The Swedish term "högaktningsfullt, Er tillgivne" matches the English term "Yours sincerely"

other swedish words that include "er" : english :
a posteriori a posteriori
akter ut abaft
överge, lämna abandon
övergivna, övergiven abandoned
överger abandons
genera abash
generad abashed
kloster abbatial
kloster abbey
abdikera, avsäga sig abdicate
buk, underliv abdomen
silver poppel abele
Aberdeen Aberdonian
underblåsa abet
flöda över av abound
ovan, uppe, över, ovanför above
skava(nöta)av, abradera abrade
avreagera abreact
avreagering abreaction
absorberande absorbent
absorberande absorbing
absorbering absorption
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
överflöd, ymnighet abundance
överflödande abundant
abessinier Abyssinian
akademimedlem, akademiker academician
accelerera accelerate
accelererad accelerated
accelererar accelerates
accelererande accelerating
acceleration acceleration
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
accept, accepterande, antagande acceptance
accepterad accepted
accepterar accepting
accepterar accepts
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
presterade accomplished
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
revisor, kamrer, bokförare accountant
ackreditera accredit to
periodisering accrual
ackumulerad accumulative
arbetsterapeut accupational therapist
noga, ackurat, verkligt accurate
värker aches
erkänna acknowledge
erkännt acknowledged
erkännande acknowledgement
bekräftelser acknowledgements
erkänner acknowledges
erkännande acknowledgment
eftergiven acquiescent
behöver acquires
bitter acrid
bitterhet acridity
bitter, skarp acrimonious
bitterhet, skärpa acrimony
akrylfiber acrylic
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
händelser actions
aktivera activate
aktiverad activated
aktiverar activates
verksamhet, aktiverande activating
verksamheter activations
aktiv, verksam active
aktiviteter activities
verksamhet, aktivitet activity
skådespelerska, aktris actress
agerar acts
verklig actual
i själva verket actuality (in)
improviserat ad lib
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
adapter adaptor
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
addera add (up)
adderad added
beroendeframkallande addictive
adderande adding
ytterligare, extra additional
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
adresserat addressed
adresser addressees
adresser addresses
lägger till adds
polyper adenoids
håller troget fast adheres
ajournera adjourn
tilldöma, tillerkänna adjudge
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
justerbar adjustable
justerad adjusted
justerande adjusting
justering, inställning adjustment
justeringar adjustments
justerar adjusts
improvisera adlib
lättpåverkad masspublik admass
administrera administrate
administratörer administrators
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
obestridligen, erkänt admittedly
adoptera, anta adopt
adoptering adoption
adb-maskiner adp-machines
annonser ads
krypande smicker adulation
mogen ålder adulthood
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
lycksökerska adventuress
adverb adverb
annonsera advertise
annonserade advertised
annonserande advertising
överlagt advisedly
advokater advocates
amerikansk engelska ae
tidsålder aeon
aerob aerobe
flygfält, aerodrom aerodrome
aerodynamisk aerodynamic
aerodynamik aerodynamics
aerogram aerogrammes
aeromekanik aeromechanics
aerosol aerosol
affärer affairs
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
akter ut aft
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
akterdäck after-deck
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
aktersegel aftersail
aktersalong aftersaloon
eftersmak aftertaste
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
åter, mot, emot against
tidsålder, ålder age
åldersgrupp age-group
åldersgräns age-limit
mansålder age of manhood
i en ålder av, ålderstigen aged
företag och organisationer agencies
övergrepp aggression
uppröra, agitera agitate
alteration, sinnesrörelse agitation
agnostiker agnostic
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
godkänner agrees
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
skevningsroder aileron
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
luftkonditionerad air-conditioned
luftkonditionering air-conditioning
skevroder airleron
propeller airscrew
med händerna i sidan akimbo
alabaster alabaster
beredvillighet alacrity
alkoholrelaterad alcohol-related
ålderman, rådman alderman
vaken, alert alert
rörlig person alert person
blålusern alfalfa
algeriet algeria
algerier algerian
algoritmer algorithms
psykiater alienist
uppställning, placering i linje alignment
underhåll, underhållsbidrag alimony
utefter all along
allergen allergen
allergisk allergic
allergier allergies
allergi allergy
allierad allied
allierad med allied to
allitteration alliteration
tillstånd, underhåll allowance
tillåter allowing
tillåter allows
legering alloy
kalender almanac
ålderdomshem almshouse
alfanumerisk alphanumeric
Alperna Alps
schäfer Alsatian
oplacerad häst also-ran
alter ego alter ego
alternativt, växelvis alternately
alternativ alternative
alternativt alternatively
alternativ alternatives
växelströmsgenerator alternator
amatörers amateurs
erotisk amatory
iver, ärelystnad ambition
korrigerat amended
Amerika America
amerikansk American
amerikatillverkade american-made
amerikanisera americanize
amperemeter, amperemätare ammeter
fostervatten amniotic
amortering amortization
amortera amortize
ampere amp
ampere ampere
amfiteater amphitheatre
förstärker amplifies
amputera amputate
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
anaerob anaerobe
bedöva, söva ner anaesthetize
utreda, analysera analyse
analytiker analyser
analytiker analyst
analysera analyze
analytiker analyzer
analyserar analyzes
anarkister anarchists
dissekera anatomize
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
fäderneärvd ancestral
forntida, ålderdomlig ancient
underordnad anciliary
anderna andes
anemometer anemometer
aneoridbarometer aneroid
anglikaner Anglicans
anglisera Anglicize
angloamerikan Anglo-american
anglosaxerna Anglo-saxons
animera animate
animerade, livlig, själfull animated
animationer animations
fotleder ankles
årsberättelse annals
anektering annexation
kommentera annotate
kungörelser announcements
tillkännager announces
irritera, förarga annoy
retsam, irriterande annoying
annulering annulment
motverkande antagonistic
fördatera, antedatera antedate
förekommer anticipates
antiklerikal anticlerical
motgifter antidotes
antimateria antimatter
antipoder antipodes
antwerpen antwerp
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
apennierna apennines
aperitif apéritif
aforismer aphorisms
per styck apiece
självsäkerhet aplomb
apokryfiska böcker apocrypha
ursäkter apologies
kanonisera apotheos
kläder apparel
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
överklaga appeal against
framträder appears
adderad appended
adderande appending
applåder, applåd applause
smicker, äppelmos apple-sauce
applikationer applications
applikationer applikation
applicera, anlita apply to
att placera applying
värdering appraisal
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
underrätta apprise
berså arbour
arkeologer archaeologists
ålderdomlig archaic
arkiverade archived
arkiverare archiver
akiverare archivers
arkivering archiving
ardennerhäst Ardennes carthorse
iver, iver ardour
argumentera argue
argumenterar argues
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangerar arranges
arrangerade arranging
arrayer arrays
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
ankomma, länder arrive
anländer arrives
högmod, arrogans, övermod arrogance
pulsåder, artär artery
derfundig, listig artful
persedel, vara, artikel article
artikulation, artikulera articulation
artilleri artillery
hantverkare artisan
artister artists
konstverk artwork
arier Aryar
såsom, enär, eftersom, som as
ascii-baserade ascii-based
aspekter aspects
eftersträva, längta aspire
överfalla, angrepp, anstorm assault
angriper assaults
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
taxeringsvärde assess value
taxering, beskattning assessment
överlåtare assigner
assimilera assimilate
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
underläkare assistant doctor
assisterar assits
associerad associated
kompanjoner associates
associationer associations
förutsätter assumes
asterisk asterisk
asterisker asterisks
akter ut astern
asteroid asteroid
astigmatiker astigmatic
åtskild, sönder asunder
äntligen, omsider at last
omsider at length
nederst at the bottom
överst at the top
atrofiera atrophy
fäster attaches
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
talanger attainments
expediera attend to
ombud, advokater attorneys
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
anses bero på attributable
aubergine aubergine
auktion, auktionera auction
granska, revidera audit
reviderade audited
faster, moster, tant aunt
Österrike, österrike Austria
österrikisk Austrian
autentisk, verklighetsnära authentic
överhet, myndighet authorities
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
auktoriserad authorized
automatisera automate
automatiserad automated
auktoriserad autorized
hjälptrupper auxiliaries
medelålder average age
ovilja, aversion aversion
undviker avoids
erkänna avow
priser awards
jaröster ayes
b-filmer b-movies
romdränkt sockerkaksring baba
småborgerlighet babbittry
villervalla babel
herr baboo
babyloniernas Babylonian's
backanalier bacchanalia
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
bakgrundsfärger backcolors
antedatera backdate
inneliggande order backlog
bakerst backmost
återfalla backslide
underskruv backspin
bakom kulisserna backstage
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakterie bacteria
bakteriedödande bactericidal
baktericid bactericide
bakteriologisk bacteriological
bakteriolog bacteriologist
bakteriologi bacteriology
bakteriolys bacteriolysis
bakterie bacterium
raljeri badinage
ålderman bailie
åldermans ämbetsområde bailiwick
bageri bakery
balanserad balanced
balanserar balances
vederkvickande balmy
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
bandagerad bandaged
banderoll banderole
fördärvlig, ödesdiger baneful
banker banks
baner, fana banner
ledstänger bannisters
bantuneger bantu
barbarer barbarians
barberare, frisör barber
berberis barberry
skäller barks
bartender barman
samtliga baroner baronage
kasern barrack
kasern barracks
underslev barratry
steril, karg jord, ofruktbar barren
barriärer barriers
galler bars
baserad based
grunderna basics
slagträ, flädermus bat
batterier batteries
batteri battery
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
återgå be cancelled
återstå be left
övervara be present at
förhasta sig, överila sig be rash
förlisa, haverera be wrecked
lager bearing
lager bearings
bäver beaver
ta övererhand become predominant
sängkläder bedding
vaktare i towern beefeater
tiggande, tiggeri begging
ber begs
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
bakefter, bakom, baktill, efter behind
belgier Belgian
övertygelse, övertygelse, tro belief
vacker kvinna belle
tillhörigheter belongings
under, nedanför below
under beneath
förmåner benefits
testamentera bequeath
beröva bereave
fläckat ner besmear
över, förutom, utom, bortom beyond
övermåttan beyond measure
två gånger om året biannual
partiskhet, påverka bias
bibliografier bibliographies
affischering bill-posting
inkvartering billet
biografier biographies
biologer biologists
näver birch-bark
fågelperspektive birds-eye-view
åldersintyg birth certificate
födelser births
hätsk, bitter, besk bitter
bittert bitterly
bitterhet bitterness
mörker blackness
klandra, klander, tadel, skylla på blame
lockelse, smicker blandishment
blöda, åderlåta bleed
återvåndsgränd blind alley
munter blithe
luftangrepp, överraskande blitz
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
blockeringar blockages
blondiner blondes
blomster, blomma, blom bloom
blunder bloomer
läskpapper blotting-paper
groda, misstag, blunder blunder
muskedunder blunderbuss
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
internatskola boarding school
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
kort lockperuk bobwig
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
fingerad, falsk bogus
bombardera bombard
malmåder, fynd bonanza
slaveri, träldom bondage
broschyrer booklets
böcker books
litteratursökning booksearch
bokaffärer bookstores
botaniker botanist
berså, lövsal bower
konsoler brackets
skryter brags
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
modigt, tapperhet bravery
haveri breakdown
trosbröder brethren
bryggerier breweries
bryggeri brewery
tegelsten, tegel, hedersprick brick
bro, slå bro över, brygga bridge
orientering briefing
återföra bring back
sänder broadcasts
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
broschyrer broschures
broder, bror brother
svåger brother-in-law
brödraskap, broderskap brotherhood
broderlig brotherly
buddister buddhists
buffert buffer
byggnader buildings
bygger builds
domherre bullfinch
översittare bully
begraver buries
polera burnish
beskäftig person busybody
slaktare, chakuteriaffär butcher
köper buys
per styck by the piece
möbelsnickeri cabinetwork
hytter cabins
smäcker kabel cablet
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
mild övertalning cajolery
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
kalender, almanacka calender
kalibrera calibrate
kaliber calibre
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
camembert Camembert
kamera camera
kameror cameras
maskering camouflage
läger, slå läger, campa camp
förkämpe, veteran campaigner
kamfer camphor
läger camps
lägerplatser campsites
camuflera camuflage
Kanaaiterna Canaanites
kanalisera canalize
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
avbryter cancels
kräftans, cancer cancer
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
konservfabrik cannery
tjuvspråk, hyckleri cant
matsal, marketenteri canteen
värva röster, agitera canvass
möjligheter capabilites
kapaciteter capacities
tjäder capercailzie
huvudstad, kapital, versal capital
kapitalisering capitalization
kapitalisera capitalize
kapitulera capitulate
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
as, lik, kadaver carcase
cancerframkallande carcinogenic
kardinaler cardinals
smeker caresses
amerikansk ren caribou
karikera, karikatyr caricature
julsånger carols
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
bedriva, husera, idka, driva carry on
serieteckning cartooning
serieteckningar cartoonings
serier cartoons
fönster med gångjärn casement
kontant, inkassera, kassa cash
kasetter cassettes
kategorier catagories
kataloger catalogs
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
katastrofer catastrophies
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
kategorier categories
matleverantör caterer
katter cats
kåseri causeri
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
cederträ cedar
ceder cedar (wood)
innertak ceiling
berömd celebrated
berömdhet, celebitet celebrity
blekselleri celery
berömd celibrated
celler cells
kelter celts
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
begravningsplatser cemeteries
censor, censurera censor
censurerad censored
kriticera, klander censure
centrerad centered
centrerar centers
centimeter centimetre
mellerst, central central
centralisera centralize
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
centrifuger centrifuges
keramisk ceramic
keramik ceramics
cermonier ceremonies
ceremoni, högtidlighet, ceremoni ceremony
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
auktoriserad certified
konstatera, intyga certify
frottera, gnida, skrapa chafe
stimulerade challenged
husa, städerska chamber-maid
kammarherre chamberlain
mästerskap championship
mästerskapen championships
kansler chancellor
chanser chances
föränderlig, ombytlig changeable
kanaler channels
städerska, röding char
teckenberäkning charactercount
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
teckenhanterare charactermap
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
kostnader charges
städverktyg charsets
charter chartra
städerska charwoman
jaga, ciselera, jakt chase
underreden chassis
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kontrollerar checkar
kontrollerade checked
kontrollnummer checksum
kinder, skinkor cheeks
glättig, munter, gladlynt cheerful
kemikalier chemicals
huvudperson chief person
överhuvud chif
kvitter, kvittra chirp
ridderlig chivalrous
ridderlighet chivalry
klorerad chlorinated
klorering chlorination
väljer chooses
kronologier chronologies
cider, äppelvin cider
filmkamera cine-camera
chiffer, siffra, chiffer, nolla cipher
cirkulerande circling
cirkulera, skicka omkring circulate
omständigheter circumstances
överlista, kringgå circumvent
sprida, cirkulera cirkulate
förverkligad pojke cissy
åberopa, citera cite
citerade cited
städer cities
stadsstater city-states
medborgerlig, medborgare civic
civilisationer civilizations
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
smälla med, klappa, applådera clap
klarheter clarities
klasser classes
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
lera clay
städerska cleaner
prästerskap clergy
prästernas clergy's
prästpåverkade clergy-inspired
klienter clients
urklippshanterare clipboard
garderob, bagageinlämning cloakroom
urverk clockwork
pelargång, kloster cloister
kloner clones
stänger closes
stänger closing
kläder clothes
kläder clothing
väppling, klöver clover
äckla, övermåtta cloy
klöver och ruter clubs and diamonds
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
samundervisning co-education
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
samarbetspartner co-worker
täcker coats
kullersten cobble-stone
kackerlacka cockroach
tvärsäker cocksure
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
chiffer, kod code
koder codes
övertygande cogent
fundera cogitate
jämföra, kollationera collate
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
efterkrav collect on delivery
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
översten colonel
kolonisatörer colonists
färger colors
kolosserna colossians
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
kommer comes
serietidningar comics
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommenderade commanded
tvångsrekvirera commandeer
kommendera commend
kommenterade commented
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kommersialisera commercialize
kommerciellt commercially
kommittéer committes
kommunicera communicate
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
jämföra, komparera compare
jämförelser comparisons
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
konferencié comperè
konkurrera, tävla compete
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
medtävlare, konkurrenter competitors
kompilera compile
kompilerad compiled
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
åtlyder complies
komponenter components
utarbeta, komponera compose
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompromiss, kompromettera compromise
databeräkningar computations
datorbaserade computer-based
datoriserad computerized
datorer computers
användandet av datorer computing
kamrater comrades
anrika, koncentrera concentrate
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
samförstånd, konsert concert
medgivande, eftergift concession
instämma, medverka, sammanträffa concur
kondensera, förtäta condense
kondolera condole with
gemensam överhöghet condominium
överse med, förlåta, gottgöra condone
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigerar conducts
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
konferens conference
bikta, erkänna, tillstå confess
biktfader confessor
säker, självsäker confident
justera configure
justerat configured
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmerat confirmed
beslagta, konfiskera confiscate
rätta sig efter conform to
konfrontera confront
konfrontering confrontation
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
vederläggning confutation
vederlägga confute
överbefolkad, överbelastad congested
gytter, hopgyttrad conglomerate
hopgyttring, gytter conglomeration
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
kongruens, överensstämmelse congruence
konjugationer conjugations
manövertorn connecting tower
kontakter connections
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
erövring conquest
konservativ, försiktig conservative
konservativa partiet Conservative Party
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
konservera, spara conserve
inlagd frukt, fruktkonserv conserves
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
betänker considering
överlämna, sända consign
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
konsolidera, stärka, befästa consolidate
statsobligationer consols
överensstämmande, konsonant consonant
sammansvärja sig, konspirera conspire
konstanter constants
fysik (en persons) constitition (a person`s)
konstruera, bygga, anlägga construct
konstruerade constructed
konstruerande constructing
konstruktioner constructs
konsultera, rådfråga consult
konsulterande consultants
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
beröring, kontakt contact
kontaktorer contactors
kontakter contacts
container, behållare container
innehåller contains
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
leverantör, entreprenör contractor
dementera, motsäga contradict
motsats, kontrastera, kontrast contrast
medverka, bidra contribute
ångerfull contrite
behärskning, kontroll, kontrollera control
kontrollerade controlled
kontroller controllers
kontrollerande controlling
bekvämligheter conveniences
kloster, nunnekloster convent
överenskommelse convention
vedertagen, konventionell conventional
överenskommelser conventions
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
omvända, konvertera convert
konverterad converted
konverterare converters
konvertibel, cabriolet convertible
konvertera converting
konvertering convertion
konverterar converts
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
övertyga convince
övertygande convincing
konvulserade convulsed
kokerska, laga mat, koka, kock cook
samordna, koordinera coordinate
kopierare copier
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
kopierar copying
litterär äganderätt copyright
koriander coriander
korintierna corinthians
adelskrona, undersökningsdomare coroner
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättelser corrections
korrespondera, svara, brevväxla correspond
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
anfrätning, sönderfrätande corrosion
kostnader costs
motverka counteract
motverkande counteracting
motverkar counteracts
sängöverkast, täcke counterpane
jetonger counters
kontrasignera, lösen countersign
länder countries
verspar couplet
kuponger coupons
banor, harjägare, springare, kurser courses
kurtis, frieri court-ship
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täcke, sängöverkast coverlet
täcker covers
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
hantverk, fartyg, flygplan craft
tillverkade crafted
hantverksskicklig craftmanship
hantverk crafts
hantverkare craftsman
krasch, flyghaveri, brak crash
be om, längta efter crave
skapa, frambringa, komponera create
varelser creatures
kredit, förtjänst, heder credit
beröm credits
kryper creeps
kremerat cremated
kremeringen, eldbegängelse cremation
krön, bergskam, topp, tofs crest
kriterium criteria
kritiker critic
kritisera criticize
kritiserat criticized
kritisera critisize
lerkruka crock
lerkärl, porslin crockery
stallbroder crony
krokig, ohederlig crooked
krokig, ohederlig crookedness
schlagersångare crooner
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
gränsöverskridande cross-border
dubbelkontroller cross-checking
terränglöpning cross-country running
överfart, överresa crossing
grymheter cruelties
falla sönder crumble
söndersmulad crumbled
cubaner cubans
manschetter cuffs
kulminera culminate
skyldig, klandervärd culpable
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
bildad, kultiverad cultivated
kulturer cultures
hindersam, klumpig cumbersome
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
botemedel, kurera, bota cure
underlig, konstig, nyfiken curious
currypulver curry-powder
niger curtsies
kunder customers
finjusteringsbar customizable
finjustera customize
ytterhud cuticle
klipper cuts
cyklister cyclists
vals, cylinder cylinder
cyniker cynic
Cypern Cyprus
röveriväsen dacoity
läckerhet daintiness
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
mjölkaffär, mejeri dairy
mejerihantering dairying
mejerist dairymaid
moder, dämma upp, damm dam
avbräck, ramponera, åverkan damage
skadeersättning damages
töras, våga, drista sig, understå sig dare
ligga i mörker darkle
mörker darkness
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
herpes dartre
databaser databases
daterbar datable
datasorter datatypes
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
daterad dated
dataöverförings datel
odaterad dateless
computer dator
dotter daughter
dotters daughter's
svärdotter, sonhustru daughter-in law
dotterkort daughterboard
dotterlig daughterly
dävert davit
övermorgon day after tomorrow
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
överenskommelse, planka, handla deal
hantering dealing
affärer dealings
dyrt, innerligt dearly
debatt, debattera, debatt debate
debatterande debating
skulder debts
dekaliter decalitre
decameter decametre
dekantera decant
halshugger decapitates
förfaller decays
bedrägeri, svek deceit
december December
decentralisera decentralize
bedrägeri, villfarelse deception
deciliter decilitre
decimalisera decimalize
decimaler decimals
decimera decimate
decimeter decimetre
dechiffrera decipher
orera declaim
orerar declaims
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
dekomprimering decompression
sanera decontaminate
sanering decontamination
smycka, dekorera, pryda decorate
dekorerad decorated
avkriminalisera decriminalize
dekryptera decrypt
dekrypterad decrypted
dekryptering decryption
dekrypterar decrypts
dedikering dedication
nederlag defeat
felaktigheter defects
underskott deficit
orena, defilera defile
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
definitioner definitions
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
minska, förnedra, degradera degrade
grader degrees
avinstallera deinstall
avjonisering deionization
nedslaget, dystert dejectedly
delegerad delegated
utradera, ta bort, utplåna delete
radering deletion
raderingar deletions
överlägga, betänksam deliberate
överläggning deliberation
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
leverantör delieverer
glädje över delight at
skissera delineate
yra, feberyra delirium
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
befrielse, överlämnande deliverance
levererade delivered
levererar delivers
förlossning, leverans, räddning delivery
syndaflod, översvämning deluge
gräver delves
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
krävande, kräver demanding
kräver demands
avmobilisera, demobilisera demobilize
rasera, slopa, förstöra demolish
river demolishes
demoner demons
demonstrera demonstrate
demoralisera demoralize
skarpt kritiserade denounced
fördömer denouncing
märke efter slag, buckla dent
avkläda, beröva denude
bestrida, neka, dementera, förneka deny
avvikelser departures
bero depend
ankomma på, bero på depend on
underhavande dependant
beroende dependence
avhängig, underlydande dependent
efterlevande dependents
beroende depending
beror depends
gruppering deployment
deportera deport
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
deprimerad, nedslagen depressed
beröva, avhända deprive
beröva deprive of
berövade depriving
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
derby, plommonstop derby
avreglera deregulate
avreglering deregulation
övergiven derelict
ättlingar, efterkommande descendants
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
konstruktion, planera design
desperat desperately
efterrätt, dessert dessert
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
detektorer detectors
detonera detonate
detonerande detonating
devalvering devaluation
avvikelser deviation
övergå, överlåta devolve
sockersjuka, diabetes diabetes
dialekter dialects
ruter, diamanter diamonds
föreskriva, befallning, diktera dictate
dikterar dictates
ordböcker dictionaries
skiljer sig differ
avviker differs
svårigheter difficulties
digitalisera digitize
dimensionera, oklar dim
dimensioner dimensions
difteri diphtheria
direktörers director's
kataloger directories
direktörer directors
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
stänger av disables
godkänner inte disallows
försvinner disappears
kassera, kasta bort discard
avsäger sig disclaims
besvikelse, nederlag discomfiture
rabatter discounts
upptäcker discovers
betvivla, skam, vanheder discredit
diskriminering, urskillning discrimination
diskriminerande discriminatory
disketter discs
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
diskussioner discussions
landstiga, landsätta, debarkera disembark
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
ohederlig, oärlig dishonest
skam, vanära, vanheder dishonour
desinficera disinfect
diskbaserad disk-based
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
sönderslita, sönderdela dismember
ej erkänna, förneka disown
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
avpollettera dispose of
vederlägga disprove
disputera dispyte
diskvalificera disqualify
illa beryktad, vanhedrande disreputable
vanheder disrepute
sprängning, sönderslitning disruption
dissikera, obducera dissect
olikheter dissimilarities
utsvävande, liderlig dissolute
distanserad distanced
valpsjuka, tempera distemper
distribuera distibute
destillera distil
åtskillnader distinctions
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
dra bort, distrahera distract
distributörer distributers
distrubitörer distributors
diverse, åtskilliga divers
dyker dives
återbäring dividends
bassänger docks
doktorer doctors
doktorers doctors'
dokumenteringen documentations
dokumenterad documented
knittel, haltande vers doggerel
arbetslöshetsunderstöd dole
herravälde dominanse
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
herravälde domination
dominera, behärska domineer
välde, besittning, herravälde dominion
donera donate
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
punkter dots
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
nertrampad down-trodden
ladda ner download
nerladdat downloaded
nere downstairs
hemgifter dowries
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
drapera, kläda drape
trassera draw bills
kalsonger drawers
hemsk, ödslig, trist, dyster dreary
mudderverk, bottenskrapa dredger
frisera dress a person`s hair
garnering, sås, majonässås dressing
sömmerska dressmaker
exercera, drill, drilla, borra drill
drivrutiner, förare drivers
kör, enheter drives
släpper drops
torka, torkperiod drought
droger drugs
dryckenskap, fylleri drunkennesa
kopiering dubbing
hertiglig ducal
hertiginna duchess
hertiginna duchness
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
avgifter dues
hertig duke
vederbörligen duly
duplisera, kopia duplicate
kopiera duplicating
kopiering duplication
under tiden during
elektroniska texter e-texts
varje, vardera, var, var och en each
begär, iver eagerness
berguv eagle-owl
reservera earmark
lergods, keramik, lerkärl earthenware
lerkärl earthenware vessel
östra, öster, ost East
som går åt öster eastbound
åt öster, mot öster eastward
överskådlig easy to survey
äter eats
ekonomier economies
kanterna edges
redigera edit
redigerad edited
redigering editing
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
edomiterna edomites
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
effekt, förmedla, verkan effect
påverkad effected
effekter effects
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
verksam efficacious
verkan, verksamhet efficacy
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
översvallande effusive
oerhörd egregious
egyptierna Egyptians
ejder eider
eiderdun eiderdown
arton, aderton eighteen
heller, endera either
vare sig...eller, antingen... eller either...or
äldre, fläder elder
elektriker electrician
nysilver electro-plate
önskvärd, berättigad, valbar eligible
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
förvekliga, kastrera emasculate
balsamera embalm
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
förlägenhet, bryderi embarrassment
ambassader embassies
kisellera emboss
brodera embroider
broderier embroideries
broderi embroidery
emigrera, utvandra emigrate
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
kejserliga emperor's
eftertryck emphasis
poängteras emphasised
poängtera emphasize
poängterande emphasizing
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
imperium, rike, kejsardöme empire
personal employess
tömmer empties
emulera emulate
efterliknande, tävlan emulation
läger, lägerplats encampment
trolleri, förtrollning enchantment
chiffrera encipher
chiffrera, koda encode
träffa på, möter encounter
avkryptera encrypt
kryptering encryption
avkrypterar encrypts
endossera, bekräfta endorse
donera, förläna endow
donerande endowed
slutpunkter endpoints
fiender enemies
energisk energetic
energi energy
upprätthåller enforces
engagerad, upptagen engaged
konstruktörer engineers
motorer engines
gravera, inrista, inprägla engrave
gravyrer engravings
avancerat enhanced
göra fruktbar, berika enrich
inskriva, enrollera enroll
säkerställa ensure
säkerställer ensures
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
hyser entertains
installerad enthroned
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
omslag, kuvert envelope
miljöer environments
efesierna ephesians
farsoter epidemics
överhud epidermis
ekvationer equations
utrusta, ekipera, bemanna equip
motsvarigheter equivalents
tidevarv, era, skede era
radera erase
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
erektion, resning erection
hermelin ermine
erodera, nöta bort erode
erodering erosion
erotisk erotic
erotik erotica
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
spioneri, spionage espionage
herr esq
väpnare, herr esquire
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
legitimera sig establish one`s identity
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
ester esther
värdera, uppskatta, bedöma estimate
beräknad estimated
noteringar, beräknar estimates
värdering estimation
etablera etablish
evig, evinnerlig eternal
eter ether
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
europeer europeans
utrymma, evakuera evacuate
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utvärderare evaluator
undanflykter, undvikande evation
händelserelaterad event-related
händelser events
överallt, allestädes everywhere
överdriva exaggerate
överdrift exaggeration
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undersöker examines
överskrida, överstiga exceed
överstigit exceeded
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
överskott excess
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
ytterst plågsam excruciating
utflykter excursions
ursäkter excuses
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
ypperlig exellent
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
förefinnas, existera, leva, vara exist
befintlig, existerande, bestående existing
existerar exists
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
fördriva, utvisa, relegera expel
åtgång, utgifter expenditure
förbrukning, utgifter expenditures
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimentera, experiment, prov experiment
experimintell experimental
experimenterade experimented
experimentera experimenting
experimenterar, experiment experiments
expert, specialist expert
krevera, explodera explode
exploderade exploded
explotioner explosions
exponenter exponents
utföra, exportera, utförsel export
exporterade exported
exporterande exporting
protestera expostulate
exponera exposure
term, min, uttryck, fras expression
synnerligen extraordinarily
överdåd, utsvävning extravagance
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
ytterlighet, ytterlig extreme
yttersta del, ytterlighetsman extremist
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
tyger fabrics
underlätta facilitate
möjligheter facilities
fabriker factories
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
underbetyg failing mark
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
trädesåker fallow
familjer families
familjebaserad family-based
hungersnöd famine
ryktbar, berömd, känd famous
fanatiker, fanatisk fanatic
odlare, expert fancier
maskeraddräkt fancy-dress
broderi fancy-work
fantasier fantasies
fantisera fantasize
vida berömd far-famed
excentrisk, läckert far-out
bönder farmers
längst bort, längst, ytterst farthest
fascinera fascinate
fascister fascists
i ropet, modern, elegant fashionable
ödesdigert, dödlig fatal
far, pappa, fader father
faderns father's
faderskap fatherhood
fädernesland fatherland
faderlig fatherly
fäder fathers
göder fattens
klandersjuka fault-finding
tjänster favors
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
fjäder feather
fjäderlätt feathery
publicerad featured
finesser, ansiktsdrag features
feberaktig febrile
fodermedel feeding-stuff
matarverk feedwork
matarverk feedworks
avgifter fees
fötter feet
simulerad feigned
kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna female
parera fend off
ferrolegeringar ferro-alloys
innerlig, brinnande fervent
innerlighet, värme fervour
högtidligheter festivities
apportera, avhämta, hämta fetch
feber fever
fiber, halt, virke fibre
fibrer fibres
fiberrika fibrous
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
skönlitteratur, diktroman fiction
fält, gärde, mark, åker field
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
fil, mapp, arkivera, fila file
filhanteraren filemanager
filer files
sonlig, dotterlig filial
plombera, fylla fill
fyller fills
filter, sila, filtrera filter
filtrera filtrate
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finansering financing
finner finds
vite, vacker, fin, bötefälla fine
finesser finesses
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
brandsäker, eldfast fireproof
skjuter fires
fyrverkeri fireworks
grovsortering first sorting
fiskerinäring fishing-industry
ekipera, utrusta fit out
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
väderkorn, fin näsa flair
flamberad flaming
flänsverktyg flanger
flaska, termosflaska, fickflaska flask
smicker flattery
pråla, stoltsera flaunt
utan fel och brister flawless
flörta, kokettera flirt
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
överflödande flooded
översvämning flooding
disketter floppies
blomsterodling floriculture
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
blomsterhandlare florist
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
blomsterprakt flowerage
blomsterutställning flowershow
nervös oro, förvirring, regnby flurry
skumma, skum, lödder, fradga foam
avståndsinställning, fokuserande focusing
foder (till djur), fodra fodder
foster foetal
foster foetus
lövverk foliage
folkdräkter folk-costumes
lövverk follage
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
underblåsa foment
sockerglasyr fondant
matransonering food rationing
idiotsäker foolproof
skrivpapper i folioformat foolscap
bilder footage
marschera footslog
till, prenumerera på, åt, ty, för for
kommersiella for-sale
under en timma for one hour
göra en räd, foder, plundra forage
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förbjuder forbids
med våld, övertygande forcibly
vada över, vadstålle ford
underarm forearm
förfader forefather
pekfinger forefinger
förebygger forestalls
förverka, förverkad forfeit
glömmer forgets
övergiven, hopplös forlorn
formaliteter formalities
formatera, format format
gruppering, bildning formation
formaterad formatted
formaterande formatting
formler formulae
utforma, formulera formulate
överge forsake
övergiven forsaken
fosterbarn foster-child
täpper igen fouling
gjuteri foundry
reservoarpenna fountain-pen
fyra funktioners four-function
fjäderfä, höns fowl
fragmenterad fragmented
frankerad franked
frankerings franking
broderlig fraternal
bedragare, bedrägeri fraud
underlig freakish
ogenerad, otvungen free and easy
fri man, hedersborgare freeman
vanvett, raseri frenzy
frekvenser frequencies
återställer freshening
vänner friends
lekfull, yster frisky
ytterdörr front door
njutning, förverkligande fruition
frukter fruits
frustrerade frustrated
fullt-licensierade fully-licensed
explodera, ljunga fulminate
desinficera, röka fumigate
fungerade functioned
funktioner functions
fondera, fond fund
fundamentalister fundamentalists
fonderade funded
fonder funds
funktioner funktions
underliga funny-looking
inreda, förse, möblera furnish
möbler, möblemang furniture
våldsamhet, raseri furry
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
ytterst, bortest furthest
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
terminsaffärer futures
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
blunder, tabbe gaffe
muntert, glatt gaily
intäkter, vinster, förtjänst gainings
vinner gains
artig, tapper gallant
läktare, galleri gallery
galoppera, galopp galllop
gallon 4.55 liter (USA=3.79) gallon
massor av, i överflöd galore
uppliva, galvanisera galvanize
galvanometer galvanometer
spelskulder gamblingdebts
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
gangstervärlden gangland
nervknut ganglion
gangster gangster
garage, bilverkstad garage
bilmekaniker garage mechanic
garantera garantee
garanterat garanteed
person med groteskt ansikte gargoyle
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
gasverk gasworks
biljettintäkter gate money
sydamerikansk cowboy gaucho
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
gallien, gallier Gaul
spöklik, mager gaunt
snöpa, kastrera geld
generell, allmän, general, fältherre general
universalverktyg general tool
generalisera, popularisera generalize
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
generera generate
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
genever geneva
herrskapsfolk gentlefolks
herre gentleman
herrtoalett gents
brodd, bakterie, grodd germ
bakteriologisk krigföring germ warefare
bakteriedödande germicide
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
återfå get back
komma efter get behind
passera get by
komma bra överens get on well
varmvattenberedare geyser
makaber, demonisk ghoulish
gibeoniterna Gibeonites
genever, gin gin
återge give back
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
glasmästeri, glasmästare glazier
flerstämmig sång glee
glittra, glimt, glitter glint
glänsa, glans, glitter, lysa glitter
dysterhet, mörker gloom
limma, klister, lim glue
trumpen, dyster glum
frossa, överfylla glut
gnissla med tänderna gnash
fadder godfather
fadder godmother
snygg, stilig, fager good-looking
godsaker goodies
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
sladdertacka gossipmonger
regera, styra govern
guvernant governess
regerande governing
regeringen government - the
verk Government office
myndigheter governments
regerar governs
sortera, gradera, grad grade
klasser grades
graduera, akademisk student graduate
högre läroverk grammar-school
dotterdotter, sondotter grand-daughter
sonson, dotterson grandson
tillåter granting
grafer graphs
galler, rost, riva, gnissla grate
galler, gallerverk grating
verkligen greatly
grekisk-romerska greco-roman
grekernas Greeks
grönsaker greens
granater grenades
gräma sig över grieve at
halster, halstra grill
bister, hård grim
stönande, jämmer groaning
specerihandlare grocer
specerier groceries
specerier grocery
treva efter, famla efter grope for
grundläggande undervisning grounding
grupperande grouping
växer grows
garanti, garantera guarantee
garanterar guarantees
gerilla guerilla
gäster guests
ledning, instruktioner guidance
djup bergsklyfta gulch
gummi, gummera gum
gummerad gummed
kanon, bössa, revolver, gevär gun
beväpnad gangster gunman
artillerist gunner
frisersalong hairdresser`s
in order hålla ordning
korridorer hallways
halvera halve
räcka över till hand (over to)
överlämna hand over
hantverk, slöjd handicraft
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
hanterare handler
hanterande handling
händer hands
vacker, ståtlig handsome
hänger hangs
fika efter hanker after
händer happens
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
överensstämmande harmonised
harmonisera harmonize
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
trassligheter hassles
ryggsäck, tornister haversack
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
överskrift, rubrik heading
rubriker headings
högkvarter headquarters
innerlig, hjärtlig hearty
hebréer hebrews
höjer heightens
håller helds
helikopter helicopter
roder, styre helm
hjälpande, hjälper helping
hjälper helps
hjälptexter helptexts
huller om buller helter-skelter
framdeles, hädanefter henceforth
heraldiska heraldic
heraldik heraldry
härefter hereafter
kätteri heresy
eremit hermit
herodes herod
herodes herod's
häger heron
kättersk heterodox
kättersk hetetical
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
hieroglyfer hieroglyphics
högre skola, läroverk, högskola high-school
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
munterhet hilarity
kuperad, kulle hilly
hinder hindrance
historiker historian
historiker historians
berättelser histories
schlager hit song
hettiter hittites
håller holding
håller holds
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
ledigheter, ferie holidays
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
ärlighet, hederlighet honesty
premiera honor
heders honorary
premierar honors
hedra, heder, ära honour
hylla en person honour a person
hederlig, hedervärd honourable
ligistfasoner hooliganism
horisonter horizons
hästkraft, hästkrafter horse-power
portier hotel-porter
hushållerska house-keeper
underhuset House of Commons
överhuset House of Lords
husmor, husmoder housewife
hushåll, husmoderlig housewifely
likväl, emellertid, men, dock however
html-funktioner html-functions
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
ungersk Hungarian
Ungern, Ungern Hungary
hungra, hunger hunger
överkänslig hyperaesthetic
överdrift hyperbole
överkritisk hypercritical
överkänslig hypersensitive
supersnabb hypersonic
hypnotisera hypnotize
hyckleri hypocrisy
hysteri hysteria
hysterisk hysterical
hysteriskt hysterically
hysteri hysterics
isberg iceberg
ikoner icons
idealisera idealize
ideer ideas
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
avgudadyrkan, avguderi idolatry
integrerad databehandling idp
ignorera, bortse från ignore
ignorerar ignores
indier, indisk Iindian
okultiverad illiberal
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
belysa, visa, illustrera illustrate
illustrerad illustrated
illustrerande illustrating
bildverk, bildspråk imagery
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
sänka ner immerse
överhängande imminent
vaccinera immunize
inverkan impact
inverkar impacts
dödläge, återvändsgränd impasse
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
hinder impediment
kejserlig imperial
imperialistisk imperialistic
opersonlig impersonal
imitera impersonate
imitationer impersonations
inplantera implant
realiserande implementation
delaktigheter implications
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
importera, import import
importering importation
importerad imported
importörer importers
importerande importing
enträgen, efterhängsen importunate
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
imponerande imposing
impregnera, genomdränka impregnate
impregnerat trä impregnated-wood
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
imponerad impressed
lättpåverkad impressionable
imponerande impressive
ingivelser impulses
släktingar genom giftermål in-laws
sönder in pieces
under tiden in the meantime
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
oförytterlig inalienable
oartikulerad inarticulate
eftersom inasmuch
oberäknelig incalculable
osäkerhet incertainty
eldbegängelse, kremering incineration
hårt, bister inclement
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkluderad included
inkluderande, inklusive including
inkludering inclusion
inkomst, inkomster income
genera, olägenhet, besvär inconvenience
införliva, inkorporera incorporate
allt mer increasingly
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
skadeersättning indemnification
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
oberoende independently
register index
indexreglerad indexed
radergummi india rubber
indianer indians
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indikerande indicating
indikatorer indicators
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
individuell, enskild, individ, personlig individual
personer individuals
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oskattbar, ovärderlig inestimable
oerfaren inexperienced
infanteri, fotfolk, infanteri infantry
infektera, besmitta, smitta infect
infekterade infected
smittosam, infektioner infections
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
mindervärdighetskomplex inferiority complex
antända, inflammera inflame
inflammerad inflamed
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
inflytelserik influential
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
utan formaliteter, anspråkslös informal
information, underrättelse, upplysning information
informerad informed
oefterhärmlig inimitable
inviger initializes
initialer initials
initiera, starta, inviga någon i initiate
oförrätt, åverkan injury
innerst inmost
värdshus, gätgiveri inn
innerlår inner-thigh
innerst innermost
inne-period innings
nyhetsmakeri innovation
ympa, inympa, vaccinera inoculate
undersökning, utredning inquest
inkvisitorer inquisitors
inskriptioner inscriptions
osäker insecure
insikter insights
insinuera, antyda insinuate
ta hem egen verksamhet insourcing
inspektera, syna, inspektera inspect
visitation, inspekterande inspecting
inspekterar inspects
bestjäla, inspirera inspire
installera install
installerbar installable
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installationer installs
instanser instances
institutioner institutions
instruera, undervisa instruct
instruerad instructed
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
besked, instruktioner instructions
instruerar instructs
verktyg, instrument, redskap instrument
isolera insulate
isolera en kabel insulate a cable
isolerad insulated
isolerar insulates
isolering insulation
oövervinnerlig insuperable
oöverstiglig insurmountable
integrera integrate
integrerat integrated
intelligens, underrättelse intelligence
planera intend
planerar intends
avsikter intentions
påverka varandra interact
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
intresserad interested
intresserad i interested in
insida, interiör, inre interior
interiörer interiors
interfoliera, interfoliera interleave
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internera intern
internt internally
internationell international
internationellt internationally
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
mellan stater interstate
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
ingriper intervenes
sammanträffande, intervju interview
intervjuer interviews
innerlig, intim intimate
till yttermera visso into the bargain
tonfall, intonering intonation
berusa intoxicate
berusa sig intoxicate oneself
rus, berusning intoxication
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
ränker intrigues
införa, inleda, introducera introduce
presentera, föreställa för introduce to
presenterade introducing
introduktioner introductions
översvämma inundate
ovärderlig invaluable
oföränderlig, alltid invariable
smädelser invectives
inverterat inverse
investera invest
investerat invested
forska, utreda, undersöka investigate
undersöker investigates
undersökning, utredning investigation
investering investing
investering investment
investerare investor
investerar invests
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
inbjuda, invitera, bjuda invite
inbjuder invites
faktura, faktuera invoice
involvera involve
involverande involving
revers IOU (=I owe you)
stryka kläder iron clothes
ovedersäglig irrefutable
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
orygglig, oåterkallelig irrevocable
irriterande irritants
förarga, irritera irritate
isolera isolate
avskild, isolerad isolated
isolering isolation
israeler israelites
upplaga, utgång, nummer issue
kursiverad italicized
kursivering, kursiv italics
specificera itemize
specificerad itemized
pladdra, pladder, rotvälska jabber
obegripligt pladder jabberwock
blaserad, utsliten jaded
fängelser jails
herrtoalett jakes
jalusi, persienn jalousie
klämma, sylt, blockera jam
läger jamboree
peruk jasey
nonchalant, ogenerad jaunty
dupliceringsapparat jellygraph
jeremia jeremiah
jeriko jericho
lädertröja jerkin
kasta överbord jettison
juvelerare jeweller
juveler jewellery
juveler jewels
dra olycka över jinx on
vara nervös jitter
nervositet, panik jitters
skämtsam, munter jocose
glättig, glad, munter jocund
munterhet jocundity
glädja sig över joice at
snickeri joinery
annotera, jota jot
journalister journalists
tidskrifter journals
tornera joust
jupiter-guden jove
jupiter jovian
jubileer jubilees
judaisera judaize
dummerjöns juggins
jonglera juggle
jonglerande jugglery
halsblodåder jugular
safter juices
hoppare, jumper jumper
nervös jumpy
edsvuren person jurat
motivering jusification
försvar, berättigande justification
minderåriga juveniles
ungdomsverk juvenilia
placera vid sidan juxtapose
behåller keeps
tangenter keys
kilometer kilometre
kyssande, kysser kissing
knäböjer kneels
bullersam knock-about
kordera knurl
beröm kudos
etiketter labeler
etiketter labels
verkstad, laboratorie laboratorie
slita sönder lacerate
fernissa, lackera lacquer
lackering lacquering
damer ladies
damfrisering ladies`hairdresser
söla, bli efter lag
jämmer lamentation
länder lands
språk-databaser language-databases
språk-filer language-files
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
tråna efter languish for
mager, stripigt hår lank
lanterna, lykta lantern
späck, ister, svinister lard
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
uppdaterad senast last-updated
dörrklinka, säkerhetslås latch
tvåla in, löddra sig, lödder lather
gallerverk, galler lattice
pris-, prisa, berömvärd laud
berömmande laudatory
lansering launching
tvätterska laundress
lagerkrönt laureate
lager träd laurel
lagerkrans laurelwreath
toalettpapper lavatorypaper
permittering lay-off
parkeringsplats layby
skickt, varv, lager layer
planering layout
planer layouts
ligger lays
blyertspenna leadpencil
leder leads
lövverk leafage
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
läder leather
konstläder leatherette
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
testamentera leave by will
tjänstledighet, permission leave of absence
liderlig lecherous
liderligt lecherously
vänstern Left
vänster, lämnade, över left
vänster left-hand
vänsterhänt left-handed
rester left-overs
vänsterfolk leftists
längst åt vänster leftmost
vänster leftward
till vänster leftwards
lagliga skyldigheter legalities
legalisering legalization
legalisera legalize
taskspeleri legerdemain
benkläder leggings
legitimera legitimatize
baljväxter leguminous
läskedrycker lemonades
längder lengths
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
linser lenses
trikåer leotard
lektioner lessons
låter lets
bokstäver lettering
bokstäver letters
låter letting
hävstångsverkan leverage
leviter Levite
uttaxering, uppbåd levy
liderlig lewd
förbindelseofficer, officer liaison
dryckesoffer libation
liberal, frisinnad, givmild liberal
generositet liberality
liberalisering liberalization
friheter liberties
licenserad licensed
licentiat, auktoriserad licentiate
ligger lies
levnad, liv, leverne life
livsnerv lifeblood
opertett ligh opera
bekymmerslös light-hearted
rikt modulerad lilting
gränser limits
radnummer linenumber
radnumrering linenumbering
radnummer linenumbers
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
damunderkläder lingerie
foder lining
överstycke lintel
betala, likvidera liquidate
mixer liquidizer
litterär literary
lektyr, litteratur literature
silverglöd litharge
liter litre
livlig, alert lively
lever liver
flanera, limpa loaf
lera, lerjord loam
lerig loamy
korridorpolitiker lobbyist
hummer lobster
lokalisera localize
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
platser locations
låsmutter locknut
låser locks
malmåder lode
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock log
logiker logician
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
lord, herre lord
herravälde lordship
förluster losses
lotteri lottery
schäslong, vestibul, flanera lounge
flanera, ströva omkring lounge around
spjälgaller, luftintag louver
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
underkant lower edge
underkäke lower jaw
underläpp lower lip
lusern lucerne
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
skriverier lucubrition
reseffekter, bagage luggage
dyster, sorglig lugubrious
lufsa, timmer, skräp lumber
timmerman lumberman
bit, sockerbitklimp, klump lump
sockerbit lump of sugar
ljuvlig, läcker luscious
luteran, luthersk Lutheran
lyriker, textförfattare lyricist
texter, lyrik lyrics
Member of Parliament M.P.
makaber macabre
makaroner macaroni
intrigera, smida ränker machinate
maskiner machinery
trolleri, magi, magiskt magic
underverk magics
postorder mail-order
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
majoritet, flertal majority
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
rusa efter make after
imponera make an impression
bagatellisera make light of
kurtisera make love to
enervera make nervous
debutera make ons's début
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
manövrera maneuver
manöverduglighet maneuverability
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
manier manias
manikyr, manikyrera manicure
manifestationer manifestations
manipulera manipulate
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
manöver, manövrera manoeuvre
herrgård manor
herrgård mansion
manualer manuals
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
många, flera many
marsch, marschera march
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
numrera mark with numbers
märkning, markering marking
under, förundra sig marvel
underbar, vidunderlig marvellous
maskera, mask mask
masoreterna masoretes
maskerad masquerade
maskeras masquerades
massproducera mass-produce
massakrera, massaker massacre
bergmassiv massif
filosofie magister Master of Arts
filosofie magister Master of Science
kateder master`s desk
dominerande masterful
mästerlig masterly
mästerverk masterpiece
sakkunskap, herravälde mastery
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
materialism materialism
bli till, förverkliga materialze
moderlig, moders maternal
matematiker mathematician
matematiker mathematicians
matriser matrices
modermördare matricide
skriva in sig vid universitet matriculate
äktenskaplig, giftermåls matrimonial
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
mattillverkning matting
maximerad maximazed
maximera maximize
torftig, mager meagre
betyder, betydelse meaning
under tiden meantime
under tiden meanwhile
mekaniker mechanic
mekaniker, maskinell mechanical
meditera, planera meditate
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
återse meet again
megahertz megahertz
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
memorera memorize
memorerande memorizing
minnesberoende memory-depending
laga, reparera mend
reparerade mended
lagning, reparerande mending
klimakteriet menopause
herrkläder menswear
kvicksilver mercury
liderlig, prålig meretricious
meridian meridian
förtjäna, förtjänst, merit merit
meriter merits
munterhet merriment
munterhet merriness
god, munter merry
mina damer mesdames
hypnotisera mesmerize
metoder methods
meter metre
meter metric
meterconventionen metric-convention
metersystem metric system
glimmer mica
mikrometer micrometer
mitten, mitt, mellerst middle
medelålders middle-aged
medelålder middle age
långfinger middle finger
midvintern midwinter
mjölkerska milkmaid
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
miljoner millions
härma, apa efter mimic
sköter minds
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
minidatorer minicomputers
minimera minimise
minimerad minimized
minimerar minimizes
minimerande minimizing
bergsbruk, gruvdrift mining
bergsingenjör mining engineer
minipiller minipill
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
minoriteter minority
underåriga minors
prägla, myntverk, myntaväxter mint
protokoll, minuter minutes
underverk, mirakel miracle
underbar miraculous
återspegla, spegel mirror
återspeglingar mirrors
munterhet mirth
diverse miscellany
felplacera misplace
missionärer missionaries
moabiterna moabites
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
mobilisera mobilize
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
modellerande modeling
modeller models
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
modern modern
modernisera modernize
modifiera modify
modifiera modifying
moduler modules
molekyler molecules
kloster, munkkloster monastery
övervaka monitor
övervakning monitoring
odjur, vidunder monster
monster monsters
vara dyster mope
mer, vidare, flera more
alltmer more and more
mer eller mindre more or less
sur, vresig, dyster morose
mor, moder, mamma mother
moderfartyg mother ship
modersmål mother tongue
moderkort motherboard
moderskap motherhood
moderlig motherly
malsäker mothproof
skoter motor scooter
montera, bestiga mount
berg, fjäll mountain
bergstopp mountain peak
bergsbestigare mountaineer
bergig mountainous
berg mountains
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
bergskedja mountin chain
sorgsen, sorglig, jämmerlig mournful
meja ner mow down
slåttermasin, gräsklippare mower
miles per timme mph
herr Mr.(mister)
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
civila kläder mufti
rån, överfall mugging
bötfälla, böter mulct
glödga, fundera, grubbla mull
fleranvändarsystem multi-access
flerfärgstryck multi-coloured
flermotorig multi-engined
mångfasetterad multi-facrted
flerspråkig multi-lingual
flerdelad multi-partite
flersågs multi-saw
flernivå multilevel
flera deltagare multiplayer
multiplicerat multiplied
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
universal multipurpose
fleranvändarsystem multiuser
mumifiering mummification
frikostighet, generositet munificence
privilegiebrev, urkunder muniments
dyster, tät, mulen murky
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
varietéteater music-hall
musiker musician
föränderlighet mutability
muterade mutant
myterist mutineer
myteri mutiny
mystisk, besynnerlighet mysteriousness
mysterium mystery
mystiker mystic
mysterium mystification
mystifiera mystify
kändissnobberi name-dropping
namn, döper names
barnsköterska nanny
servett, blöja napkin
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
nasalering nasalization
folkdräkter national-costumes
nationaliteter nationalities
nationalisering nationalization
fosterland native-country
fädernesland native country
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
sjöofficer naval officer
manöverduglig navigable
navigera navigate
navigerande navigating
nazisterna Nazis
neandertalmänniska Neanderthal man
sömerska needlewoman
behöver inte needn't
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
neger negro
varken, ingendera neither
varken...eller neither...nor
yngre stenåldern neolithic
systerson, brorson nephew
nerv, fräckhet nerve
nervpåfrestande nerve-racking
nervskakande nerve-shattering
nervös nervous
nervöst nervously
ängslan, nervositet nervousness
nervös nervy
nederländare Netherlander
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
nässelfeber nettlerash
nätverk network
nätverks network's
för nätverk networked
nätverksarbetande networking
nätverksprogram networkprogram
nätverk networks
nervsjuk neurotic
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
aldrig mer nevermore
nyheter news
nyhetsrelaterad news-related
lösnummerförsäljare news-vendor
nyhetsgrupper newsgroups
skvallerbytta newsmonger
tidningspapper newsprint
brorsdotter, systerdotter niece
nattportier night-porter
mörkerseende night-vision
näktergal nightingale
nätter nights
salpeter nitre
salpeter nitric
nitrera nitride
salpeterhaltig nitrous
praktiska detaljer nitty-gritty
knopp, överklassare nob
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
åtalseftergift nolle prosequi
nomadiserande nomadic
terminologi nomenclature
icke-kommersiell non-commercial
underofficer non-commissioned officer
icke-leverans non-delivery
icke-krypterad non-encrypted
icke-existerande, obefintlig non-existent
ickeexperter non-experts
icke-federala non-federal
ickeisraeliter non-israelites
oregistrerade non-licensed
icke-order non-ordering
ickekommerciella non-profit
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
ickekommerciella noncommercial
ickeexisterande nonexistent
ickefederala nonfederal
dumheter nonsense
inte heller, eller nor
noteringar notations
notera, biljett, anteckna, not, ton note
brevpapper note-paper
revers note = promissory note
annotera note down
brevpapper notepaper
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
beryktad, ökänd notorious
romaner novels
november November
nu regerande now-reigning
annullera nullify
antal, tal, nummer number
numrerad numbered
numrering numbering
numerisk numeric
numerisk numerical
sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska nurse
nöt, mutter nut
tokig, nötter, muttrar nuts
dästhet, överdriven fetma obesity
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
opponera, protestera mot object to
skyldigheter obligations
oanständigheter obscenities
begravningshögtidligheter obsequies
efterlevnad observance
observatorium observatory
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
överdriven obsessive
hinder obstacle
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
ockupanterna occupants
ockuperade, upptagen occupied
händer, tilldraga occur
händer occurs
optisk teckenidentifiering ocr
oktober October
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
utsikter odds
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
erbjudande, offer offering
officer, tjänsteman officer
kompenserad offset
oljeråvaror oil-seeds
oljekläder oil-skins
ålderdom old age
ålderdomlig oldfashioned
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
överhoppad omitting
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
någondera one or the other
operera operate
opererar operates
funktion, opererande operating
operationer operations
maskinist, operatör operator
åsikter opinions
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
kontrasterande opposed
nedtrycker oppresses
optimering optimazation
optimera optimise
optimerande optimising
optimering optimization
optimera optimize
valmöjligheter options
överflöd, välstånd opulence
eller or
orkester, orkester, kapell orchestra
orkidéer orchids
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
order orders
artilleri ordnance
organisera organise
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
orientering orientation
orienterad oriented
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
övergiven orphane
oscillera, svänga, pendla oscillate
utter otter
bjuda över out-bid
distansera outclass
berg, klippa outcropp
äldre version, föråldrad outdated
distansera outdistance
överträffa, överglänsa outdo
planens bortersta del outfield
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
kostnader, uygifter outgo
överlista outjockey
överleva outlast
utgifter, utlägg, utgift outlay
skissera, kontur outline
överleva outlive
utmanövrera outmanoeuvre
överträffa outmatch
omodern, föråldrad outmoded
ytterst outmost
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
ställa i skuggan, överglänsa outshine
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utkanter outskirts
lämna ut egen verksamhet outsourcing
distansera outstrip
överlista outwit
över over
övergödning over-fertilization
överfettat over-greased
överintellektuella over-intellectual
över disk over-the-counter
skriva över over-write
överaktiva overactive
övervann overcame
överdebitera overcharge
överrock overcoat
övervinna overcome
trångbodd, överfylld overcrowded
överdriva overdo
överskridande overdraft
dra över kredit overdraw
överfyllda overfilled
översvämma overflow
översvämmande overflowing
överbetning overgrazing
översyn overhaul
fasta kostnader overhead
överhettas overheat
överhettning overheating
överlappande overlapping
överbelastning overload
överbelastade overloaded
förbise, överse med, förbise overlook
överväldiga overpower
övertryck overprint
överskatta overrate
överskrida, översvämma overrun
verkmästare overseer
överskugga overshadow
överskuggar overshadows
förbiseende, översikt oversight
överdriva overstate
överskrida overstep
överansträngning overstrain
överstryknings overstrike
överbeskattas overtax
övertid overtime
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
översikt overview
övervikt overweight
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
överskriva overwrite
överskrivande overwriting
skriva över overwrote
oxidera oxidize
emballera pack up
vaddera, madrassera, kudde pad
målning, måleri painting
solfjäderspalm palmetto
vänner pals
fönsterruta pane
kastruller pans
panter panther
skafferi pantry
kalsonger, byxor pants
tidning, papper paper
pappersbaserade paper-based
papper papers
pappersstorlek papersize
pappersarbete paperwork
mönster paragon
paragrafer paragraphs
pergament parchment
park, parkera park
pakerad parked
parlamentering, överläggning parley
hedersord parole
parera parry
analysera en sats parse
persilja parsley
palsternacka parsnip
pastor, präst, kyrkoherde parson
i synnerhet, särskilt particularly
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
passerade passed
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
övergående passing
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
förliden, förbi, över past
klister, smet, infoga, pasta paste
patenterad patented
faders-, faderlig paternal
patriarkerna patriarchs
fädernearv patrimony
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
mönster, modell, förebild pattern
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
återbetala pay back
persika peach
spetsig, mager peaked
jordnötter peanuts
egendomlig, besynnerlig peculiar
stamtavla, släkregister pedigree
fönstergluggar peepholes
huller om buller pell-mell
skinn, bombardera pelt
penna (blyerts-), pensel, blyertspenna pencil
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
pensionera pension off
undertryckt pent-up
ångerfull pepentant
per-styck per-unit
per-styck per-units
filtrera percolate
flerårig perennial
fullkomlig, perfekt perfect
perfekt perfectly
perforera perforate
perforering perforation
utför, uppträder performs
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
skede, termin, tid period
återkommande periodic
periodisk, tidskrift periodical
perioder periods
permanenta, permanentning perm
permanent permanently
genomtränger permeates
tillåtelse, lov, permission permission
komminister perpetual curate
perser Persian
persian Persian lamb
person, människa person
persons person's
gestalt, personlighet personage
enskild, personlig personal
personlighet personality
personligen personally
personifiera personify
personal personnel
personer persons
perspektiv perspective
överskådlig perspicuous
övertyga, övertala persuade
övertygas persuaded
övertalning persuasion
underkjol, underklänning petticoat
filatelister philatelist
filipperna Philippians
filippinerna Philippines
fosforescerande phosphorescent
fotokopiering photocopying
fotografi, fotografera photograph
fotografier photographs
fotografier photos
fraser phrases
överblivet, smulor pickings
illustrerad pictorial
bilder pictures
piller pill
lagertapp pivot
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
bordskuvert place setting
placerad placed
placering placement
moderkaka placenta
placerar, platser places
placerande placing
plagiering plagiarism
plagiera plagiarize
besvärlig, irriterande plaguey
plissera, fläta, vecka plait
planera, planera, utkast, plan plan
asteroid planetoid
planerare planner
planerande planning
ört, växt, placera, plantera, planta plant
plantering, plantage, koloni plantation
placerande planting
placerar plants
plåster, murbruk plaster
läktare, kateder, plattform platform
applåder, gillande plaudit
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
avdramatisera play down
musicera play music
affischering playcarding
glädje över pleasure in
veck, plissera, rynka pleat
fullhet, överflöd plenitude
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig plump
lager, bearbeta, veck ply
poesi, dikter poetry
trafikdirigering point-duty
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
balans, balansera poise
iller polecat
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
polerad polished
politiker politician
grunna, grubbla, fundera ponder
funderat på pondered
akter poop
popularisera popularize
babords lanterna port light
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
framställa, posera, pose pose
placerad positioned
postnummer postcode
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
postnummer posting-number
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
posering, hållning posture
poserande posturing
isterbuk, kalaskula potbelly
keramikhögar potsherds
höns, höns, fjäderfä poultry
fjäderfä-avel poultry-breeding
kasta sig över pounce
krut, pulver, puder, pudra powder
pudervippa powder-puff
strösocker powdered sugar
kraftverk power plant
erfaren, van practised
praktiserande practitioner
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
berömvärd praiseworthy
dansa, stoltsera prance
babbla, pladder prattle
överlägsen pre-eminent
betänklig, vansklig, osäker precarious
försiktighetsåtgärder precautions
exakt, precisera, precis precise
fördatera predate
fördefinierad predefined
säger predicts
övermakt predominance
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
monteringsfärdigt prefab
förhandstillverka prefabricate
företräde före, inställning, preferens preference
prestera preform
förberedelser preliminaries
förberedande preliminary
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
främst, premiärminister premier
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
beredd, förberedd prepared
förberedande preparing
förberedande prepatory
överlägsenhet preponderance
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
presentationer presentations
presenterad presented
presenterande presenting
strax, kort därefter presently
presenterar presents
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
konservburk preserve-tin
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
övermod, förutsättning presumption
övermodig, självsäker presumptuous
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
söka undanflykter prevaricate
ovärderlig priceless
priser prices
prästerskap priesthood
primat, överhöghet primacy
premiärminister, statsminister prime minister
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
läroböcker primers
tema, böjningsformer för verb principal parts
tryckeri print shop
trycksaker printed matter
tryckeri printing works
fängelser prisons
förmåner privileges
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
undersöka, sondera probe
tillverkade processed
processer processes
tillverkning av processing
processorer processors
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
oerhörd prodigious
vidunder prodigy
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
alster, produkt product
produkter products
erbjuda, anbud proffer
profiler profiles
förtjänster profits
överflödande profuse
slöseri, ymnighet profusion
programidéer program-ideas
programmerare programmer
programmerare programmers
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
projektering projection
promenadkonsert prom
sufflera, påpasslig, snar prompt
propagera, fortplanta propagate
propeller propeller
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
egenskaper properties
profeterat prophesied
profetera prophesy
profeter prophets
proportioner proportions
frieri, förslag proposal
äganderätt proprietorship
proselyter proselytes
framtidsutsikter prospects
prostituerad, fnask prostitute
protestera protest
protestera mot protest against
protesterade protested
protesterar protests
förser provides
tapperhet prowess
pryd person, pryd prude
pubertet puberty
publikationer publications
publicerande publiching
publicera publicize
publicerande publicizing
publicerande publicly
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
drag ner pulldown
massa, pappersmassa, mos pulp
pulsera pulsate
pulserande pulsating
pulsera, puls pulse
pulverisera pulverize
kasper Punch
punktera, kommatera punctuate
interpunktion punctuation
punktering, stick puncture
lärd person, lärd hindu pundit
skarp, amper pungent
elever pupils
överhovmästare purser
anskaffa, leverera purvey
trycker pushes
tryckande, trycker pushing
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
montera put up
placerar puts
bryderi puzzlement
pyramider pyramids
kvacksalveri quackery
gungfly, lervälling quagmire
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvalifikationer qualifications
kompetent, kvalificerade qualified
kvalificera qualify
meritera sig qualify oneself
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
akterdäck quarter-deck
akterdäck quarterdeck
kvartal, kvarter quarters
egen, besynnerlig, underlig queer
kväsa, undertrycka, kuva quell
släcka, undertrycka quench
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
koger, darra quiver
ange, citera quote
åberopade quoted
kaniner rabbits
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
återkalla, kalla hem racall
oväsen, bedrägeri, racket racket
gangster, utpressare racketeer
karakteristisk, saftig, livlig racy
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
göra räder mot, räd raid
raljeri raillery
höjer raises
utflykt, ströva, flanera ramble
orera, skryta rant
taxera, värde rate
dimensionerad rated
taxering, gradering rating
portion, ransonera, ranson ration
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
råvarubaserad rawmaterial-based
dager ray of light
rasera raze
åter re
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
välja om, återvälja re-elect
återanställning re-employment
återinträda re-enter
återupprätta re-establish
ompröva, återställa re-examine
eftergummerat re-gummed
sträcker, når reaches
reagera, återverka react
återaktivera reactivate
finjustera, revidera readjust
läser reads
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
kontanter ready money
återplantera reafforest
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
realitet, verklighet reality
realiserbar realizable
förverkligande realization
förstå, inse, förverkliga realize
erinra sig reall
egentligen, faktiskt, verkligen really
ett ris papper ream
visa sig på nytt, återuppstå reappear
återinsätta reappoint
omvärdering reapprasial
konteramiral rear-admiral
eftertrupp rear-guard
arrangera om rearrange
resonera med reason with
åter samla reassemble
återväcka, återuppväcka reawaken
rebeller rebells
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
regummera recap
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
kontrollerar rechecks
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
övermod recklessness
räkna, beräkna, tror reckon
beräknar, tror reckons
återfordra reclaim
klassificera om reclassify
eremit recluse
erinran recollection
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendationer recommendations
ersättning, ersätta recompense
omkompilera recompile
rekognoscering reconaissance
reparera upp recondition
spana, rekognoscera reconnoitre
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
återuppföra reconstruct
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
uppgifter, annaler records
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återvinna recovered
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapa recreate
återskapande recreating
rekrytera, rekryt recruit
rekrytering recruitment
kyrkoherde rector
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
rekursera recurse
återvinna recycle
återvinning, återanvändning recycling
nyare universitet redbrick
återställa redecorate
återlösa, infria, utlösa redeem
åter överlämna redeliver
utlösning, återlösning redemption
placera om redeploy
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
återupptäcka rediscover
återvisad redisplayed
knappa in, reducera, inskränka reduce
reduceringar reducers
reducera reducing
överskott redundancy
överflödig redundant
återinträde reentrancy
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
avseende, referens reference
refererande referring
förfina, raffinera, rena refine
återmontera refit
montering refitting
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
reflekterar reflects
reform, reformera reform
reformerta kyrkan reformed Church - the
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
vederlägga, tillbakavisa refute
återfå, återvinna regain
regeringsämbete regency
regenerera regenerate
regenerad regenerated
regenter regents
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrerar registers
registrering registration
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
registreringar registrations
register registry
återgång, regress regress
ånger, ångra, beklaga regret
återväxt regrowth
reglera, ordna, rucka, styra regulate
reglerad regulated
reglerande regulating
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
öva, repetera rehearse
återanställning rehiring
regera, regering reign
regera reigning
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
armera, förstärka reinforce
förstärker reinforces
armeringsjärn reinforcing bar
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
kassera rejekt
åter sluta sig till, svara rejoin
ercidiv relapsa
återfalla, återfall, recidiv relapse
relatera, förtälja, anknyta relate
relationer, förhållande relations
relationer relationships
beroende reliably
beroende reliance
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
beror relies
religioner religions
återladda reload
återladdar reloads
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
behållning, rest, återstoden remainder
återsända i häkte remand
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna, erinra remind
påminner reminds
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
protestera remonstrate
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
löna, honorera remunerate
slita sönder, rämna rend
lämnar, föredraga, återge render
avger renders
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
omnumnrera renumber
omnumnrerat renumbered
åternumrera renumbering
omnumnrerar renumbers
återöppna reopen
återoptimera reoptimize
omorganisera, organisera om reorganize
återpackar repackaging
laga, reparera repair
reparationsverkstad repair-shop
reparationer repairs
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
upprepa, repetera, förnya repeat
ånger repentance
repertoar repertory
återkommande repetitive
omformulera rephrase
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
återplantering replanting
åter fylla replenish
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
rapporterade reported
rapporterar reports
klandervärd reprehensible
representera, framställa, föreställa represent
undertrycka repress
återtrycker reprints
förebråelser reproaches
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
kopiering reproduction
motbjudande, vedervärdig repulsive
återköpa repurchase
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
behöver, erfordra, tarva require
behöver requires
behöver requiring
förnödenheter, erforderlig requisite
vedergällning requital
återförsäljning resale
återkalla rescind
återsådd reseeding
återförsäljare reseller
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
reserv, reservera, förbehålla reserve
sluten, reserverade reserved
inbunden person reserved person
reserverar reserves
återställa reset
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
resterande residual
överskott residue
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
återuppstå respawn
återuppstår respawns
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
skyldigheter responsibilities
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
restaurering restoration
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
inskränka, avhålla, återhålla restrain
inskränker restricts
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
medföra, resultera i result in
resulterade resulted
resulterande resulting
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
återintaga retake
retoriker rethorician
retirera, dra sig tillbaka retire
pensionerad retired
replik, replikera, genmäla retort
retuschera retouch
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
vedergällning retribution
återvinnande retrieval
återblick retrospect
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
returnerade returned
återvändande returning
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
revalvera revaluate
omvärdering revaluation
appreciera, mvärdera revalue
återkasta reverberate
återgå revert
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
återgiven reviewed
recentioner reviews
omarbeta, revidera revise
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
återkalla, annullera revoke
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
revolutionera revolutionize
rotera revolve
roterande revolving
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
omformulera reword
återspola rewound
regerande konung rex
rapsodiera rhapsodize
rabarber rhubarb
oanständigheter ribaldry
rispapper ricepaper
rider rides
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
höger-klickande right-clicking
rätt, höger right-hand
högerhänt right-handed
längst till höger rightmost
rättigheter rights
till höger rightwards
irritera rile
ledare av myteri ringleader
stiger rises
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
risker risks
rivaler rivals
daler rix-dollar
röveri, stöld robbery
berg, gunga, vagga rock
bergkristall rock-chrystal
klippiga bergen rockies
bergsalt rocksalt
berg- och dalbana rollercoaster
valsverk rolling-mill
romersk, romare Roman
romantiker romanticist
romantisera romanticize
rötter roots
roterande rotary
rotera rotate
roterande rotating
revertera roughcast
rutiner routines
rader rows
gnugga, frottera, gnida rub
radera rub out
nyfiken person rubberneck
galoscher rubbers
styre, roder rudder
grunderna rudiments
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
regler rulings
rom-sprit, underlig rum
köra över, överkörd run over
husera run riot
nonchaleras runaround
sabotage, sabotera sabotage
sockerhaltig, sliskig saccharine
prästerlig sacerdotal
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
offer sacrificial
vanhelgande, helgerån sacrilege
trist person sad person
sadelmakeri, remtyg sadlery
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
garanti, säkerhet, skydd safeguard
säkert safely
säkerhet safety
säkerhetsnål safety-pin
säkerhetsbälte safety belt
herr sahib
byggtork, salamander salamander
haverrot salsify
saltpeter saltpetre
salut, salutera, hälsa, honnör salute
silverbricka salver
samariter samaritans
stickprovsundersökning sampling
sandpapper sandpaper
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
sergant sarge
skärp, fönsterbåge sash
skjutfönster sash-window
satanister satanists
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
flanera, spatsera saunter
sautera sauté
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
smicker sawder
sågverk sawmills
säger saying
skandalisera scandalize
skvallerkärring scandalmonger
scharlakansfeber scarlet fever
sceneri, landskap scenery
scener scenes
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
dofter scents
läroverkslärare, magister schoolmaster
vetenskaper sciences
skoter, sparkcykel scooter
bister uppsyn, se bister ut scowl
papperslapp scrap of paper
klotter, klottra scrawl
mutter screw-nut
klottra, klotter scribble
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
sömmerska seamstress
sök och ersätt search-and-replace
efterspana, leta efter search for
säsonger seasons
säkerhetsbälte seat-belt
realskola, läroverk secondary school
sekunder seconds
sekreterare secretary
säker, betrygga, trygg secure
värdepapper securities
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
återse see again
söker seeks
verka som seem to
verkade seemed
ser sees
väljer selecting
självbedrägeri self- deception
självsäkerhet self-assureness
självsäker self-confident
självfinansering self-financing
självexekverande self-running
självservering self-service
termin semester
senatorer senators
returnera send back
relegera send down
eftersända, sända efter send for
expediera send off
sänder, sändning sending
sänder sends
sans, känner senses
menings-längder sentence-lengths
separerat separated
separerande separating
september September
efterspel, fortsättning sequel
publisera som följetong seralize
serienummer serial
räcka, serie (i) series
rejäl, allvarlig, seriös serious
serum serum
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
fungerar serves
betjäning, servis, severing, tjänst service
underhåll servicing
servil, krypande servile
tjänar, severing serving
slaveri servitude
sessioner sessions
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
flera, åtskillig several
avgångsvederlag severance pay
hydda, skjul, timmerkoja shack
kåkstäder shacks
schattering shading
lerskiffer shale
sken-, simulera sham
schamponera shampoo
vitklöver shamrock
underben shank
slumkvarter shantytowns
former shapes
shareware-relaterat shareware-related
skärva, skarp, amper, vass sharp
herdinna sheperdess
herde, fåraherde shephard
sherry sherry
skimmra, skimmer shimmer
lyser shines
klappersten, takspån shingle
rederibolag, rederi ship-owners
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
chock, stöt, chockera shock
chockerande shocking
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
affär, verkstad, butik, bod shop
handlar, affärer shops
skyltfönster show-window
monter showcase
remsa, skära sönder shred
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
korta polisonger sideburns
underhuggare sidekick
vacker sightly
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signerad signed
tyder på signifies
fönsterbräde sill
silver, försilvra silver
hyckla, simulera simulate
emedan, eftersom, sedan since
sångare, sångerska singer
adelstitel, min herre sir
syster sister
svägerska sister-in-law
platser sites
sitter sits
sitter sitting
placerad, belägen situated
situationer situations
omfång, nummer, format, storlek size
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
sockerrötter skirret
yster, skygg skittish
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
skiffer, griffeltavla slate
massakerna slaughtered
träldom, slaveri slavery
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
prövningar, hemsökelser slings and arrows
papperslapp slink of paper
möbelöverdrag slipcover
slipover slipover
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
berusad sloshed
överge, avbryta slough off
smutsgris, slarver sloven
slumkvarter slum
slumra, slummer slumber
halka över slur over
kras, krossa, krock, slå sönder smash
överdragsklänning smock
yrväder snowstorm
sansad, nykter sober
underordnad sobordinate
nykterhet sobriety
magnetventiler solenoid
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
vederhäftig, lösningsmedel solvent
volt, kullerbytta somersault
förkonstlad, raffinerad sophisticated
andraårsstuderande sophomore
sortera, ordna, sortera, sort sort
sorterad sorted
sortering sorting
eftersökt sought for
ljudisolering sound-proofing
söder, sydlig south
söder ut southward
suverän, pund, regent, härskare sovereign
suveränitet sovereignty
soyabaserad soy-based
spader spades
paljett, glitter spangle
reservdel spare-part
spasmer spasms
specialfunktioner specialfunctions
specialitéer specialities
specialisera specialize
specialiserad specializing
specifikationer specifications
specifiera specify
specifierande specifying
skenfager, bestickande specious
spekulera speculate
orera speechify
bokstaverande, rättskrivning spelling
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spenderande spending
uttmattad, spenderade spent
sperma sperm
andliga sånger spirituals
eker spoke
sockerkaka sponge-cake
sponsor, fadder sponsor
platser spots
pigg, munter sprightly
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
fjäder av stål spring of steel
vårterminen spring term
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
skvadron, eskader squadron
grupper squads
pjoskig, överkänslig squeamish
lätt berusad squiffy
gråverk squirrel fur
amorteringslån sraight loan
stabilisera stabilize
stav, personal, stab staff
teater, scen, estrad stage
rampfeber stage-fright
stocka sig, stagnera stagnate
fördröjer, hindrar stalls
parkett på teater stalls at thr theatre
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
ersättare stand-in
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
stjärnbaneret starsprangled banner - the
svälter starving
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
pappershandlare stationeer
skrivpapper stationery
bildhuggar-, skulpturer statuary
hinderlöpning, terrängritt steeplechase
styvdotter stepdaughter
steril sterile
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
akterlanterna stern light
stuveriarbetare stevedore
stimulera, pigga upp, egga stimulate
stimulerade stimulated
rörelserna stirrings
hermelin, vessla stoat
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
lagerrum stockroom
inventering stocktaking
stenåldern Stone Age (the)
utfyllnad, ersättare stopgap
magasinera store up
berättelser stories
oväder, storma, storm storm
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
tjock person stout person
fripassagerare stowaway
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
tvärs över straight across
sund, svårigheter strait
sund, svårigheter straits
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
underligt strangely
skikt, lager strata
strategier strategies
sträcker stretches
stråkorkester string-band
ströva, promenera, promenad stroll
strukturerad structured
knapp, stuteri, dubb stud
student, studerande student
studenter students
raffinerad studied
studera study
studerande studying
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
titulera, stil, mode style
stiliserade stylized
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
underordnad subaltern
undermedveten subconscious
undermedvetande subconsciousness
underleverantör, underentreprenör subcontractor
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
underavdelning subdivision
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
underram subframe
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
underkasta subject to
underkastelse subjection
underkuva subjugate
undervattensbåt, ubåt submarine
undermeny submenu
underkastelse submission
undergiven submissive
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
hänskjuter submits
underordna subordinate
prenumerera subscribe
subskribera subscribe for
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
stycke, underavdelning subsections
underdånig, tjänlig, servil subservient
subventionera subsidize
understöd subsidy
existera, livnära sig subsist
undermålig substandard
verklig, bastant substantial
verkligt substantially
underjordisk subterranean
subtrahera subtract
underjordisk gång subway
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
duka under, digna succumb
sugande, suger sucking
såplödder suds
lider suffers
övergjuta suffuse
socker sugar
sockerbetor sugar-beets
kandisocker sugar-candy
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
trumpen, butter sullen
sammanfatta, summera sum up
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
diverse sundries
diverse sundry
äta kvällsvard, klunk, supera sup
överårig, gammalmodig superannuated
supersnabb superfast
överflödig superfluous
övermänsklig superhuman
övervaka superintend
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt superior numbers
övermakt, överlägsenhet superiority
övernaturlig supernatural
statist, övertalig supernumerary
supermakterna superpowers
ersätta supersede
överljuds supersonic
kontrollera supervise
uppsyningsman, övervakare supervisor
leverantör supplier
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
understöd, medhåll, försörja, understödja support
undertrycka, kväsa suppress
överstatlig supranational
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
säker, visst, rejäl, viss sure
säkert, garant surety
övermättnad, övermått surfeit
övervinna, höja sig över surmount
efternamn, tillnamn surname
överträffa surpass
överskotts-, överskott surplus
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
omringar, omger surrounds
övervakning surveillance
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
undersökande surveying
undersökningar surveys
överlevande, rest survival
överleva survive
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
officers käpp swagger cane
översvämma, dränka, kärr swamp
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
Sverige Sweden
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
sockermajs sweet-corn
svag för sötsaker sweet-toothed
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
sötsaker sweetstuff
svinaherde swineherd
serpentinväg switchback
uppdela i stavelser syllabify
kursplan, översikt syllabus
symbolisera symbolize
symboler symbols
sympatisera sympathize
synkronisering synchronization
synkronisera synchronize
synkroniserar synchronizes
synonymer synonyms
synthesizer synthesizer
schersmin, syren syringa
sirap, saft, sockerlag syrup
systematisera systematize
tabernakel tabernacle
tabeller tables
lertavlor tablets
bordsservis tableware
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
etiketter tabs
tyst, underförstådd tacit
taktiker tactician
akterreling taffrail
skrädderi tailoring
lön efter skatt take-home
bedrägeri take-in
övertagande take-over
laxera take an aperient
axla, överta take over
vidtaga åtgärder take steps
övertagandebud takeoverbid
intäkter takings
saga, sägen, berättelse tale
skvallerbytta talebearer
lång person tall person
pricka av, överensstämma tally
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
perifer tangent
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
asfalterad startbana tarmac
uppgifter tasks
ceremonimästare tast-master
trasig, söndertrasad tattered
tatuering, tapto, tatuera tattoo
brungul, läderfärgad tawny
konservator taxidermist
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
föreskriver, lär teachings
riva sönder tear apart
trasa sönder tear to rags
tekniker technician
tänder teeth
absolutist, nykterist teetotaller
telefonera, telefon telephone
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
skvallerbytta telltale
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
temperatur temperature
temperaturer temperatures
tempererad tempered
valla, tendera tend
göra undanflykter tergiversate
villkor, term, termin term
terminal, slutgiltig terminal
terminologi terminology
terrassera, husrad, terass terrace
terräng terrain
område, territorium territory
terrorisera terrorize
testfiler testfiles
tjuder, tjudra tether
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
textredigering textediting
tina, tö, töväder, töa thaw
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
järnåldern the Iron Age
teater, operationssal theatre
deras their
deras theirs
teologer theologians
teorier theories
därefter, därefter thereafter
termometer thermometer
termonuklear thermonuclear
termosflaska Thermos
termostat thermostate
thessaloniker Thessalonian
senor, muskler thews
fingerborg thimble
gles, tunn, gallra, mager thin
sak, tingest, persedel, ting thing
törsta efter thirst for
pisksnärt, läderrem thong
tre gånger three times
över throughout
åska, dåna, tordön, dunder thunder
åskväder thunder-storm
nyheter tidings
bänkrad, lager, rad tier
trikåer tights
timmer, virke timber
gånger times
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
konserv tinned provisions
glitter tinsel
berusad, drucken tipsy
silkespapper tissue-paper
läckerbit titbit
rubricerad titled
titrera titrate
fnitter, fnittra, fnissa titter
skvaller tittle-tattle
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
till vänster to the left
till höger to the right
övertagandebud tob
berättade, berättat told
tolerans tolerance
tåla, fördra, tolerera tolerate
verktyg, redskap tool
verktygslåda toolbox
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
toppar, överst tops
rusade, rev sönder tore
torped, torpedera torpedo
tortera, pina, tortyr torture
konservativ tory
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
tur, turnera, resa, turné tour
turnering tournament
bogsering, bogsera tow
lätthanterlig tractable
efterföljande trailing
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
exercis, utbildning, träning training
verkstadsskola training-school
trampa, trampa ner trample
överträffa transcend
transkribera transcribe
översättning, avskrift transcript
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överträde transgress
övergående transient
övergång transition
övergångs transitional
övergående transitory
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
överföring transmitting
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transponera transpose
rest, berest, reste travelled
resande, ambulerande travelling
travers, genomkorsa traverse
svek, förräderi treachery
högförräderi, förräderi treason
spaljé, gallerverk, verk trellis
oerhört tremendously
tendens, tendera trend
överträda trespass
intränger trespasses
tester, provtryck trials
anfäktelse, vedermöda tribulation
garnering trimming
triumfera, triumf triumph
triumferande, segerrik triumphant
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
soldater troops
tropikerna Tropics
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
planteringsspade, murslev trowel
lastbil, transportera truck
trumpet, utbasunera trumpet
koffert, trädstam, snabel trunk
prova innan du köper try-before-you-buy
tuberkel, liten knöl tubercle
tuberkulos tuberculosis
stoppa in, sötsaker, veck tuck
rycka, ryck, bogsera tug
undervisning tuition
proppellerturbin turbo-prop
terrin tureen
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
vänder turns
terpentin turpentine
två gånger, dubbelt twice
kvittra, kvitter twitter
två kolumners two-column
två-raders two-line
maskinskrivning, skriver typing
maskinskriverska typist
tyrannisera tyrannize over
tyroler Tyrolian
zigenare (Ungersk) Tzigane
juver udder
ulster ulster
ultrakonservativa ultraconservatives
av-markera un-select
av-markerad un-selected
flärdfri, opåverkad unaffected
omonterade unassembled
obalanserad unbalanced
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
osäker, oviss uncertain
oföränderlig unchangeable
omarkerad, ohämmad unchecked
ociviliserad uncivilized
okomprimerade uncompressed
uppackning, avkomprimering uncompressing
okontrollerbart uncontrollably
odaterad undated
odefinierad undefined
under under
underkläder under-clothing
omyndig, minderårig under age
underskatta underestimate
underexponera underexpose
undernärd underfed
underkläder undergarments
underjordisk, tunnelbana underground
undervegenation undergrowth
understryka underline
underhuggare underling
understrykning underlining
underbemannad undermanned
undergräva, underminera undermine
inunder, nedanför underneath
kalsonger underpants
understrykning underscore
undersida underside
underteckna undersign
underkjol underskirt
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
ersättare i roll understudy
underkläder underwear
garantera underwrite
odokumenterat undocumented
ångramöjligheter undos
ta av kläderna, klä av sig undress
oberedda undressed
omodern unfashionable
oerhörd unheard of
uniformerad uniformed
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
ointresserad unintrested
hel, universell, allmän universal
universum universe
universitet university
akademiker university graduate
oregistrerad unlicensed
lossa, stänger av, avlasta unload
låser upp unlocks
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
demaskera unmask
oberörd unmoved
okomprimerad unpacked
oöverlagd unpremeditated
oförberedd unprepared
oprovocerad unprovoked
overklig unreal
oregistrerad unregistered
orelaterade unrelated
ostyrig, oregerlig unruly
osäker unsafe
inte undertecknad unsigned
osorterade unsorted
osäker unsure
oöverträffad unsurpassed
oberörd untouched
okvalificerad untrained
ohanterlig unwieldy
upp och ner up-and-down
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
stoppa, klä möbler upholster
tapetserare upholsterer
underhåll upkeep
överarm upper arm
överklassen upper classes
överläpp upper lip
versal uppercase
överst uppermost
uppror, rabalder uproar
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
platsanviserska på teater usherette
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
ocker usury
ytterst uterly
livmoder uterus
verktyg utils
ytterst utmost
ytterlig, yttra utter
ferie, semester vacation
vaccinera vaccinate
vaccinationer vaccinations
tapper valiant
tapperhet, tapperhet valour
värdering valuation
värdera, valuta, valör, värde value
värderad valued
vampyrer vampires
varianter variants
åderbråck varicose vein
varierar varies
varjehanda, olika, diverse various
åderbråck varix
lackera, fernissa, lack varnish
universitet varsity
variera vary
varierande varying
vektorbaserad vector-based
grönsaker vegetables
ven, humör, blodåder, åder vein
korrumperad venal
faner, fernissa veneer
faner veneers
venerisk venereal
ventilerad ventilated
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
muntligen, verbalt verbally
verb verbs
pröva, besanna, verifiera verify
sannerligen, i sanning verily
cinnober vermilion
vers, strof verse
versifikation versification
version version
vertikal vertical
vertikalt vertically
undertröja, väst vest
veterinär vet
vicker vetch
veteran veteran
veterinär veterinary
veterinär veterinary surgeon
vibrerande vibrant
dallra, vibrera vibrate
kyrkoherde vicar
offer victim
offer för victim to
diskriminering victimization
göra till offer victimize
offer victims
segrande, segerrik victorious
seger victory
proviantera victual
ser views
energi, kraft vim
överträdelse, kränkning violation
oskulder virgins
visum, visera visé
visir, hjämgaller visor
perspektiv, utsikt vista
vitalisera vitalize
expert, trollkarl viz
artikulera vocalize
volymerna vols
voltampermeter voltammeter
offergåva votive
garantera, bekräfta vouch
vokaler vowels
fönstertittare voyeur
verserna vss
vulkanisera vulcanize
vulgarisera vulgarize
tuss, vaddera wad
hittebarn, herrelös hund waif
severa wait at table
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
onanera wank
eftersökt wanted
lättsinnig, yster wanton
kvitter, drilla warble
avdelningssköterska ward sister
garderob wardrobe
magasinering warehousing
fullmakt, garantera warrant
garantier warranties
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
slöseri wastage
papperskorg wastebasket
papperskorg wastepaper basket
slöseri wasting
impregnera, vattentät waterproof
impregnering waterproofing
vattenverk waterworks
flätverk wattle
våglinjer wavy-lines
vägar, sätt, leverne ways
uthärda, vittra, väder weather
väderleksrapport weather forecast
hindrad av vädrets makter weatherbound
meterolog weatherman
väderbeständig weatherproof
väveri weaving-mill
internet-beställning web-ordering
rensa en åker weed a field
väldokumenterad well-documented
väl-proportionerade well-proportioned
välfungerande wellfunctioning
västerländsk westernize
över huvudtaget whatsoever
vare sig...eller whether...or
under det att, medan, stund while
kvidande, kvider whimpers
fantasier whimsy
polisonger whiskers
cistercienser White Monk
toppexpert, vina, susa whiz
flätverk, videvärk wicker
hantera wield
peruk wig
yster, vild wild
testamente, kommer att, skall, vilja will
beredvillig, villig willing
väderkvarn windmill
fönster window
fönsterskyltning window-dressing
fönsterruta window-pane
eskader, flygel, vinge wing
ytter winger
kulisser wings
vinner wins
älskvärd, vacker winsome
vinter winter
vintergröna wintergreen
vinterlik wintry
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
spel bakom kulisserna wirepulling
snusförnuftig, besserwisser wiseacre
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
indier wog
kvinna, fruntimmer woman
fruntimmersaktig womanish
livmoder womb
kommer inte att won't
under, undra, underverk wonder
förundra sig, undra över wonder at
underbar wonderful
underbart wonderfully
underland wonderland
underbar wonderous
frieri wooing
drömmerier wool-gathering
ord-beräkning wordcount
formulering, lydelse, ordalydelse wording
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
åtgärder workarounds
arbetsmaterial working material
arbetarbostäder workmen`s dwellings
verkstad works
urverk works of a watch
verkstad workshop
världsberömd world-renowned
irriterande worrisome
omslagspapper wrappingpaper
usel, olycklig, miserabel wretched
skriver writes
skriver, skrift writing
böcker writings
xerografi xerography
rycka, amerikan yank
amerikan yankee
eder ye
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
din, eder, er your
er yours
läcker yummy
arbetslust, iver, nit zeal
postnummer zip code
asberusad zonked
other swedish words that include "tillgivne" : english :
tillgivne sincerely
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.