The Swedish term "som är rakt emot" matches the English term "adverse"

other swedish words that include "som" : english :
som far vilse aberrant
hälsa såsom, hylla acclaim
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
användningsområde application area of use
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
när som helst at any time
på samma nivå som at the same level as
som har bär bacciferous
åldermans ämbetsområde bailiwick
sömnmedel barbitone
skönhetssömn beauty sleep
gränsområde borderland
ömsom, i tur och ordning by turns
som ett barn childlike
sömmerska dressmaker
slö, dåsig, sömnig drowsy
som går åt öster eastbound
insomna, somna fall asleep
gränsområde, område, gräns frontier
sommarträd, fin väv gossamer
eftersom inasmuch
sömnlöshet insomnia
sömn, slaf kip
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
låtsas som om make as if
salutorg, marknad, avsättningsområde market
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
midsommar midsummer
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
inte så .....som not so .....as
ömsom now....now....
sömnmedel opiate
andra som styr other-government
som skall betalas owing
skarv, söm, sömma, skikt seam
sömmerska seamstress
verka som seem to
publisera som följetong seralize
sömnad sewing
fackföreningsombud shop-steward
emedan, eftersom, sedan since
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
sömnig slumberous
några, somliga, någon some
sommar summer
som, det, att, vilken that
det, som är that's
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
vilken, som, vilken which
vilken, vem, som who
vem som än whoever
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
x-kromosom X-chromosome
other swedish words that include "är" : english :
à la carte à la carte
aron aaron
förkortningar abbreviations
kidnappare abductor
tvärs abeam
som far vilse aberrant
villfarelse aberration
medhjälpare abettor
bestående, varaktig abiding
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
arbetsför, stark able-bodied
avskyvärd abominable
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
om hundar, vädra about doogs
öppet, ärligt aboveboard
utan gälar abranchiate
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
frånvaro abscense
frånvaro absence
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
accelererar accelerates
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
accepterar accepting
accepterar accepts
medhjälpare, medbrottsling accessary
formlära accidence
dubba till riddare accolade
anpassar accommodates
ansvarighet accountability
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
revisor, kamrer, bokförare accountant
arbetsterapeut accupational therapist
anklagar accuses
skärpa, syrlighet acerbity
värka, värk, värka ache
värkte ached
värker aches
utförbart achievable
prestantion, insats, gärning achievement
uppnår achieves
värkande aching
förvärvande acquirement
förvärvande acquisitions
förvärvslysten acquisitive
habegär acquisitiveness
areal acreage
bitter, skarp acrimonious
bitterhet, skärpa acrimony
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
aktiverar activates
skådespelare, aktör actor
agerar acts
skarp, akut, skarpsinnig acuate
skärpa, skarpsinne acuity
skarpsinne acumen
anpassningsbar adaptable
adaptrar adapters
bearbetning adaption
narkotikaslav addict
ytterligare, extra additional
mottagare, adressat addressee
anhängare adherent
fastnar, bindemedel adhesive
farväl adieu
närgränsande adjecent
justerbar adjustable
justeringar adjustments
justerar adjusts
beundransvärd admirable
beundrare admirer
beundrar admires
tillrättavisa, varning admonish
förmaningar admonitions
tonårs adolescent
bedårande, beundransvärd adorable
äktenskapsbrytare adulterer
avancera, förväg, anmarsch advance
fördelar advantages
äventyrare adventurer
motspelare, motståndare adversary
rådgivare adviser
kämpa för, förespråkare advocate
vinge, bärplan aerofoil
flygare aeronaut
fjärran afar
älskvärd affable
affär affair
affärer affairs
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
påverkar affects
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
eftervård after-care
efterdyningar, efterräkning aftermath
vidare afterthought
åratal ages
försvåra aggravate
försvårande aggravation
angripare aggressor
sårad aggrieved
medhjälpare aide
är inte ain't
luftvärn air-defence
flygvärdinna air-hostess
luftgevär air-rifle
luftgevär airgun
flygare airman
flygfart airspeed
oroa, larm, alarm alarm
väckarklocka alarm-clock
alarmklocka alarm bell
alarm alarms
tyvärr, ack alas
varnade alerted
fjärma alienate
fjärmande, alienation alienation
uppradar aligns
närande alimentary
tilldelar allocates
kryddpeppar allspice
svärm alluvial
altare altar
altartavla altar-piece
ändringar alterations
höjdmätare altimeter
är am
amaryllis amaryllis
bärnsten amber
iver, ärelystnad ambition
ärelysten, äregirig ambitious
armenien Amenia
armenisk Amenian
älskvärdhet, vänskap amiability
amperemeter, amperemätare ammeter
amorös, kärleksfull amorous
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
roar amuses
motsvarighet analogue
analyserar analyzes
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
fäderneärvd ancestral
ankra, ankare anchor
ankarplats, förankring anchorage
och så vidare and so on
aneoridbarometer aneroid
änglar angels
vinkeljärn angle-iron
vinklar angles
engelskhatare anglophobe
angoragarn angora wool
argsint angrily
arg, argsint, vred angry
smärta, ångest anguish
anilinfärg aniline dye
anmärkning animadversion
anmärka på animadvert
årsberättelse annals
årsdag anniversary
förkunnar announcing
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
förargar annoys
årlig, annuitet annual
årligen annually
smärtstillande medel anodyne
snart anon
anstiftare anstigator
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
ansvarig answerable
besvarade answered
svarar answering
svar answers
Antarktis Antarctic
mödravårdscentral antenatal
altarkläde antependium
luftvärns anti-aircraft
avbländbar anti-dazzle
miljövårdskampanj anti-pollution
luftvärns antiaircraft
kylarvätska antifreeze
antilogaritm antilogarithm
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
antikvarisk antiquarian
antiksamlare antiquary
antikvitetsaffär antique shop
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
närsomhelst anytime
var som hest, någonstans anywhere
sparris aparagus
isär apart
isär apart from
apartheidpolitik apartheid
uppenbarelseboken apocalypse
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
apostlarna apostles
apotekare apothecary
förhärligande apotheosis
förfära appal
attiralj, apparat apparatus
syn, uppenbarelse apparition
apparition, utseende, framträdande appearance
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
användbarhet applicability
påstrykare applicator
värdering appraisal
bestämma värdet av appraise
märkbar appreciable
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattar appreciates
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
lärling, lärling apprentice
lärlingskap apprenticeship
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
närmat approached
tillfartsvägarna approaches
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
approximation, närmevärde approximation
läraktig, träffande apt
akvarium aquarium
vattenledningar aqueducts
förvärva aquire
arab, arabisk Arab
arabisk Arabic
odlingsbar arable
arbitrage arbitrage
medlare arbitrator
arkad arcade
arkeologiska archaeological
arkeologer archaeologists
arkeologi archaeology
ärkebiskop archbishop
ärkebiskopar archbishops
arkeologiska archealogical
arkeologisk archeological
arkeolog archeologist
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
arkitekt architect
arkitektonisk architectural
arkitektur architecture
arkiv archive
arkivnamn archive-name
arkiverade archived
arkiverare archiver
akiverare archivers
arkiv archives
arkivering archiving
arktisk Arctic
ardennerhäst Ardennes carthorse
ar are
område, yta, area area
är inte aren't
arena arena
argumentera argue
argumenterar argues
argument, skäl argument
argument arguments
aria aria
Arika Arica
torr, ofruktbar arid
ofruktbarhet aridity
härrörande arising
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
aristoteles aristotle
mattematik, aritmetik arithmetic
aritmetisk arithmetical
aritmetik aritmetic
ark ark
rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm arm
karmstol, länstol arm-chair
armada armada
harmageddon armageddon
rustningar armaments
armatur armature
armbindel armband
armbindel armlet
rustning, pansar armour
armhåla armpit
armar, mn arms
här, armé army
armestab army staff
arom aroma
upphetsar arouses
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangör arranger
arrangerar arranges
arrangerade arranging
arrayer arrays
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
högmod, arrogans, övermod arrogance
arrogant arroganta
pilar arrows
arsenal arsenal
arsenik arsenic
artefakt artefact
pulsåder, artär artery
artrit arthritis
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
persedel, vara, artikel article
artiklar articles
artikulation, artikulera articulation
artificiell, konstgjord artificial
artificiellt artificially
artilleri artillery
hantverkare artisan
konstnär, artist artist
artistisk, konstnärlig artistic
artister artists
arier Aryar
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
uppfart, bestigning ascent
bedja om, begära ask for
frågar asking
frågar asks
sparris asparagus
stjärt, åsna ass
angripare assailant
lönnmördare assasin
lönnmördare, mördare assassin
mördar assassinates
samlingar assemblies
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
taxeringsvärde assess value
tillgångar assets
ihärdig assiduous
överlåtare assigner
medhjälpare, biträde assistant
underläkare assistant doctor
assisterar assits
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
avskyvärd astrocious
när som helst at any time
för närvarande, för tillfället at present
friidrottare athletes
på tvären athwart
atlas (karta) atlas
atmosfär, stämning atmosphere
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
deltagare attendant
deltagare attender
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
djärv audacious
djärvhet audacity
hörbar audible
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
förstärka, förstora augmented
alkfåglar auks
sträng, allvarlig austere
autentisk, verklighetsnära authentic
upphovsman, författare author
utgivarens author's
författarinna authoress
författare authors
utgivares authors'
författarskap authorship
autokarta automap
bilar automobiles
anträffbar, tillgänglig available
avantgarde avant-garde
flygare aviator
väntar awaits
soltält, markis awning
jaröst aye
jaröster ayes
pratmakare babbler
pladdrar babbles
sitta barnvakt baby-sit
barnvakt baby-sitter
barndom babyhood
barnslig babyish
som har bär bacciferous
bärformig bacciform
bärätande baccivorous
ungkarl, kandidat bachelor
ungkarlsstånd bachelorhood
ungkarlar bachelors
ungkarlsstånd bachelorship
bacillär bacillary
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
bakgård back yard
ryggsmärtor backache
bärrem backband
baktalare backbiter
hård backbreaking
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
hjälpare backer
bakgrundsfärg background-color
åt gården backroom
baksidor, backar backs
rövarspråket backslang
eneggat svärd backsword
nybyggare backwoodsman
bakgård backyard
baconanhängare baconian
anmärkning (i skolan) bad mark
medlemsmärke, emblem badge
ofruktbart land badlands
illa, svårt badly
provryttare bagman
säckpipor, säckpipsblåsare bagpiper
påsar bags
depositarie bailee
öskar bailer
bagarstuga bakehouse
bagare baker
balanserar balances
visskrivare balladmonger
barlast ballast
ballar ballocks
ballongfarare balloonist
ballar, bollar balls
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
hårband bandeau
kapellmästare bandmaster
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
armband, fotledsring bangle
inlösingbar bankable
bankettdeltagare banqueter
dvärghöns bantam
barn bantling
döpare baptist
döparen baptizer
bom, takt, spärr bar
barbar barbarian
barbarer barbarians
barbarisk barbaric
barbarismen barbarism
omänsklig, barbarisk barbarous
barbari barbarousness
barb barbel
barberare, frisör barber
barbiturat barbiturate
hullingar barbs
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
barhuvad bare-headed
barbacka bareback
barfota barefoot
barhuvad bareheaded
bärsärk baresark
schackrare bargainer
pråmskeppare bargee
barium baric
baryton baritone
skälla, bark bark
barägare barkeeper
barflicka barmaid
bartender barman
skenvälgörare barmecide
vara ute på turné barnstorm
kringresande skådespelare barnstormer
barograf barograph
baron baron
samtliga baroner baronage
baronessa baroness
baronvärdighet baronetcy
baroni barony
barock baroque
bark barque
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
spärreld barrage
processmakare barrator
tunna, gevärspipa barrel
steril, karg jord, ofruktbar barren
hårspänne barrette
barrikad barricade
spärr, skrank barrier
barriärer barriers
avspärrning barring
skottkärra, bår, kärra barrow
uppassare bartender
källarvåning basement
korgarbete basketwork
badmästare bath attendant
bada, badda, badkar batha
bröstvärn battlement
raketgevär bazooka
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
slarva be careless
övervara be present at
vara mödan värd be worth while
strandgodssökare beach-comber
fyr, sjömärke beacon
pärla, glaspärla, kula bead
kyrkvaktmästare beadle
pärlhalsband beads
balkar beams
innehavare bearer
bär bears
slår beats
älskare, sprätt beau
därför att, emedan, därför because
sov, vardagsrum bed-sitter
våldsamt tumult, dårhus bedlam
sovrum, sängkammare bedroom
vaktare i towern beefeater
biodlare beekeeper
varit been
tiggare begger
begynna, anträda, börja, starta begin
nybörjare beginner
startar begins
åskådare beholders
väsen, varelse being
tillsvidare beings
rapar belches
förringar belittles
remmar belts
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
betalningsmottagare beneficiary
smärtsam förlust bereavement
bär berry
koj, ankarplats berth
bästsäljare best-selling
marskalk best man
bästsäljare bestseller
slår vad bet
var försiktig beware
varna för beware of
förbryllar bewilders
förtrollar bewitches
två gånger om året biannual
partiskhet, påverka bias
tvåfärgad bicoloured
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
tvåårig biennial
likbår bier
blåbär bilberry
argsint, gallsjuk bilious
inkvartering billet
biljardrum billiardroom
räkningar billing
räkningar bills
lår, binge, binge bin
binära binaries
binär binary
kikare binoculars
biologiskt nedbrytbar biodegradable
levnadstecknare biographer
fåglar birds
födelsedagar birthdays
bitar bits
bisarra bizarre
svart black
björnbär blackberries
björnbär blackberry
koltrastar blackbirds
svart tavla blackboard
svartna, svärta blacken
svartnar blackens
strejkbrytare, falskspelare blackleg
förebrår blames
formulär, uttryckslös, nitlott blank
nitar blanks
rost, fördärv, mjöldagg blight
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
blinkvisare, skygglappar blinkers
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
spärra block up
blockeringar blockages
blodgivare blood-donors
blodsugare blood-suckers
blodkärl blood-vessel
blåsare blower
halvstövlar bluchers
blåbär blueberry
klåpare blunderer
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
rodnar blushes
skrävlare, skrytare boaster
roddare boater
båtkarl boatman
båtägare boatowner
skrävlare bobadil
kroppar bodies
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
kärr, mosse, träsk bog
häpnar man boggles
bohem, zigenare bohemian
kokar boils
stormig, larmande boisterous
käck, frimodig, morsk, djärv bold
djärvt boldly
bultar bolts
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bokförare book-keeper
bokhandlare book-seller
bokaffärer bookstores
spritsmugglare bootlegger
stövlar boots
självinmatande programladdare bootstrap
uppstart bootup
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
tråkar ut bores
låntagare borrower
lånar borrows
sköte, famn, bröst, barm bosom
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
boulevard boulevard
baddare bouncer
studsar bounces
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
kubb, styv filthatt, kastare bowler
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
boxare boxer
barndom, pojkår boyhood
pojkar boys
armband bracelet
styrketår bracer
stärkande bracing
klammar, konsol bracket
armband braclets
skrävlare braggart
hjärna brain
brytare braker
bromsar brakes
björnbärsbuske bramble
brännmärka brand
bysthållare brasière
barnunge brat
karskhet bravado
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
hårdlöda braze
familjeförsörjare bread-winner
familjeförsörjare breadwinner
bränningar breakers
vågbrytare breakwater
bröstvärn breastwork
bakladdare breechloader
bris, bris, fläkt, kåre breeze
murare bricklayer
brudpar bridal couple
brudtärna bridesmaid
kortvarig, kort, kort brief
stråtrövare brigand
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
bringar brings
vara full av, borst bristle
sändaradiosändning broadcasting
fint svart kläde broadcloth
vidga, bredare broader
mäklare broker
bläddrare browser
bläddrare browsers
mörbulta, blåmärke, bula bruise
penslar brushers
penslar brushes
snår, småskog brushwood
sjörövare buccaneer
kompisar buddies
knoppar buds
enspännare buggy
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
Bulgarien Bulgaria
översittare bully
luffare bum
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
klasar bunches
klåpare bungler
bärande buoyant
kardborre burdock
borgare i stad burgess
brännare burner
kardborre burr
bussar buses
buskar bushes
australisk stråtrövare bushranger
yvigt hår bushy
affär, rörelse, göromål business
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
bussfärd busride
barm, byst bust
slaktare, chakuteriaffär butcher
betjänt, hovmästare butler
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
fjäril butter-fly
kärnmjölk butter-milk
strävpelare, stöd buttress
avnämare, köpare buyer
köpare buyers
åskådare bystander
förarhytt, droska cab
ränksmidare caballer
möbelsnickare cabinet-maker
kustfart cabotage
pratmakare cackler
burar cages
vara i maskopi med cahoot
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
beräknar calculates
beräkningar calculations
miniräknare calculator
uppringare caller
uppringare callers
samtal, kallar calls
lugnar calms
kalvar calves
campare camper
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanariefågel canary
stämplar cancellations
stearinljus, vaxljus, ljus candle
stearin candle-grease
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
burköppnare canopener
matsal, marketenteri canteen
tältduk, målarduk, segelduk canvas
värva röster, agitera canvass
spansk peppar capsicum
ankarspel capstan
karat carat
karbolsyra carbolic
karburator, förgasare carburettor
papp, kartong cardboard
kardemumma cardemom
kardinal, främst cardinal
kardinaler cardinals
falskspelare cardsharper
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
vårdare care-taker
karriär career
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
slarv carelessness
markör caret
vaktmästare caretaker
tärd careworn
lastfartyg cargo-ship
karikera, karikatyr caricature
karneval carnival
gnata, karp carp
snickare carpenter
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
hållare carrier
bära, föra carry
bärande på carrying
bilar cars
kärra, vagn, åkdon cart
kartell cartel
pappask, kartong carton
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
serieteckningar cartoonings
kärror carts
tälja, skära, rista, snida carve
sätthärdat stål case-hardening-steel
fönster med gångjärn casement
inlösbar cashable
döda och sårade casualties
stort vattenfall, grå starr cataract
katarr catarrh
fasadklättrare catburgler
fångar catches
larv catepillar
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
orsakar causes
skarp, brännande caustic
försiktighet, varsamhet, varning caution
varsam, försiktig cautious
kavaljer, ryttare cavalier
kitslig, anmärka cavil
takmålningar ceiling-paintings
källare cellar
kyrkogård cemetery
minnesgravvård cenotaph
hundraårsdag centenary
centrerar centers
centralvärme, värmeledning central heating
århundraden centuries
århundrade, sekel century
agnar chaff
stolar chairs
bägare, kalk chalice
kritar chalks
rum, kammare chamber
kammarherre chamberlain
kammare chambers
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
komma på andra tankar change one's mind
utbytare changer
kantarell chanterelle
kille, grabb, karl chap
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
utmärks characterizes
teckenhanterare charactermap
charad charade
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
karismatisk charismatic
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
charlatan charlatan
tjusning, tjusa, charm charm
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
befraktare charterer
charter chartra
karg, försiktig chary
pratmakare chatter-box
fuska, bedra, narras cheat
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kontrollerar checkar
checkar checks
kock, köksmästare chef
kemist, apotekare chemist
checkar cheques
vårda, omhulda, hysa cherish
körsbär cherry
kista, lår, bröst chest
barn child
barnafödelse childbirth
barndom childhood
barnslig childish
barnsligt childishly
som ett barn childlike
barn children
barns children's
chimär chimaera
klockringningar chimes
sotare chimney-sweep
kvittrar chirps
intyg, barnunge chit
gräslökar chives
chokladbitar chocolates
sparsmakad choosy
huggare, köttkniv, hacka chopper
barndop christening
kyrkogård church-yard
röra om, kärna smör churn
kärna smör churn butter
cigarr cigar
cigarrett cigarette
cirklar circles
cirkelrund, cirkulär circular
omskärelse circumcision
medborgare, medborgare, borgare citizen
medborgare citizens
medborgarskap citizenship
medborgerlig, medborgare civic
samhällslära civics
artig, civil, hövlig civil
fodringsägare claimant
påstår claiming
fordringar, fordrar claims
rop, skrika, larma, larm clamour
applådknipare claptrap
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
klassföreståndare class superintendent
rensar cleanses
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
harkla sig clear one`s throat
klarare clearer
klart clearly
mildhet, förbarmande clemency
gripa hårt om, nita clench
pressar clentches
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
klickningar clicks
rysare cliffhanger
klättrar climbs
gå i närkamp, avgöra clinch
klirrar clinks
urklippshanterare clipboard
snabbseglare, klippare clipper
tambur, effektförvaring cloak-room
garderob, bagageinlämning cloakroom
pelargång, kloster cloister
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
närmare closer
närmast closest
öppnar closeup
klövar cloves
klubbar clubs
svärm, klunga, klase cluster
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
villig att samarbeta co-operative
delägarskap co-ownership
medlöpare co-runners
samarbetspartner co-worker
vagn, tränare coach
pansarskjorta coat of mail
majskolv, ridhäst, klippare cob
skomakare cobbler
karskhet cock-shureness
liten flat båt, hjärtmussla cockle
förarplats i flygplan cockpit
tvärsäker cocksure
resår coilspring
förfalskare coiner
kallare colder
samarbeta, medarbeta collaborate
samarbete collaboration
medarbetare, medlöpare collaborator
hopfällbara collapsible
samlare collector
samlar collects
kolgruvearbetare collier
vardaglig colloquial
kolon, grovtarm colon
pelargång colonnade
stråkharts colophony
färg color
målarbok colorbook
färgad colored
färgrik colorful
färglag coloring
färger colors
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
kolumn, pelare, kolonn column
kombinerar combines
brännsår combustible
matvaror comestibles
tröstare comforter
tröstar comforts
serietidningar comics
kommandoknappar command-buttons
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
förövar commits
handelsvara commodity
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
vardaglig, trivial, alldaglig commonplace
nattvard communion
pendlare commuter
komprimerar compacts
följeslagare companion
jämförbar, jämförbar comparable
jämföra, komparera compare
passare, cirkel compasses
tävlar competes
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
kärande complainant
älskvärd, foglig complaisant
färdig completed
avslutar completes
hälsningar compliments
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
databeräkningar computations
datatidningar computer-magazines
datorspelare computer-players
databehandlar computes
inbilskhet, högfärd conceit
egenkär, inbilsk conceited
upptänklig, fattbar conceivable
koncessionsinnehavare concessionaire
harmoni, endräkt concord
älskarinna concubine
hjärnskakning, stöt concussion
hjärnskakning concussion of the brain
bevärdiga med condescend to give
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
dirigerar conducts
biktbarn confessant
det måste medges, uppenbarligen confessedly
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
bekräftar confirms
gratulerar congratulating
barrträd conifer
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
trollkarl conjurer
se genom fingrarna connive
kännare connoisseur
besegrare, erövrare conqueror
rekryt, värnpliktig conscript
inkallelse, värnplikt conscription
på varandra följande consecutive
följdaktligen, därför, alltså consequently
bibehållande, bevarande conservation
konservativa partiet Conservative Party
upprätthållare, bevarare conservator
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
konservera, spara conserve
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
har i åtanke considers
varumottagare consignee
avsändare consigner
avsändare consignor
består consist
konsolidera, stärka, befästa consolidate
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
beståndsdel, väljare constituent
bildar constitutes
spärrad constrained
spärrar constraints
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
förvarad contained
container, behållare container
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
manick, apparat, grej contraption
medarbetare contributor
botfärdighet contrition
behärskning, kontroll, kontrollera control
skymf, vanära contumely
sammankallar convenes
omvandlingar conversions
omvandlare converter
konverterare converters
konverterar converts
kockar cooks
samarbeta cooperate
samarbetar cooperates
kopierare copier
kopparmynt, koppar copper
parning copulation
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
kopierar copying
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
litterär äganderätt copyright
författare av reklamtext copywriter
fiskarbåt coracle
hjärtlig cordial
hjärtligt cordially
ledare core
märkvärdig corious
slående argument, grov lögn corker
skarvfågel cormorant
barnslig, banal corny
adelskrona, undersökningsdomare coroner
kår corps
rättar till corrects
korrelat, motsvarighet correlate
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
fördärv, förgängelse, skada corruption
fruktförsäljare costermonger
kostar costing
kostsam, kostbar, dyrbar costly
dyrbar costy
vagga, babysång, barnsäng cot
ambasadråd, rådgivare counsellor
påräkna count upon
bardisk counter
disk i affär counter in a shop
motverkar counteracts
motpart, motsvarighet counterpart
koppla, par couple
par couples
verspar couplet
löpare, kurir courier
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
banor, harjägare, springare, kurser courses
artighet courtesy
artighetsvisit courtesy call
artig, elegant courtly
domstolar courts
gård, gårdsplan courtyard
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
begärlig efter covetous of
ladugård cow-house
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
styrman, slupstyrare coxswain
prärievarg coyote
prärievargar coyotes
knäckare, smällkaramell cracker
hantverk, fartyg, flygplan craft
hantverkare craftsman
tranbär cranberry
kraschar crashes
pastell, krita, färgkrita crayon
knarra, knaka, gnissla creak
gnisslar creaks
skapar creates
skapare creator
skaparna creators
varelse creature
varelser creatures
barnkrubba crèche
trovärdighet credibility
trolig, trovärdig credible
fordringsägare, borgenär creditor
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
rodna, karmosinröd crimson
krusar cringes
lam, lytt, ofärdig crippled
anmärkning, kritik criticism
lerkärl, porslin crockery
backstugusittare, torpare crofter
bedragare, krok crook
schlagersångare crooner
tvärslå cross-bar
tvärsnitt cross-section
korshårssikte crosshair
överfart, överresa crossing
på tvären crosswise
kofot, bräckjärn crowbar
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
kryssare cruiser
korstågsfarare crusader
krossar crushes
krux, svårighet crux
vargunge, djurunge cub
kub, tärning cube
vink, biljardkö cue
pansar cuirass
skyldig, klandervärd culpable
missdådare, brottsling, syndare culprit
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
odlar cultivates
odlare cultivator
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
bägare, pokal, kopp cup
kuva, trottoarkant curb
kuvar curbs
krusa, hårlock, ringla curl
korint, vinbär currant
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
lärokurs, kurs curriculum
muspekare cursor
förhänge, ridå, gardin curtain
kuddar cushions
förmyndare, väktare custodian
arrest, försvar custody
köparens customer's
finjusteringsbar customizable
skräddarsydd custommade
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
mördare cut-throat
kort svärd cutlass
knivar, eggjärn cutlery
tillskärare, kniv cutter
lilla björnen, ledstjärna cynosure
cellära cytology
rövare dacoit
dårskap daftness
mjölkaffär, mejeri dairy
värd fördömelse damnable
spjäll, dämpare damper
dansare dancers
dansar dances
fara, våda danger
livsfara danger of life
farlig dangerous
farligt dangerously
dinglar dangles
handklovar darbies
vågar dares
svarting darky
älskling, raring darling
käresta darling sweetheart
darwinistisk darwinian
daterbar datable
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
målarkludd dauber
kluddar daubs
svärdotter, sonhustru daughter-in law
döttrar daughters
oförfärad dauntless
dagdrömmare daydreamer
dagar days
avaktiverar deactivates
handlare dealer
handlare dealers
affärer dealings
rar, kär, dyr dear
kära ni dears
raring deary
barkning debarking
utsvävningar debauchery
älskvärd, belevad debonair
indrivare debt-collector
gäldenär debtor
avkodare debugger
årtionde, decennium decade
årtionden decades
karaff decanter
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
fartminskning deceleration
tioårs decennial
ärbar, anständig, hygglig decent
bedrägeri, villfarelse deception
beslutar decides
orerar declaims
talarkonst declamation
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
avkodar decodes
avkodar decoding
packar upp decompresses
uppackare decompressor
värdig, anständig decorous
avfärga decoulour
minskar decreases
dekrypterar decrypts
härleda deduce
handling, gärning deed
värn, försvar defence
värnlös defenceless
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvar defending
försvarar defends
försvarslös defenseless
försvars defensive
värja defent
definierbara definable
definierar defines
definition, förklaring definition
defragmenterar defragmenting
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
nedbrytbar degradable
minskar degrades
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
bevärdigas deign
nedslår dejects
fördärvlig, skadlig deleterious
tar bort deletes
raderingar deletions
levererar delivers
förleda, narra delude
narrar deludes
illusion, villfarelse delusion
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
begärde demanded
göra invändningar demur
blyg, värdig, pryd demure
förnekar denies
invånare denizen
Danmark Denmark
nämnare denominator
utmärka, beteckna denote
skarpt kritiserade denounced
märke efter slag, buckla dent
tandläkare dentist
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avbildningar depicts
insättare depositor
fördärva deprave
söka avvärja deprecate
minska i värde depreciate
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
spåra ur derail
härleda derive
härstamma från descend from
ättlingar, efterkommande descendants
nedgång, sluttning, härstammning descent
beskrivningar descriptions
varsna descry
överlöpare, desertör deserter
beteckningar designations
önskvärd desirable
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
önskar desires
önskar desiring
skrivbord, pulpet, arbetsbord desk
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
jagare destroyer
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
löstagbar detachable
kvarhålla detain
hittar detects
kvarsittning detention
förfars deteriorates
urartat deteriorating
försämringar deteriorations
avskyvärd detestable
omväg, avstickare detour
härja, skövla devastate
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklare developer
utvecklingar developments
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
uppringare dialer
mellangärde, bländare diaphragm
diarré diarrhoea
kosing, stålar dibs
tärning dice
tärningshastighet dicespeed
dikterar dictates
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
besvärlig, svårt, kinkig difficult
svårigheter difficulties
svårighet difficulty
förnäm, värdig dignified
värdighet dignity
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
arbetsamhet, flit diligence
ihärdig, skötsam, flitig diligent
dimensionera, oklar dim
förminskar diminishes
dåna, dån, larm din
doppad, öskar, skopa dipper
riktningar directions
arbetsoförmåga disablement
ta någon ur en villfarelse disabuse
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
stark misstro disbelief
skönja, märka, urskilja discern
skönjbar discernible
lärjunge disciple
urbleka, avfärga discolour
oförenlig, disharmonisk discordant
oartig discourteous
skarpsinnig, särskiljande discriminating
sjukdomar diseases
landstiga, landsätta, debarkera disembark
äcklar disgusts
disharmoni disharmony
ohederlig, oärlig dishonest
skam, vanära, vanheder dishonour
göra arvslös disinherit
arvlös disinherited
hårddiskar disks
ogillar dislikes
rubbar dislodges
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
inte lyda, vara olydig disobey
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
unbärlig dispensable
engångsartiklar disposables
tvistar disputing
föraktar disregards
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
åtskillnad, utmärkelse distinction
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
sorg, smärta, plåga distress
härad, stadsdel, bygd, trakt district
dykare diver
återbäring dividends
delar divides
delbar divisible
umbära do without
läkare, doktor doctor
doktrin, lära doctrine
hundar dogs
arbetslöshetsunderstöd dole
dollar dollars
smärtsam dolorous
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
behärskande dominated
dominera, behärska domineer
härsklystentyrannisk domineering
givare donor
dörrar doors
gård, bakgård dooryard
knark dope
vara barn på nytt dote
bedragare double-dealer
språngmarsch, hastig marsch double-quick
fördubblar doubles
uttagningar drafts
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
klädeshandlare draper
manufakturvaror drapery
teckningslärare drawing-master
ritningar drawings
ritar draws
rädsla, frukta, befara dread
svärma för dream about
drömmar dreams
drömvärld dreamworld
garnering, sås, majonässås dressing
vandrar drifts
drinkar drinks
droppar drips
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
uppfart driveway
dromedar dromedary
drönare drone
dreglar drools
fälla ankaret drop the anchor
droppar droplets
arbetsträl drudge
apotekare druggist
kemikalieaffär drugstore
drinkare drunkard
odugling, blindgångare dud
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
dumpar dumps
björn, gråbrun, indrivare dun
narra, lura dupe
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
holländare dutchman
dvärg dwarf
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
varje, vardera, var, var och en each
varandra each other
begär, iver eagerness
örnar eagles
arla early in the morning
allvar, allvarlig earnest
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
lergods, keramik, lerkärl earthenware
lerkärl earthenware vessel
världslig, jordisk earthly
färdig earthy
tvestjärt earwig
lättar på eases
som går åt öster eastbound
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
äta, äta, förtära eat
matvaror eatables
tjuvlyssnare eavesdropper
eg-märkning ec-labelling
salomos predikare ecclesiastes
ekar echoes
miljömärkning eco-labelling
miljöforskare ecologist
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
utgivare, redigerare, redaktör editor
ledande artikel, ledare editorial
redigerare editors
redigerar edits
utbildare educators
ansträngningar efforts
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
åttatimmarsdag eight-hour day
arton, aderton eighteen
vare sig...eller, antingen... eller either...or
tar ut eject
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
spänslig, elastisk, resår elastic
resårband elastic spring
armbåge elbow
armbågar elbows
valarbetare electioneer
väljare elector
valmanskår electorate
armatur electric fittings
elementär elementary
önskvärd, berättigad, valbar eligible
talarkonst, välläsning elocution
förklara, belysa, klargöra elucidate
utmärgla emaciate
smaragd emerald
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
akutsjukvård emergency treatment
utmärglad emiciated
kejsare emperor
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
imperium, rike, kejsardöme empire
arbetsgivare employer
arbetsgivarförening employers` association
arbetsförmedling employment office
arbeten employments
handelscentrum, varuhus emporium
kejsarinna empress
omvandlare emulator
avkrypterar encrypts
belamra, besvära encumber
slut-användare end-user
sätta i fara endanger
göra kär endear
avslutar ends
uthärda, utstå, tåla endure
lokomotivförare enginedriver
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
njutbara enjoyable
uppskattar enjoys
ta värvning, värva enlist
göra fruktbar, berika enrich
fana, fanbärare ensign
arvsföljd, medföra entail
börjar entering
öppnar enters
svärmare enthusiast
lockar entices
berättigar entitles
bedja, besvärja entreat
farsot, epidemi, epidemi epidemic
farsoter epidemics
motsvarar equals
ridande, ryttartävling equestrian
utrustning, apparatur equipment
motsvarande equivalent
motsvarigheter equivalents
tidevarv, era, skede era
ärende errand
ärenden errands
misstag, fel, villfarelse error
lärd erudite
lärdom erudition
storma med stormstegar escalade
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
väpnare, herr esquire
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
noteringar, beräknar estimates
värdering estimation
och så vidare etc
europastandardisering euro-standardization
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utvärderare evaluator
kvällarna evenings
var, varje, varenda every
vardaglig every-day
varannan every other
varannan every second
envar, alla, var och en everybody
alldaglig, vardags everyday
dagligvaror everyday commodities
uppenbar, tydlig evident
missgärning evil deed
ogärning evildeed
utarbeta, utveckla evolve
honfår, tacka ewe
förbittra, förvärra exacerbate
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
reta, förvärra exasperate
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
utmärka sig excel
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
skattkammare exchequer
utropar exclaims
körbar executable
körbara executables
exemplarisk exemplary
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
förefinnas, existera, leva, vara exist
bestånd, existens, tillvaro existence
existerar exists
utgång, utfart exit
andebesvärjare exorcist
förvänta, påräkna, vänta expect
förbrukningsbara expendable
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimenterar, experiment experiments
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
utforskare explorer
utforskar-typ explorer-style
utforskar explores
visar exposes
förklara expound
syftar på expressing
särskilt expressly
bevarad extant
utökar extends
anknyningsapparat extension telephone
yttre, utvärtes external
härkomst, uppackning extraction
utdragare extractor
packar upp extracts
ovidkommande, artfrämmande extraneous
ögonhår, ögonfrans eyelash
lögnare fabulist
vara vänd mot facing
split, parti, partigrupp faction
tynar fades
knog, cigarrett, knoga fag
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
tro, religion, lära faith
villfarelse, bedräglighet fallacy
förfalskare falsifier
familjär, förtrogen familiar
ryktbar, berömd, känd famous
utmärkt famously
odlare, expert fancier
fanfar fanfare
fjärran, avlägsen, långt borta far away
avsked, farväl farewell
stärkelsehaltig farinaceous
lantgård, bondgård, hemman farm
lantbruksarbetare farm-hand
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
lantgårdar farms
bondgård farmstead
gårdsplan, gård farmyard
fjärt fart
en kvarts penny, skärv farthing
svår olycka fatality
far, pappa, fader father
svärfar father-in-law
ofattbar fathomless
felfinnare faultfinder
populär favor
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
orädd, oförfärad fearless
genomförbarhet feasibility
februari February
fruktbar fecund
fruktbarhet fecundity
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
gensvar feedback
utfodrare feeder
matningsvalsar feedrolls
matarverk feedwork
matarverk feedworks
karl, kamrat fellow
lårben femur
träsk, kärr, sankmark fen
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
parera fend off
stänkskärm, stötfångare fender
ferrolegeringar ferro-alloys
färja ferry
färjkarlen ferryman
frukbar, bördig fertile
fruktbarhet fertility
innerlighet, värme fervour
bulna, vara sig fester
färre fewer
fält, gärde, mark, åker field
hopp- och kastgrenar field-events
kikare field-glass
fältmarskalk field-marshal
kikare fieldglass
fältarbetare fieldworkers
fil, mapp, arkivera, fila file
filhanteraren filemanager
fribytare filibuster
avslutat, färdig finished
finnländare Finn
gevär, skjutvapen firearm
smällare firecracker
ankare firkin
karaktärsfast firm in character
premiär first night
fiskare fisherman
fiskekrokar fishing-hooks
fiskerinäring fishing-industry
fiskhandlare fishmonger
användbar fit for use
passar fits
montör, tillskärare fitter
inredning, anslutningar fittings
fixstjärna fixed star
fixar fixes
reparation fixing
uppenbar, upprörande flagrant
luftvärn flak
vingklaffar flaps
strykjärn flat-iron
plattar till flatten
smak, arom, krydda flavour
kryddar flavouring
nybörjare fledgeling
flygare flier
fladdrar flits
marginalväljare floating voter
tuss, skara flocks
strålkastare floodlights
ungkarlshotell flophouse
blomsterhandlare florist
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
flödar flows
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
flöjtspelare flutist
fladdrar flutters
flugsnappare flycatcher
flygare, flygplan flyer
flugviktare flyweight
vikbar foldable
sedlar folding money
anhängare follower
dumhet, dårskap, oförstånd folly
narr, tok, dumbom fool
gyckel, dårskap foolery
löjlig, dåraktig foolish
dårskap fooly
larva sig footle
fotspår, fotavtryck footprint
marschera footslog
fotspår, steg footstep
gångstig, trottoar footway
varför for what reason
köttfärs forcemeat
underarm forearm
skans på fartyg forecastle
förgrundsfärg forecolor
utlänningar foreigners
förman, arbetsbas foreman
föregångare forerunner
förutsebar foreseeable
förvarning foreshadow
varsel, varsla foretoken
varsko forewarn
förfalskare forger
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
formbar formable
fruktansvärd formidable
formulär forms
formarbete formwork
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
fjorton dagar fortnight
borgar forts
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
fosterbarn foster-child
gjutare, grundare founder
grundare founders
hittar founding
hittebarn foundling
reservoarpenna fountain-pen
fyrfärgstryck four-coloured
fjärde fourth
bit, skärva fragment
fragmentarisk fragmentary
karm, inrama, ram frame
franchistagare franchisee
franchisegivare franchiser
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
bedragare, bedrägeri fraud
fribytare freebooter
fri man, hedersborgare freeman
frimurare Freemason
fri svarspost freepost
befriar frees
fraktförare freighter
frisk, färsk, ny fresh
färskvatten freshwater
tiggarmunk friar
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
bryta i småbitar, struva fritter
flärd frivolity
krusa hår frizz
krusa håret frizzle
varifrån from where
glasyr på tårtan frosting
sparsam, tarvlig frugal
givande, bördig, fruktbar fruitfull
knullar fucks
flyktingar fugitives
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
fullfärg full-colour
fullskärms full-screen
närmare fuller
helhjärtat fullhearted
fullt användbar fully-functional
klåpare fumbler
svampar fungi
värmeledningspanna, smältugn furnace
körsnär furrier
räffla, fåra furrow
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
vidare furthermore
säkringar fuses
terminsaffärer futures
gabardin, kaftan gabberdine
vara ute och roa sig mycket gadabout
vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva gain
skavsår, galla, skava gall
artig, tapper gallant
läktare, galleri gallery
kabyss, galär, pentry galley
galärslav galley-slave
spelare gambler
spel, villebråd, parti, lek game
spelväljare game-selector
jaktlagar game laws
viltvårdare, skogvaktare game warden
skogvaktare gamekeeper
gymnastiklärare gamemaster
hasardspelare gamester
paraply gamp
djärv, med viltsmak, käck gamy
gåskarl gander
gangstervärlden gangland
garage, bilverkstad garage
garantera garantee
garanterat garanteed
sophämtare garbage collector
avfallskvarn garbage disposer
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
gardenia gardenia
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
park gardens
garnityr garniture
garnison, besättning garrison
gaskammare gas chamber
pratkvarn gasbag
fläka upp, jack, djupt sår gash
gasbrännare gasjet
magkatarr gastric catarrh
magsår gastric ulcer
akut magkatarr gastritis
tårta gâteau
grann, brokig, bjärt, prålig gaudy
mätare gauges
bögar gays
strålar gelt
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
ordna parvis geminate
gendarm gendarme
arvsanlag gene
arbetsgivaravgift general payroll tax
generalisera, popularisera generalize
ärftlighetslära genetics
godsägare gentleman-farmer
arvsmassa germ plasm
nära förbunden (med), relevant germane (to)
flykt, start get-away
fara omkring get about
klara sig get along
harmas get annoyed
skärra upp sig get excited
hårdna get hard
klara sig i get through
få veta, lära känna get to know
varmvattenberedare geyser
jättar giants
kilar gibs
fårstek gigot
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
tunn pepparkaka ginger nut
pepparkaka gingerbread
varsamt, ängslikt gingerly
zigenare, tattare gipsy
tvärbalk girder
givare giver
glaciär, jökel glacier
gärna gladly
förtrollning, charm glamour
skarpt, sken, lysa glare
bländande, gräll, bjärt glaring
glasblåsare glassblower
glasartad glassy
glasmästeri, glasmästare glazier
glimmar gleams
förhärliga glorify
förhärligande glorifying
ärorik, härlig, lysande glorious
härlighet, ära glory
blänga argt glower
frossare glutton
starta, gå go
undvara go without
bägare goblet
gudbarn godchild
gudar gods
går goes
adjö, farväl goodbye
gods, varor goods
karamell goody
krusbär gooseberry
härlig gorgeous
sommarträd, fin väv gossamer
regerar governs
klänningar gowns
älskvärd, nådig gracious
älskvärt graciously
språklära grammar
högre läroverk grammar-school
grammatik, språklära grammer
mormor, farmor gran
väldig, storartad, högtidlig grand
huvudläktare, läktare grand-stand
barnbarn grandchild
farfar, morfar grandfather
farmor, mormor grandma
farmor, mormor grandmother
farmors grandmother's
morfar, farfar grandpa
farföräldrar grandparents
lantgård grange
mormor, farmor granny
farmors granny's
drickspengar gratuities
viktig, grav, allvarlig grave
tyngd, allvar, tyngdkraft gravity
grönsakshandlare greengrocer
hälsningar greetings
smärta, bedrövelse, sorg grief
halstrar grills
bister, hård grim
oxeltand, molar grinder
greppar grips
gråhårig grizzled
gråhårig, grisslybjörn grizzly
stönar groans
specerihandlare grocer
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
starka grossly
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grinvargar grouchers
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
larv, mask, gräva grub
barsk, sträv gruff
grinvarg grumbler
knotar grumbles
grymtar grunts
garanti, garantera guarantee
garanterar guarantees
garant guarantor
konduktör på järnväg guard on the railway
målsman, förmyndare, väktare guardian
balkar guardrails
skydd, garde guards
gissningsarbete guess-work
gapskrattar guffaws
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
styrningar guides
marsvin, försökskanin guinea-pig
gitarr guitar
kanon, bössa, revolver, gevär gun
artillerist gunner
tarmar, mage guts
killar guys
zigenare gypsy
h-järn h-iron
hackar hacks
tärd, utmärglad haggard
haglar hails
hår, hårstrå hair
hårband hair-ribbon
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
hårnål hairpin
hårig hairy
halvhjärtat halfheartedly
helgar hallows
gloria, mångård halo
grimma, snara halter
hamra, hammare hammer
hand, visare hand
handklovar hand-cuffs
hanterare handler
handhar handles
handarbete handwork
galgar hangers
råka vara happen to be
plågar harasses
kärv harch
hård, tung, stel, svår hard
hårdnackad hard-core
hårddisk hard disk
hårdkopia hardcopy
hårddisk harddisk
hårdna, härda sig harden
härdad hardened
hårdnar hardens
hårdare harder
hardness hårdhet
hårdhet hardness
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
härdad, dristig, härdig hardy
hare hare
farlig, skadlig harmful
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
harmonisera harmonize
harpa harp
harpun harpoon
harv, harva harrow
barsk, hård, sträv harsh
kärvhet, strängaste harshest
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
har has
har inte hasn't
hatar hates
hattmakare hatter
dra, hala, notvarp haul
ha, har have
förbarma sig have pity
har inte haven't
har having
harkla sig, hök hawk
höbärgning haymaking
fara hazard
farligt hazardly
vansklig, farlig hazardous
järpe hazel-ben
han är he's
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
hovmästare head waiter
huvudvärk headache
högkvarter headquarters
ledarskap headship
hovmästare, huvudfåra headwaiter
högar heaps
åhörare hearer
lyssnare hearers
hjärta heart
hjärtfel heart disease
hjärtslag heart stroke
hjärtat heartedly
hjärtligt heartily
hjärtlighet heartiness
hjärtan hearts
hjärtevärmande heartwarming
innerlig, hjärtlig hearty
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
värmebölja heat-wave
uppvärmd heated
himlarna heavens
fruktansvärd, skändlig heinous
arvinge heir
hjälmar helmets
medhjälpare, hjälpare helper
härav hence
livtjänare, handgången man henchman
utropa, härold herald
hit, här here
här är here's
härefter hereafter
härmed hereby
ärvda, ärftlig hereditary
ärftlighet heredity
häri herein
kättare heretic
härmed herewith
arv heritage
hjältar heroes
djärv, hjältemodig heroic
övervintrar hibernates
högre skola, läroverk, högskola high-school
högländare highlander
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
starkt highly
allfarväg, landsväg highroad
kullar hills
svärdsfäste hilt
gångjärn hinge
gångjärn hinges
träffar hits
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
luffare hobo
skotsk nyårsafton hogmanay
innehavare, ägare holder
hållare holders
ropar hollers
järnek holly
inhemsaka varor home products
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
ärligt talat honestly
ärlighet, hederlighet honesty
premierar honors
hedra, heder, ära honour
hederlig, hedervärd honourable
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
förfära horrify
uppröra, förfära horrily
pepparrot horse-radish
ryttare, hästkarl horseman
hästkarlar horsemen
ryttarinna horsewoman
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
slangar hoses
trikåvaruhandlare hosier
trikåvaror, strumpor hosiery
lasarett hospitl
värd host
värddator, värddator host computer
studenthem, härbärge hostel
värdinna hostess
värdinnor hostesses
het, varm hot
varm korv hot-dog
timvisare hour hand
varje timme hourly
timmar hours
lägenhetsinnehavare householder
hushållsarbete housework
svävfarkost hovercraft
svävar hovers
hur mår du how are you
vad kostar det how much is it
alarm hubbub
oväsen, larm hubub
blåbär huckleberry
krämare huckster
färg hue
snarstucken huffy
kramar hugs
skrov på fartyg hull on a ship
larm hullabaloo
spak (vara ) humbled (be )
luftfuktare humidifier
jägare hunter
jagar, jakt hunting
jagar hunts
gärdsgårdsstör hurdle pole
skada, såra hurt
skadar hurts
husar hussar
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
stormarknad hypermarket
hycklare, skrymtare hypocrite
jag är I'm
jag har i've
man har sagt mig I have been told
jag är i´m
istappar icicles
identifieraren identifier
identifierare identifiers
lätting, dagdrivare idler
tarvlig, låg, simpel ignoble
smälek, vanära ignominy
ignorerar ignores
utarmning iimpoverishment
argsint ill-tempered
ogärning illdeed
olärd, analfabet illiterate
sjukdomar illnesses
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustration, exempel, förklaring illustration
sjukdomar ilnesses
tänkbar imaginable
dåraktighet imbecility
klättrare imber
efterlikna, imitera, härma imitate
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
invandrare immigrants
hotande närhet imminence
inverkar impacts
försämrar impairs
opartisk impartial
opartiskhet impartiality
ofelbar, oklanderlig impecable
nära förestående impending
obotfärdig impenitent
omärklig imperceptible
fart, impuls impetus
infogar implements
inbegripa, innebära implicate
innebära, antyda imply
ohövlig, nära impolite
ovägbar imponderable
besvära importune
bedragare imposter
utarma impoverish
ogenomförbarhet impracticality
släktingar genom giftermål in-laws
inom parantes in brackets
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
oartikulerad inarticulate
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
ohörbarhet inaudibility
ohörbar inaudible
besvärjelse incantation
arbetsoförmögen incapacitated
inkarnation incarnation
hårt, bister inclement
ofärdig incompletely
genera, olägenhet, besvär inconvenience
besvärade inconvenienced
besvär inconveniences
obotlig, oläkbar, obotlig incurable
obestämdbar indefinable
märkning indentation
körvisare, indikator indicator
hårdsmält indigestible
harsen, uppbragt, indignerad indignant
harm indignation
oumbärlig indispensable
otydlig, oklar indistinct
ej valbar ineligible
oskattbar, ovärderlig inestimable
oerfaren inexperienced
oförklarlig inexplicable
ofelbarhet infallibility
ofelbar, osviklig infallible
nedrig, ökänd, ärelös infamous
barndom infancy
spädbarn infant
barn infantile
skarpsinnig infenious
innebära, sluta sig till infer
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
mindervärdighetskomplex inferiority complex
ofruktbar infertile
ofruktbarhet infertility
angivare, anmälare informer
ultraröd infrared
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
ärva inherit
ärva av inherit from
arv inheritance
förhindrar inhibits
oefterhärmlig inimitable
upprörande, orättfärdig iniquitous
ogärning iniquity
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
sprutar in injects
såra, förorätta injure
fördärvlig, skadlig injurious
invånare inmate
värdshus, gätgiveri inn
innerlår inner-thigh
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
oförarglig inoffensive
infogar inserts
utmärkelsetecken insignia
inspekterar inspects
lärorik insructive
installerbar installable
installerare installer
omedelbart instantly
instruerar instructs
ö-, insulär insular
isolerar insulates
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
förolämpningar insults
försäkringar insurances
försäkringsgivare insurer
planerar intends
uppmärksamt intently
påverka varandra interact
utbytbar interchangable
samfärdsel, umgänge intercourse
räntebärande interest-bearing
störningar interference
inre, invärtes internal
översättare, tolk interpreter
förklaringar interprets
skära, korsa intersect
korsning, skärning intersection
tarm intestine
tarmar intestines
outhärdlig intolerable
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
ovärderlig invaluable
uppfinnare inventer
uppfinnare inventor
bouppteckning, inventarie inventory
utredningsman, forskare investigator
investerare investor
investerar invests
stärka invigorate
stärkande invigorating
okränkbar inviolable
innebär involves
osårbarhet invulnerability
invärtes inward
strykjärn, järn iron
järnhandlare ironmonger
järnbruk ironworks
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
förarga, irritera irritate
är is
är inte isn't
huvudströmbrytare isolator
utfärdande issuance
det är it's
det plågar mig it hurts me
det är synd, det är synd it is a pity
det är jag it`s me
kliar itches
paragrafryttare jack-in-office
tusenkonstnär jack-of-all-trades
fångar jail-birds
rymningar jail-breaks
fångvaktare jailer
karm jamb
bråkmakare jangler
januari January
rotvälska, jargong jargon
päron jargonelle
prata jargong jargonize
skärande jarring
utfärd jaunt
spjutkastare javelin-man
käkar, käft jaws
avundsjuk, svartsjuk jealous
svartsjukt jealously
dupliceringsapparat jellygraph
resårkängor jemimas
klippare jennet
husskojare jerry-builder
skämtare jester
kolsvart jet-black
juvelerare jeweller
judarna jewry
judar Jews
klyvare, streta emot jib
jiggdansare jigger
smärt jimp
upprepningar jingles
olycksbringare jinx
vara nervös jitter
arbete, jobb job
arbetsväxling job rotation
arbetare, ackordsarbetare jobber
arbete jobbing
arbetslös jobbless
arbetsförmedling jobcentre
varuparti joblot
skotte, högländare Jock
suspensoar jockstrap
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
möbelsnickare, snickare joiner
skarv, led joint
fogjärn jointer
anslutningar joints
tvärbälke joist
skämtare joker
skämt, skämtar jokes
skämtar joking
anteckningar jottings
färd, resa journey
domare, döma, bedöma judge
domareboken judges
domarämbete judgeship
domarna judiciary
kanna, tillbringare, krus jug
skära halsen av jugulate
slags karamell jujube
skivväxlare, skivväxlare jukebox
får jumbuck
uppkomlingar jumped-up
hoppare, jumper jumper
djungelartad jungly
knarkare junkie
rättslärd jurisconsul
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domarämbete justiceship
högste domare justiciar
försvarlig, befogad justifiable
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
jutar jutes
minderåriga juveniles
kejsare kaiser
skarpsinnig, skarp, vass, ivrig keen
skarpsynt keen-eyed
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
vaktare, vårdare keeper
hundgård, hundkoja kennel
bevarad kept
trottoarkant kerb
korn, kärna kernel
tangenttryckningar keystrokes
kick, spark, sparka kick
avspark kick-off
skojare kidder
ungar kids
glädjedödare kill-joy
mördare killer
tar bort kills
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
godhjärtad kind-hearted
välgärning kind deed
hjärtliga hälsningar kindest regards
rike, konungarike, kungarike kingdom
kungar kings
tjusarlock kiss-curl
kyssar kisses
köksträdgård kitchen-garden
släktingar kith
kattungar kittens
skärslipare, slipsten knife-grinder
adelsman, adla, riddare knight
vandrande riddare knight-errant
trikåvaror knitwear
knivar knives
allvetare know-all
knogjärn knuckle-duster
knogar knuckles
märkt labelled
arbeta labor
arbetade labored
arbetsam, mödosam laborious
arbete, knoga labour
arbetsdomstol labour court
arbetskonflikt labour dispute
arbetsmarknad labour market
arbetarskyddslag labour welfare act
grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare labourer
arbeten labourers
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
karaktärslös lacking in character
saknar lacks
vårfrudagen Lady Day
lärarinna lady teacher
godsägare laird
sjöar lakes
halt, ofärdig, vanför, lam lame
lamskärm lamp-shade
godsägare land-owner
värdinna landlady
värd, jordägare, hyresvärd landlord
milstolpe, gränsmärke landmark
språk-riktningar language-directions
språköversättare language-translator
mager, stripigt hår lank
lärkträd larch
skoj, skoja, spratt, lärka lark
larv larva
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varade lasted
varaktig, dryg, hållbar lasting
varar lasts
förreglingar latches
senare, framdeles later on
svarv lathe
senare latter
pris-, prisa, berömvärd laud
lovvärd laudable
skrattar laughs
slunga, sjösätta, starta launch
lagbrytare lawbreaker
lagstiftare lawgiver
lagstiftare lawmaker
gräsklippare lawnmower
lagar laws
sakförare, advokat, jurist lawyer
värpa lay eggs
dagdrivare layabout
parkeringsplats layby
skickt, varv, lager layer
ledare leader
ledarskap leadership
lutar leans
skottår leap year
lära sig, erfara learn
lärd learned
lära, lärdom learning
arrende leasehold
arrendator leaseholder
lämnar leaves
flickjägare lecher
föreläsare lecturer
huvudbok, liggare ledger
kvar left
arv legacy
ansvarspåföljd legal penalty
arvinge legatee
legendariska legendary
legionär legionary
legionär legionnaire
lagstiftar legislates
lagstiftare legislator
långivare lender
lejonartad leonine
hyresgäst, arrendator lessee
minskar lessens
hyresvärd lessor
ordboksförfattare lexicographer
ansvar liability
ansvarig liable
lögnare liar
ärekränkning i skrift libel
ärekränkare libeller
smädesskrivare libellist
befriare liberator
bibliotekarie librarian
licensinnehavare licensee
licensgivare licenser
slickar licks
lögnare lier
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
fyrar lighthouses
åskledare lightning-conductor
gillar likes
tycke, böjelse, gillar liking
femradig dårdikt limerick
kalkar limes
klar limpid
härstamning lineage
linjär linear
linjärt linearally
radmatningar linefeeds
lärft, linnetyg, linne linen
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
språkkännare linguists
sammankopplingar linkages
länkar links
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
lyssnare listener
lyssna, lyssnar listening
tar upp lists
litterär literary
skräp, bår, kull av djuryngla litter
massor av, laddar loads
dagdrivare loafer
avskyvärd loathsome
lokaliserar locates
sluss, lås, hårlock, låsa lock
låsbar lockable
låst, förvaringsskåp locker
låsningar lockups
polstjärna, ledstjärna lodestar
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
logaritmisk logarithmic
logaritmiskt logarithmically
stockar logs
dagdrivare loiterer
fjärrvärme long-distance heating
tittar, utseende looks
förlorar looses
skära bort lop
lastbilar lorries
förlorar losts
hårvatten lotion
skrävlare loudmouth
högtalare, högtalare loudspeaker
dagdrivare, lätting lounger
kärlek, älska love
människokärlek love of humanity
kärlekslös loveless
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
älskare lover
kärlekskrank lovesick
kärleksfull, öm loving
kärleksfull lovingly
kärlek lovingness
solidarisk mot, lojal mot loyal to
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
klarhet lucidity
skräpkammare lumber-room
skogsarbetare lumberer
skogsarbetare lumberjack
brädgård lumberyard
trasproletariat lumpenproletariat
hamnarbetare lumper
månvarv lunar month
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
lunchbar luncheonette
lunchar lunching
varglik lupine
begär, åtrå lust
barnsäng lying-in
BB, barnbördshus lying hospital
skarpögd lynxeyed
lyriker, textförfattare lyricist
Member of Parliament M.P.
makaroner macaroni
maskinläsbar machine-readable
vettvilling, dåre, galning madman
galenskap, vansinne, dårskap madness
trollkarl magician
polisdomare magistrate
magnetapparat magneto
magnifik, storartad magnificent
förstorar magnifies
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
bevara maintaining
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
klargöra make clear
få klara sig med make do with
förvärra make worse
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
missdådare malefactor
elakartad, baktala malign
formbar, smidbar malleable
människa, karl, bemanna man
örlogsfartyg, krigsfartyg man-of-war
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
klarar manages
uppenbar, ådagalägga manifest
pysslingar manikins
karlaktig mannish
herrgård manor
arbetskraft manpower
tjänare manservant
herrgård mansion
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
karta map
kartläggande mapping
kartor maps
fördärva mar
plundrare marauder
marmor, spelkula marble
marsch, marschera march
mars March
avmarsch marching off
markisinna marchioness
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
margarin margarine
margarin marge
marginal margin
marginal till marginal margin-to-margin
kant, marginal margine
prästkragar marguerites
marin, flotta marine
maräng maringue
sjöfarts-, kust maritime
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
utmärkelsetecken mark of distinction
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
märkning, markering marking
märken marks
skarpskytt marksman
marmelad, apelsinmarmelad marmalade
markis marquess
markis marquis
kärna, märg marrow
sumpmark marsch
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
ställa upp, marskalk marshal
sumpmark marshland
kärr-, sank marshy
mård marten
martyr martyr
underbar, vidunderlig marvellous
marsipan marzipan
murare, frimurare mason
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
behärska sig master one's temper
kännare mastered
parti match - to merry
motsvarande matching
makalös, storartad matchless
äktenskapsmäklare matchmaker
para, styrman, kompis mate
parning mating
parningsläte mating call
matriark matrarch
modermördare matricide
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
skärtorsdag Maundy Thursday
malvafärgad mauve
politisk vilde, ensamvarg maverick
måtte, får may
gullviva, vårblomma mayflower
borgmästare mayor
kan, får mayst
virrvarr, labyrint maze
mått, takt, mäta, åtgärd measure
köttaffär meat-shop
köttfärslimpa meatloaf
ara mecaw
befattar sig meddles
medlare mediator
läkar-, medicinsk medical
medicinare medical student
förlängda märgen medulla oblongata
mästare meister
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
biografi, memoar memoir
minnesvärd memorable
minnesmärke memorial
karlar, manskap men
laga, reparera mend
reparerade mended
tiggarmunk mendicant friar
lagning, reparerande mending
manfolk, karlar menfolk
tjänar-, simpel menial
hjärnhinneinflammation meningitis
mentor, handledare, rådgivare mentor
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
handelsvaror merchandise
köpman, handlare merchant
köpvärde merchantability
nådig, barmhärtig merciful
obarmhärtig, skoningslös merciless
obarmhärtigt mercilessly
barmhärtighet mercy
idel, ren, blott och bar mere
blott, endast, bara merely
maräng meringue
karusell merry-go-round
karusell merry-goround
budbärare messenger
metallarbete metalwork
metallbearbetning metalworking
mätare meter
världsstad metropolis
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
mellangärde midriff
midsommar midsummer
barnmorska midwife
stridbarhet militancy
militära militaristic
militärisk, militär military
militär military man
värnplikt military service
milis, lantvärn militia
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
kvarn mill
fabriksarbetare mill-hand
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
mjölnare miller
miljard milliard
modevaror millinery
modeaffär millinery shop
miljonär millionaire
härma, apa efter mimic
härmning, skyddande förklädnad mimicry
köttkvarn mincing-machine
gruvarbetare miner
minimerar minimizes
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
underåriga minors
underbar miraculous
återspeglingar mirrors
rackartyg, ofog, okynne, odygd mischief
blandbar miscible
ogärning misdeed
snålvarg, girigbuk miser
farhågor misgivings
robotar missiles
värv, uppgift, mission mission
missionärer missionaries
missionär missionary
felstavningar misspellings
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
skärv mite
blandar mixes
upplösningar modes
blygsam, ärbar modest
ändringar modifications
ändrar modifies
oxeltand, molar molar
kortvarig momentary
monark monarch
monarki monarchy
monarchy monarki
monetär monetary
pengar, penningar money
pengarna-tillbaka money-back
munkar monks
svartvit monochrome
enspårig järnväg monorail
månar moons
ankartross mooring
vara dyster mope
sedelära moral philosophy
kärr, moras, träsk, myr morass
sarkastisk, vass mordant
mer, vidare, flera more
bårhus morgue
vardagsrum morning-room
morgnar mornings
idiot, fårskalle, kräk moron
mortel, mörsare, murbruk mortar
inteckningar mortgages
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
bårhus mortuary
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
mal, nattfjäril moth
svärmor mother-in-law
moderfartyg mother ship
brokig, narrdräkt motley
spårvagnsförare, lokförare motorman
formbar mouldable
försvarsmur, skans, hög mound
bergsbestigare mountaineer
kvacksalvare mountebank
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
arv (växt) mouse-ear
råttfångare mouser
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
tömma tarmen move the bowels
flyttbarhet, rörlighet moveability
flyttningar moves
filmstjärna movie star
biobesökare moviegoer
filmskapare moviemaker
slåttermasin, gräsklippare mower
knöl, polare mucker
sensationsmakare muckraker
stänkskärm mudguard
böneutropare muezzin
tabbe, klåpare, muff muff
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
ligist, rånare mugger
mullbär mulberry
mulåsnedrivare muleteer
halsstarrig mulish
fleranvändarsystem multi-access
flerfärgstryck multi-coloured
flera deltagare multiplayer
fleranvändarsystem multiuser
mimartist, skådis mummer
världslig mundane
mördare murderer
varietéteater music-hall
får inte must not
får inte mustn't
fårkött mutton
fårkotlett mutton chop
mynningsladdare muzzle-loader
muskelvärk myalgia
mykolog, svampkännare mycologist
närsynt myope
hantlangare, hejduk myrmidon
narkos nacosis
pärlemor nacre
födelsemärke naevus
gnatar nags
bar, blottad, naken naked
stjärtgosse nancy-boy
barnsköterska nanny
självplågare, narcissist narcissist
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
narkos narcos
narkos narcosis
narkotiskt narcotic
angivare, tjallare nark
berättare narrator
odygd, stygg, vanartig naughty
pärlbåtsnäcka nautilus
sjöfart navigation
byggnadsarbetare, rallare navvy
marin, flotta, örlogsflotta navy
marinblå navy-blue
Nasaret Nazareth
närsynt near-sighted
närbelägen, i närheten nearby
nästan, närapå, nära nearly
nära sidan nearside
oklar nebulous
kragar neck-wear
andebesvärjare necromancer
svartkonst necromancy
nektar nectar
nektarin nectarine
nöd, armod neediness
barr, synål, stift, nål needle
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ovårdad, försummad neglected
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
försumbar negligible
säljbar negotiable
förhandlare negotiator
närbelägen neighbouring
grannar neighbours
varken, ingendera neither
varken...eller neither...nor
nyhedningar neopagans
sparslant nest-egg
nederländare Netherlander
nätverksarbetande networking
ofelbar never-falling
färsk new-laid
nyår new year
nyårsdagen New Year`s Day
nyårsafton New Year`s Eve
nyare newer
lösnummerförsäljare news-vendor
nyhetsuppläsare newscaster
tidningar newspapers
nyhetsuppläsare newsreader
tidningsförsäljare newsvendor
nya-användare newusers
härnäst, nästa, instundande next
närmast next-door
närmast anhörig next-of-kin
närmast, bredvid next to
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
trevligare nicer
skära nick
girig, gnidare niggard
nära, nästan nigh
sängfösare nightcap
mara, mardröm nightmare
mardrömmar nightmares
avbitartång nipper
avbitartång nippers
nipplar nipples
knopp, överklassare nob
nickar, knut nods
frånvaro non-attendance
icke-judar non-jews
ej standard non-standard
obestämdbar nondescript
snara noose
näsborrar nostrils
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
noteringar notations
anteckningar notes
anmärkningsvärd noteworthy
märkbar noticable
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
kännbar noticeable
märkbart noticeably
märkte noticed
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
närande nourishing
föda, näring nourishment
romanförfattare novelist
kärn nuclear
cellkärna nucleus
värdelös null
täljare numerator
sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska nurse
barnkammare nursery
nötknäppare nutcrackers
näringsämne nutrient
näring nutrition
tokig, nötter, muttrar nuts
åra oar
roddare oarsmen
förhärdad, förstockad obdurate
motståndare objector
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
uppmärksam observant
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
iakttagare observer
åskådare observers
spärra, täppa till, hindra obstruct
anskaffbar obtainable
påtaglig, tydlig, självklar obvious
innehavare occupant
innehavare occupier
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
kortvarig of short duration
dåvarande of the time
på rak arm off-hand
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
syndare, förbrytare offender
anbudstagare offeree
oljeråvaror oil-seeds
käring, gumma old woman
utelämnar omits
allestädes närvarande omnipresent
skärm on-screen
vid närmare påseende on closer inspection
på våra vägnar on our behalf
däremot, tvärtom on the contrary
varandra one another
åskådare onlooker
blott, enda, endast, bara only
skärmbild onscreen
öppenhjärtlig open-hearted
öppningar openings
opererar operates
användares operator's
motståndare opponent
motståndare opponents
vältalare, talare orator
riksäpple, sfär, klot orb
fruktträdgård orchard
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
artilleri ordnance
organiserare organizer
organiserar organizing
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
arvsynd original sin
härröra originate
skapare originator
fägelkännare, ornitolog ornithologist
föräldrarlös orphan
kärleksört orpin
renlärig ortodox
mjärde osier basket
synbar, skenbar, påstådd ostensible
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
världsfrämmande, andlig otherworldly
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
vår our
obygd, vildmark outback
larm, rop, rop, skrik outcry
bisarr, främmande outlandish
utmark, avlägsen outlying land
spanare outrider
utåt, utvärtes outwards
få höra, får höra overhear
verkmästare overseer
överskuggar overshadows
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
vara skyldig owe
ägarinna, innehavare, ägare owner
fart pace
packar packs
kuddar pads
hedningar pagans
ämbar, hink pail
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
plågsam, smärtsam painful
smärtsamt painfully
smärtfri painless
målare painter
par pair
parning pairing
par pairs
palett, färgkarta palette
bårtäcke, äcklas pall
hård bädd, brits pallet
kännbar, påtaglig palpable
darra, klappa palpitate
styng, smärta pang
pappersarbete paperwork
pari par
fallskärm parachute
parad, promenadplats parade
paradis paradise
paragraf, notis paragraph
paragrafer paragraphs
parallell parallel
parametrar parameters
parantes paranthesis
bröstvärn parapet
föräldrars parent's
parentes parenthesis
föräldrar parents
församlingar parishes
parisare Parisian
paritet parity
park, parkera park
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
vardagsrum parlour
parodi parody
parettgolv parquet floor
parera parry
prästgård parsonage
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
delägare part-owner
partiell, partisk partial
deltagare participant
deltagare participator
particip participle
i synnerhet, särskilt particularly
delar parties
anhängare partisan
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
delägarskap, enkelt bolag partnership
delar parts
uppkomlingar parvenues
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
trafikant, passagerare passenger
passerar passes
betesmark, betesmark, hage pasture
uppenbar, patent patent
patentinnehavare patentee
sökvägar paths
patriarkerna patriarchs
fädernearv patrimony
kund, gynnare patron
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
visa en artighet pay a compliment
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
betalningsbar payable
betalningsmottagare payee
köpare payer
betalningar payments
betalar pays
ärta pea
toppar peaks
päron pear
pärla pearl
idka gårdfarihandel peddle
socklar pedestals
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
gårdfarihandlare pedlar
fönstergluggar peepholes
skinn, bombardera pelt
botfärdig, ångerfull penitent
skrivare penmen
pensionär pensioner
instängd, inspärrad pent
armod penury
kläm, fart pep
peppar pepper
barnvagn perambulator
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
abborrar perches
fördärv perdition
flerårig perennial
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
våda, fara peril
farlig perilous
ordinarie permanent (emplyment)
fördärvlig pernicious
framhärda persevere
ihärdig, trägen persevering
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
klarsynt perspcacious
skarpsynt perspicacious
fördärva pervert
plåga, besvära pester
farsot pestilence
liten, bagatellartad, småsint petty
grinig, kinkig, knarrig petulant
farao Pharaoh
farisé pharisee
flickjägare philanderer
kroppsarbete physical labour
läkare physician
rensa bär pick berries
plockar picks
tårt, pastej, paj pie
ackordsarbete piece-work
bitar pieces
ackordsarbete piecework
tårtdiagram piechart
tackjärn pig-iron
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
kudde, pelare pillar
kuddvar, örngottsvar pillow-case
rödarv pimpernel
barnförkläde, förkläde pinafore
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
rosa, skär pink
pionjär pioneer
säckpipsblåsare, blåsare piper
ledningar pipes
såra, förtrytelse pique
sjörövare pirate
gatuförsäljare pitch-man
kolsvart pitchblack
tillbringare, handkanna pitcher
märg pith
märgfull, märgfylld pithy
skoningslös, obarmhärtig pitiless
placerar, platser places
farsot, pest plague
besvärlig, irriterande plaguey
slättinvånare plainsman
kärande plaintiff
planetarium planetarium
planerare planner
placerar plants
läktare, kateder, plattform platform
hage för barn play-peg
spelbarhet playability
spelbar playable
spelare player
spelar playing
spelar plays
dramatisk författare playwright
försvara, yrka plead
tilltalar pleases
rörarbetare plumber
rörarbete plumbing
lodar plumbs
lager, bearbeta, veck ply
koppa, märke pock
koppärrig pock-marked
skald, poet, diktare poet
pekare, visare pointer
pekar points
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
hövlig, artig polite
hövlighet, artighet politeness
göl, damm, bassäng, pöl, tjärn pool
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
påvar popes
poppar pops
omtyckt, populär, poppel popular
popularitet popularity
popularisera popularize
tumlare porpoise
bärbara portabel
flyttbar, portabel portable
portvakt, vaktmästare porter
portar ports
senare än, ända, bakdel posterior
efterkommande, eftervärld posterity
i ilfart posthaste
postisch, löshår postiche
brevbärare postman
förutsättning, självklar sak postulate
kaliumkarbonat, pottaska potash
kraftig, stark potent
potentiometrar potentiometers
keramikhögar potsherds
krukmakare potter
trädgårdsskjul potting shed
fågelhandlare poulterer
fattigdom, armod poverty
kraftfull, stark, mäktig powerful
görlig, genomförbar practicable
erfaren, van practised
prärie prairie
präriehund prairie doog
prärievarg prairie wolf
lovprisare praisers
berömvärd praiseworthy
barnvagn pram
upptågsmakare prankster
förvarna pre-warn
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
värdefull, dyrbar precious
föregångare precursor
företrädare predecessor
förutsägbara predictable
förkärlek, förkärlek predilection
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
monteringsfärdigt prefab
främst, premiärminister premier
förvarning premonition
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
närvaro presence
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
strax, kort därefter presently
presenterar presents
bevarande preservation
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bevarad preserved
sötare prettier
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
förhandsvisningar previews
föregående, tidigare previous
tidigare previously
ovärderlig priceless
prisvärt priceworthy
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
självkär pedant prig
primärt primarily
ursprunglig, primär primary
ärkebiskop primate
premiärminister, statsminister prime minister
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
läroböcker primers
utskriftsbar, tryckbar printable
skrivare, boktryckare printer
trycksvärta printer's ink
tidigare prior
fångvaktare prison-warder
försakelse, umbärande privation
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
pristagare prize-winner
behandlare processor
förkunnare proclaimer
ockrare profiteer
programmerare programmer
programmerare programmers
proletär proletarian
proletariat proletariate
fruktbar prolific
framträda, bemärkt, framträdande prominent
främjar promotes
sufflera, påpasslig, snar prompt
omedelbar prompting
omedelbart promptly
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
ägare, ägarinna proprietor
åklagare prosecutor
malmletare prospector
blomstrar prospers
freda, skydda, förvara protect
skyddar protects
protesterar protests
högfärdig, stolt proud
visa sig vara prove to be
bevisning, bevisar proves
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
beskära träd, sviskon prune
värdshus, krog pub
krog, värdshus, krog, värdshus public-house
värdshusvärd publican
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
utgivare publishers
publiserar publishing
barnslig puerile
rullgardin pull-down
drar pulls
pumpar pumps
lärd person, lärd hindu pundit
skarp, amper pungent
lärjunge, pupill, elev pupil
marionett puppet
köpare purchaser
enbart purely
skärseld purgatory
överhovmästare purser
förföljare pursuer
varig purulent
var pus
gåpåare pusher
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
placerar puts
dvärg, pygmé pygmy
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
kväkare Quaker
karantän quarantine
stenbrytare quarryman
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartalsvis quarterly
kvartal, kvarter quarters
kvartett quartet
kvartsformat quarto
kvarts quartz
darra quaver
törstsläckare quencher
förfrågningar queries
frågeställare questioner
frågeformulär questionnaire
ordryttare quibbler
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
slagfärdig quick at repartee
snabbstart quickstart
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
slutar quits
koger, darra quiver
galen, arg rabid
gangster, utpressare racketeer
karakteristisk, saftig, livlig racy
värmeelement, kylare radiator
taksparre rafter
flottar rafts
lumpsamlare ragman
järnväg railroad
järnväg railway
bangård railway depot
regnmätare rain-gauge
rucklare, räfsa, kratta rake
fallfärdig ramshackle
härsken rancid
ridande polis, skogvaktare ranger
talare ranter
skojare, bov, lymmel, rackare rascal
spärrhake ratchet
taxera, värde rate
ganska, snarare, hellre rather
karriärjakt ratrace
härja, förhärja ravage
yra, rasa, svärma rave
råvara raw product
råvarubaserad rawmaterial-based
skarp egg razor-edge
ute och festar razzle
sträcker, når reaches
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
läs bara read-only
läsbarhet readability
läsbar readable
läsebok, läsare reader
läsarna readers
gärna readily
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
realiserbar realizable
omvärdering reapprasial
arrangera om rearrange
omstarta reboot
omstartar reboots
mottagare, telefonlur receiver
förvaringskärl receptacle
kontrollerar rechecks
mottagare recipient
beräknar, tror reckons
reparera upp recondition
skivspelare record-player
bandspelare recorder
rektangulär, rätvinklig rectangular
prästgård rectory
ändtarm rectum
på bar gärning red-handed
paragrafryttare red-tapist
nyare universitet redbrick
militärpolis redcap
inlösbar redeemable
utgivningsbara redistributable
reduceringar reducers
minskar reduces
rörsångare reed warbler
rullbandspelare reel-to-reel
domare i idrott referee
hänvisar refers
reflekterar reflects
förfriskningar refreshments
återbetalningar refunds
hälsningar regards
riksföreståndare, regent regent
registrerar registers
notarie registrar
registreringar registrations
övar, övande rehearsing
reinkarnation reincarnation
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
armeringsjärn reinforcing bar
reincarnation reinkaration
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
svar, replik rejoinder
uppenbarelseboken relevation
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
återladdar reloads
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
övrig, kvar, kvarvarande remaining
anmärkning remark
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
kvarleva, stuv remnant
lämningar remnants
fjärrkontroll remote control
borttagningsbar removable
lämnar, föredraga, återge render
ryktbarhet renown
ryktbar, namnkunnig renowned
hyra, arrendeavgift rent
omnumnrerar renumbers
återpackar repackaging
laga, reparera repair
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
upprepar repeats
repertoar repertory
upprepningarna repetious
utbytbar replaceable
svar, genmäla, svara reply
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
besvara reply to
rapporterar reports
förvaringsplats repository
klandervärd reprehensible
benådar reprieves
upparbeta reprocess
motbjudande, vedervärdig repulsive
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
begärande requesting
förfrågningar requests
behöver, erfordra, tarva require
omstarta, starta om rerun
räddare rescuer
forskare researcher
återförsäljare reseller
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
reserverar reserves
behållare reservoir
vidarebefordra reship
invånare residents
harts, kåda resin
motstånd, motvärn, motstånd resistance
resolut, viljestark, beslutsam resolute
upplösningar resolutions
återuppstår respawns
svara respond
gensvar response
ansvar responsibility
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
ansvara responsible for
omstarta restart
startat om restarted
källarmästare restaurantkeeper
behärskning restraint
begränsningar restrictions
vilar rests
återupptar resumes
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
spåra retrace
indragbart retractable
skära ned retrench
tillbakariktad, reaktionär retrograde
tur och retur, återfärd return journey
returbar returnable
omvärdering revaluation
appreciera, mvärdera revalue
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
rumlare reveller
omkastbar reversible
omarbeta, revidera revise
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
revolutionär revolutionary
lägga nya ledningar rewire
rabarber rhubarb
artrik rich in species
rikedomar riches
ryttare, cyklist rider
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
räffla, gevär rifle
gevärspipa rifle-barrel
gevär rifles
riggare rigger
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
kransar rims
påringning, klang, klinga, ring ring
ledare av myteri ringleader
hårlock ringlet
skära upp, reva rip
mognar ripens
utmärkt ripping
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
tävla med, medtävlare rival
nitar rivets
rånare, rövare robber
rövarna robbers
rödhakesångare robin
robotar robots
rånar robs
stenparti rock-garden
stenhårda rock-hard
skär av sten rock of stone
stenparti rockery
gnagare rodent
skojare, skälm, skurk rogue
rullar rolls
romersk, romare Roman
romarna romans
nybörjare rookie
harts rosin
talarstol rostrum
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
hårt roughly
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
rondell, omväg, karusell round-about
fribytare, vandrare rover
roddare rower
årtull rowlock
stenskärvor rubble
gnuggar rubs
rudimentär rudimentary
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
härskare, linjal ruler
larmande rumbustious
idisslare ruminant
ryktesspridare rumour-monger
kvarleva, bakdel rump
löpare, rännil, reva runner
rinnande, löpning, går, lopp running
startbana runway
slentrian, hjulspår rut
obarmhärtig ruthless
rimmar rymes
sackarin saccharin
safari safari
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
garanti, säkerhet, skydd safeguard
järnridå safety curtain
skarpsinnig sagacious
klokhet, skarpsinne sagacity
Saharaöknen Sahara
segelbar sailable
segelfartyg sailer
helgonförklarad sainted
löntagare salaried person
säljbar, kurant saleable
försäljare salesmen
spottkörtlar salivary glands
utfall, kvickhet, utfärd sally
bar, krog saloon
saltkar saltcellar
bärgning, bärga salvage
salva, bärga, lindra salve
räddare, bärgare salvor
samaritisk samaritan
samariter samaritans
samovar samovar
provtagare, märkduk sampler
reklambärare sandwich-man
sanitär sanitary
hälsovård, hygien sanitation
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
sarkasm sarcasm
sardin sardine
sardonisk, hånfull sardonic
skräddar sartorial
skärp, fönsterbåge sash
Saudi-Arabien Saudi Arabia
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
grymhet, barbari savagery
frälsa, rädda, spara, bärga save
sparare saver
spara saving
besparingars, parmedel savings
sparkonto savings account
sparbank savings bank
frälsare, räddare saviour
doft, smak, arom savour
anglosaxare, saxare Saxon
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
skorpa på sår scab on a wound
svärdsskida scabbard
massor av pengar scads
skålla, brännsår scald
skojare scallywag
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skvallerkärring scandalmonger
avsökare, antenn radar scanner
ärr, skråma scar
skarabé scarab
panikspridare scaremonger
högröd, scharlakansröd scarlet
scharlakansfeber scarlet fever
gatsopare scavenger
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
schemaläggare scheduler
arrangemang scheme
lärjunge, lärd scholar
lärda scholarly
lärdom, stipendium scholarship
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
läroverkslärare, magister schoolmaster
skolarbete schoolwork
forskare, vetenskapsman scientist
forskare scientists
saxar, sax scissors
skoter, sparkcykel scooter
svartrot scorzonera
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
lymmlar scoundrels
skrapar scrapes
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
bildskärmen, skärm screen
bildskärms-upplösning screen-resolution
avskärma screen off
skärmsläckare screensaver
skruvar screws
skrivare, skriftlärd scribe
textskrivare script-writer
skärmen scrn
gasrenare scrubber
granska, skärskåda scrutinize
ro, vickåra scull
bildhuggare, skulptör sculptor
skörbjugg, tarvlig scurvy
sjöfart seafaring
tätningar seals
skarv, söm, sömma, skikt seam
sökbar searchable
strålkastare searchlight
marinmålning seascape
årstid, säsong season
begagnad, antikvariat second-hand
sekundär secondary
realskola, läroverk secondary school
sekretariat secretariat
sekreterare secretary
parti, sektion section
världslig secular
värdepapper securities
starrgräs, starr sedge
skenbar, synbar seeming
skenbart seemingly
siare seer
valbara selectable
väljare selector
egenkärlek self-conceit
självbehärskning, självkontroll self-control
självförhärligande self-sacrificing
säljare seller
halvårsvis semi-annually
seminarium seminary
avsändare sender
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
meningar sentences
kärnfull sententious
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
separerat separated
separat separately
separerande separating
klarhet, stillhet serenity
sarstyg serge
rejäl, allvarlig, seriös serious
allvarligt seriously
tjänare, betjänt servant
fungerar serves
tjänar, severing serving
inställningsbara settable
inställningar settings
nybyggare settler
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
sexdåre sex maniac
klockare, kyrkvaktmästare sexton
sjaskig, tarvlig, sluskig shabby
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
axlar shafts
blandare shaker
darrigt shakily
skakande, skakar shaking
slumkvarter shantytowns
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
aktieägare shareholder
shareware-relaterat shareware-related
skärva, skarp, amper, vass sharp
skarpsynt sharp-sighted
skarpt sharply
hon är she's
kärve sheaf
klippa får shear
kärvar sheaves
fälla en tår, fälla tårar shed tears
får sheep
fåraktig sheepish
lakan, ark, skot sheet
ark sheet of paper
herde, fåraherde shephard
växlar shifts
fartyg, skepp, inskeppa ship
redare ship-owner
skeppsredare shipowner
avlastare, varuavsändare shipper
varv, skeppsvarv shipyard
flickjägare shirt-chaser
splittra, darra, rysning shiver
darrar shivers
skomakare shoemaker
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
skjutbar shootable
affär, verkstad, butik, bod shop
handlare shopkeeper
handlar, affärer shops
vadarfågel shore bird
klippt får shorn
kort, kortvarig short
kortsynt, närsynt short-sighted
gevär shotgun
duschar showering
visar shows
remsa, skära sönder shred
xantippa, argbigga shrew
slug, smart, klipsk shrewd
rycka på axlarna shrug
inspärra shut up
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
skära sickle
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
jämsides med, utmed varandra side by side
underhuggare sidekick
trottoar sidewalk
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
vägvisare sign-post
signalera, signal, märklig signal
märkbar, signifikant significant
märkbart significantly
singularis sigular
ljuddämpare silencer
sångare, sångerska singer
singularis, märklig singularis
syndare sinner
vardagsrum sitting-room
härva, nystan skein
backhoppare ski jumper
kapten, skeppare skipper
skärmytsling skirmish
lärka skylark
filmfars slapstick
tvärslå, spjäla slat
slavar slaves
ärm sleeve
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
spårhund sleuthhound
smart, hal, slät slick
smärt, smal, gänglig slim
prövningar, hemsökelser slings and arrows
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
vårdslös, hafsig slipshod
skära, springa, skåra slit
klåpare slob
slånbär sloe
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
smutsgris, slarver sloven
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ultrarapid slow-motion
puckla på varandra slug it out
sjusovare slugabed
slumkvarter slum
slarvig slutish
småbrukare smallholder
rökkupé, rökare smoker
utjämnar smoothing
ormar snakes
nafsar, snaps snaps
försåt, snara, snärja snare
spårhund sniffer dog
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
snarka, snarkning snore
snöar snowing
provisorisk talarstol soap-box
snyftande, snyftar sobbing
socklar sockets
avhärda, mjukna soften
programvara, programvara software
barrved softwood
smutsa, jordmån, jord, mark soil
knekt, krigare, soldat soldier
lösningar solutions
svärson, svärson, måg son-in-law
sångare, fågelsångare songster
snart soon
andraårsstuderande sophomore
trollkarl sorcerer
ömt ställe, öm, sårig sore
begärlig sought after
ljudspår soundtrack
suverän, pund, regent, härskare sovereign
ryssarna Soviets
spara, bespara, avvara, skona spare
pärlar sparkles
pärlande sparkling
sparv sparrow
sparvar sparrows
högtalare, talare, talman speaker
talar speaks
art species
artnamn specific name
exemplar, prov specimen
spektakulära spectacular
fart, hastighet speed
hastighets-inställningar speed-settings
hastighetsmätare speedometer
farten speeds
skyndsam, snar speedy
slösare spendthrift
krets, sfär, glob, rymnd sphere
sfärisk spherical
snurrar spins
mjälte, svårmod spleen
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
flisa, spillra, skärva, splittra splinter
sponsrar sponsoring
strålkastare spotlight
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
resårbotten spring-mattress
vårterminen spring term
spjärna, avvisa, med förakt spurn
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
patron, godsägare, väpnare squire
unken, inte färsk stale
fördröjer, hindrar stalls
parkett på teater stalls at thr theatre
blommans ståndare stamen
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
panikartad flykt stampede
stämplar stamps
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ersättare stand-in
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
fanbärare standard-bearer
standardisering standardization
standardisera standardize
står standing
krampa, märla, stapelvara staple
stjärna star
stärka, stärkelse starch
stärka kragen starch the collar
sjöstjärna starfish
ung kvinnlig filmstjärna starlet
stare starling
stjärnbeströdd starred
stjärnbaneret starsprangled banner - the
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppstart start-up
uppstart starters
startar starting
startlinje starting-line
förfärad, uppskrämd startled
pappershandlare stationeer
bildhuggar-, skulpturer statuary
ångare steamship
stjärn stellar
för på fartyg stem on a ship
styvfar step-father
styvbarn stepchild
styvfar stepfather
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
stuveriarbetare stevedore
steward, uppassare steward
klibbig, besvärlig sticky
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
börsmäklare stock-broker
aktieägare stock-holder
magar stomachs
sten, kärna stone
stenhuggare stone-cutter
stenar stones
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
utfyllnad, ersättare stopgap
arbetsnedläggelse stoppage
stoppar stops
förråd, lagra, förvara, varuhus store
sparad stored
sparar stores
sparande storing
historieberättaren storysman
fripassagerare stowaway
skrevar straddles
eftersläntare straggler
tvärs över straight across
bli rak, rära straighten
spännare straining
sund, svårigheter strait
sund, svårigheter straits
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
spårvagn streetcar
styrka, stärka strengthen
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
bår, sjukbår stretcher
skarp kritik stricture
gäll, kärv, skärande strident
strejkbrytare strike-breaker
apart, påfallande, slående striking
stark strong
älskvärdhet suavity
u-båtar submarines
hemställningar submissions
arbetsmoment suboperation
senare subsequently
existera, livnära sig subsist
ställföreträdare substitut
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
subtil, hårfin subtle
hårfint subtly
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
parasit, sugapparat sucker
dibarn sucking-child
självmord, självmördare suicide
part, part i mål, friare suitor
klär dig suits you
sommar summer
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
markis sunblind
parasoll sunshade
äta kvällsvard, klunk, supera sup
överårig, gammalmodig superannuated
präktig, storartad superb
stormarknad supermarket
uppsyningsman, övervakare supervisor
livnära sig support oneself
anhängare supporter
varbildning suppuration
säkert, garant surety
bränningar, bränning surf
omringar, omger surrounds
lantmätare, besiktningsman surveyor
undersökningar surveys
kvarvarande surviving
suspensoar suspensory
linda småbarn swaddle
skryta, skryt, luffare swagger
översvämma, dränka, kärr swamp
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
svartmuskig swarthy
svära swear
svordomar swearing
sopa, sotare, drag, svepa sweep
centrumvisare sweep-hand
sopare sweeper
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
luktärt sweet-pea
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
förgås, tryckande värme swelter
simmare swimmer
svindlare, skojare swindler
svingar swings
schweizare, schweizisk Swiss
vidja, strömbrytare, växel switch
värja, svärd sword
svärdslukare sword-swallower
smickrare sycophant
synkroniserar synchronizes
svans, skört, stjärt tail
skräddare tailor
skräddarsydd tailor-made
svansar tails
mottagare tailsman
startplats, avstamp take-off
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillvarata take charge of
vidtaga åtgärder take steps
företagsförvärv takeover
tagare taker
pratmakare talker
samtalar talks
kontrollräknare tallyman
tämjbar tamable
djurtämjare tamer
manipulerar tampers
solbränna, garva tan
stark smak, stark lukt tang
gripbar tangible
trassla till, härva, trassel tangle
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
tankfartyg tanker
garvare tanner
liktydig, likvärdig tantamount
bandspelare tape-recorder
bandar tapes
tjära tar
senfärdig, långsam, senkommen tardy
asfalterad startbana tarmac
tjärn tarn
dröja, tjärig tarry
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
ceremonimästare tast-master
lärt taught
värdshus tavern
brungul, läderfärgad tawny
krävande, svår taxing
tehuv, tevärmare tea-cosy
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
läraktighet teachability
fröken, lärare teacher
föreskriver, lär teachings
trupp, lag, arbetslag team
grupparbete teamwork
reva, tår, slita tear
svår uppgift teaser
tonåring teen
tonåring teenager
tonår teens
teleskop, kikare telescope
narras tell a fib
berättar telling
berättar tells
temporär, tillfälligt temporary
hållbar tenable
arrendetid, arrende tenancy
hyresgäst, arrendator tenant
sköta ett sår tend a wound
öm, kärleksfull, mör, späd tender
anbudsformulär tender form
anbudsgivare tenderer
hyrd bostad, arrendegård tenement
preliminära tentatively
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fruktansvärd terrific
förskräcka, förfära terrify
provare tester
testare testers
lärobok text-book
textfärg textcolor
textilvaror textiles
tack vare thanks to
det, som är that's
förrgår the day before yesterday
järnåldern the Iron Age
häromdagen the other day
tvärom the other way around
dit, där there
där är, det finns there's
däromkring thereabout
därefter, därefter thereafter
därvid, därigenom thereby
därför therefore
därom thereof
därtill thereto
därpå thereupon
termonuklear thermonuclear
de här they
de är they're
de har they've
snår thicket
lårben thigh
tredjedelar thirds
pisksnärt, läderrem thong
genomfart, huvudgata thoroughfare
de där those
tusenåriga thousand-year
trådar threads
sparsamhet thrift
engångsartiklar throwaways
således, så, sålunda, alltså, därför thus
årsittande tight-fitting
odlare, rorkult tiller
brädgård timber yard
samvaro time together
skiftning, lätt färga tinge
kittelflickare, fuskare tinker
färga, färgton tint
spets, tipp, tippa, drickspengar tip
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
nybörjare, novis tiro
bröstvårta tit
titulär titular
temporär tmp
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
smickrare, smilfink toady
tobakshandlare tobacconist
tobaksaffär tobacconist's
slita i arbetet toil in the work
dräglig, uthärdlig tolerable
tonisk, stärkande tonic
tandvärk toothache
topp-säljare top-seller
toppar, överst tops
strålkastare torchlight
parvel tot
besvärligseg tough
kundvärvare, spion tout
spåra, spår, märke, aning, spana trace
uppspårad traced
uppspårande tracing
spår track
spårande tracking
spak (vara ) tractable (be)
yrke, handla, handel, näring trade
varumärke trade mark
fabriksmärke, varumärke trademark
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
spår trail
tränare trainer
förrädare traiotor
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
förrädare, quisling traitor
spårvagn tram
spårvagn tramcar
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
spårväg tramway
handlingar, förhandlingar transactions
tvärskepp i kyrka transept
överlåtbar transferable
omgestalta, förhärliga transfigure
förvandlar transforming
översättare translator
fälla, fånga, snärja, snara trap
pälsjägare trapper
vara i barnsnöd, slita travail
fara, resa travel
resenär traveller
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
skärbräde trencher
hårlock tress
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
avtryckare på vapen trigger
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
garnering trimming
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
söndagsfirare på utflykt tripper
altarskåp tripych
värdelös, obetydlig trivial
trojanska hästar trojans
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
bråkmakare trouble-maker
problemlösare troubleshooter
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
skolkare truant
förmyndare, förtroendeman trustee
förvaltare trustees
sannfärdig truthfulness
sanningar truths
provar trying
kar, badkar, balja tub
piggvar turbot
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
årsskifte turn of the year
svarvare turner
fångvaktare turnkey
privatlärare tutor
lärde tutored
tvinna, bindgarn, fläta twine
smärta twinge
tvillingar twins
för två dagar sedan two days ago
nybörjare, novis tyro
tyrolare Tyrolese
tsar tzar
zigenare (Ungersk) Tzigane
allestädes närvarande ubiquitous
avkodare udecoder
böld, varigt sår ulcer
kvartslampa ultra-violetray lamp
paraply umbrella
kricketdomare, skiljedomare umpire
av-markera un-select
av-markerad un-selected
flärdfri, opåverkad unaffected
uppackare unarchivers
oförmodad, oförmärkt unawares
odräglig, outhärdlig unbearable
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
opartisk, neutral unbiassed
kärlekslös uncharitable
omarkerad, ohämmad unchecked
morbror, farbror, onkel uncle
oklar unclear
ofärgad uncoloured
uppackare uncompressor
ospärrad unconstrained
okontrollerbart uncontrollably
obehärskad uncontrolled
omyndig, minderårig under age
snårskog underbrush
undernärd underfed
underhuggare underling
förstår understands
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
ersättare i roll understudy
garantera underwrite
försäkringsgivare underwriter
ej önskvärd undesirable
ovärdig undignified
fördärv, upplösande undoing
arbetsfri unearned income
arbetslös, sysslolös unemployed
arbetslöshet unemployment
ojämförbar unequaled
ofruktbar unfertile
ofullbordad, inte färdigt unfinished
tyvärr, olyckligtvis unfortunately
orättvis, orättfärdig unjust
okammad, ovårdad unkempt
olärd, föga beläst unlettered
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
obarmhärtig unmerciful
oflyttbara unmovable
obemärkt unobserved
onåbar unobtainable
packar upp unpacks
impopulär unpopular
oförutsägbar unpredictable
kart unripe fruit
grovarbetare unskilled worker
ofördärvad unspoiled
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
tills vidare until further notice
obesvärad untroubled
obrukbar unusable
ogärna unwillingly
ovärdig unworthy
nära, intima up-close
tapetserare upholsterer
överarm upper arm
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
rackarunge urchin
uppmanar, uppmanande urging
användbar usable
apostlahästarna use shanks`s pony
användbart useable
nyttig, brukbar, användbar useful
användbarhet usefulness
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
användarlicens user-license
valbara user-selectable
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
nyttjanderättshavare usufructuary
ockrare usurer
inkräktare usurper
dammsugare vacuum cleaner
lösdrivare vagabond
uteliggare, luffare vagrant
flärdfull, fåfäng vain
högfärd vainglory
farväl valediction
giltig, hållbar valid
värdefull valuable
värdering valuation
värdera, valuta, valör, värde value
värdefullt valueable
värderad valued
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
skåpbilar vans
ombytlig, variabel variable
varianter variants
varierar varies
avart, mängd variety
varjehanda, olika, diverse various
variera vary
varierande varying
vb-länkar vb-links
karott vegetable-dish
försäljare vendor
försäljare vendors
vördnasvärd venerable
buktalare ventriloquist
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
ärg verdigris
kyrkvaktmästare verger
bevisbara verifiable
vårlig vernal
fart verve
skuta, fartyg, kärl vessel
spår vestige
rudimentär vestigial
veterinär vet
veterinär veterinary
veterinär veterinary surgeon
förarga vex
förargelse vexation
genomförbarhet viability
prästgård vicarage
närhet vicinity
lastbar, vanartig, ilsken vicious
segrare victor
matvaror victuals
visningsbara viewable
visare viewer
kärnfullt vigorously
värdelös vile
skurk, rackare, bov villain
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vingård vineyard
vinskörd, årgång av vin vintage
invärtes, känslomässigt visceral
synlig, synbar, skönjbar visible
besökande, gäst, besökare visitor
livsfarlig, livs-, vital vital
fördärva vitiate
vinodlare viticulturist
glasartad vitreous
expert, trollkarl viz
artikulera vocalize
mod, sed, popularitet vogue
frivillig, voluntär volunteer
trogen tjänare votary
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
garantera, bekräfta vouch
bevärdigas vouchsafe
fönstertittare voyeur
tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel vulgar
vulgär typ vulgarian
vulgaritet vulgarity
vulgarisera vulgarize
sårbarhet vulnerability
sårbar vulnerable
vadare wader
sjöstövlar waders
vadar wades
lön, arbetslön wages
hittebarn, herrelös hund waif
jämrar sig wails
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
väntar waiting
väcka, vaknar, vakna waken
vandrare walker
bärbar radiotelefon walkie-talkie
vandrare wanderer
önskar wanting
lättfärdigt wantonly
sångare warbler
föreståndare warden
fångvaktare warder
garderob wardrobe
varor ware
varor wares
varsamt warily
varsamhet wariness
varm, värma warm
värmare warmer
varmt warmly
krigshetsare warmonger
värme warmth
förmana, råda, varsko, varna warn
uppmärksam på warned
uppsägning, varning warning
partisk, vind, skev warped
fullmakt, garantera warrant
garantier warranties
garanti warranty
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
krigare warrior
warszawa warsaw
örlogsfartyg, krigsfartyg warship
utväxt, vårta wart
vårtor warts
försiktig, varsam wary
var was
var inte wasn't
ödemark wasteland
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
urvisare watch-hand
urmakare watchmaker
akvarell watercolour
färjkarl waterman
vattenmärke watermark
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
farled waterway
vaxartad waxy
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
vägar, sätt, leverne ways
vi är we're
vi har we've
svagare weaker
klen stackare, krake weakling
rik, förmögen, välbärgade wealthy
bära, nötning, nöta wear
användbar wearable
avvänja ett barn wearn a child
bär wears
uthärda, vittra, väder weather
vävare weaver
vardag weekday
helgfirare weekender
belastningar weights
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
svetsare welder
välgång, välfärd welfare
välvårdad well-kept
nära nog well-nigh
välbärgad, rik well-off
välbevarad well-preserved
välbärgad well-to-do
välartad wellbehaved
söm, ärr, prygla welt
var were
var inte weren't
baddare whacker
vad är what's
hur är det fatt what`s the matter
skottkärra wheel-barrow
hjulspår wheel-track
skottkärra wheelbarrow
när when
när det passar when convenient
varav, varifrån whence
närhelst whenever
var where
då däremot, emedan whereas
varigenom whereby
varför wherefore
vari wherein
varhelst wheresoever
varpå whereson
varpå whereupon
varhelst wherever
färjkarl wherryman
vare sig...eller whether...or
pisksnärt whiplash
önskar whishing
morrhår whisker
vitfärgning whitening
skära av whittle
allvetare whizkid
grosshandel, partihandel wholesale
partihandel wholesale trade
lögn, baddare whopper
horkarl whoremaster
varför why
varför why?
flätverk, videvärk wicker
korgarbete wickerwork
klarvaken wide-awake
brett särade widely-spread
vidare, bredare wider
vickande, vickar wiggling
vildare wilder
vildmark, öken wilderness
gärna, villigt willingly
smärt willowy
pratmakare windbag
ankarspel, vindspel windlass
väderkvarn windmill
lovart, mot vinden windward
vinodlare wine-grower
sparrisärtor winged-peas
vinnare, segrare winner
sädesrensare winower
älskvärd, vacker winsome
torkare wiper
tofs, tapp, hårtott wisp
därjämte withal
fruar wives
trollkarl wizard
varg, ulv wolf
järv wolverine
vargar wolves
kvinnojägare womanizer
underbar wonderful
underbart wonderfully
underbar wonderous
vedhuggare wood-cutter
tjärn, skogsbygd woodland
skogvaktare woodman
skogsarbetare woodsman
träbearbetning woodworking
bashögtalare woofer
ull, ylle, garn wool
värdslig wordly
världsomfattande wordwide
bar wore
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
motarbeta work against
arbetsmiljö work environment
utarbeta work out
formbar workable
åtgärder workarounds
arbetsdag workday
arbetare worker
arbetsbi worker bee
arbete working
arbetsmyra working-ant
arbetshypotes working hypothesis
arbetsmaterial working material
arbetslös workless
arbetsbelastning workload
arbetskarl, kroppsarbetare workman
arbete, yrkesskicklighet workmanship
arbetskamrat workmate
arbetare workmen
arbetarbostäder workmen`s dwellings
arbetsrum workroom
arbetsstation workstation
värld world
världsberömd world-renowned
världskrig world-war
värdslighet worldliness
världslig worldly
världsomspännande worldwide
nött, avtärd worn
värre, sämre worse
förvärra worsen
dyrkare worshipper
kamgarn worsted
värd, värde worth
nämnvärd worth mentioning
värdigt worthily
värdighet worthiness
oanvändbar worthless
värdelöshet worthlessness
värd besväret worthwile
värdig worthy
sår, såra, skottsår wound
vrakbärgare wrecker
bärgnings wrecking
gärdsmyg wren
brottare wrestler
usling, stackare, kräk wretch
pärs wringer
armband wristlet
armbandsur wristwatch
författare, skrivare writer
syndare wrongdoer
ond gärning wrongdoing
orättfärdig wrongful
röntgenstrålar x-rays
främlingshatare xenophobe
träsnidare xylographer
seglare yachtsman
gård yard
skepparhistoria, garn yarn
yard yd
årtal, år year
årsbok yearbook
årsgammalt djur yearling
årligen, årlig yearly
åratal, år years
vrålar yells
i går yesterday
fjolåret yesteryear
den där, där borta yonder
du är you're
du har you've
arbetslust, iver, nit zeal
svärmare zealot
sakarja zechariah
fart zing
packar zips
gengångare zombie
zoologisk trädgård zoo
other swedish words that include "rakt" : english :
bestående, varaktig abiding
föraktlig abject
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
läraktig, träffande apt
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
rakt på sak baldly
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
harmoni, endräkt concord
fraktsedel consignment-note
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
kontrakt contract
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kostym, dräkt costume
eftertrakta, åtrå covet
försmå, förakta, ringaktning despise
direkt, strax, rakt directly
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
härad, stadsdel, bygd, trakt district
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
inkräkta encroach
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
betrakta, möta envisage
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
maskeraddräkt fancy-dress
feberaktig febrile
karaktärsfast firm in character
blomsterprakt flowerage
folkdräkter folk-costumes
löjlig, dåraktig foolish
fraktal fractal
bråk (i matematik), fraktion fraction
frakt, last, frakta freight
fraktförare freighter
klädedräkt, kostym, skrud garb
dräktighet gestation
klänning, kåpa, dräkt gown
storslagenhet, prakt grandeur
dåraktighet imbecility
opraktisk impractical
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
karaktärslös lacking in character
varaktig, dryg, hållbar lasting
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
bese, beskåda, betrakta look at
prakt magnificence
högtidsdräkt mess kit
brokig, narrdräkt motley
sorg, sorgdräkt mourning
folkdräkter national-costumes
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
trakt, grannskap neighbourhood
nattdräkt nightwear
praktiska detaljer nitty-gritty
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
överaktiva overactive
frakt, packning packing
rakt på sak point-blank
praktisk practical
praktiskt taget practically
vana, praktik, övning, idka, öva practice
praktiserande practitioner
praktik praxis
föräktenskaplig premarital
karakteristisk, saftig, livlig racy
återaktivera reactivate
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
trakt, område region
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
hån, förakt, förakta scorn
spotsk, fröraktfull scornful
fåraktig sheepish
frakt shipment
frakt shipping
föraktfull, nedlåtande sniffy
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
spjärna, avvisa, med förakt spurn
praktgemak, lyxhytt state-room
rakt, direkt, rät, rak straight
subtraktion subtraction
praktfull sumptuous
präktig, storartad superb
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
läraktighet teachability
område, traktat tract
traktor tractor
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
fördrag, traktat, avtal treaty
endräkt unanimity
samklang, endräkt unison
opraktisk unpractical
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
dräkt vesture
fraktsedel waybill
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.