The Swedish term "rå, djurisk" matches the English term "bestial"

other swedish words that include "rå" : english :
några få a few
en lång rad av a long string of
kulram abacus
förnedra abase
genera abash
generad abashed
lindra abate
abdikera, avsäga sig abdicate
bortföra abduct
bestående, varaktig abiding
uralstring abiogenesis
föraktlig abject
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
om hundar, vädra about doogs
abrakadabra abracadabra
skava(nöta)av, abradera abrade
sträv abrasive
avreagera abreact
förkortning, sammandrag abridgement
frånvaro abscense
frånvaro absence
frånvarande, borta absent
disträ, tankspridd absent-minded
frånvarande absentee
frånvarande absently
absorberande absorbent
absorberande absorbing
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
accelerera accelerate
accelererad accelerated
accelererar accelerates
accelererande accelerating
acceleration acceleration
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
accept, accepterande, antagande acceptance
accepterad accepted
accepterar accepting
accepterar accepts
tillskott, tillträde accession
formlära accidence
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
tillhörande accompanying
utföra, fullborda accomplish
presterade accomplished
dragspel accordion
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
revisor, kamrer, bokförare accountant
handelsräkning accounts
ackreditera accredit to
ackumulerad accumulative
arbetsterapeut accupational therapist
noggrannhet accuracy
noga, ackurat, verkligt accurate
ättikssyra acetic
sur, syra, syrlig acid
försura acidify
bekräftelser acknowledgements
göra bekant med acquaint
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
fränhet acridness
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
aktivera activate
aktiverad activated
aktiverar activates
verksamhet, aktiverande activating
agerar acts
improviserat ad lib
ordspråk, tänkespråk adage
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
adaptrar adapters
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
addera add (up)
adderad added
beroendeframkallande addictive
adderande adding
ytterligare, extra additional
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
adresserat addressed
anföra adduce
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
ajournera adjourn
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
justerad adjusted
justerande adjusting
justerar adjusts
improvisera adlib
administration admin
administrera administrate
administratör administrator
administratörer administrators
beundransvärd admirable
amiral admiral
amiralitet admiralty
beundran, beundran admiration
beundra admire
beundrare admirer
beundrar admires
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
adoptera, anta adopt
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
smickrande adulatory
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
befordran advancement
framsteg advances
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
äventyrare adventurer
som är rakt emot adverse
annonsera advertise
annonserade advertised
annonserande advertising
annonsbyrå advertising agency
råd, avi advice
avråda advice against something
klokt, rådlig advisable
råda advise
rådgivare adviser
rådgivande advisory
befrämjande av advocacy
kämpa för, förespråkare advocate
radiotelegram aerogram
aerogram aerogrammes
fjärran afar
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
bekräftelse affirmation
ha råd (mrd) afford
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
i brand aflame
rädd afraid
rädd för afraid of
efterkrav after-claim
rakvatten after-shave
efterdyningar, efterräkning aftermath
efterrätt afters
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
åldersgräns age-limit
åldrande ageing
åratal ages
förstora aggrandize
försvåra aggravate
försvårande aggravation
sårad aggrieved
uppröra, agitera agitate
alteration, sinnesrörelse agitation
krämpa ailment
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
luft, vädra, lufta air
luftmadrass air-bed
luftkonditionerad air-conditioned
trafikflygplan airliner
förskräckt alarmed
alkoholrelaterad alcohol-related
ålderman, rådman alderman
algebra algebra
algebraiskt algebraic
främmande alien
upprada align
uppradning aligning
uppradar aligns
närande alimentary
underhåll, underhållsbidrag alimony
bra all right
lindra, mildra alleviate
gränd alley
gränd alley-way
gränd alleyway
allierad allied
allierad med allied to
allitteration alliteration
sjukhuskurator almoner
oplacerad häst also-ran
ändra sig, ändra alter
ändring, förändring alteration
gräl altercation
ändrat altered
förändra altering
växelströmsgenerator alternator
ambra ambergis
förbättra ameliorate
korrigerat amended
rättelse amendment
gottgöra amends
amerikanisera americanize
aminosyra amino acid
amoralisk amoral
amoralitet amorality
amortera amortize
amfora amphora
amputera amputate
amputerat amputated
anagram anagram
utreda, analysera analyse
analysera analyze
analyserar analyzes
dissekera anatomize
ankra, ankare anchor
ankarplats, förankring anchorage
anglisera Anglicize
engelsk-fransk Anglo-french
angoragarn angora wool
angostura angostura
animera animate
animerade, livlig, själfull animated
årsberättelse annals
förinta, tillintetgöra annihilate
kommentera annotate
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
retsam, irriterande annoying
förargar annoys
livränta annuity
anorak anorak
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
besvarade answered
svarar answering
myra ant
fördatera, antedatera antedate
från tiden före syndafloden antediluvian
mödravårdscentral antenatal
tredje från slutet antepenultimate
främre anterior
antracit anthracite
mjältbrand anthrax
sprängbomb anti-personel
föråldrad antiquated
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
några, nån any
förskräcklig apalling
kanonisera apotheos
förfära appal
attiralj, apparat apparatus
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
lindra, lugna, blidka appease
adderad appended
adderande appending
uppträdande apperance
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
användningsområde application area of use
applicera, anlita apply to
att placera applying
träffande apposite
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
underrätta apprise
läraktig, träffande apt
arab, arabisk Arab
arabisk Arabic
arbitrage arbitrage
arkiverade archived
arkiverare archiver
akiverare archivers
brant arduous
område, yta, area area
områden areas
argumentera argue
argumenterar argues
rätt aright
härrörande arising
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
phetsa, framkalla arouse
uppställa, anordna, arrangera arrange
föranstalta för arrange for
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangör arranger
arrangerar arranges
arrangerade arranging
arrayer arrays
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
mordbrand arson
persedel, vara, artikel article
artikulation, artikulera articulation
ascii-baserade ascii-based
askorbinsyra ascorbic acid
fråga ask
bedja om, begära ask for
frågat asked
frågar asking
frågar asks
eftersträva, längta aspire
påstå, bedyra assert
försäkrade asserted
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
uppdrag assignment
assimilera assimilate
assistera, bistå, hjälpa assist
medhjälpare, biträde assistant
assisterar assits
kamrat, kompanjon associate
associerad associated
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkrar assures
försäkrande assuring
gottgöra astone
astral astral
sammandragning astringent
i sträck, i ett kör at a stretch
för närvarande, för tillfället at present
gräslig, ryslig atrocious
atrofiera atrophy
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
expediera attend to
bekräfta attested
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
auktion, auktionera auction
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
granska, revidera audit
reviderade audited
förstärka, förstora augmented
aura, utstrålning aura
sträng, allvarlig austere
Australien Australia
australiska Australian
autentisk, verklighetsnära authentic
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
auktoriserad authorized
självbiografi autobiography
autograf, namnteckning autograph
automatisera automate
automatiserad automated
auktoriserad autorized
anträffbar, tillgänglig available
försäkra avouch
skräck awe
hemskt, gräslig awful
romdränkt sockerkaksring baba
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
pratmakare babbler
pladdrar babbles
bärätande baccivorous
fram-och-tillbaka back-and-forth
bakfram back to front
ryggrad backbone
antedatera backdate
reträtt backdown
rövarspråket backslang
baktrappa backstairs
rätt dålig baddish
grävling badger
raljeri badinage
förvirrad, snopen baffled
förvirrande baffling
åldermans ämbetsområde bailiwick
grädda, baka bake
ungsbakad rätt bakemeat
balanserad balanced
balanserar balances
rakt på sak baldly
hindra balk
ballongfarare balloonist
braskande reklam bally
balsaträd balsa
räcke baluster
trappräcke balusters
balustrad balustrade
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
bandagerad bandaged
råtta bandicoot
musikestrad bandstand
kasta fram och tillbaka bandy
smälla igen, skräll bang
räcke banister
trappräcke banisters
bank, strand bank
apbrödsträd baobab
taggtråd barbed wire
barberare, frisör barber
raksalong barber`s shop
barbiturat barbiturate
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
schackrare bargainer
pråm, skuta barge
pråmskeppare bargee
barägare barkeeper
skenvälgörare barmecide
gräl barney
vara ute på turné barnstorm
barograf barograph
spärr, skrank barrier
skottkärra, bår, kärra barrow
schackra bort barter
baserad based
slagträ, flädermus bat
murbräcka battering-ram
vråla, skråla bawl
raketgevär bazooka
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
yra be delirious
räcka be enough
höra till god ton be good form
bråka be noisy
övervara be present at
kräkas be sick
bli lurad be taken in
segra be victorious
vara mödan värd be worth while
förlisa, haverera be wrecked
plage, stranden, strand beach
strandgodssökare beach-comber
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
älskare, sprätt beau
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
begynna, anträda, börja, starta begin
född, frambringa, enfödd begotten
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
rapa belch
rapar belches
krigförande, krigförande belligerent
skälla, vråla, råma, vrål bellow
tillhöra belong
tillhöra belong to
begråta bemoan
begråtit bemoaned
förvirra bemuse
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
testamentera bequeath
belägra, bestorma besiege
röja, förråda betray
förrådd betrayed
tvåspråkigt bi-lingual
bibliografier bibliographies
gnabbas, träta bicker
tvåspråkig, tvåspråkigt bilingual
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
räkningar billing
räkningar bills
binära binaries
biografier biographies
biografi biography
biobränsle biomass fuel
bisarra bizarre
koltrast blackbird
koltrastar blackbirds
klandra, klander, tadel, skylla på blame
förebrår blames
smickra blandish
skrälla, smattra blare
vindstöt, spränga blast
skränig blatant
bräka bleat
återvåndsgränd blind alley
luftangrepp, överraskande blitz
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
spärra block up
blodsprängd bloodshot
blomstring, blomstra, blomma blossom
blomstrande blossoming
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
spränga blow up
snyfta fram blubber
rasa, storma bluster
skränfock blusterer
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
strandpromenad boardwalk
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
spole, spole, trådrulle bobbin
trädnål bodkin
kärr, mosse, träsk bog
fingerad, falsk bogus
bombardera bombard
slaveri, träldom bondage
god, bra, söt bonny
bokförare book-keeper
litteratursökning booksearch
självinmatande programladdare bootstrap
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
gränsbygd border country
gränsa till border on
gränsområde borderland
tråka ut, tråkmåns, borra bore
uttråkad bored
tråkar ut bores
tråkig boring
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
trädgren bough
inbunden, begränsad, skyldig bound
bracka, knöl bounder
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
gräns bounds
burspråk bow-window
spänna, dra till brace
skrävlare braggart
gran, filial, bransch branch
brännmärka brand
brännvin, konjak brandy
fräckhet, mässing brass
fräck, mässings brassy
oväsen, träta brawl
Brasilien Brazil
bräckage breakage
bränningar breakers
föröka sig, ras breed
murare bricklayer
stråtrövare brigand
rand, brädda, brätte, brädd brim
rand brima
bringa, föra med sig, ta med sig bring
återföra bring back
ställa inför rätta bring to justice
sammanföra bring together
medföra bring with one
rand, kant brink
pigg, kry, hurtig, rask brisk
vara full av, borst bristle
föra på tal broach
bred, utsträckt broad
sändaradiosändning broadcasting
halstra broil
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
brödraskap, broderskap brotherhood
bläddra browse
bläddrare browser
bläddrare browsers
odjur, djur, rå brute
röra sig ur fläcken budge
anlägga, bygga, uppföra build
tvinga, skrämma bulldoze
bärande buoyant
börda, belasta, börda, refräng, last burden
byrå bureau
begravning burial
begravd buried
begraver buries
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
bränt burned
brännare burner
brännande burning
polera burnish
brunnit, brann burnt
uppbränd burnt up
gräva, håla burrow
spränga, spricka, brista burst
bristningsgräns bursting-point
jordfästa, begrava bury
australisk stråtrövare bushranger
kringvandrande musikant busker
brådska bustle
strävpelare, stöd buttress
surr, surra buzz
vråk buzzard
förgången, föråldrad bygone
förarhytt, droska cab
ränksmidare caballer
kabeltelegram cablegram
gapskratta cachinnate
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
pratmakare cackler
burar cages
vara i maskopi med cahoot
smickra cajole
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
miniräknare calculator
kalibrera calibrate
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
kalligrafi calligraphy
grön, ofjädrad callow
kamratskap camaraderie
kamera camera
fotograf camera-man
fotograf cameraman
förkämpe, veteran campaigner
området kring skola campus
camuflera camuflage
kanalisera canalize
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
kräftans, cancer cancer
aspirant, kandidat candidate
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
rost, brand canker
tjuvspråk, hyckleri cant
grälsjuk, elak cantankerous
värva röster, agitera canvass
udde, kappkrage, kap cape
glädjesprång caper
kapitalisera capitalize
kapitulera capitulate
segla omkull, kantra capsize
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
karat carat
kolhydrat carbohydrate
karbolsyra carbolic
karburator, förgasare carburettor
cancerframkallande carcinogenic
kardinal, främst cardinal
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
rädd om careful with
noggrannt carefully
karikera, karikatyr caricature
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
bära, föra carry
bedriva, husera, idka, driva carry on
bärande på carrying
kärra, vagn, åkdon cart
tälja, skära, rista, snida carve
träskulptur carving
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
kontant, inkassera, kassa cash
fodral casing
döda och sårade casualties
katalog, katalogisera catalogue
stort vattenfall, grå starr cataract
fasadklättrare catburgler
matleverantör caterer
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
domkyrka, katedral cathedral
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
skarp, brännande caustic
kraxa caw
sluta, upphöra cease
cederträ cedar
fira celebrate
firade celebrating
firande celebration
fira, prisa celibrate
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
censor, censurera censor
censurerad censored
kriticera, klander censure
folkräkning census
hundraårsdag centenary
centrerad centered
centrerar centers
hundragradig centigrade
mellerst, central central
centralvärme, värmeledning central heating
centralisera centralize
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
århundraden centuries
århundrade, sekel century
keramisk ceramic
keramik ceramics
auktoriserad certified
konstatera, intyga certify
frottera, gnida, skrapa chafe
ordförande chairman
ordförande chairperson
utfordra, utmana, utmaning challenge
stimulerade challenged
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
föränderlig, ombytlig changeable
ändrad changed
kille, grabb, karl chap
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
teckenberäkning charactercount
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
teckenhanterare charactermap
charad charade
kol (trä-), träkol charcoal
utstrålning charisma
diagram chart
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
diagram charts
jaga, ciselera, jakt chase
sträng, ren, kysk chaste
tukta, luttra chasten
tuktan, straff chastisement
småprata chat
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
pratmakare chatter-box
pratsam chatty
fuska, bedra, narras cheat
bedrägligt cheated
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kontrollerar checkar
kontrollerade checked
schack och matt, besegra checkmate
hurra cheer
muntra upp cheer up
hurrade cheered
byrå chest of drawers
kvitter, kvittra chirp
kvittrar chirps
kvittra chirrup
gräslök chive
gräslökar chives
klorerad chlorinated
krabb sjö, ombytlig vind choppy
ackord, sträng chord
skratta skrockande chortle
korus, kör, refräng chorus
julgran Christmas-tree
kamrat chum
röra om, kärna smör churn
ränna chute
filmkamera cine-camera
chiffer, siffra, chiffer, nolla cipher
cirkulerande circling
cirkulera, skicka omkring circulate
sprida, cirkulera cirkulate
åberopa, citera cite
citerade cited
apelsinträd, citronträd citrus
samhällslära civics
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
anspråk claima
fordringar, fordrar claims
klättra clamber
krampa clamping
skrammel, ringa, skalla, klang clang
rassel, rassla clank
smälla med, klappa, applådera clap
klarna, göra klar clarify
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
klasskamrat class-mate
klassiska språk classics
klassificerad classified
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
lera clay
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengörande cleaning
rensa, rengöra cleanse
klarare clearer
avräkning, röjning clearing
rämna, klyvde, klyvt cleft
prästerskap clergy
prästernas clergy's
prästpåverkade clergy-inspired
präst clergyman
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
gå i närkamp, avgöra clinch
klirra clink
klirrar clinks
urklippshanterare clipboard
klump, hindra, träsko clog
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
trasa clout
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
vagn, tränare coach
grov, grov, sträv, plump coarse
lirka, smickra coax
smickrad, lirkad coaxed
kran, tupp, kuk cock
förarplats i flygplan cockpit
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
fundera cogitate
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
myntprägling coinage
sammanträffande, slump coincidence
hopfällbara collapsible
krage collar
jämföra, kollationera collate
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
efterkrav collect on delivery
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
stråkharts colophony
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
brännsår combustible
förbränning combustion
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandorad command-line
kommenderade commanded
tvångsrekvirera commandeer
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommendera commend
kommenterade commented
kommersialisera commercialize
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
handelsvara commodity
kommunicera communicate
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
kamratskap companionship
jämförande, relativ comparative
jämföra, komparera compare
jämföra comparing
jämlike, kamrat compeer
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
konkurrera, tävla compete
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
kompilera compile
kompilerad compiled
kärande complainant
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
fullgörande completing
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
utarbeta, komponera compose
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompromiss, kompromettera compromise
databeräkningar computations
datorbaserade computer-based
datoriserad computerized
kamrat, kamrat comrade
kamrats comrade's
kamrater comrades
anrika, koncentrera concentrate
koncentration concentration
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
dragspel concertina
avgörande, slutlig conclusive
harmoni, endräkt concord
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
kondensera, förtäta condense
kondolera condole with
överse med, förlåta, gottgöra condone
befrämja, leda till conduce
befrämjande conducive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigerar conducts
småprat, samtal confabulation
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
justera configure
justerat configured
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konfirmerat confirmed
bekräftad confirming
bekräftar confirms
beslagta, konfiskera confiscate
storbrand conflagration
rätta sig efter conform to
förväxla, förvirra confound
brödraskap confraternity
konfrontera confront
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
gytter, hopgyttrad conglomerate
grattis! congratters
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
gratulation, lyckönskan congratulation
barrträd conifer
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
skalle, kran(näsa) conk
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
se genom fingrarna connive
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
samvetsgrann conscientious
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
konservera, spara conserve
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
fraktsedel consignment-note
konsolidera, stärka, befästa consolidate
iögonfallande, framstående conspicuous
sammansvärja sig, konspirera conspire
bilda, utgöra constitute
hindra constrain
spärrad constrained
spärrar constraints
sammandra constrict
sammandragning constriction
konstruera, bygga, anlägga construct
konstruerade constructed
konstruerande constructing
konsultera, rådfråga consult
rådgöra med consult with
rådssökande consultant
konsulterande consultants
samråd consultation
rådgivande consultative
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
förvarad contained
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
trätgirig contentious
angränsande contiguous
kontrakt contract
ådra sig contract illness
sammandragning contraction
leverantör, entreprenör contractor
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
dementera, motsäga contradict
manick, apparat, grej contraption
motsats, kontrastera, kontrast contrast
medverka, bidra contribute
insats, bidrag, tillskott contribution
bidragsgivande contributory
behärskning, kontroll, kontrollera control
kontrollerade controlled
kontrollerande controlling
skymf, vanära contumely
samtala, konversera, motsatt converse
omvända, konvertera convert
konverterad converted
konverterare converters
konvertera converting
konverterar converts
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
åkdon, fordon, befordran conveyance
transportband conveyor
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
konvulserade convulsed
krampryckning convulsion
kuttra coo
matlagning, anrättning cooking
samordna, koordinera coordinate
kopierare copier
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
kopierar copying
litterär äganderätt copyright
korall coral
hörna, vrå corner
från cornwall, kornisk cornish
kroppslig, korpral corporal
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
fräta corrode
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
kostym, dräkt costume
tråd, bomull cotton
råd council
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
advokat, rådplägning counsel
ambasadråd, rådgivare counsellor
greve, räkna count
påräkna count upon
nedräkning countdown
motfordran counter-claim
kontrapunkt counterpoint
kontrasignera, lösen countersign
räkning counting
oräkneliga countless
råda coupsel
kurage, mod courage
krigsrätt court-martial
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
eftertrakta, åtrå covet
sprätt coxcomb
styrman, slupstyrare coxswain
prärievarg coyote
prärievargar coyotes
kräftan, krabba crab
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
förryckt, spräckt cracked
knäckare, smällkaramell cracker
spraka crackle
klippspets, brant klippa crag
kramp cramp
tranbär cranberry
trana, lyftkran crane
kran att lyfta med crane to lift with
tranor cranes
kranium cranium
skitprat crap
brak crasch
krasch, flyghaveri, brak crash
kraschat crashed
kraschar crashes
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
kräfta crayfish
knarra, knaka, gnissla creak
kräm, grädde cream
gräddbakelse cream cake
skapa, frambringa, komponera create
hedrad credited
bränna cremate
kremerat cremated
krasse cress
krympling, omintetgöra cripple
kritisera criticize
kritiserat criticized
kritisera critisize
kväka, kraxa croak
bedragare, krok crook
gränsöverskridande cross-border
terränglöpning cross-country running
korsförhöra cross-examine
kråka, gala crow
kofot, bräckjärn crowbar
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
fullsatt, trångt crowded
trängsel crowding
kritisk, avgörande crucial
rå, grov crude
krossa, knapra på crunch
korstågsfarare crusader
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
gråt crying
kela med, krama cuddle
kulminera culminate
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
bildad, kultiverad cultivated
sammanräknad cumulative
byracka cur
botemedel, kurera, bota cure
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
finjustera customize
skräddarsydd custommade
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
klipp och klistra cut'n'paste
avskuren, avsnöra cut off
tillskärare, kniv cutter
cellära cytology
plattform, estrad dais
avbräck, ramponera, åverkan damage
sprätt, snobb dandy
fara, våda danger
livsfara danger of life
spräcklig dapple
töras, våga, drista sig, understå sig dare
älskling, raring darling
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
daterad dated
odaterad dateless
döttrar daughters
skrämma daunt
oförfärad dauntless
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
avtrappa de-escalate
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
göra döv deafen
rar, kär, dyr dear
kära ni dears
raring deary
förnedra debase
debatt, debattera, debatt debate
debatterande debating
förföra, utsvävning debauch
rycka fram debouch
utfråga debrief
gradning deburring
decagramme decagram
dekantera decant
karaff decanter
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
bedragen deceives
decentralisera decentralize
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
besluta, avdöma, avgöra decide
avgörande deciding
decimalräkning decimal-count
decimalisera decimalize
decimera decimate
dechiffrera decipher
avgörande decisive
orera declaim
orerar declaims
deklaration, förklara declaration
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
sanera decontaminate
smycka, dekorera, pryda decorate
dekorerad decorated
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dekorativ decorative
avkriminalisera decriminalize
nedsätta, racka ned på decry
dekryptera decrypt
dekrypterad decrypted
dekrypterar decrypts
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
rådjur, hjort deer
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvarar defends
orena, defilera defile
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
minska, förnedra, degradera degrade
grad degree
angelägenhetsgrad degree of priority
grader degrees
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
avinstallera deinstall
delegerad delegated
utradera, ta bort, utplåna delete
radering deletion
raderingar deletions
rådpläga om deliberate upon
leverantör delieverer
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
skissera delineate
yra, feberyra delirium
yr, rasande delirous
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
levererade delivered
levererar delivers
förlossning, leverans, räddning delivery
förleda, narra delude
narrar deludes
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avkräva, avfordra demand from
krävande, kräver demanding
kräver demands
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
uppförande demeanour
frånfälle, död demise
avmobilisera, demobilisera demobilize
demokrati democracy
demokrat democrat
demokratisk democratic
rasera, slopa, förstöra demolish
demonstrera demonstrate
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
demoralisera demoralize
göra invändningar demur
skarpt kritiserade denounced
bestrida, neka, dementera, förneka deny
skildra depict
deportera deport
uppförande, uppträdande deportment
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
deprimerad, nedslagen depressed
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
spåra ur derail
störa, rubba derange
avreglera deregulate
hånskratt derisive laughter
lastkran derrick
härstamma från descend from
skildra, beskriva describe
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
konstruktion, planera design
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
upphöra, avstå desist
desperat desperately
försmå, förakta, ringaktning despise
efterrätt, dessert dessert
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörande destructive
lösgöra, avskilja detach
frånskild detached
detaljerad, utförlig detailed
hitta, uppdraga detect
avskräcka deter
försämra, försämras deteriorate
försämrad deteriorated
urartat deteriorating
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
avskräckande deterrent
detonera detonate
detonerande detonating
dra ifrån, förringa detract
slingrande, irrande devious
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
diagram diagrams
katastrofdrabbade diasterstricken
föreskriva, befallning, diktera dictate
dikterar dictates
stil, språk, uttryckssätt diction
grävde, gräva, grävt dig
sammandrag, smälta maten digest
grävande digging
siffra digit
digitalisera digitize
dimensionera, oklar dim
skrattgrop dimple
grådaskig, smutsig dingy
restaurangvagn dining-car
hemsk, gräslig dire
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
direkt, strax, rakt directly
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
göra besviken, svika disappoint
besvikelse, missräkning disappointment
kassera, kasta bort discard
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
frånsägande disclaimed
omintetgöra disconcert
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
rabatt discount
rabatter discounts
avskräcka discourage
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
göra skillnad discriminate
diskriminerande discriminatory
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
landstiga, landsätta, debarkera disembark
lösgöra, reda ut disentangle
utspy, lämna ifrån sig disgorge
maträtt, fat, disk, rätt dish
skam, vanära, vanheder dishonour
desinficera disinfect
göra arvslös disinherit
diskbaserad disk-based
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
inte lyda, vara olydig disobey
bråkig disorderly
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
skingra, förjaga dispel
apoteksbiträde dispenser
skingra disperse
skingras disperses
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
avpollettera dispose of
disputera dispyte
diskvalificera disqualify
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
illa beryktad, vanhedrande disreputable
sprängning, sönderslitning disruption
dissikera, obducera dissect
skingras dissipates
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
valpsjuka, tempera distemper
distribuera distibute
destillera distil
utpräglad, utmärkande distinctive
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvränga, vanställaförvrida distort
förvridning, förvrängning distortion
dra bort, distrahera distract
härad, stadsdel, bygd, trakt district
störa, oroa, ofreda disturb
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
frånskild, skild från divorced
göra, duga, uträtta do
räkna ett tal do a sum
räkna do arithmetic
umbära do without
doktrin, lära doctrine
dokumenterad documented
träskalle dolt
herravälde dominanse
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
herravälde domination
dominera, behärska domineer
härsklystentyrannisk domineering
välde, besittning, herravälde dominion
donera donate
dörrar doors
vara barn på nytt dote
lura double-cross
bedragare double-dealer
språngmarsch, hastig marsch double-quick
ifrågasatts doubted
nertrampad down-trodden
förtrampad downtrodden
enformig, tråkig drab
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
drake dragon
dragon dragoon
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
drack, druckit drank
drapera, kläda drape
drastisk drastic
drastiskt drastically
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
dragig draughty
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
trassera draw bills
trassat drawee
låda, byrålåda drawer
ritbräde drawing-board
teckningslärare drawing-master
rädsla, frukta, befara dread
ryslig, förskräcklig dreadful
förskräckligt dreadfully
muddra dredge
mudderverk, bottenskrapa dredger
grundlig blöta, genomdränka drench
dränkt, dränkte drenched
dränkande drenching
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
frack dress-coat
frisera dress a person`s hair
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
exercera, drill, drilla, borra drill
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
dregla, dregel, dravel drivel
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
avskräde, slagg dross
drunkna, dränka drown
arbetsträl drudge
slavgöra, slit drudgery
sprätt, klädsnobb dude
odugling, skräp duffer
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
göra mållös dumbfound
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
björn, gråbrun, indrivare dun
kravbrev dunning letter
narra, lura dupe
duplisera, kopia duplicate
kopiera duplicating
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
dammtrasa, dammvippa duster
sprängd dynamited
varje, vardera, var, var och en each
varandra each other
ax, öra ear
örsprång ear-ache
reservera earmark
lergods, keramik, lerkärl earthenware
östra, öster, ost East
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
äta, äta, förtära eat
takränna eaves-gutter
rand, egg, brädd, kant edge
redigera edit
redigerad edited
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
spöklik, kuslig, rädd eery
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
heller, endera either
valbyrå election office
avrätta i elektriska stolen electrocute
grundämne, grunddrag element
framkalla, framlocka elicit
önskvärd, berättigad, valbar eligible
förlängning, utsträckning elonngation
förklara, belysa, klargöra elucidate
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
förvekliga, kastrera emasculate
balsamera embalm
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
försnilla, förskingra embezzle
förbittra embitter
kisellera emboss
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
brodera embroider
inveckla i strid, trassla till embroil
rätta, förbättra emend
smaragd emerald
dyka upp, framkomma emerge
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
emigrant emigrant
emigrera, utvandra emigrate
framstående eminent
strålning emission
ge ifrån sig, avge, utsända emit
poängteras emphasised
poängtera emphasize
poängterande emphasizing
emulera emulate
möjliggöra enable
möjliggörande enabling
uppföra, stadga, påbjuda enact
förälskad enamoured
fodral encasement
chiffrera encipher
chiffrera, koda encode
träffa på, möter encounter
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
inkräkta encroach
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
belamra, besvära encumber
sätta i fara endanger
göra kär endear
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
endossera, bekräfta endorse
donera, förläna endow
donerande endowed
kraftlös enervated
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
engagerad, upptagen engaged
alstra engender
lokomotivförare enginedriver
engelskspråkig English-language
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
texta, massuppköp, textning, pränta engross
förbättra, stegra enhance
avancerat enhanced
förbättrar enhances
njutbara enjoyable
förstora, vidga enlarge
adla, förädla ennoble
tillräckligt enough
förfråga sig enquire
rasande enraged
göra fruktbar, berika enrich
inskriva, enrollera enroll
fana, fanbärare ensign
arvsföljd, medföra entail
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
inträda enter
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
installerad enthroned
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
ingång, entré, inträde entrance
inträdesavgift entrance fee
inträde entry
räkna upp enumerate
betrakta, möta envisage
epigrafik epigraphy
epitaf, gravskrift epitaph
sammandrag epitome
motsvarar equals
utrusta, ekipera, bemanna equip
utrustning, apparatur equipment
rättvisa equity
motsvarande equivalent
tidevarv, era, skede era
radera erase
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
erodera, nöta bort erode
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
trappa upp, öka stegvis escalate
upptrappning escalation
rulltrappa escalator
brant escarpment
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
legitimera sig establish one`s identity
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
beräknad estimated
noteringar, beräknar estimates
etablera etablish
etisk, moraliska, sedlig ethical
eufrat euphrate
utrymma, evakuera evacuate
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utvärderare evaluator
frack evening dress
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
varannan every other
varannan every second
överallt, allestädes everywhere
vräka, avhysa, fördriva evict
vräka ur ett hus evict from a house
vräkning eviction
väcka, framkalla evoke
förbittra, förvärra exacerbate
fordrande, krävande exacting
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
exempelprogram exampleprogram
reta, förvärra exasperate
uppgragt, förbittrad exasperated
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utdrag excerpt
utdragen excerpted
utdras excerpts
ensamförsäljningsrätt exclusivity
avsöndra excrete
körbara executables
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
utöva, anstränga exert
uppmuntra exhilarate
nödläge, krav exigency
krävande, tvingande exigent
förefinnas, existera, leva, vara exist
befintlig, existerande, bestående existing
existerar exists
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
förvänta, påräkna, vänta expect
fördriva, utvisa, relegera expel
förbrukningsbara expendable
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimentera, experiment, prov experiment
experimenterade experimented
experimentera experimenting
experimenterar, experiment experiments
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
förklara explain
förklarande explanatory
krevera, explodera explode
exploderade exploded
bedrift, utnyttja, bragd exploit
sprängämnen explosives
utföra, exportera, utförsel export
exporterade exported
exporterande exporting
framställning exposé
protestera expostulate
förebråelse expostulation
exponera exposure
förklara expound
yttra sig express an opinion
term, min, uttryck, fras expression
bevarad extant
utbreda, utsträcka, sträcka extend
utsträcka extending
utsträckning extension
anknyningsapparat extension telephone
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
vidd, utsträckt extent
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
ovidkommande, artfrämmande extraneous
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
lösgöra, befria extricate
ögonhår, ögonfrans eyelash
esra ezra
jättebra, fantastisk fab
fasad, framsida facade
främjandet facilitated
vara vänd mot facing
tro, religion, lära faith
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
rasa fall down
förälska sig fall in love
villfarelse, bedräglighet fallacy
trädesåker fallow
familjebaserad family-based
maskeraddräkt fancy-dress
fantisera fantasize
fantasi-språk fantasy-language
fjärran, avlägsen, långt borta far away
dräng farm-worker
fascinera fascinate
kräsen fastidious
trötta, strapats fatigue
handräckningstjänst fatigue-duty
kran faucet
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
rädd fearful
rädda fearing
orädd, oförfärad fearless
förskräcklig fearsome
dåd, bragd, kraftprov feat
befjädrad feathered
kännetecken, anletsdrag, finess feature
publicerad featured
finesser, ansiktsdrag features
feberaktig febrile
fodrade fed
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
utfodrare feeder
må bra feel well
simulerad feigned
karl, kamrat fellow
reskamrat fellow-traveller
träsk, kärr, sankmark fen
parera fend off
ormbunke, bräken fern
bulna, vara sig fester
apportera, avhämta, hämta fetch
fira, fest fete
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
skönlitteratur, diktroman fiction
fikonträd, fikon fig
fikonträd fig-tree
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
glödtråd filament
fil, mapp, arkivera, fila file
filhanteraren filemanager
plombera, fylla fill
filter, sila, filtrera filter
filtrera filtrate
drätsel, finansiera finance
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
tall, fura fir
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandbil fire-engine
brandstege fire-escape
brandförsäkring fire insurance
brandman fireman
brandsäker, eldfast fireproof
spisvrå fireside
brasved firewood
karaktärsfast firm in character
grundmurad firmly rooted
första, främst, förnämst, först first
ekipera, utrusta fit out
montör, tillskärare fitter
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
reparation fixing
fräsa, champagne fizz
uppenbar, upprörande flagrant
prålig, teatralisk flamboyant
flamberad flaming
ljunga, blixt, blixtra flash
smickra flatter
pråla, stoltsera flaunt
fräknig, stänk fleck
fly från, fly flee
fladdra flicker
fladdrande flickering
bräcklig, ytlig, tunn flimsy
flörta, kokettera flirt
fladdra, sväva flit
fladdrar flits
tuss, skara flocks
strålkastare floodlights
skurtrasa floorcloth
flora flora
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
flocksilke, tandtråd floss
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
vrakgods, strandfynd flotsam
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
flödesdiagram flow chart
blomsterprakt flowerage
rabatt flowerbed
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
vattenränna, flodravin flume
förvirra, förvirring fluster
oro, fladdra, vaja flutter
fladdrar flutters
skumma, skum, lödder, fradga foam
brännvidd focal
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
foder (till djur), fodra fodder
folkdräkter folk-costumes
matransonering food rationing
lurad fooled
löjlig, dåraktig foolish
ramp foot-lights
fotbräde, fotsteg footboard
ramp footlights
marschera footslog
sprätt, snobb fop
till, prenumerera på, åt, ty, för for
göra en räd, foder, plundra forage
plundra foray
förfader, låta bli, upphöra med forbear
våld, tvinga, kraft, tränga force
undantränga force aside
kraftfullt forcefully
kraftig, effektivt, tvångs forcible
fram-, främre fore
underarm forearm
framben foreleg
förnämst, främst foremost
avstå från, uppge forgo
formatera, format format
formaterad formatted
formaterande formatting
utforma, formulera formulate
framåt forth
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
fostra foster
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
fyra four
fyra funktioners four-function
fyra tjog fourscore
räv fox
fraktal fractal
bråk (i matematik), fraktion fraction
skör, bräcklig, ömtålig fragile
fragmentarisk fragmentary
fragmenterad fragmented
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
karm, inrama, ram frame
stomme, ram frame-work
Frankrike France
rösträtt franchise
franchistagare franchisee
franchisegivare franchiser
frankerad franked
frankerings franking
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
fräkne freckle
fräknig freckled
allmänt gräl free-for-all
frispråkig free-speech
ogenerad, otvungen free and easy
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gratisgrunka freebie
frigörande freeing
fritt, obehindrad freely
frimurare Freemason
gratisprogram freeware
frakt, last, frakta freight
fraktförare freighter
fransk French
fransman Frenchman
vanvett, raseri frenzy
rå frukt fresh fruit
förskräckelse, skrämsel, skräck fright
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
rädd frightened
krås, rynka frill
grannlåt frills
kanta, flik, frans, lugg fringe
från, ur, ifrån from
uppifrån from above
bakifrån from behind
utifrån from outside
varifrån from where
inifrån from within
fasad, framsida, främre, front front
främre bänkraden front-bench
gränsområde, område, gräns frontier
skumma, fradga, skum froth
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
frustrerade frustrated
steka, bryna, yngel, grädda fry
fräsa inte koka fry not cook
bränsle fuel
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
fullfjädrad full-fledged
raklång full length
fullt-licensierade fully-licensed
explodera, ljunga fulminate
desinficera, röka fumigate
fungerade functioned
fondera, fond fund
fonderade funded
jordfästning, begravning funeral
rädsla funk
tratt, skorsten funnel
räv-, skinn fur of a fox
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
inreda, förse, möblera furnish
räffla, fåra furrow
våldsamhet, raseri furry
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
säkrad fused
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
blivande, tillkommande, framtid future
prat gab
prata gabble
pratsjuk gabby
vara ute och roa sig mycket gadabout
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
snattra, kackla, pladdra gaggle
vinstgivande, lukrativ gainful
röra, hopkok gallimaufry
galoppera, galopp galllop
galon, träns galloon
uppliva, galvanisera galvanize
skutt, krumsprång gambado
schackdrag, utspel gambit
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
spel, villebråd, parti, lek game
gymnastiklärare gamemaster
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
paraply gamp
kallbrand gangrene
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
garage, bilverkstad garage
garantera garantee
garanterat garanteed
klädedräkt, kostym, skrud garb
strunt, skräp, avskräde garbage
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
skrikig, prålig, gräll garish
krans, bekransa, girland garland
förrådsbod, lagra garner
granat garnet
pratsjuk garrulous
gas, bensin, gasa, prat gas
pratkvarn gasbag
gasbrännare gasjet
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
puffra gat
grannlåt gaud
grann, brokig, bjärt, prålig gaudy
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
glo, stirra gawp
snegla, glo, stirra gaze
snöpa, kastrera geld
strålar gelt
generell, allmän, general, fältherre general
arbetsgivaravgift general payroll tax
generalisera, popularisera generalize
generera generate
alstrande generating
ärftlighetslära genetics
geograf geographer
geografisk geographic
geografi geography
nära förbunden (med), relevant germane (to)
växa, spira, gro germinate
dräktighet gestation
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
fara omkring get about
klara sig get along
passera get by
skärra upp sig get excited
röra på sig get moving
komma bra överens get on well
smita från, undvika get out of
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
klara sig i get through
få veta, lära känna get to know
bjäfs, grannlåt gewgaw
prata, snattra gibber
krås giblets
flina, fnissa, fnittra giggle
fnittrande giggling
billig och grann gimcrack
ingefära ginger
giraff giraffe
cittra gittern
redogöra för give an account of
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
fågelmage, kräva gizzard
bländande, gräll, bjärt glaring
glimma, stråle, glimt, skimmra gleam
trång dal, dalgång, däld glen
glittra, glimt, glitter glint
glittra, blänka, tindra glisten
glo, stirra gloat
härlighet, ära glory
irra go astray
gå i kras go to pieces
undvara go without
sporra, egga goad
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
karamell goody
dumbom, kräk goof
stånga, levrat blod gore
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
sommarträd, fin väv gossamer
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
regera, styra govern
regerande governing
regerar governs
klänning, kåpa, dräkt gown
sortera, gradera, grad grade
gradvis, långsam gradual
småningom, gradvis gradually
graduera, akademisk student graduate
språklära grammar
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
väldig, storartad, högtidlig grand
storslagenhet, prakt grandeur
farföräldrar grandparents
granit granite
göra kornig granulate
graf graph
grafik, åskådlig, målande graphic
grafisk graphical
grafiskt graphically
grafik graphics
grafiska graphing
grafit graphite
grafer graphs
gräs grass
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
viktig, grav, allvarlig grave
tyngdkraft gravitation
tyngd, allvar, tyngdkraft gravity
grå gray
grå-skale gray-scale
bra, stor great
granat grenade
granater grenades
grå grey
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
gräma sig över grieve at
halster, halstra grill
halstrar grills
gråhårig grizzled
gråhårig, grisslybjörn grizzly
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
räffla, ränna groove
räfflorna grooves
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grupperande grouping
kräla, krypa grovel
åldras grow old
smalna, avmagra, magra grow thin
morrande, morra, brumma growl
larv, mask, gräva grub
mycket krävande, stryk gruelling
barsk, sträv gruff
garanti, garantera guarantee
garanterar guarantees
garant guarantor
gäst, främmande guest
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
gille, skrå guild
skrån guilds
mås, lura gull
lättlurad gullible
ravin, ränna gully
gummi, gummera gum
gummerad gummed
spruta fram, forsa ut gush
ränna, rännsten, takränna gutter
guttural guttural
schackra med haggle with
hår, hårstrå hair
kraftig, kry, frisk hale
helgeflundra halibut
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
grimma, snara halter
halvera halve
hamra, hammare hammer
hindra, korg hamper
räcka över till hand (over to)
räckte handed
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
hanterare handler
hanterande handling
ratt handwheel
åtrå hanker
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
råka vara happen to be
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
harmonisera harmonize
barsk, hård, sträv harsh
kärvhet, strängaste harshest
hacka, ragu hash
trassligheter hassles
brådska haste
brådska hastle
högdragen haughty
dra, hala, notvarp haul
transport haulage
fara hazard
framlykta headlight
hovmästare, huvudfåra headwaiter
framsteg headway
åhöra, hör, höra hear
åhörare hearer
förhör, hörsel, höra hearing
halsbränna heartburn
lyfta, vräka, hivahäva heave
i hög grad heavily
grovgöra heavy work
ansätta, utfråga heckle
bekymra sig om heed
härav hence
framdeles, hädanefter henceforth
heraldiska heraldic
heraldik heraldry
gråtrut herring gull
villrådighet, tvekan hesitation
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
kurragömma hide-and-seek
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
fotvandra hike
kuperad, kulle hilly
hyra, uthyrning, leja hire
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
berättelser histories
slå, träffa, träff, drabba hit
träffar hits
träffande hitting
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
lura, spratt hoax
rån hold-up
dråp homicide
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
premiera honor
premierar honors
hedra, heder, ära honour
hedrad honoured
skräna, tuta, skrän hoot
horisontal, vågrät horizontal
förskräckligt horribly
otäck, hemsk, gräslig horrid
förfära horrify
skräckinjagande horrifying
uppröra, förfära horrily
skräck, fasa horror
hästkraft, hästkrafter horse-power
hästkraft horse power
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
krämare huckster
kram hug
kramade hugged
kramar hugs
gnola, surr, surra, surra hum
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
spak (vara ) humbled (be )
nedsättande, förnedrande humiliating
hundra hundred
hundrafalt hundredfold
hundratals hundreds
hundrade hundredth
hungra, hunger hunger
hurra hurrah
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
raska på hurry up
skada, såra hurt
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
hydrauliska hydraulic
hydraulik hydraulics
vattenkraft hydroelectric
hypnotisera hypnotize
idealisera idealize
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
mål, språkegenhet idiom
integrerad databehandling idp
smälek, vanära ignominy
ignorera, bortse från ignore
ignorerar ignores
ouppfostrad, obelevad ill-bred
okultiverad illiberal
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
bedräglig, illusorisk illusive
belysa, visa, illustrera illustrate
illustrerad illustrated
illustrerande illustrating
illustration, exempel, förklaring illustration
illustratör illustrator
illustrated illustrerad
bildverk, bildspråk imagery
dåraktighet imbecility
klättrare imber
genomdränka, genomsyra imbue
efterlikna, imitera, härma imitate
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
göra orörlig immobilize
offra immolate
offrande immolation
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
omoral immorality
odödliggöra immortalize
vaccinera immunize
försämra, skada impair
försämrad impaired
försämrar impairs
oframkomlig impassable
dödläge, återvändsgränd impasse
förebråelse, anklagelse impeachment
nära förestående impending
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
äventyra imperil
ogenomtränglig impermeable
imitera impersonate
inplantera implant
infoga, införa implement
realiserande implementation
inbegripa, innebära implicate
innebära, antyda imply
ohövlig, nära impolite
importera, import import
importerad imported
importerande importing
enträgen, efterhängsen importunate
besvära importune
enträgenhet importunity
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
imponerande imposing
bedragare imposter
kraftlös impotent
opraktisk impractical
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
impregnerat trä impregnated-wood
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
imponerad impressed
intryck, avtryck, prägel impression
imponerande impressive
intryck, prägel imprint
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
förbättrande improving
prova dig fram improvise
fräck impudent
fräckt impudently
ifrågasätta impugn
strafflöshet impunity
rad in-line
bråttom in a hurry
inom parantes in brackets
framtill in front
framför in front of
in natura, i natura in kind
förälska i in love with
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
oartikulerad inarticulate
oberäknelig incalculable
göra oförmögen incapacitate
mordbrands incendiary
brandbomb incendiary bomb
räckvidd, frekvens incidence
bränna till aska incinerate
förbränningsanläggning incinerator
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkluderad included
inkluderande, inklusive including
genera, olägenhet, besvär inconvenience
besvärade inconvenienced
införliva, inkorporera incorporate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
inpränta inculcate
ådra sig incur
ogrannlaga indelicate
gottgörelse, gottgöra indemnity
göra snitt i kanten indent
indrag indention
indexreglerad indexed
radergummi india rubber
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indikerande indicating
harsen, uppbragt, indignerad indignant
kränkning indignity
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
medföra, förmå induce
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
förälskad infatuated
blind förälskelse infatuation
infektera, besmitta, smitta infect
infekterade infected
innebära, sluta sig till infer
antända, inflammera inflame
inflammerad inflamed
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
utan formaliteter, anspråkslös informal
information, underrättelse, upplysning information
informerad informed
ultraröd infrared
bryta, göra intrång, kränka infringe
intrång infringement
intrång infringment
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
förhindrar inhibits
upprörande, orättfärdig iniquitous
initiera, starta, inviga någon i initiate
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
bläckstråle, bläckstråle inkjet
oräknelig, otalig innumerable
ympa, inympa, vaccinera inoculate
oförarglig inoffensive
fråga inquire
förfrågan inquiry
frågvis, nyfiken inquisitive
intrång inroad
insinuera, antyda insinuate
enträgen insistent
enträget insistently
i den mån, till den grad insomuch
inspektera, syna, inspektera inspect
visitation, inspekterande inspecting
inspektorat inspectorate
inspekterar inspects
bestjäla, inspirera inspire
installera install
installerare installer
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
instruera, undervisa instruct
instruerad instructed
instruerar instructs
bidragande instrumental
otillräcklig insufficient
isolera insulate
isolera en kabel insulate a cable
isolerad insulated
isolerar insulates
kränkande, förolämpande insulting
försäkring, assurans insurance
försäkra insure
försäkrad insured
oförändrade, orörd intact
integrera integrate
integrerat integrated
integration integration
intelligens, underrättelse intelligence
planera intend
tänka göra intend to do
planerar intends
begrava, jordfästa inter
påverka varandra interact
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
intresse, intresse, ränta interest
räntebärande interest-bearing
intresserad interested
intresserad i interested in
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
interfoliera, interfoliera interleave
medelbra intermediate
begravning, jordande interment
internera intern
oförskräckt interpid
utfråga interrogate
frågande interrogative
störa, avbrott interrupt
skära, korsa intersect
ingripa, intervenera intervene
sammanträffande, intervju interview
skrämma intimidate
till yttermera visso into the bargain
ofördragsam intolerant
orädd intrepid
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
ränker intrigues
införa, inleda, introducera introduce
presentera, föreställa för introduce to
presenterade introducing
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
intrång intrusion
inkräktare invader
oföränderlig, alltid invariable
inverterat inverse
investera invest
investerat invested
investerare investor
investerar invests
okränkbar inviolable
inbjuda, invitera, bjuda invite
faktura, faktuera invoice
involvera involve
involverande involving
tröttsam, tråkig irksome
bestråla, stråla ut irradiate
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
irriterande irritants
förarga, irritera irritate
isolera isolate
avskild, isolerad isolated
israels israeli
israeler israelites
israelit Isrealite
kursiverad italicized
specificera itemize
specificerad itemized
pladdra, pladder, rotvälska jabber
domkraft jack
paragrafryttare jack-in-office
domkraft jackscrew
från jakob i jacobean
hästkrake, jade jade
blaserad, utsliten jaded
bilskrälle, rishög jaloppy
klämma, sylt, blockera jam
bråkmakare jangler
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
prata jargong jargonize
skärande jarring
nonchalant, ogenerad jaunty
jazzig, gräll jazzy
göra till gel jellify
dupliceringsapparat jellygraph
äventyra jeopardize
låga, stråle, jet jet
vrakgods jetsam
juvelerare jeweller
jättebra, toppen jim-dandy
klirra, klirrande jingle
dra olycka över jinx on
vara nervös jitter
straffpredikan jobation
annotera, jota jot
tidningsspråk journalese
införa i dagbok journalize
tornera joust
judaisera judaize
domarämbete judgeship
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
jonglera juggle
jonglerande jugglery
skära halsen av jugulate
slags karamell jujube
hoppa, språng, hopp jump
skräp, djonk, lump junk
jura jurassic
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domarämbete justiceship
straffbrottslig handling justiciable
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
sticka fram jut
minderåriga juveniles
placera vid sidan juxtapose
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
föra räkenskap keep accounts
bevarad kept
skitprat kibosh
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
brännugn kiln
extra stor king-size
hugskott, fnurra kink
ränsel kitbag
köksträdgård kitchen-garden
kokvrå kitchenette
glada, drake att flyga med kite
drakflygning kite-flying
krimskrams kitsch
ränsel, ryggsäck knapsack
vandrande riddare knight-errant
dråpslag knock-down
träning knock-up
räfflad knured
kordera knurl
verkstad, laboratorie laboratorie
laboratorium laboratory
skosnöre, spets, galon, snöra lace
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
karaktärslös lacking in character
fernissa, lackera lacquer
lärarinna lady teacher
trappavsats, landstigning landing
milstolpe, gränsmärke landmark
ras, jordskred landslide
gränd, smal väg lane
språk language
språk-databaser language-databases
språk-riktningar language-directions
språk-filer language-files
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
språk languages
tyna bort, tråna languish
tråna efter languish for
lärkträd larch
skoj, skoja, spratt, lärka lark
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
räcka länge last a long time
förra natten last night
varade lasted
varaktig, dryg, hållbar lasting
varar lasts
senare, framdeles later on
tvåla in, löddra sig, lödder lather
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
tvätt, tvättinrättning laundry
lager träd laurel
lagerkrans laurelwreath
rättegång law suit
gräsmatta lawn
gräsklippare lawnmower
gräsmattor lawns
process, rättegång lawsuit
sakförare, advokat, jurist lawyer
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
lövträd leafy tree
hoppas, prång leap
lära sig, erfara learn
lära, lärdom learning
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
testamentera leave by will
föredrag om lecture on
lektorat lectureship
föra leed
drägg lees
vänstra lefthand
legalisera legalize
laglig, rättmätig, legitim legitimate
legitimera legitimatize
långrandighet lengthiness
hyra ut, låta, låt let
lexigrafisk lexical
lexikografisk lexicographical
lexikografi lexicography
ärekränkning i skrift libel
ärekränkare libeller
liberal, frisinnad, givmild liberal
liberalisering liberalization
fritaga från liberate from
licenserad licensed
licentiat, auktoriserad licentiate
livräddning life-saving
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
fyrar lighthouses
gummimadrass lilo
rikt modulerad lilting
lem, trädgren limb
rampljus limelight
femradig dårdikt limerick
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
begränsad limited
begränsande limiting
gränser limits
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
anletsdrag lineament
fodrad, randig lined
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
radnummer linenumber
radnumrering linenumbering
radnummer linenumbers
fikonspråk lingo
språkman linguist
språklig linguistic
språkvetenskap linguistics
språkkännare linguists
göra flytande liquefy
betala, likvidera liquidate
avhöra, höra på, avlyssna listen to
uppräkning listing
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
litterär literary
lektyr, litteratur literature
litografi lithography
skräp, bår, kull av djuryngla litter
skräpig littered
askgrå, dödsblek livid
flanera, limpa loaf
lera, lerjord loam
lokalisera localize
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
gräshoppa locust
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock log
vräka sig loll
bese, beskåda, betrakta look at
skymta fram, vävstol loom
framträdande looms
förlorar looses
plundra loot
skära bort lop
herravälde lordship
mista, tappa, förlora lose
förlora losing
förlorar losts
gapskratt loud laughter
göra högre louden
skrävlare loudmouth
schäslong, vestibul, flanera lounge
flanera, ströva omkring lounge around
kärlekskrank lovesick
lönande, lukrativ lucrative
lufsa, timmer, skräp lumber
skräpkammare lumber-room
brädgård lumberyard
trasproletariat lumpenproletariat
lunchrast lunch break
göra utfall, utfall lunge
kränga, krängning, sladdra lurch
spöklik, brandröd lurid
lurande lurking
begär, åtrå lust
vigör, livskraft lustiness
luteran, luthersk Lutheran
lyra lyre
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
intrigera, smida ränker machinate
rådhusrätt magistrates` court - the
magnetapparat magneto
prakt magnificence
magnifik, storartad magnificent
förstorar magnifies
förstora magnify
magistrat magstrates
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
huvudram mainframe
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
bevara maintaining
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
göra en resa make a journey
bullra, väsnas, stoja make a noise
imponera make an impression
klargöra make clear
få klara sig med make do with
raska på make haste
kungöra make known
bagatellisera make light of
kurtisera make love to
enervera make nervous
göra sin röst hörd make one's voice heard
debutera make ons's début
angöra hamn make port
förvärra make worse
tillverkning, framställning making
and, gräsand mallard
dråp man-slaughter
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
klarar manages
manövrera maneuver
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
manikyr, manikyrera manicure
manipulera manipulate
väluppfostrad mannerly
manöver, manövrera manoeuvre
arbetskraft manpower
spiselkrans mantelpiece
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
många, flera many
plundrare marauder
plundrande marauding
marsch, marschera march
prästkrage marguerite
prästkragar marguerites
maräng maringue
mejram marjoram
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
frågetecken mark of interrogation
numrera mark with numbers
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
under, förundra sig marvel
maskera, mask mask
murare, frimurare mason
maskerad masquerade
maskeras masquerades
massproducera mass-produce
massakrera, massaker massacre
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
genidrag master-stroke
dominerande masterful
sakkunskap, herravälde mastery
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
stubintråd match-cord
motsvarande matching
makalös, storartad matchless
para, styrman, kompis mate
kamratlig matey
madrass mattress
osyrat bröd matzo
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
släntra omkring maunder
taltrast mavis
maximerad maximazed
maximera maximize
förvirrande mazy
mdi-gränssnitt mdi-interface
slingra sig meander
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
kötträtt meat course
ara mecaw
beskäftig, påträngande meddlesome
meditera, planera meditate
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
påträffa, anträffa meet with
samling, sammanträde, möte meeting
förbättra meliorate
melodrama melodrama
membran, hinna membrane
biografi, memoar memoir
memorera memorize
memorerande memorizing
laga, reparera mend
reparerade mended
lagning, reparerande mending
mentor, handledare, rådgivare mentor
blott, endast, bara merely
liderlig, prålig meretricious
maräng meringue
koltrast merle
hypnotisera mesmerize
högtidsdräkt mess kit
röra till, trassel mess up
budbärare messenger
bildspråk metaphorically
noggrann, minutiös meticolous
skrot och korn, kurage mettle
utvandra migrate
brand, mögel, rost mildew
militära militaristic
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
minimera minimise
minimerad minimized
minimerar minimizes
minimerande minimizing
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
underåriga minors
prägla, myntverk, myntaväxter mint
präglat minted
underverk, mirakel miracle
dåligt uppförande misbehaviour
rackartyg, ofog, okynne, odygd mischief
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
felplacera misplace
förvrängd misrepresented
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
mildra mitigate
röra ihop mix up
blandras mixed-race
vallgrav moat
mobilisera mobilize
modellerande modeling
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
modernisera modernize
ändrad modified
ändrar modifies
modifiera modify
modifiera modifying
extraknäck moonlighting
vara dyster mope
etisk, sedlig, moralisk moral
sedelära moral philosophy
anda, moral morale
sedlighet, moral morality
moraliskt morally
moral, vandel morals
kärr, moras, träsk, myr morass
mer, vidare, flera more
idiot, fårskalle, kräk moron
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
flesta, mest, de flesta, allra most
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
brokig, narrdräkt motley
spårvagnsförare, lokförare motorman
valspråk, devis, motto motto
förmultna, multna, vittra moulder
montera, bestiga mount
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
begråta, sörja mourn
sorg, sorgdräkt mourning
mus, blåtira mouse
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
musgrå, blyg mousy
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
talträngd, bombastisk mouthy
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
gå fram, stiga move up
röras moved (to be..)
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
bio, film, biograf movie
biograf movie house
gripande, flyttning, rörande moving
slåttermasin, gräsklippare mower
mod, fräckhet moxie
röra, fiasko muck-up
förvirrad, virrig muddle-headed
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
ligist, rånare mugger
rån, överfall mugging
glödga, fundera, grubbla mull
fleranvändarsystem multi-access
mångfasetterad multi-facrted
flerspråkig multi-lingual
flera deltagare multiplayer
multiplicerat multiplied
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
talrik, myllrande multitudinous
fleranvändarsystem multiuser
mumla, muttra mumble
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
mos, dravel mush
bisamråtta muskrat
röra till muss
inspektion, mönstra, uppbåd muster
föränderlighet mutability
muterade mutant
mummel, mumla, muttra mutter
myrra myrrh
mystifiera mystify
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
smal, trång, snäv narrow
inskränkt narrow-minded
krasse nasturtium
folkdräkter national-costumes
muttra natter
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
navigera navigate
navigerande navigating
byggnadsarbetare, rallare navvy
nästan, närapå, nära nearly
nära sidan nearside
nödvändiggöra necessitate
kravatt neck-tie
kragar neck-wear
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
granne neighbour
trakt, grannskap neighbourhood
grannsämja neighbourliness
grannar neighbours
varken, ingendera neither
nerv, fräckhet nerve
nätverksprogram networkprogram
neutral, neutrum, neutrum neuter
neutral neutral
neutralitet neutrality
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
aldrig rådlös never at a loss
nyfjädrad new-fledged
depeschbyrå news-office
nyhetsrelaterad news-related
nyhetsbyrå newsagency
kort extrameddelande newsflash
knapra, nafsa, mumsa nibble
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
finhet, nogrannhet nicety
skära nick
knåpgöra niggling
nära, nästan nigh
nattrafik night-service
mara, mardröm nightmare
nattdräkt nightwear
långfingrad nimble-fingered
nitrat nitrate
nitrera nitride
praktiska detaljer nitty-gritty
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
högljudd, bråkig noisy
nomadiserande nomadic
frånvaro non-attendance
icke-leverans non-delivery
icke-krypterad non-encrypted
icke-existerande, obefintlig non-existent
icke-federala non-federal
ickeisraeliter non-israelites
oregistrerade non-licensed
ickeexisterande nonexistent
ickefederala nonfederal
vrå, hörn nook
snara noose
norra, nord, norr north
norra, nordlig, nordisk northern
näsborrar nostrils
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
notera, biljett, anteckna, not, ton note
annotera note down
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
närande nourishing
nu regerande now-reigning
annullera nullify
numrerad numbered
siffra numeral
tokig, nötter, muttrar nuts
åra oar
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
opponera, protestera mot object to
göra en tjänst, förplikta oblige
begravningshögtidligheter obsequies
iakttagelse, yttrande observation
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
föråldrad obsolete
bullrande obstreperous
spärra, täppa till, hindra obstruct
hindrande obstructive
framsida obverse
ockuperade, upptagen occupied
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
dåvarande of the time
åstad, bort, från off
på rak arm off-hand
avfall, avskräde offal
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor office
kompenserad offset
oljeråvaror oil-seeds
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
allestädes närvarande omnipresent
på våra vägnar on our behalf
en trappa upp on the first floor
varandra one another
någondera one or the other
blott, enda, endast, bara only
sippra ooze
sipprade oozed
operera operate
opererar operates
funktion, opererande operating
operationer operations
maskinist, operatör operator
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
kontrasterande opposed
optimera optimise
optimerande optimising
optimera optimize
orakel oracle
fruktträdgård orchard
prästviga ordain
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
organisera organise
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
orienterad oriented
härröra originate
prydnad, smycke, sira, dekoration ornament
utsirad ornamented
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
rättstavning, rättskrivning ortography
oscillera, svänga, pendla oscillate
skrytsamt, prål, vräkighet ostentation
stalldräng ostler
andra som styr other-government
världsfrämmande, andlig otherworldly
böra ought to
uns, uns=28.35gram, gnutta ounce
trasig, i olag, i oordning out of order
distansera outclass
äldre version, föråldrad outdated
distansera outdistance
överträffa, överglänsa outdo
främling, utlänning outlander
bisarr, främmande outlandish
skissera, kontur outline
utmanövrera outmanoeuvre
överträffa outmatch
omodern, föråldrad outmoded
överträffa i antal outnumber
poängbesegra outpoint
kränkning, kränka, nidingsdåd outrage
kränkande outrageous
överträffa outrank
frispråkig outspoken
frispråkighet outspokenness
enastående, framträda outstanding
utsträckt outstretched
distansera outstrip
överaktiva overactive
högdragen, myndig overbearing
överdebitera overcharge
trångbodd, överfylld overcrowded
dra över kredit overdraw
utstyra overdress
få höra, får höra overhear
överansträngning overstrain
köra om overtake
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
vara skyldig owe
prästkrage ox-eye daisy
oxidera oxidize
emballera pack up
frakt, packning packing
fördrag pact
vaddera, madrassera, kudde pad
noggrann painstaking
darra, klappa palpitate
kändisfotograf paparazzi
pappersbaserade paper-based
parad, promenadplats parade
paradis paradise
paragraf, notis paragraph
paragrafer paragraphs
parallell parallel
parametrar parameters
parantes paranthesis
föräldrars parent's
föräldraskap parenthood
föräldrar parents
socken, pastorat, kommun, församling parish
park, parkera park
pakerad parked
talspråk parlance
parera parry
analysera en sats parse
pastor, präst, kyrkoherde parson
prästgård parsonage
rapphöna partridge
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
passerade passed
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
patenterad patented
rörande pathetic
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
smattra, rabbla patter
mönstrad patterned
uppehåll, paus, rast pause
ram (björn) paw (bear)
göra visit pay a visit
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
klockringning, brak peal
pedal, trampa pedal
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
skinn, bombardera pelt
straff, vite penalty
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
pensionera pension off
instängd, inspärrad pent
grå- och vitspräckligt tyg pepper-and-salt
abborrar perches
filtrera percolate
flerårig perennial
perforera perforate
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
våda, fara peril
genomtränga permeate
genomtränger permeates
lodrät perpendicular
förvirra, förbrylla perplex
rådvill, rådlös perplexed
framhärda persevere
ihärdig, trägen persevering
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
personifiera personify
angå, tillhöra pertain
oroa, störa perturb
läsa noggrant peruse
genomtränga pervade
plåga, besvära pester
farao Pharaoh
bracka philistinee
fosforescerande phosphorescent
fotografi photo
fotografi, fotografera photograph
fotograf photographer
fotografisk photographic
fotografier photographs
fotografi photography
fotogravyr photogravure
fotografier photos
fras, uttryck phrase
frasbas phrase-database
fraser phrases
illustrerad pictorial
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
tårtdiagram piechart
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
tall (trä) pine-wood
takspira, höjdpunkt pinnacle
såra, förtrytelse pique
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placerad placed
placerar, platser places
placerande placing
plagiera plagiarize
besvärlig, irriterande plaguey
frispråkig plainspoken
kärande plaintiff
plissera, fläta, vecka plait
planera, planera, utkast, plan plan
planerare planner
planerande planning
ört, växt, placera, plantera, planta plant
placerande planting
placerar plants
rappning plastering
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
program, affisch play-bill
avdramatisera play down
musicera play music
lekkamrat playfellow
lekkamrat playmate
dramatisk författare playwright
försvara, yrka plead
veck, plissera, rynka pleat
knoga, traska plod
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
lod, lodrätt, blylod plumb
rörarbetare plumber
rörarbete plumbing
byte, plundring, plundra plunder
plundrande plundering
pluralis plural
rakt på sak point-blank
trafikdirigering point-duty
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
balans, balansera poise
peta, röra om poke
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
polerad polished
granatäpple pomegranate
grunna, grubbla, fundera ponder
funderat på pondered
popularisera popularize
stirra, por pore
bärbara portabel
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
framställa, posera, pose pose
kuggfråga poser
placerad positioned
brevbärare postman
poserande posturing
hembränt poteen
kraftig, stark potent
potentiometrar potentiometers
keramikhögar potsherds
trädgårdsskjul potting shed
tjura pout
krut, pulver, puder, pudra powder
fömåga, kraft, styrka, makt power
kraftverk power plant
kraftstation power station
kraftfull, stark, mäktig powerful
kraftfullt powerfully
kraftlös, vanmäktig powerless
kraftledning powerline
praktisk practical
praktiskt taget practically
vana, praktik, övning, idka, öva practice
träna, utöva, öva practise
praktiserande practitioner
pragmatisk pragmatic
prärie prairie
präriehund prairie doog
prärievarg prairie wolf
bränd mandel praline
dansa, stoltsera prance
kråma sig prance about
tilltag, upptåg, spratt prank
räka prawn
praktik praxis
i allra högsta grad pre-eminently
företräde precedence
område, gräns precinct
bråddjup, stup precipice
brådstörtad, påskynda precipitate
brant precipitous
exakt, precisera, precis precise
utestänga, hindra preclude
brådmogen precocious
fördatera predate
företrädare predecessor
fördefinierad predefined
förutsägbara predictable
göra mottaglig predispose
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
framföra, föredraga, föredra prefer
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
prestera preform
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
föräktenskaplig premarital
främst, premiärminister premier
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presenterad presented
presenterande presenting
strax, kort därefter presently
presenterar presents
bevarande preservation
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bevarad preserved
ordförande, president, ordförande president
enträgen, tryckande pressing
anspråk pretension
anspråksfull pretentious
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
rådande prevailing
avstyra, förhindra, förbygga prevent
avhålla från prevent from
förhindrande prevention
katolsk präst, präst priest
prästinna priestess
prästerskap priesthood
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
försakelse, umbärande privation
privilegium, rättighet privilege
avträde, hemlighus, hemlig privy
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
undersöka, sondera probe
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
ockrare profiteer
program program
programidéer program-ideas
programfil programfile
programmerare programmer
programmerare programmers
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
program programs
utveckling, framsteg progress
vidlyftig, långrandig prolix
framträda, bemärkt, framträdande prominent
befordra, befrämja, främja promote
främjar promotes
avancemang, befordran promotion
sufflera, påpasslig, snar prompt
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
framstupa, benägen prone
yttrande prononcement
propagera, fortplanta propagate
framdriva propel
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
profeterat prophesied
profetera prophesy
äganderätt proprietorship
framdrivande propulsion
framtidsutsikter prospects
blomstra, trivas prosper
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
gynnsam, blomstrande prosperous
blomstrar prospers
prostituerad, fnask prostitute
hjälplös, utsträckt prostrate
freda, skydda, förvara protect
protestera protest
protestera mot protest against
protesterade protested
protesterar protests
utstående, framskjutande protruding
visa sig vara prove to be
ordspråk proverb
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
beskära träd, sviskon prune
publicerande publiching
publicera publicize
publicerande publicizing
publicerande publicly
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
drag ner pulldown
dragande pulling
drar pulls
pulsera pulsate
pulserande pulsating
pulsera, puls pulse
pulverisera pulverize
punktera, kommatera punctuate
bestraffa, straffa punish
straff, straff, bestraffning punishment
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
anskaffa, leverera purvey
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
infoga, tillsätta, införa put in
montera put up
placerar puts
pyramider pyramids
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
kvadrant quadrant
kvadratiska quadratic
vaktel, bäva, förlora modet quail
kompetent, kvalificerade qualified
kvalificera qualify
meritera sig qualify oneself
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
karantän quarantine
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
stridslysten, grälsjuk quarrelsome
fyrradig strof quatrain
darra quaver
kajområde, kajkant quayside
förfrågningar queries
förfrågan query
förhöra, fråga, fråga question
frågetecken question-mark
omfrågad questioned
frågeställare questioner
ifrågasätta questioning
frågeformulär questionnaire
frågor questions
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
koger, darra quiver
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
ange, citera quote
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
ras racial
oväsen, bedrägeri, racket racket
karakteristisk, saftig, livlig racy
radiella radial
strålning, strålglans radiance
utstråla, sprida, stråla radiate
strålning radiation
radikal, radikal, grundlig radical
radie radics
radio radio
radiosändning radio transmission
radioaktiv radioactive
radioaktivitet radioactivity
rädisa radish
radie radius
bråk, skoja, trasa rag
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
trasig ragged
ragu ragout
göra räder mot, räd raid
razzior raids
ovett, räcke railing
raljeri raillery
räls rails
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
samla, retas med, rally rally
ramm, gumse, bagge ram
utflykt, ströva, flanera ramble
omfång, räckvidd range
aktionsradie range of action
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
rankad ranked
ranglista rankinglist
genomleta, plundra ransack
orera, skryta rant
skojare, bov, lymmel, rackare rascal
strävt ljud, fil rasp
råtta rat
taxera, värde rate
dimensionerad rated
ganska, snarare, hellre rather
taxering, gradering rating
portion, ransonera, ranson ration
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
råttor rats
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
skramlande rattling
yra, rasa, svärma rave
hålväg, klyfta, ravin ravine
hänrycka, hänföra ravish
kulen, rå raw
råvara raw product
råvarubaserad rawmaterial-based
stråle, rocka ray
rasera raze
rakkniv razor
rakblad razorblade
raid razzia
återanställning re-employment
återinträda re-enter
återupprätta re-establish
eftergummerat re-gummed
räcka, nå, anlända, hinna reach
sträcker, når reaches
reagera, återverka react
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
återaktivera reactivate
läs bara read-only
finjustera, revidera readjust
på nytt bekräfta reaffirm
återplantera reafforest
räta ut realign
uträtning realignment
erinra sig reall
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
konteramiral rear-admiral
arrangera om rearrange
resonera med reason with
rabatt rebate
göra uppror, rebell rebel
återuppföra rebuild
tillrättavisande rebuke
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
återkalla ett yttrande recant
regummera recap
dra sig tillbaka recarde
kvitto, kvittera, mottagande receipt
kontrollerar rechecks
göra en gentjänst reciprocate
deklamera, uppläsa recite
räkna, beräkna, tror reckon
räkning reckoning
beräknar, tror reckons
återfordra reclaim
klassificera om reclassify
erinran recollection
tillstyrka, rekommendera recommend
omkompilera recompile
reparera upp recondition
spana, rekognoscera reconnoitre
återuppföra reconstruct
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rekrytera, rekryt recruit
rektangulär, rätvinklig rectangular
rätta rectify
rektorat rectorship
prästgård rectory
rekursera recurse
återvinning, återanvändning recycling
paragrafryttare red-tapist
placera om redeploy
styra om, ändra, ställa om redirect
omdirigerad, omplacerad redirected
utgivningsbara redistributable
göra om redo
gottgörelse, gottgöra redress
knappa in, reducera, inskränka reduce
reducera reducing
inskränkning, minskning, förminskning reduction
jätteträd i kalifornien redwood
spole, rulle, trådrulle reel
återinträde reentrancy
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
refererande referring
förfina, raffinera, rena refine
återmontera refit
betänka, reflektera, återspegla reflect
reflekterar reflects
reform, reformera reform
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
refräng, avstå refrain
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avskrädeshög refuse heap
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
regenerera regenerate
regenerad regenerated
trakt, område region
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrerar registers
ånger, ångra, beklaga regret
reglera, ordna, rucka, styra regulate
reglerad regulated
reglerande regulating
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
öva, repetera rehearse
återanställning rehiring
regera, regering reign
regera reigning
armera, förstärka reinforce
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
kassera rejekt
åter sluta sig till, svara rejoin
föryngra rejuvenate
relatera, förtälja, anknyta relate
dithörande relevant
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
ge upp, avstå från relinquish
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
övrig, kvar, kvarvarande remaining
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna, erinra remind
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
protestera remonstrate
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
löna, honorera remunerate
namnändra rename
slita sönder, rämna rend
lämnar, föredraga, återge render
renovera renovate
hyra, arrendeavgift rent
omnumnrera renumber
omnumnrerat renumbered
åternumrera renumbering
omnumnrerar renumbers
återoptimera reoptimize
omorganisera, organisera om reorganize
laga, reparera repair
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
upprepa, repetera, förnya repeat
ångra, ångra sig repent
omformulera rephrase
svar, genmäla, svara reply
besvara reply to
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
rapporterade reported
rapporterar reports
representera, framställa, föreställa represent
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, förebråelse reproach
förebrå för reproach for
förebråelser reproaches
förebrående reproachfully
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebråelse reproof
förebrå, tillrättavisa reprove
kräldjur reptile
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
begärande requesting
förfrågningar requests
behöver, erfordra, tarva require
krav requirement
krav requirements
andrahandspris resale price
räddning, rädda, undsättning rescue
räddare rescuer
likna, brås på resemble
reserv, reservera, förbehålla reserve
sluten, reserverade reserved
reserverar reserves
vidarebefordra reship
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
resterande residual
storleksändra resize
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
beträffande, med hänsyn till respecting
svara respond
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
ansvara responsible for
ro, vila, rast rest
restaurang restaurant
rastlös, orolig restless
återställa, restaurera restore
inskränka, avhålla, återhålla restrain
begränsa, inskränka restrict
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
inskränker restricts
omstrukturera restructure
medföra, resultera i result in
resulterade resulted
resulterande resulting
retirera, dra sig tillbaka retire
pensionerad retired
tillbakadragande retirement
replik, replikera, genmäla retort
retuschera retouch
spåra retrace
dra tillbaka retract
indragbart retractable
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
skära ned retrench
apport, rädda retrieve
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
returnerade returned
revalvera revaluate
appreciera, mvärdera revalue
göra om revamp
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
svira, frossa, festa revel
ränta, inkomst, att få revenue
backa, frånsida reverse
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
omarbeta, revidera revise
uppdaterad revised
återkalla, annullera revoke
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
upprörande revolting
revolutionera revolutionize
rotera revolve
roterande revolving
omformulera reword
ändrat rewritten
regerande konung rex
rapsodisk rhapsodical
rapsodiera rhapsodize
rapsodi rhapsody
rabarber rhubarb
ådrad ribbed
svag, rankig rickety
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
räffla, gevär rifle
räfflad rifled
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
stränghet rigidity
svammel, ramsa rigmarole
stränghet rigour
irritera rile
rännil, bäck rill
kransar rims
skära upp, reva rip
sprättkniv ripper
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
rödgrå, skimmel roan
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
röva, råna, bestjäla rob
rånare, rövare robber
rån robbery with violence
rånar robs
raket rocket
raketteknik rocketry
rådjur, rom roe
rådjur roedeer
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
romantisera romanticize
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
takräcke roofrack
schacktorn, råka rook
radband rosary
roterande rotary
rotera rotate
roterande rotating
kräk rotter
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
revertera roughcast
göra grov roughen
razzia round-up
väcka, uppröra rouse
uppjagad, uppbragd roused
fribytare, vandrare rover
rodd, räcka, rad, slagsmål row
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
rader rows
gnugga, frottera, gnida rub
kraftig gnidning rub-down
radera rub out
skräphög rubbish-heap
skräpig rubbishy
bråk ruction
ångra rue
pipkrage, krås ruff
reta, vecka, krås ruffle
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
dån, mullra rumble
mullrande rumbling
bråk rumpus
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
stranda run ashore
köra över, överkörd run over
husera run riot
nonchaleras runaround
löpare, rännil, reva runner
köras runs
göra lantlig ruralize
rusningstrafik rush-hour
prassel, prassla rustle
prassel rustling
råg rye
sabotage, sabotera sabotage
vapenskrammel sabre-rattling
prästerlig sacerdotal
avskeda, säck, påse, plundra sack
sakrament sacrament
sakramental sacramental
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
vanhelgande, helgerån sacrilege
bedröva, göra ledsen sadden
garanti, säkerhet, skydd safeguard
rakhyvel safety-razor
saffran saffron
Saharaöknen Sahara
helgonförklarad sainted
säljbar, kurant saleable
butiksbiträde sales-woman
salicylsyra salicylic
utskjutande, framträdande salient
hälsningsfras, hälsning salutation
salut, salutera, hälsa, honnör salute
frälsning, räddning salvation
salva, bärga, lindra salve
skrattsalva salvo of laughter
räddare, bärgare salvor
vilohem, kuranstalt sanatorium
sandelträd, sandal sandal
sandblästra sandblast
reklambärare sandwich-man
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
ungt träd sapling
skräddar sartorial
sassafras sassafras
drabant, satellit satellite
indränka, genomsyra saturate
Saudi-Arabien Saudi Arabia
flanera, spatsera saunter
sautera sauté
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
savann, grässlätt savannah
frälsa, rädda, spara, bärga save
sparare saver
spara saving
frälsare, räddare saviour
säga, yttra say
skålla, brännsår scald
skandalisera scandalize
avsökare, antenn radar scanner
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
ärr, skråma scar
skarabé scarab
fågelskrämma scarecrow
brant, stup scarp
skrämmande scary
dräpande scathing
skingra sig scatter
rengöra scavenge
scen, uppträde scene
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
spira, en spira sceptre
spira (kunglig) sceptre (royal)
arrangemang scheme
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
läroverkslärare, magister schoolmaster
gräla på scold
ovett, ovettig, gräl scolding
sveda, förbränna scorch
brännhet scorching
hån, förakt, förakta scorn
spotsk, fröraktfull scornful
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
genomsöka, skura scour
klättra, rusning scramble
skrapning, skrapa scrape
skrapar scrapes
avskrap scrapings
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
klotter, klottra scrawl
klottra, klotter scribble
bläddra scroll
bläddrande scrolling
skuras, krubba scrub
samvetsgrann scrupulous
granska, skärskåda scrutinize
ro, vickåra scull
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
rannsakning, sökande searching
strålkastare searchlight
havsstrand seashore
utträde, utbrytning secession
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
sekreterare secretary
gömma, avsöndra secrete
säkrat secured
starrgräs, starr sedge
förleda, förföra seduce
trägen sedulous
inse, träffa, se, skåda see
sjaskig, krasslig seedy
läcka, sippra ut seep
gungbräda seesaw
valbara selectable
självbedrägeri self- deception
självexekverande self-running
avyttra, sälja sell
returnera send back
relegera send down
expediera send off
senior, högre i rang, äldre senior
anciennitet, högre rang seniority
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
separerat separated
separat separately
separerande separating
grav sepulchre
sequoia, mammutträd sequoia
publisera som följetong seralize
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
räcka, serie (i) series
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
fungerar serves
sammanträde session
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
beträda set foot on
befria, lösgöra, lösgiva set free
inställningsbara settable
flera, åtskillig several
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
raggig, lurvig shaggy
skakande, svag, skral shaky
sken-, simulera sham
blodbad, röra shambles
schamponera shampoo
shareware-relaterat shareware-related
splittra, splittras shatter
raka shave
raka sig shave oneself
renrakad shaven
fälla en tår, fälla tårar shed tears
fåraktig sheepish
lodrätt, idel, gir, gira sheer
granat, skal, skala shell
herde, fåraherde shephard
rådlös shiftless
skimmra, skimmer shimmer
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
frakt shipment
frakt shipping
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
splittra, darra, rysning shiver
huttra av shiver with
darrar shivers
chock, stöt, chockera shock
chockerande shocking
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
butiksråtta shop-lifter
kust, stötta, strand shore
stenografi shorthand
axel, bog, skuldra shoulder
ropa, rop, skräna, ryta shout
prålig showy
remsa, skära sönder shred
räka shrimp
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
huttra, rysa, rysning shudder
inspärra shut up
skära sickle
jämsides med, utmed varandra side by side
granska, sålla sift
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
avmönstra sign off
signalera, signal, märklig signal
signerad signed
kiselsyra silica
fönsterbräde sill
silver, försilvra silver
hyckla, simulera simulate
slingrande sinuous
placerad, belägen situated
storleksändrade sized
fräsa vid matlagning sizzle
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
slira, bromsa skid
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
glida fram, skumma skim
skalle, kranium skull
träldom, slaveri slavery
dräpa, döda slay
slira, skjuta, rutscha, glida slide
räknesticka slide-rule
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
möbelöverdrag slipcover
skära, springa, skåra slit
vandra mödosamt slog
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
träsk, ormskinn slough
ultrarapid slow-motion
puckla på varandra slug it out
slumra, slummer slumber
sluddra slur
andra klassens small-time
kras, krossa, krock, slå sönder smash
överdragsklänning smock
pyra smoulder
pyrande smouldering
försåt, snara, snärja snare
morra snarl
hånskratt sneering laugh
snusa, fnysa, vädra sniff
föraktfull, nedlåtande sniffy
stump, fragment snippet
snusa, snus, vädra snuff
genomdränkt soakt
socialdemokrat social democrat
grästorv sod
genomdränkt sodden
programvara, programvara software
mjuka träslag softwoods
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
några, somliga, någon some
lindra, lugna soothe
förkonstlad, raffinerad sophisticated
andraårsstuderande sophomore
sortera, ordna, sortera, sort sort
gallra sort out
sorterad sorted
suverän, pund, regent, härskare sovereign
suveränitet sovereignty
soyabaserad soy-based
spara, bespara, avvara, skona spare
gnista, gnistra spark
tindra, spraka, gnistra sparkle
krampryckning, kramp spasm
krampaktig spasmodic
specialisera specialize
specialiserad specializing
specifiera specify
specifierande specifying
spräcklig speckled
spektakulära spectacular
spekulera speculate
orera speechify
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spenderande spending
uttmattad, spenderade spent
snurra, spinna spin
ryggrad spinal column
ryggrad, törne spine
snurrar spins
spiral spiral
tornspira, spira spire
fräsa, stekspett, spotta spit
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
flisa, spillra, skärva, splittra splinter
spjäka, klyva, rämna split
fräsa, sluddra splutter
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
sponsrar sponsoring
strålkastare spotlight
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
vräka sig sprawl
spräcklig spreckled
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
gro, grodd, skott, spira sprout
spira (att) sprout (to)
gran, göra fin, prydlig spruce
rask spry
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
kurage spunk
sporre, sporra spur
spjärna, avvisa, med förakt spurn
fräsa, spotta fram sputter
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
vindstöt, skrika, skråla squall
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
trängsel, mosa, mos, squash squash
krama, klämma squeeze
kramande squeezing
gråverk squirrel fur
spruta ut, stråle squirt
stabilisera stabilize
teater, scen, estrad stage
rampfeber stage-fright
vackla, stappla, ragla stagger
stocka sig, stagnera stagnate
trappan stair
trappa, trappuppgång staircase
trappor, trappa stairs
fördröjer, hindrar stalls
trogen, kraftig, robust stalwart
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
fanbärare standard-bearer
standardisera standardize
krampa, märla, stapelvara staple
stärka kragen starch the collar
gapa, glo, stirra stare
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
spritta, skrämma upp, skrämma startle
förfärad, uppskrämd startled
svälta, hungra starve
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
praktgemak, lyxhytt state-room
stup, brant steep
spira, spetsigt torn steeple
hinderlöpning, terrängritt steeplechase
styra, ungtjur steer
stenograf stenographer
stenografi stenography
träda, stiga, steg, trappsteg step
trappstege stepladder
språngbräda, medel stepping-stone
styv, stel, stram stiff
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
högtravande stilted
stimulera, pigga upp, egga stimulate
stimulerade stimulated
uppståndelse, fläkta, omröra stir
uppröra stir up
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
framåtböjd stooping
förråd, lagra, förvara, varuhus store
magasinera store up
sparad stored
sparar stores
berättelser stories
sparande storing
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
fripassagerare stowaway
rakt, direkt, rät, rak straight
bli rak, rära straighten
rättfram straightforward
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
bringa i trångmål straiten
tråd, strand strand
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
främling, obekant stranger
strategiskt strategic
strategiska strategically
strategier strategies
strategi strategy
lagra stratify
strå, halmstrå, halm straw
strimma, drag streak
utsträcka strech
kraft, styrka strength
ansträngande strenuous
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
sträcker stretches
sträckande stretching
slagen, drabbad stricken
sträng, absolut strict
gäll, kärv, skärande strident
träffa, strejk, slå, strejka strike
band, snodd, sträng string
stråkorkester string-band
galon, strimma, rand stripe
randig striped
sträva, streta, strida strive
strävan striving
ströva, promenera, promenad stroll
kraftfullt strongly
strävade, stred strove
träffad struck
strukturerad structured
stötta, kråma sig strut
student, studerande student
raffinerad studied
studera study
studerande studying
kvav, inskränkt stuffy
kraftig sturdy
titulera, stil, mode style
stiliserade stylized
underleverantör, underentreprenör subcontractor
underavdelning subdivision
underram subframe
hyra ut i andra hand sublet
framlägga, inkomma, underställa submit
framläggandet submitting
kalla inför rätta subpoena
prenumerera subscribe
subskribera subscribe for
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
stycke, underavdelning subsections
biträdande subsidary
subventionera subsidize
existera, livnära sig subsist
bekräfta substantiate
ställföreträdare substitut
subtrahera subtract
subtraktion subtraction
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterträder succeeds
framgång, succé success
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
rad, följd succession
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
parasit, sugapparat sucker
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
rösträtt suffrage
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
förslag, inrådan suggestion
tjura sulk
sammanfatta, summera sum up
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
praktfull sumptuous
solstråle sunbeam
solbränd sunburnt
parasoll sunshade
äta kvällsvard, klunk, supera sup
överårig, gammalmodig superannuated
präktig, storartad superb
högdragen supercillious
kontrollera supervise
undantränga supplant
leverantör supplier
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
livnära sig support oneself
säkert, garant surety
bränningar, bränning surf
överträffa surpass
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
extraskatt surtax
kvarvarande surviving
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
svabb, skrubba, skura swab
översvämma, dränka, kärr swamp
grästorv, gräsmatta sward
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
svära swear
sopa, sotare, drag, svepa sweep
radikal, kolossal sweeping
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
söta, sockra sweeten
karamell, godsak sweetmeat
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
gira swere
kvick, rask, snabb swift
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
skoja, bedra, svindel swindle
smickrare sycophant
gracil sylphlike
symbolisera symbolize
sympatisera sympathize
synkronisera synchronize
synkroniserar synchronizes
framställa på syntetisk väg synthesize
sirap, saft, sockerlag syrup
sirapsaktig syrupy
systematisera systematize
katta, spräcklig tabby
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
grannlaga, taktfull tactful
fästa, fras, lapp tag
frack tail-coat
skräddare tailor
skräddarsydd tailor-made
skrädderi tailoring
restaurangtyp take-away
bedrägeri take-in
ana oråd take alarm
laxera take an aperient
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillvarata take charge of
saga, sägen, berättelse tale
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
pratade talked
pratmakare talker
kontrollräknare tallyman
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
solbränna, garva tan
trassla till, härva, trassel tangle
solbrända tanned
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
tjära tar
asfalterad startbana tarmac
göra matt tarnish
trasa tatter
trasig, söndertrasad tattered
tatuering, tapto, tatuera tattoo
krävande, svår taxing
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
läraktighet teachability
fröken, lärare teacher
teak trä teak
trasa sönder tear to rags
gråtmild tearful
tråkig, ledsam tedious
vimla, myllra teem
telegram telegram
telegraf telegraph
telefonera, telefon telephone
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
narras tell a fib
berättar telling
berättar tells
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
temperatur temperature
temperaturer temperatures
tempererad tempered
temporär, tillfälligt temporary
valla, tendera tend
preliminära tentatively
besittningsrätt, ämbetstid tenure
göra undanflykter tergiversate
ragata termagent
terrassera, husrad, terass terrace
terräng terrain
förskräckt terrified
förskräcka, förfära terrify
områden territories
område, territorium territory
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
terrorisera terrorize
pröva, förhöra test
tjuder, tjudra tether
pränta text
teater, operationssal theatre
teatralisk theatrical
deras their
deras theirs
dramatisk thespian
gles, tunn, gallra, mager thin
rasren, fullblod thoroughbred
noggrannt thoroughly
tankeförändring thought-change
träl, träldom thrall
tråd thread
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
trådar threads
spännande, rafflande thrilling
raffel thrills
blomstrande thriving
trängas, trängsel throng
trast thrush
åskskräll thunder-clap
omintetgöra thwart
hindrande thwarting
bänkrad, lager, rad tier
gräl, gnabb tiff
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
åtdragande tightening
åtdragning tightness
brädgård timber yard
tids-begränsning time-limit
rädd, försagd, ängslig timid
rädd, ängslig timorous
pirra tingle
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
tripp trapp trull tit-tat-toe
rubricerad titled
titrera titrate
fnitter, fnittra, fnissa titter
temporär tmp
till, att, att, rämna, åt to
mangrant to a man
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
att få, ränta to get
smickrare, smilfink toady
att göra todo
knoga, knog, sträva toil
berättade, berättat told
dräglig, uthärdlig tolerable
tolerans tolerance
tåla, fördra, tolerera tolerate
grav, grift, gravvalv tomb
tandkräm tooth-paste
strålkastare torchlight
trasig torn
torped, torpedera torpedo
förbränd torrid
slingrande tortuous
tortera, pina, tortyr torture
slänga, vräka toss
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
rörande, vidrörande touching
tur, turnera, resa, turné tour
bogsering, bogsera tow
rådhus town hall
spåra, spår, märke, aning, spana trace
uppspårad traced
uppspårande tracing
spårande tracking
område, traktat tract
spak (vara ) tractable (be)
dragningskraft, dragning traction
traktor tractor
traditionell traditional
traditionell traditionally
trafik traffic
tragedi tragedy
tragisk tragic
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
tränare trainer
exercis, utbildning, träning training
förrädare traiotor
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
förrädare, quisling traitor
trampa, trampa ner trample
genomdriva, uppgöra transact
transaktion transaction
överträffa transcend
transkribera transcribe
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
genomborra transfix
förvandla, förändra transform
transformator transformer
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överträde transgress
sippra ut, avdunsta transpire
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transport transportation
transponera transpose
fälla, fånga, snärja, snara trap
utstyrsel, grannlåt trappings
skräp trash
vara i barnsnöd, slita travail
fara, resa travel
resande, ambulerande travelling
travers, genomkorsa traverse
tråla, trål trawl
trolös, förrädisk treacherous
svek, förräderi treachery
sirap treacle
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
högförräderi, förräderi treason
fördrag, traktat, avtal treaty
träd tree
dra, utvandring trek
skälva, bäva, darra tremble
förskräcklig, fantastisk tremendous
skyttegrav, dike, löpgrav trench
kraftfull trenchant
skärbräde trencher
tendens, tendera trend
överträda trespass
intränger trespasses
bock av trä, stöd trestle
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
sippra, drypa trickle
söndagsfirare på utflykt tripper
triumfera, triumf triumph
triumferande, segerrik triumphant
trampade, steg trod
stigit, trampat trodden
jätte, tralla, troll troll
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
trådbuss trolley-bus
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
lunka, trava, trav trot
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkmakare trouble-maker
bekymra sig trouble about
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
tråg trough
lastbil, transportera truck
traska, lunka trudge
trumpet, utbasunera trumpet
koffert, trädstam, snabel trunk
prova, pröva, försöka, rannsaka try
tofs, knippe, grästuva tuft
rycka, ryck, bogsera tug
dragkamp tug-of-war
röra, falla, tumla tumble
bråk, upplopp tumult
bråkig, orolig turbulent
grästorvor turfs
turistbyrå turist agency
röra turmoil
avlöpa, köra ut turn out
stjälpa, kantra turn over
bläddra turn over the leaves
privatlärare tutor
klang, knäppa, dallra twang
tindra, blinka, glimt twinkle
snurra twirl
tvinna, snurra twist
kvittra, kvitter twitter
två-raders two-line
typografiskt typographical
tyrannisk tyrannical
tyrannisera tyrannize over
tyranni tyranny
tyrann tyrant
allestädes närvarande ubiquitous
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
Ukraina Ukraine
framtida, bortre ulterior
ultra ultra
ultrakonservativa ultraconservatives
ultraviolett ultraviolet
paraply umbrella
av-markera un-select
av-markerad un-selected
oförmögen, förhindrad unable
orädda unafraid
oförändrat unaltered
endräkt unanimity
omonterade unassembled
anspråkslös unassuming
obalanserad unbalanced
odräglig, outhärdlig unbearable
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
obesegrad unbeaten
tina upp, slappna av, räta unbend
opartisk, neutral unbiassed
oföränderlig unchangeable
oförändrad unchanged
omarkerad, ohämmad unchecked
ociviliserad uncivilized
okomprimerade uncompressed
obekymrad, likgiltig unconcerned
ospärrad unconstrained
klumpig, ouppfostrad uncouth
odaterad undated
odefinierad undefined
omyndig, minderårig under age
halvrå underdone
underexponera underexpose
undergräva, underminera undermine
begravningsentreprenör undertaker
garantera underwrite
ångra undo
ångrafunktion undo-function
odokumenterat undocumented
ångrade undone
ångramöjligheter undos
gräva upp unearth
orättvis unfair
uniformerad uniformed
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
ointresserad unintrested
samklang, endräkt unison
orättvis, orättfärdig unjust
oregistrerad unlicensed
olik, till skillnad från unlike
obegränsat unlimited
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
demaskera unmask
oförändrad unmodified
oflyttbara unmovable
okomprimerad unpacked
opraktisk unpractical
oprovocerad unprovoked
ostraffad unpunished
oregistrerad unregistered
orelaterade unrelated
orakad unshaved
osorterade unsorted
oöverträffad unsurpassed
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
förrän until (not)
oräknelig, omätlig untold
okvalificerad untrained
obesvärad untroubled
uppackningsprogram unzippers
nära, intima up-close
förebrå, läxa upp upbraid
uppfostran upbringing
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
tapetserare upholsterer
stora upper-case
övre högra upper-right
överarm upper arm
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
uppror, rabalder uproar
uppe, uppför trappan upstairs
rackarunge urchin
angelägen, brådskande urgent
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
gräns-snittet user-interface
valbara user-selectable
föra in, dörrvakt usher
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
ockrare usurer
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
yttrande uterance
ytterlig, yttra utter
yttrande utterance
vaccinera vaccinate
värdera, valuta, valör, värde value
värderad valued
besegra vanquish
åderbråck varicose vein
varierar varies
åderbråck varix
lackera, fernissa, lack varnish
variera vary
varierande varying
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
vektorbaserad vector-based
ändra kurs veer
korrumperad venal
hjortkött, rådjurskött vension
vädra ventilate
ventilerad ventilated
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
kanten, rand verge
bevisbara verifiable
bekräftande verification
pröva, besanna, verifiera verify
ohyra, skadedjur vermin
lodrät vertcal
dräkt vesture
veteran veteran
förarga vex
förargelse vexation
livskraftig viable
vibrerande vibrant
dallra, vibrera vibrate
vibrate vibrera
prästgård vicarage
ställföreträdande vicarious
göra till offer victimize
segrare victor
segrande, segerrik victorious
proviantera victual
visningsbara viewable
vigör, kraft, styrka vigour
skurk, rackare, bov villain
energi, kraft vim
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vinstock, vinranka vine
våldta, kränka violate
överträdelse, kränkning violation
dygd, kraft virtue
dygdig, kraftig virtuous
visum, visera visé
främmande visitors
åskådliggöra visualize
vitalisera vitalize
rävhona vixen
ordlista, ordförråd vocabulary
artikulera vocalize
kräkas vomit
garantera, bekräfta vouch
vulkanisera vulcanize
vulgarisera vulgarize
tuss, vaddera wad
rån, oblat wafer
jämra sig wail
jämrar sig wails
severa wait at table
avstå från, ge upp waive
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
bärbar radiotelefon walkie-talkie
vältra sig wallow
vandra wander
vandrare wanderer
onanera wank
vill göra want to do
förmana, råda, varsko, varna warn
fullmakt, garantera warrant
garantier warranties
garanti warranty
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
disktrasa washcloth
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
impregnera, vattentät waterproof
flodområden watersheds
strand waterside
stupränna waterspout
vattenkran watertap
sträcka, kosa, sätt, väg way
fraktsedel waybill
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
klen stackare, krake weakling
bära, nötning, nöta wear
uthärda, vittra, väder weather
väderleksrapport weather forecast
hindrad av vädrets makter weatherbound
ogräs, rensa weed
ogräsmedel weed-killer
sorgdräkt weeds
helgfirare weekender
gråta weep
gråt weeping
gråtmild weepy
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
rättvis well-deserved
väldokumenterad well-documented
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
nära nog well-nigh
välbevarad well-preserved
väl-proportionerade well-proportioned
välfungerande wellfunctioning
kaos, vältra welter
gråtit, grät wept
västra west
västra western
västra, västlig westlerly
tran whale-oil
hjul, ratt, ring wheel
skottkärra wheel-barrow
skottkärra wheelbarrow
varav, varifrån whence
spinna, surra, surr whir
yra, virvla, virvel, snurra whirl
snurra whirligig
spinna, surra, surr whirr
göra vit whiten
vit dräkt whites
skära av whittle
hora, sköka whore
brett särade widely-spread
hantera wield
slingrande wiggly
vide, pil träd willow
vinna, vinna, segra win
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
pratmakare windbag
fallfrukt, skänk från ovan windfall
slingrande, spiral winding
vinnare, segrare winner
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
trådlös, radio wireless
kabeldragning wiring
rådlig, klok, vis wise
tankfull, trånande wistful
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
obehindrad without hindrance
under, undra, underverk wonder
förundra sig, undra över wonder at
undrade wondered
undrande wondering
förundran wonderment
skog, virke, ved, trä wood
träsnitt woodcut
trä wooden
träblåsinstrument woodswind
träslöjd woodwork
träbearbetning woodworking
ord-beräkning wordcount
radbrytning wordwrap
arbetsmyra working-ant
arbetskamrat workmate
mask, kräk worm
irriterande worrisome
oroa, grämelse worry
förvärra worsen
sår, såra, skottsår wound
sjögräs wrack
gräla, käbbla wrangle
insvepa, linda, vira in wrap up
krans wreath
bekransa wreathe
vrak, skeppsbrott wreck
skeppsbrott, vrakgods wreckage
vrakbärgare wrecker
usling, stackare, kräk wretch
usel, olycklig, miserabel wretched
slingra sig wriggle
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
röntgenstrålar x-rays
främlingshatare xenophobe
främlingsskräck xenophobia
xerografi xerography
träsnitt xylograph
träsnidare xylographer
jämra sig yammer
skräna yawp
åratal, år years
vråla, skräna, gallskrika yell
vrålade yelled
vrålande yelling
vrålar yells
idegran yew
hurra yippee
rätt så ung youngish
sebra zebra
cittra zither
zoologisk trädgård zoo
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.