest
skam, vanära, vanheder dishonour
desinficera disinfect
desinfektionsmedel disinfectant
sönderslita, sönderdela dismember
avskedade dismissed
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
fördela, utdela dispense
apoteksbiträde dispenser
visande displaying
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
vederlägga disprove
oroande disquiet
oroande disquieting
illa beryktad, vanhedrande disreputable
vanheder disrepute
sprängning, sönderslitning disruption
frikyrklig, oliktänkande dissenter
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
destillera distil
åtskillnader distinctions
utpräglad, utmärkande distinctive
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
nödlidande distressed
utge, utdela, fördela distribute
spridning, utdelning, utbredning distribution
härad, stadsdel, bygd, trakt district
störde disturbed
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
delat divided
utdelning dividend
delar divides
uppdelning dividing up
delbar divisible
division, indelning, indelning, delat med division
yr i huvudet dizzy
kan jag det? do I know it?
knittel, haltande vers doggerel
gjort, förehavande doing
arbetslöshetsunderstöd dole
delfin dolphin
herravälde dominanse
dominerande, förhärskande dominant
behärskande dominated
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
sovande, vilande dormant
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
deg dough
änkas del i boet dower
drama, skådespel drama
dramatiserade dramatizes
klädeshandlare draper
nackdel, olägenhet drawback
ritbräde drawing-board
mudderverk, bottenskrapa dredger
dränkande drenching
vandrade drifted
droppade dripped
droppande dripping
drivande driving
avskräde, slagg dross
körde drove
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
vederbörligen duly
under tiden during
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
varje, vardera, var, var och en each
mull, jorden earth
ätande eating
ledande artikel, ledare editorial
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
utflöde, spillvatten effluent
bemödande, ansträngning, försök effort
översvallande effusive
utgång, utgående egress
ejder eider
eiderdun eiderdown
åttionde eighieth
arton, aderton eighteen
åttonde eighth
heller, endera either
äldre, fläder elder
upplyftande elevating
elittänkande elitism
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emacsliknande emacs-like
utflöde emanation
förlägenhet, bryderi embarrassment
ambassader embassies
förskönande embellishment
brodera embroider
broderier embroideries
broderi embroidery
framstående eminent
agent, sändebud emissary
befallande emperious
poängterande emphasizing
handelscentrum, varuhus emporium
efterliknande, tävlan emulation
möjliggörande enabling
avkodande encoding
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
strävanden endeavors
ändelse, slutande ending
donerande endowed
fiender enemies
fiende, ovän enemy
fiende till enemy of
engelsk-talande English-speaking
åtnjutande enjoement
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
rasande enraged
bli följden, följa ensue
inknappade entered
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
helt, alldeles entirely
ingång, entré, inträde entrance
inträdesavgift entrance fee
inträde entry
sändebud envoy
farsot, epidemi, epidemi epidemic
ridande, ryttartävling equestrian
motsvarande equivalent
tidevarv, era, skede era
radera erase
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
erodera, nöta bort erode
erodering erosion
ärende errand
ärenden errands
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
rymde escaped
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
värdering estimation
välbefinnande euphoris
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utvärderare evaluator
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
undanflykter, undvikande evation
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
överallt, allestädes everywhere
fordrande, krävande exacting
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undersöker examines
utforskande examining
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utomordentligt exceptionally
spännande, retande exciting
avrättning, verkställande execution
bödel executioner
verkställande executive
bemödande exertion
andades ut exhaled
förmanade exhorting
krävande, tvingande exigent
lämnade exilen exiled
befintlig, existerande, bestående existing
andebesvärjare exorcist
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
väntande expectant
väntande expecting
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimenterade experimented
förklarande explanatory
krevera, explodera explode
exploderade exploded
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
utforskande exploratory
utforskande exploring
exporterade exported
exporterande exporting
visande exposing
utdrivande, utvisning expulsion
förmildrande extenuating
ovidkommande, artfrämmande extraneous
utomordentligt, ovanlig extraordinary
yttersta del, ytterlighetsman extremist
extremitet, ände extremity
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
ögonöppnande eye-opening
vände ansiktet faced
underlätta facilitate
främjandet facilitated
hjälpmedel facility
vissen, tynade faded
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
misslyckades failed
underbetyg failing mark
öde fait
trädesåker fallow
anseende, rykte fame
svältande famine-stricken
broderi fancy-work
vittgående far-reaching
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
bönder farmers
sätt, mode fashion
i ropet, modern, elegant fashionable
fästande fastening
ödesdigert, dödlig fatal
ödet fate
ödesbestämd fated
far, pappa, fader father
faderns father's
faderskap fatherhood
fädernesland fatherland
faderlig fatherly
fäder fathers
fettbildande fattening
göder fattens
klandersjuka fault-finding
fördelaktig, gynnsam favourable
fjäskande fawning
festande feasting
fjäder feather
fjäderlätt feathery
fodrade fed
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
fodermedel feeding-stuff
kände felt
innerlig, brinnande fervent
glödande fervid
hämtande fetching
fält, gärde, mark, åker field
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
femtonde fifteenth
femtionde fiftieth
finnande finding
skjutande firing
sitta, passa, passande, lämplig fit
passade fitted
fempundsedel fiver
uppenbar, upprörande flagrant
väderkorn, fin näsa flair
flammande flared
valsade flat-rolled
flydde, flytt fled
fladdrande flickering
flytande floating
likvida medel floating assets
flytande valutor floating currencies
överflödande flooded
avdelningschef floor-walker
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
gulden, tvåshillingsmynt florin
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
flyta, rinna, flöde, flöda flow
flödesdiagram flow chart
rinnande, svallande, flytande flowing
flytande fluent
flytande(om att tala) fluently
rusade, kastade flung
flöde flux
flygande hund flying fox
skumma, skum, lödder, fradga foam
avståndsinställning, fokuserande focusing
foder (till djur), fodra fodder
fiende foe
följande following
underblåsa foment
födoämnen, livsmedel foodstuff
bilder footage
fotbräde, fotsteg footboard
under en timma for one hour
göra en räd, foder, plundra forage
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förbjuden forbidden
förbjuder forbids
tvingade forced
med våld, övertygande forcibly
tvingande forcing
underarm forearm
förfader forefather
förutseende foresight
förhuden foreskin
glömde forgot
formaterande formatting
förr i tiden, fordom, förr formerly
formande, forma forming
förestående forthcoming
fjortonde fourteenth
fjärde fourth
fjäderfä, höns fowl
välluktande fragrant
förtvivlade frantic
broderlig fraternal
underlig freakish
frigörande freeing
fri man, hedersborgare freeman
ofta förkommande frequent
främre bänkraden front-bench
gränsområde, område, gräns frontier
stelnade froze
givande, bördig, fruktbar fruitfull
njutning, förverkligande fruition
frustrerade frustrated
uppfyllande fulfilling
fullt-licensierade fully-licensed
explodera, ljunga fulminate
desinficera, röka fumigate
desinfektion fumigation
fungerade functioned
fondera, fond fund
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
fonderade funded
fonder funds
underliga funny-looking
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
en åttondels mile furlong
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
blunder, tabbe gaffe
vinstgivande, lukrativ gainful
lysande samling galaxy
spelande gambling
spelskulder gamblingdebts
spelliknande game-like
gangstervärlden gangland
gapande gaping
klädedräkt, kostym, skrud garb
strunt, skräp, avskräde garbage
stympade garbled
gardenia gardenia
plagg, klädesplagg garment
flämtade gasped
objuden gäst gate-crasher
församlade gathered
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
alstrande generating
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
ande genie
snille, geni, ande genius
lågadel, societet gentry
nära förbunden (med), relevant germane (to)
bakteriedödande germicide
gestukilerande gesticulatory
ond ande ghoul
makaber, demonisk ghoulish
yrsel, svindel giddiness
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
fnittrande giggling
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
givande giving
sneglande glancing
bländande, gräll, bjärt glaring
flytande, ledig glib
blänkande glistening
jorden glob
förhärligande glorifying
ärorik, härlig, lysande glorious
gnissla med tänderna gnash
fadder godfather
fadder godmother
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
sladdertacka gossipmonger
skaffade, fick got
regerande governing
sortera, gradera, grad grade
graduera, akademisk student graduate
grafik, åskådlig, målande graphic
fattande grasping
tillfredsställande gratifying
grekisktalande Greek-speaking
sedel greenback
hälsade greeted
sörjande grieving
gnisslade grinded
greppade gripped
stönande, jämmer groaning
grundläggande undervisning grounding
grupperande grouping
växande growing
morrande, morra, brumma growl
mycket krävande, stryk gruelling
grymtade grunted
skydd, garde guards
gäst, främmande guest
guide guidae
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
hade had
hade inte hadn't
in order hålla ordning
handikappade handicapped
hanterande handling
händer hands
hängande hanging
hände happened
händelse happening
händer happens
plågade harassed
plågande harassing
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
mycket lidande hardships
skadade harmed
överensstämmande harmonised
skördemaskin harvester
föredetting has-been
hatade hated
ont i huvudet have a headache
udde headland
huvuden heads
hjärtevärmande heartwarming
hedendom heathendom
ökade heightened
roder, styre helm
hjälpande, hjälper helping
framdeles, hädanefter henceforth
bekämpningsmedel herbicide
herodes herod
herodes herod's
tvekande hesitating
gömde hid
markerade highlighting
hinder hindrance
tipsade hinted
träffande hitting
hemvändande homing
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
ärlighet, hederlighet honesty
heders honorary
hedra, heder, ära honour
hederlig, hedervärd honourable
hoppades hoped
hoppande hopping
fasaväckande horrific
skräckinjagande horrifying
studenthem, härbärge hostel
underhuset House of Commons
husmor, husmoder housewife
hushåll, husmoderlig housewifely
svävande hovering
vad kostar det how much is it
ylande howling
kramade hugged
hallåande hullaballoo
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
nedsättande, förnedrande humiliating
hundrade hundredth
skyndsam, skyndade hurried
bonde husbandman
bindestreck hyphen
skriva med bindestreck hyphenate
hycklande, skenhelig hypocritical
isande icily
iskall, isande icy
tanke, idé idea
ideal, idealisk ideal
ideell, idealistisk idealistic
idealisera idealize
idealiskt ideally
ideal ideals
ideer ideas
identisk identical
identifikation identification
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
identitet identity
ideologisk ideological
ideologi ideology
avgudadyrkan, avguderi idolatry
dålig behandling, misshandel ill-treatment
illustrerande illustrating
belysande illustrative
lysande illustrious
efterliknande imitative
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
hotande närhet imminence
överhängande imminent
offrande immolation
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
meddela, bibringa, tilldela impart
lidelsefull impassioned
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
hinder impediment
nära förestående impending
nödvändig, tvingande imperative
befallande imperious
realiserande implementation
delaktigheter implications
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
bedjande imploring
vikt, betydelse importance
viktig, betydelsefull, betydande important
importerande importing
imponerande imposing
påläggande imposition
imponerande impressive
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
förbättrande improving
sönder in pieces
i längden in the end
under tiden in the meantime
andefattig, tom, fånig inane
olycksbådande inauspicious
glödande incandescent
fängslande incarceration
påbörjande inception
händelse incident
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkluderad included
inkluderande, inklusive including
inkludering inclusion
osammanhängande incoherent
inkommande incoming
besvärade inconvenienced
förenade incorporated
ökande increasing
utökande incrementing
äggkläckning, ruvande incubation
hände incurred
skadeersättning indemnification
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
oberoende independently
indexreglerad indexed
index indexes
radergummi india rubber
indikerande indicating
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oskattbar, ovärderlig inestimable
infekterade infected
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
mindervärdighetskomplex inferiority complex
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
inflytande, inverkan, påverka influence
tillflöde influx
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
ingående ingoing
ingrediens, beståndsdel ingredient
andades in inhaled
upprörande, orättfärdig iniquitous
begynnelsebokstav, inledande initial
åläggande injunction
undersökning, utredning inquest
infogande inserting
betydelselös insignificant
i den mån, till den grad insomuch
visitation, inspekterande inspecting
medryckande inspiring
omedelbart instantly
instruera, undervisa instruct
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
bidragande instrumental
kränkande, förolämpande insulting
oförändrade, orörd intact
intelligens, underrättelse intelligence
räntebärande interest-bearing
medelbra intermediate
begravning, jordande interment
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
frågande interrogative
ingripande intervention
sammanträffande, intervju interview
presenterade introducing
objuden gäst, inkräktare intruder
upphävande invalidation
ovärderlig invaluable
oföränderlig, alltid invariable
smädelse, ovett invective
smädelser invectives
forska, utreda, undersöka investigate
undersöker investigates
undersökning, utredning investigation
stärkande invigorating
inbjuden invited
inbjuder invites
inbjudande inviting
involverande involving
skuldförbindelse iou
vrede irasciblere
stryka kläder iron clothes
ovedersäglig irrefutable
oregelbunden, regellös irregular
ovidkommande irrelevant
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
irriterande irritants
uppretad, retade irritated
retande irritating
utfärdande issuance
den, det it
det är it's
det plågar mig it hurts me
det är synd, det är synd it is a pity
det gör ont it is painful
det är jag it`s me
liten del, sak, liten del, notis, post item
resande itinerant
dennes, dess its
pladdra, pladder, rotvälska jabber
obegripligt pladder jabberwock
hästkrake, jade jade
jadeit jadeite
skärande jarring
lädertröja jerkin
skämtande jestingly
jude Jew
judeförföljelse jew-baiting
ädelsten, juvel, klenod, smycke jewel
delirium jimjams
klirra, klirrande jingle
ande, demon jinn
deltaga join in
skojade joked
jupiter-guden jove
glädjande joyful
jublande jubilant
judéen judaea
judendom judaism
judea judeen
jonglerande jugglery
halsblodåder jugular
hoppande jumping
festande junketing
nämndeman juryman
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
utskjutande jutting
minderåriga juveniles
behållande keeping
dödande killing
kyssande, kysser kissing
knådande, knåda kneading
knäande kneeling
knäböjde knelt
adelsman, adla, riddare knight
vandrande riddare knight-errant
adelskap knighthood
bordell knock-shop
knackade knocked
bordell knocking-shop
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
kordera knurl
arbetade labored
slita sönder lacerate
lade laid
länder lands
till stor del largely
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varade lasted
bestående lasting value
reglade latched-in
på sista tiden, nyligen lately
senare, framdeles later on
tvåla in, löddra sig, lödder lather
latintalande latin-speaking
berömmande laudatory
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
lavendel lavender
avföringsmedel, lösande laxative
liggande laying
ledande leading
leder leads
läckande leaky
lutade leaned
lutande leaning
arrende leasehold
läder leather
konstläder leatherette
surdeg leaven
liderlig lecherous
liderligt lecherously
lett, ledde led
vänster, lämnade, över left
benkläder leggings
lagstiftande legislative
lagstiftande församling legislature
citronsmakande lemony
längder lengths
på längden lengthwise
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
lånat, lånade, fastan lent
liderlig lewd
förbindelseofficer, officer liaison
smädesskrivare libellist
utsvävande, tygellös licentious
slickade licked
slickande licking
livslevande life-like
gillade liked
likaledes, sammaledes, jämför likewise
begränsande limiting
haltande limping
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
damunderkläder lingerie
dröjande lingering
foder lining
länkade linked
länkande linking
göra flytande liquefy
betala, likvidera liquidate
läspande lisping
tände, tänt lit
processande litigant
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
laddande loading
lokaliserande locating
malmåder lode
inneboende lodger
längtade longed
längsgående longitudinal
tittade looked
tittar, utseende looks
framträdande looms
herravälde lordship
lottsedel lottery-ticket
älskade loved
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
underkant lower edge
underkäke lower jaw
underläpp lower lip
smörjmedel lubricant
smörjmedel lubrication
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
lönande, lukrativ lucrative
lurande lurking
glänsande lustrous
lögnaktig, liggande lying
mandelkaka macaroon
underverk magics
ädelmod magnanimity
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
postorder mail-order
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
debutera make ons's début
skadeglädje, illvilja, elakhet malice
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
modelldocka, pyssling manikin
användande manipulating
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkande manufacturing
kartläggande mapping
plundrande marauding
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
handelsplats mart
under, förundra sig marvel
underbar, vidunderlig marvellous
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
kateder master`s desk
dominerande masterful
sakkunskap, herravälde mastery
onanerande, onani masturbating
motsvarande matching
moderlig, moders maternal
modermördare matricide
studentexamen matriculation
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
politisk vilde, ensamvarg maverick
kväljande, mjäkig mawkish
förödelse mayhem
förvirrande mazy
undanglidande mealy-mouthed
betyder, betydelse meaning
intetsägande, meningslös meaningless
betydelse meanings
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
fortskaffningsmedel means of communication
menade, menat meant
under tiden meantime
under tiden meanwhile
beskäftig, påträngande meddlesome
medeltida mediaeval
läkemedel medicament
medicin, läkemedel medicine
medeltida medieval
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelhavs Mediterranean
medelmåttlig, mellan medium
medellängd medium length
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
samling, sammanträde, möte meeting
livlig debatt, handgemäng mêlée
smältdegel melting pot
memorerande memorizing
minnesberoende memory-depending
reparerade mended
lagning, reparerande mending
herrkläder menswear
matsedel, meny menu
affärs-, handels mercantile
handelsvaror merchandise
köpvärde merchantability
idel, ren, blott och bar mere
liderlig, prålig meretricious
meddelande, bud, budskap message
metoder methods
medelålders middle-aged
medelålder middle age
medeltiden Middle Ages - the
medelsvensson middlebrow
medelklassen middleclasses - the
medelmåttig middling
mellangärde midriff
sjökadett midshipman
utseende, min, hållning mien
flyttande migrant
mjölkande milking
tusenårigt riket, årtusende millennium
modevaror millinery
modeaffär millinery shop
härmning, skyddande förklädnad mimicry
minimerande minimizing
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
underåriga minors
underverk, mirakel miracle
underbar miraculous
missöde, våda misadventure
dåligt uppförande misbehaviour
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
elände misery
missöde mishap
stönande moaning
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
modellerande modeling
modeller models
modem modems
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
modern modern
modernisera modernize
odjur, vidunder monster
sedelära moral philosophy
moral, vandel morals
dessutom moreover
döende, dödsdömnd moribund
följande dag, morgondag morrow
flesta, mest, de flesta, allra most
mestadels, mest mostly
mor, moder, mamma mother
moderfartyg mother ship
modersmål mother tongue
moderkort motherboard
moderskap motherhood
moderlig motherly
valspråk, devis, motto motto
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
sörjande mourner
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
gripande, flyttning, rörande moving
utan tvekan den störste much the biggest
civila kläder mufti
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
tryckande, kvav muggy
politisk vilde mugwump
glödga, fundera, grubbla mull
flerdelad multi-partite
flera deltagare multiplayer
talrik, myllrande multitudinous
privilegiebrev, urkunder muniments
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
föränderlighet mutability
muterade mutant
inbördes, gemensam mutual
födelsemärke naevus
födelse natal
nativitet, födelsetal natality
bakdel, säte nates
landsomfattande nationwide
fädernesland native country
födelse, nativitet nativity
illamående, äckel nausea
kväljande nauseating
lejdebrev navicert
navigerande navigating
neandertalmänniska Neanderthal man
ordentligt neatly
behövande necessitous
andebesvärjare necromancer
torftig, behövande, nödlidande needy
förnekande negation
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
varken, ingendera neither
yngre stenåldern neolithic
nervpåfrestande nerve-racking
nervskakande nerve-shattering
nederländare Netherlander
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
nätverksarbetande networking
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
depeschbyrå news-office
kort extrameddelande newsflash
härnäst, nästa, instundande next
mörkerseende night-vision
nittonde nineteenth
nittionde ninetieth
nionde ninth
bitande kall nippy
praktiska detaljer nitty-gritty
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
ädelmodig nobel-minded
adel nobility
förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel noble
ädel noble-minded
adelsman nobleman
adeln nobles
adelskvinnor noblewomen
nomadiserande nomadic
icke-bindande non-binding
underofficer non-commissioned officer
obunden non-commital
icke-existerande, obefintlig non-existent
icke-federala non-federal
oregistrerade non-licensed
icke-order non-ordering
ickeexisterande nonexistent
ickefederala nonfederal
inte det ringaste not in the least
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
begrepp, idé notion
uppfödde nourished
närande nourishing
nu regerande now-reigning
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
värdelös null
förhädelse obducracy
förekommande obligin
smädelse obloquy
iakttagelse, yttrande observation
hinder obstacle
bullrande obstreperous
hindrande obstructive
införskaffande obtaining
påtvingande obtrusion
påflugen, påfallande obtrusive
ockuperade, upptagen occupied
händer, tilldraga occur
förekommande occurring
händer occurs
optisk teckenidentifiering ocr
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
dåvarande of the time
avfall, avskräde offal
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
erbjudande, offer offering
oljekläder oil-skins
ålderdom old age
ålderdomlig oldfashioned
olycksbådande ominous
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
allestädes närvarande omnipresent
allvetande omniscient
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
jourhavande on duty for the day
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
studenten one's matriculation
någondera one or the other
sipprade oozed
funktion, opererande operating
sömnmedel opiate
kontrasterande opposed
tryckande oppressive
optimerande optimising
orkidé orchid
orkidéer orchids
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
order orders
prydnad, smycke, sira, dekoration ornament
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
vidja, vide osier
mjärde osier basket
världsfrämmande, andlig otherworldly
bör, skulle, borde, skall ought
planens bortersta del outfield
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
utlopp, utflöde, avflöde outflow
kostnader, uygifter outgo
bisarr, främmande outlandish
omodern, föråldrad outmoded
kränkande outrageous
utomstående outsider
enastående, framträda outstanding
överdebitera overcharge
överskridande overdraft
översvämmande overflowing
fasta kostnader overhead
delvis täcka overlap
överlappande overlapping
överbelastade overloaded
förbiseende, översikt oversight
översvallande overwhelming
överskrivande overwriting
ägande ownership
ägande owning
oxidera oxidize
vaddera, madrassera, kudde pad
paddla, paddel paddle
sadelplats, hästhage, hage paddock
hedendom paganism
lindringsmedel palliative
solfjäderspalm palmetto
pappersbaserade paper-based
hedersord parole
pastor, präst, kyrkoherde parson
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
delägare part-owner
deltid part-time
delta partake
delvis partially
deltagare participant
delaktig i participant in
delta participate
deltagare participator
smådel particle
speciell, detalj particular
delar parties
delning, avsked, bena parting
uppdelning, skiljevägg, fack partition
dels, delvis partly
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
delägarskap, enkelt bolag partnership
delar parts
passerade passed
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
övergående passing
vrede, passion, lidelse passion
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
förliden, förbi, över past
infogande pasting
faders-, faderlig paternal
rörande pathetic
fädernearv patrimony
klappade patted
mönster, modell, förebild pattern
betalande paying
fredsälskande peace-loving
bonde peasant
idka gårdfarihandel peddle
skinn, bombardera pelt
bäcken, bottnande pelvic
örhänge, hängande, mostycke pendant
pendel pendulum
undertryckt pent-up
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utförde performed
utför, uppträder performs
skede, termin, tid period
återkommande periodic
perioder periods
framhärdade persisted
insektsmedel pesticide
underkjol, underklänning petticoat
läkemedel pharmaceuticals
fas, skede phase
fosforescerande phosphorescent
bilder pictures
genomträngande piercing
kudde, pelare pillar
bönpall, damsadel pillion
huvudkudde, kudde pillow
barnförkläde, förkläde pinafore
tassande pitty-patter
medlidande, synd, ömka pity
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
moderkaka placenta
placerande placing
besvärlig, irriterande plaguey
detektiv plain-clothes
kärande plaintiff
klagande plaintive
dånande plangent
planerande planning
placerande planting
läktare, kateder, plattform platform
applåder, gillande plaudit
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
yrkande plea
anslående pleasing
plundrande plundering
pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde point
spetsig, pekade pointed
pekande pointing
sökande poking
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
förorenande ämne pollutant
sadelknapp, puckla på pommel
grunna, grubbla, fundera ponder
funderat på pondered
med utstående ögon pope-eyed
dela, del, portion portion
delen portions
innehavande possessing
senare än, ända, bakdel posterior
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
poserande posturing
stickande rök pother
höns, höns, fjäderfä poultry
fjäderfä-avel poultry-breeding
flytande pouring
krut, pulver, puder, pudra powder
pudervippa powder-puff
praktiserande practitioner
prisade praised
bränd mandel praline
babbla, pladder prattle
för-inspelade pre-recorded
predikandet preaching
försiktighetsåtgärder precautions
företräde precedence
prejudikat, föregående precedent
område, gräns precinct
värdefull, dyrbar precious
förebyggande precosion
fördefinierad predefined
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
inledande prefatory
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förberedelser preliminaries
förberedande preliminary
premiss, fastighet, antagande premise
preparat, förberedelse preparation
förberedande preparing
förberedande prepatory
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presenterande presenting
bevarande preservation
ordförande, president, ordförande president
enträgen, tryckande pressing
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
rådande prevailing
förhindrande prevention
föregående, tidigare previous
ovärderlig priceless
stel, korrekt, prudentlig prim
förtursrätt, företräde, prioritet priority
försakelse, umbärande privation
avträde, hemlighus, hemlig privy
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
undersöka, sondera probe
tillverkade processed
proklamerade proclaimed
slösande prodigal
vidunder prodigy
skapande producing
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
utsvävande profligate
överflödande profuse
programidéer program-ideas
utskjutande projecting
framträda, bemärkt, framträdande prominent
udde promontory
omedelbar prompting
omedelbart promptly
yttrande prononcement
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
ordentligt properly
gods, ägodel, egendom, egenskap property
äganderätt proprietorship
framdrivande propulsion
gynnsam, blomstrande prosperous
skyddande protective
protesterade protested
utstående, framskjutande protruding
matsäck, proviant, livsmedel provisions
publicerande publiching
publicerande publicizing
publicerande publicly
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
dragande pulling
pulserande pulsating
puckla på, sadelknapp pummel
pumpade pumped
ren, oblandad, idel pure
jakt, förföljande pursuit
tryckande, trycker pushing
bryderi puzzlement
förbryllande, gåtfull puzzling
pyramider pyramids
vaktel, bäva, förlora modet quail
kompetent, kvalificerade qualified
oro, illamående qualm
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
intendent, styrman quartermaster
kajområde, kajkant quayside
kväljande, obehaglig queasy
egen, besynnerlig, underlig queer
kväsa, undertrycka, kuva quell
släcka, undertrycka quench
sökande, sök quest
helt, ganska, stilla, alldeles quite
åberopade quoted
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
göra räder mot, räd raid
ringde rang
ridande polis, skogvaktare ranger
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
ledande ranking
förhastade rashed
taxera, värde rate
taxering, gradering rating
förhållande ratio
skramlande rattling
finjustera, revidera readjust
förverkligande realization
skördemaskin, skördeman reaper
omvärdering reapprasial
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
återuppbyggandet rebuilding
tillrättavisande rebuke
återkalla ett yttrande recant
kvitto, kvittera, mottagande receipt
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
deklamation recitation
deklamera, uppläsa recite
tillbakalutande reclining
igenkännande recognition
tillstyrka, rekommendera recommend
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapande recreating
kyrkoherde rector
upprepande recurrence
återkommande recurrent
glödande hetta red-heat
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
doftande redolent
rykande reeking
återinträde reentrancy
fogde reeve
avseende, referens reference
refererande referring
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
återbetalande refunding
avskrädeshög refuse heap
vederlägga, tillbakavisa refute
angående regarding
pånyttfödelse regeneration
trakt, område region
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
reglerande regulating
övar, övande rehearsing
förkastande, utmönstring rejection
anknytande relating
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
släppande releasing
dithörande relevant
beroende reliably
beroende reliance
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
litande relying
behållning, rest, återstoden remainder
övrig, kvar, kvarvarande remaining
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
påminnande om reminiscent
borttagande removing
slita sönder, rämna rend
avsägande sig renouncing
hyra, arrendeavgift rent
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återkommande repetitive
ersättande replacing
rapporterade reported
meddelat reporting
klandervärd reprehensible
undertrycka repress
benådade reprieved
förebrående reproachfully
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
anseende, rykte reputation
begärde, efterfrågade requested
begärande requesting
förnödenheter, erforderlig requisite
vedergällning requital
liknande resembling
harmades över resented
sluten, reserverade reserved
inbunden person reserved person
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
residens, säte, bostad, vistelseort residence
resterande residual
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
lösande resolving
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
beträffande, med hänsyn till respecting
glänsande resplendent
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
vilade rested
vilande resting
återställande restorations
resulterade resulted
resulterande resulting
återuppståndelse resurrection
detaljhandels retail
tillbakadragande retirement
vedergällning retribution
återvinnande retrieval
returnerade returned
återvändande returning
omvärdering revaluation
appreciera, mvärdera revalue
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
rumlande revelling
festande revelry
aktade revered
omarbeta, revidera revise
upprörande revolting
roterande revolving
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
givande rewarding
regerande konung rex
sållandet, gåtorna riddling
rider rides
höger-klickande right-clicking
porlande rippling
stigande rising
mede rocker
rumlande roistering
rullade rolled
rullande rolling
stojande romping
roterande rotary
roterande rotating
rondell, omväg, karusell round-about
rondell roundabout
väckande rousing
kringflackande roving
rader rows
radera rub out
styre, roder rudder
grunderna rudiments
ödeläggelse ruination
reguladetri rule of three
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
rom-sprit, underlig rum
mullrande rumbling
larmande rumbustious
idisslande rumination
letande, genomleta rummage
kvarleva, bakdel rump
ringt, ringde rung
rinnande, löpning, går, lopp running
bo på landet rusticate
vanhelgande sacriledge
vanhelgande, helgerån sacrilege
sadla, sadel saddle
sadelgjord saddle-girth
sadelpåse saddlebag
sadelmakeri, remtyg sadlery
byggtork, salamander salamander
butiksbiträde sales-woman
utskjutande, framträdande salient
gulblek, sälg, vide sallow
stickprovsundersökning sampling
sandelträd, sandal sandal
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
smaklig, välsmakande sapid
tillfredsställande satisfying
mättande saturation
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
besparingars, parmedel savings
kyndel savory
väldoftande, välsmakande savoury
mandelblomma saxifrage
avscannade scanned
skrämmande scary
dräpande scathing
scen, uppträde scene
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
skrikande, skrika screaming
skruvade screwed
handskrift, andelsbevis script
bläddrande scrolling
skrubbande scrubbing
rannsakning, sökande searching
utträde, utbrytning secession
för det andra secondly
sekunder seconds
uppdelning sectioning
värdepapper securities
lugnande medel, sedativ sedative
sittande sedentary
seende seeing
sökande seeking
verkade seemed
passande, anständig seemly
gripande, attack, anfall seizure
självförtroende self-confidence
självvisande self-displaying
självexekverande self-running
självförhärligande self-sacrificing
självförsörjande self-supporting
självvisande self-viewable
säljande selling
skepnad, utseende semblance
halvt fristående semi-detached
avskedstagande send-off
sänder, sändning sending
sänder sends
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
menings-längder sentence-lengths
separerande separating
underhåll servicing
servil, krypande servile
sammanträde session
sjutionde seventieth
avgångsvederlag severance pay
kåkstäder shacks
skakande, skakar shaking
skakande, svag, skral shaky
underben shank
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
delaktig sharer
lodrätt, idel, gir, gira sheer
herde, fåraherde shephard
fogde sheriff
växlade shifted
skiftande shifting
lysande shining
rederibolag, rederi ship-owners
chockerande shocking
skakade shook
brist, misslyckande shortcoming
avkortande shortening
skulle, borde should
borde inte shouldn't
skrikande shouting
visande showing
remsa, skära sönder shred
skrikande shrieking
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
jämsides med, utmed varandra side by side
underhuggare sidekick
suckade sighed
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
påskrift, signatur, underskrift signature
betydelse significance
tyder på signifies
silke, siden silk
fönsterbräde sill
lik, liknande, dylik similar
på samma sätt, liknande similarly
sjungande singing
slingrande sinuous
adelstitel, min herre sir
sextionde sixtieth
storleksändrade sized
sovande sleeping
släde, kälke sleigh
detektiv sleuth
andel, skiva slice
delade, delad sliced
slunga, bindel sling
pundsedel, smällkyss smacker
kras, krossa, krock, slå sönder smash
stinkande smelly
leende, le smile
leende smiley
leende smiling
rökande smoking
pyrande smouldering
smugglade smuggled
hån, gliring, hånleende, håna sneer
föraktfull, nedlåtande sniffy
snokande snooping
yrväder snowstorm
så kallade so-called
snyftande, snyftar sobbing
underordnad sobordinate
socialdemokrat social democrat
uteslutande solely
vederhäftig, lösningsmedel solvent
rogivande soothing
andraårsstuderande sophomore
sövande soporific
ljudeffekt soundeffect
söder, sydlig south
söder ut southward
indelad spaced
spade spade
spader spades
reservdel spare-part
pärlande sparkling
spottade, damask, spottat spat
talande speaking
definitivt specifically
specifierande specifying
skenfager, bestickande specious
skådespel spectacle
bokstaverande, rättskrivning spelling
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spenderande spending
uttmattad, spenderade spent
spindel spider
själ, ande, andemening spirit
skadeglad, hätsk spiteful
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
delande splitting
sponsor, fadder sponsor
festande, upptåg spree
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
fjäder av stål spring of steel
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
försmådde spurned
skvadron, eskader squadron
kramande squeezing
förbluffande staggering
stillastående, slö stagnant
fristående stand-alone
stillastående, stockning standstill
häpnadsväckande startling
uppgift, påstående, uppgift statement
stillastående stationary
stannande staying
smyg, smygande stealthily
smygande, smyg stealthy
stupade steeped
hinderlöpning, terrängritt steeplechase
språngbräda, medel stepping-stone
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
högtravande stilted
stimulerade stimulated
upppiggande, retande stimulating
stingande stinging
stinkande stinking
uppståndelse, fläkta, omröra stir
spännande stirring
stenåldern Stone Age (the)
sparande storing
oväder, storma, storm storm
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
underligt strangely
skicktindelad stratigraphic
kringströvande, gå vilse stray
förstärkande strengthening
ansträngande strenuous
sträckande stretching
gäll, kärv, skärande strident
strejkande striker
apart, påfallande, slående striking
bindande stringent
strävade, stred strove
student, studerande student
studenter students
studera study
studerande studying
förbluffande stupendous
titulera, stil, mode style
stiliserade stylized
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
underordnad subaltern
undermedveten subconscious
undermedvetande subconsciousness
underleverantör, underentreprenör subcontractor
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
underavdelning subdivision
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
underram subframe
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
underkasta subject to
underkastelse subjection
underkuva subjugate
undervattensbåt, ubåt submarine
undermeny submenu
underkastelse submission
undergiven submissive
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
framläggandet submitting
underordna subordinate
stycke, underavdelning subsections
påföljande subsequent
underdånig, tjänlig, servil subservient
delmängd subset
biträdande subsidary
avtagande subsidies
understöd subsidy
undermålig substandard
underjordisk subterranean
delsumma subtotal
omstörtande subversive
underjordisk gång subway
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
duka under, digna succumb
sugande, suger sucking
såplödder suds
lidande suffering
lider suffers
ändelse suffix
passande, läglig, lämplig suitable
kortfattade summaries
till påseende, påskrift superscription
slö, liggande på rygg supine
understöd, medhåll, försörja, understödja support
stödjande supporting
antagande, förmodligen supposition
undertrycka, kväsa suppress
förvånande surprising
förvånande surprisingly
kringliggande surrounding
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
undersökande surveying
undersökningar surveys
överlevande, rest survival
kvarvarande surviving
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
sväljande swallowing
simmade swam
svängande swaying
sötningsmedel sweetener
sötande sweetening
svällande, ansvällning swelling
förgås, tryckande värme swelter
tryckande sweltering
sopade, svepte, svept, sopat swept
lekande lätt swimmingly
skoja, bedra, svindel swindle
svinaherde swineherd
svängande swinging
växlande switching
svängde swung
krypande sycophantic
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
tilltalande, sympatisk sympathetic
tyst, underförstådd tacit
sistadel tag-end
slutdel tail-end
skrädderi tailoring
övertagande take-over
deltaga take part in
vidtaga åtgärder take steps
övertagandebud takeoverbid
intagande taking
pratade talked
samtalande talking
tämjande taming
manipulerade tampered
kladdande tampering
sejdel, krus tankard
avsmalnande tapering
smakade tasted
trasig, söndertrasad tattered
brungul, läderfärgad tawny
krävande, svår taxing
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
riva sönder tear apart
trasa sönder tear to rags
tänder teeth
arrendetid, arrende tenancy
valla, tendera tend
riktning, tendens, benägenhet tendency
hyrd bostad, arrendegård tenement
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
trevande tentative
tionde tenth
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
områden territories
område, territorium territory
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
tjuder, tjudra tether
textmeddelande textmessage
tackande thanking
som, det, att, vilken that
det, som är that's
tina, tö, töväder, töa thaw
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
järnåldern the Iron Age
samma, densamme, lika the same
ju förr desto bättre the sooner the better
deras their
deras theirs
dem them
där är, det finns there's
dessa these
de här they
de är they're
de har they've
sak, tingest, persedel, ting thing
tänkande thinking
tredjedelar thirds
trettonde thirteenth
detta, denna this
pisksnärt, läderrem thong
de där those
tusende thousandth
kastade threw
spännande, rafflande thrilling
blomstrande thriving
åska, dåna, tordön, dunder thunder
åskväder thunder-storm
således, så, sålunda, alltså, därför thus
hindrande thwarting
lottsedel, biljett ticket
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
årsittande tight-fitting
åtdragande tightening
andelslägenhet time-share apartment
pinglande, pingla tinkle
plingande tinkling
tionde tithe
övertagandebud tob
togglande toggling
berättade, berättat told
tonisk, stärkande tonic
cylinderhatt top-hat
rusade, rev sönder tore
plågoande tormentor
torped, torpedera torpedo
flöde, ström torrent
slingrande tortuous
rörande, vidrörande touching
uppspårande tracing
spårande tracking
område, traktat tract
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
handel trading
efterföljande trailing
överträde transgress
övergående transient
övergående transitory
översättandet, översätter translating
resande traveler
resande, ambulerande travelling
svek, förräderi treachery
högförräderi, förräderi treason
skattkammare, finansdepartementet treasury
bemötande, behandling treatment
skärbräde trencher
tendens, tendera trend
anfäktelse, vedermöda tribulation
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
triumferande, segerrik triumphant
värdelös, obetydlig trivial
trampade, steg trod
planteringsspade, murslev trowel
avkortande truncating
tillit, anförtro, förtroende trust
förmyndare, förtroendeman trustee
undervisning tuition
vänder turns
lärde tutored
tjugonde twentieth
två-raders two-line
tvåhjulade two-wheeled
allestädes närvarande ubiquitous
omonterade unassembled
ovetande, omedveten unaware
missklädsam, opassande unbecoming
obedd, objuden unbidden
kommande, ofödda unborn
fri, obunden unbound
oföränderlig unchangeable
okomprimerade uncompressed
odefinierad undefined
under under
underkläder under-clothing
omyndig, minderårig under age
underskatta underestimate
underexponera underexpose
undernärd underfed
underkläder undergarments
student undergraduate
underjordisk, tunnelbana underground
undervegenation undergrowth
understryka underline
underhuggare underling
understrykning underlining
underbemannad undermanned
undergräva, underminera undermine
inunder, nedanför underneath
understrykning underscore
avdelningschef undersecretary
undersida underside
underteckna undersign
underkjol underskirt
förstånd, förstående understanding
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
förbindelse undertaking
underkläder underwear
odelad undivided
fördärv, upplösande undoing
ångrade undone
ta av kläderna, klä av sig undress
omodern unfashionable
enande unification
betydelselös, oviktig unimportant
avinstallerande uninstalling
enastående, unik unique
akademiker university graduate
avmarkerade unmarked
demaskera unmask
ickepåfallande unobtrusive
orelaterade unrelated
otillfredsställande unsatisfactory
ful, opassande unseemly
inte undertecknad unsigned
osorterade unsorted
till dess, till, tills, ända tills until
oskändade unviolated
oönskade unwanted
dålig, sjuk, illamående unwell
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
underhåll upkeep
upplyftande uplifting
uppror, rabalder uproar
angelägen, brådskande urgent
uppmanar, uppmanande urging
boende i usa us-residents
användande, bruk usage
användar-skapade user-created
användande using
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
yttrande uterance
livmoder uterus
hjälpmedel util
utnyttjande utilization
användande utilized
yttrande utterance
kringflackande vagrancy
svävande, vag, otydlig vague
godkännande validation
värdefull valuable
värdering valuation
värdera, valuta, valör, värde value
värdefullt valueable
värderad valued
fördel i tennis vantage
åderbråck varicose vein
brokig, växlande varied
åderbråck varix
varierande varying
växande vegetative
ven, humör, blodåder, åder vein
grönskande, grön verdant
bekräftande verification
ohyra, skadedjur vermin
svindelanfall vertigo
undertröja, väst vest
vibrerande vibrant
kyrkoherde vicar
ställföreträdande vicarious
skiftande öden vicissitudes
segrande, segerrik victorious
videobandsbibliotek videolibrary
videoband videotape
värdelös vile
överträdelse, kränkning violation
oskulder virgins
seg, tjockflytande viscous
besökande, gäst, besökare visitor
främmande visitors
smädelse, smädande, skymford vituperation
glosförhörsdel vocabularytest-function
tonande voiced
väljare, röstande voter
resande voyager
tuss, vaddera wad
vaggande waddle
klagande wailing
väntade waited
vakande waking
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
garderob wardrobe
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
ödemark wasteland
åseende watching
vattendelare watershed
flodområden watersheds
fraktsedel waybill
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
vi borde, vi hade we'd
rik, förmögen, välbärgade wealthy
uthärda, vittra, väder weather
väderleksrapport weather forecast
väderbeständig weatherproof
sadelgjordsväv webbing
ogräsmedel weed-killer
vägde weighed
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välsittande well-cut
väluppfostrad, välutbildade well-educated
välordnade, välskött well-managed
välmenande well-meaning
väl-proportionerade well-proportioned
välfungerande wellfunctioning
västgående westbound
hur är det fatt what`s the matter
när det passar when convenient
under det att, medan, stund while
kvidande, kvider whimpers
gnällande, pipig whining
vispande, piskning whipping
virvlande whirling
viskande whispering
visslande whistling
blekmedel whitener
vem hade who'd
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
alldeles, helt wholly
bordell whorehouse
flätverk, videvärk wicker
brett särade widely-spread
vickande, vickar wiggling
slingrande wiggly
vide, pil träd willow
slingrande, spiral winding
väderkvarn windmill
lovart, mot vinden windward
eskader, flygel, vinge wing
vinnande winning
sädesrensare winower
önskande wishing
tankfull, trånande wistful
förhäxande witching
med vinden, borta with the wind
avlägsnande withdrawal
tillbakadragande withdrawing
vissnande withering
obemedlad, medellös without means
vacklande wobbly
lidande woe
vaknade woke
livmoder womb
under, undra, underverk wonder
undrade wondered
underbar wonderful
underbart wonderfully
undrande wondering
underland wonderland
underbar wonderous
formulering, lydelse, ordalydelse wording
världsomfattande wordwide
åtgärder workarounds
arbetarbostäder workmen`s dwellings
världsomspännande worldwide
irriterande worrisome
värd, värde worth
lönande worth-while
värdelöshet worthlessness
vrede wrat
vrede wrath
drypande våt wringing
gläfsande yappy
gäspande yawning
eder ye
längtande yearning
vrålade yelled
vrålande yelling
idegran yew
jude yid
foglig, undfallande yielding
den där, där borta yonder
din, eder, er your
indelning zoning
other swedish words that include "tre" : english :
administrera administrate
entré admission fee
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
desto bättre all the better
utreda, analysera analyse
analys, utredning analysis
tredje från slutet antepenultimate
aptitretande medel appetizer
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
yttre slottsmur bailey
streckkod bar-code
tredskas be refractory
bättre better
strejkbrytare, falskspelare blackleg
centrerad centered
centrerar centers
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
centre centrum
förtret chagrin
utreda clear up
tredjepilot co-pilot
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
anrika, koncentrera concentrate
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
leverantör, entreprenör contractor
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
streckade dashed
streck dashes
demonstrera demonstrate
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
utredning disentanglement
hemtrevnad domestic comfort
hällregn, störtregn, skyfall downpour
förvekliga, kastrera emasculate
slutresultat end-result
ingång, entré, inträde entrance
utredningsman examiner
yttre, utsida, yttre exterior
yttre, utvärtes external
extremt extremely
extremitet, ände extremity
fläktrem fan-belt
filter, sila, filtrera filter
filtrera filtrate
slutresultat final-result
rev, metrev fishing-line
stred, stridit fought
frustrerade frustrated
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
snöpa, kastrera geld
bortrest gone away
treva, famla grope
treva efter, famla efter grope for
streckskuggad hatched
trestegshopp hop-step-and-jump
bindestreck hyphen
skriva med bindestreck hyphenate
belysa, visa, illustrera illustrate
illustrerad illustrated
illustrerande illustrating
undersökning, utredning inquest
utreda inquire into
intresse, intresse, ränta interest
intresserad interested
intresserad i interested in
intressent interested party
intressant interesting
forska, utreda, undersöka investigate
undersökning, utredning investigation
utredningsman, forskare investigator
lättretlig irascible
retlig, lättretlig irritable
klyvare, streta emot jib
motreaktion kickback
skurkstreck knavish
skrattretande laughable
tredje moseboken Leviticus
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
trevligare nicer
nitrera nitride
oregistrerade non-licensed
yttre, utvändig outer
Yttre Mongolit Outer Mongolia
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
filtrera percolate
stake, strejkvakt, piket picket
illustrerad pictorial
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
bättre preferable
utrensning, rensa, rena purge
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrerar registers
registrering registration
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
registreringar registrations
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
hemtrevlig snug
träffa, strejk, slå, strejka strike
strejkbrytare strike-breaker
strejkande striker
sträva, streta, strida strive
slag, streck, stryka stroke
strävade, stred strove
kamp, kämpa, strida, streta struggle
underleverantör, underentreprenör subcontractor
trevande tentative
textredigering textediting
ju förr desto bättre the sooner the better
tredje third
tredjedelar thirds
tretton thirteen
trettonde thirteenth
trettio thirty
tre three
tre-dimensionell three-dimensional
tremotorig three-engined
tre gånger three times
titrera titrate
tre-, diskant treble
trendiga trendy
tretal triad
treenighet trinity
tredubbel triple
stativ, trefot tripod
treenig triune
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
framtida, bortre ulterior
begravningsentreprenör undertaker
ointresserad unintrested
ointressant unintresting
oregistrerad unlicensed
obehaglig, otrevlig unpleasant
otrevligt unpleasantly
oregistrerad unregistered
skurkaktighet, skurkstreck villainy
strejk walkout
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.