The English term "vis-à-vis" matches the Swedish term "visavi, gentemot"

other english words that include "vis" : swedish :
activist aktivist
advisable klokt, rådlig
advise råda
advised tipsade
advisedly överlagt
adviser rådgivare
advisor mentor
advisory rådgivande
be on visiting terms with umgås
devise tänka ut, hitta på
divisible delbar
division division, indelning, indelning, delat med
envisage betrakta, möta
farewell visit avskedsbesök
improvise prova dig fram
inadvisable oklok
invisibility osynlighet
invisible osynlig
knavish skurkstreck
lavish ymnig, slösaktig
mavis taltrast
night-vision mörkerseende
pay a visit göra visit
provision förråd, tillförsel, matvaror, proviant
provisional provisorisk
provisions matsäck, proviant, livsmedel
proviso förbehåll
provisory villkorlig, provisorisk
ravish hänrycka, hänföra
relativistic relativistisk
revise omarbeta, revidera
revised uppdaterad
revision ändring, revision
revisit besöka på nytt
subdivision underavdelning
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
tinned provisions konserv
visa visum
visable synlig
visage anlete
viscera inälvor
visceral invärtes, känslomässigt
viscount viscount
viscountess viscountess
viscous seg, tjockflytande
vise skruvstäd
visé visum, visera
visibility synlighet, sikt
visible synlig, synbar, skönjbar
visibly synligt
vision vision, syn
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visits besök
visor visir, hjämgaller
vista perspektiv, utsikt
visuable synliga
visual synlig
visualize åskådliggöra
visually visuellt
vivisection minutiös
other english words that include "à" : swedish :
a ett, en
A-bomb atombomb
A-student topp elev
a body ruttna, en kropp
a few några få
a good deal åtskilligt
à la carte à la carte
a little more litet till
a long string of en lång rad av
a long time länge
a lot of mycket
A minor a-minor
a pair of tongs tång
a posteriori a posteriori
a road huvudväg
A.D. e.Kr
aardvark jordsvin
aaron aron
Aaron's rod kungsljus
aback bakåt
abacus kulram
abaft akter ut
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abase förnedra
abasement förnedring
abash genera
abashed generad
abashment blygsel
abate lindra
abatement avtagande
abatis förhuggning
abattoir slakthus
abbacy abbotsämbete
abbatial kloster
abbess abbedissa
abbey kloster
abbot abbot
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abdicate abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
abdomen buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
abduct bortföra
abduction rövande bort
abductor kidnappare
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment medhjälp
abettor medhjälpare
abeyance vila
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abidance dröjande
abide vänta, stanna
abiding bestående, varaktig
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abiogenesis uralstring
abject föraktlig
abjection uselhet
abjuration avsvärjelse
abjure avsvärja
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablative ablativ
ablaut avljud
ablaze i lågor
able duktig, skicklig, kunnig
able-bodied arbetsför, stark
able seaman matros
abled möjlig gjord
abloom i blom
ablution tvätta sig
ablutions tvagning
ably skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aboard ombord
abode boning, hemvist, vistelse
aboil kokande
abolish avskaffa, upphäva
abolished avskaffad
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
abomasum löpmage
abominable avskyvärd
abominate avsky
abomination avsky
abondant ymnig
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
abound flöda över av
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
above ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard öppet, ärligt
abovementioned ovannämnd
abracadabra abrakadabra
abrade skava(nöta)av, abradera
abrading avnötning
abranchiate utan gälar
abrasion avskavning, slitning
abrasive sträv
abreact avreagera
abreaction avreagering
abreast jämsides
abridge förkorta
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
abroad utlandet, utomlands, utrikes
abrogate avskaffa
abrupt tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly abrupt
abscense frånvaro
abscess abscess, böld
abscond rymma
absence frånvaro
absent frånvarande, borta
absent-minded disträ, tankspridd
absentee frånvarande
absenteeism skolk
absently frånvarande
absinth malört, absint
absolute absolut
absolutely absolut
absolution frikännande
absolutism envälde
absolve frikänna
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
abstain avstå
abstainer absolutist
abstemious återhållsam
abstention röstnedläggelse
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
abstract sammandrag, abstrakt
abstraction abstraktion
abstracts teoretisk
abstruse dunkel
absurd orimlig, absurd
absurdity orimlighet
absurdness absurditet
abudant riklig, ymnig
abundance överflöd, ymnighet
abundant överflödande
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
abusive smädlig, ovettig
abut gränsa intill
abysmal bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
acacia akacia
academic akademisk
academical akademisk
academically akademiskt
academician akademimedlem, akademiker
academy akademi
accede biträda, tillträda
accede to tillmötesgå
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
accent brytning, accent, tonfall, betoning
accented betonade
accentuate betona, accentuera
accentuation betoning
accentutate betona, accentuera
accept antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability godtagbarhet
acceptable acceptabelt, godtagbart
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accepted accepterad
acceptera accepting
accepting accepterar
acceptor acceptant
accepts accepterar
access tillgång
access time åtkomsttid
accessary medhjälpare, medbrottsling
accessed åtkomliga
accessible tillgänglig, åtkomlig
accession tillskott, tillträde
accessor åtföljande
accidence formlära
accident olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accidents olyckor
acclaim hälsa såsom, hylla
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accolade dubba till riddare
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accompan beledsaga
accompaniment ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying tillhörande
accomplice medbrottsling
accomplish utföra, fullborda
accomplished presterade
accomplishment prestation
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accost tilltala
account mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
accounting bokföring
accounts handelsräkning
accoustics akustik
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
accretion anhopning, tillväxt
accrual periodisering
accrue växa till, tillfalla
accueded instämmande
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation anhopning
accumulative ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accuracy noggrannhet
accurate noga, ackurat, verkligt
accursed förbannad
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
accustom vänja
accustomed to van vid
accysation beskyllning
ace äss
aceess etta
acerbity skärpa, syrlighet
aces äss
acessibly precision
acetate acetat
acetic ättikssyra
acetone aceton
acetylene acetylen
ache värka, värk, värka
ached värkte
aches värker
achievable utförbart
achieve uppnå
achieved uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
achieves uppnår
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
aching värkande
acid sur, syra, syrlig
acidification försurning
acidify försura
acidity syrlighet
acidulous syrlig
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
acme höjdpunkt
acne finne, akne
acorn ekollon
acoustic akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
acquaint göra bekant med
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquainted bekant
acquiesce samtycka
acquiescence samtycke
acquiescent eftergiven
acquire vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement förvärvande
acquires behöver
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acre tunnland
acreage areal
acrid bitter
acridity bitterhet
acridness fränhet
acrimonious bitter, skarp
acrimony bitterhet, skärpa
acrobat akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acronym akronym
acrylate akryl
acrylic akrylfiber
acrylic fabric akryl
act verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity amnestikungörelse
acta handling
acted spelade
acting tillförordnad, spelsätt, spel
action gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions händelser
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
active aktiv, verksam
actively aktivt
activist aktivist
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actor skådespelare, aktör
actress skådespelerska, aktris
acts agerar
actua själva
actual verklig
actuality (in) i själva verket
actually faktiskt
actuate driva, sätta i rörelse
acuate skarp, akut, skarpsinnig
acuity skärpa, skarpsinne
acumen skarpsinne
acupuncture akupunktur
acute akut, spetsig
ad annons
ad lib improviserat
adage ordspråk, tänkespråk
adamant orubblig
adapt lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to anpassa till
adaptability anpassningsförmåga
adaptable anpassningsbar
adaptation anpassning, adaptation
adapted anpassade
adapters adaptrar
adaption bearbetning
adaptor adapter
add bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till
add (up) addera
add on tillsätta
added adderad
addendum tillägg
adder huggorm
addict narkotikaslav
addicted for begiven på
addiction begivenhet
addictive beroendeframkallande
adding adderande
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
addled rutten
addon tilläggsprogram
address tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed adresserat
addressee mottagare, adressat
addressees adresser
addresses adresser
adds lägger till
adduce anföra
adenoids polyper
adept skicklig
adequacy tillräcklighet
adequate tillräckligt
adhere stå fast vid
adhered ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent anhängare
adheres håller troget fast
adhesion adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive fastnar, bindemedel
adieu farväl
adipose fettvävnad
adjacent angränsande, intilliggande
adjecent närgränsande
adjectival adjektivisk
adjective adjektiv
adjoin stöta till, bifoga
adjoining angränsande
adjourn ajournera
adjudge tilldöma, tillerkänna
adjudicate avdöma
adjudication tilldömande
adjunct tillsats, komplement
adjust ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to anpassa till
adjustable justerbar
adjusted justerad
adjusting justerande
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adjusts justerar
adlib improvisera
adman reklamman
admass lättpåverkad masspublik
admin administration
administer förvalta
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admirable beundransvärd
admiral amiral
admiralty amiralitet
admiration beundran, beundran
admire beundra
admirer beundrare
admires beundrar
admissible tillåtlig
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee entré
admissions tillträde
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admixture blandning
admonish tillrättavisa, varning
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
ado ståhej, väsen
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted införda
adoption adoptering
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adp-machines adb-maskiner
adrenal gland binjure
adriatic adritatiska havet
adrift på drift
ads annonser
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
adult vuxen, fullvuxen
adulterer äktenskapsbrytare
adulterous utomäktenskaplig
adultery äktenskapsbrott
adulthood mogen ålder
adults vuxna
advance avancera, förväg, anmarsch
advance-booking förköp
advanced avancerad
advancement befordran
advances framsteg
advancing antågande
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
adventure äventyr
adventurer äventyrare
adventuress lycksökerska
adventurous äventyrlig
adverb adverb
adversary motspelare, motståndare
adverse som är rakt emot
adversity motgång
advert annons
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
advice råd, avi
advice-note avi
advice against something avråda
advisable klokt, rådlig
advise råda
advised tipsade
advisedly överlagt
adviser rådgivare
advisor mentor
advisory rådgivande
advocacy befrämjande av
advocate kämpa för, förespråkare
advocates advokater
ae amerikansk engelska
aeon tidsålder
aerate genomlufta
aerial antenn
aerie rovfågels näste, örnbo
aero flyg
aerobatics konstflygning
aerobe aerob
aerodrome flygfält, aerodrom
aerodynamic aerodynamisk
aerodynamics aerodynamik
aerofoil vinge, bärplan
aerogram radiotelegram
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aeronaut flygare
aeronautic flyg
aeronautical flyg
aeronautics flygkonst
aeroplane flygplan
aerosol aerosol
aerospace rymd
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
afar fjärran
affability tillgänglighet
affable älskvärd
affair affär
affairs affärer
affect beveka, påverka
affectation tillgjordhet
affected påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affects påverkar
affekt emotion
affidavit edlig skriftlig försäkran
affiliate uppta
affiliation ansluta
affinity släktskap
affirm försäkra, bejaka
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
affix tillfoga, fästa
afflict plåga
afflicted ansatt, drövad
affliction ycka, belastning, prövning
affluent mycket rik, biflod
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
affray slagsmål
affront chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield borta
aflame i brand
afloat flytande
afoot rörelse
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
afraid rädd
afraid of rädd för
afresh å nyo, på nytt
African afrikan
afrikaans afrikaans
afro-asian afroasiat
aft akter ut
after efter
after-care eftervård
after-claim efterkrav
after-deck akterdäck
after-dinner middags
after-effect efterverkning
after-life live efter detta
after-shave rakvatten
after-taste bismak
afterglow efterglans
afterlife livet efter detta
aftermath efterdyningar, efterräkning
afternoon eftermiddag
afters efterrätt
aftersail aktersegel
aftersaloon aktersalong
aftertaste eftersmak
afterthought vidare
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
again ånyo, igen
against åter, mot, emot
agape med vidöppen mun
agaric skivling
agate agat
age tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
aggressive aggressiv
aggressive war anfallskrig
aggressiveness agressivitet
aggressor angripare
aggrieve plåga
aggrieved sårad
Aghan Aghan
aghast bestört
agile vig
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aglow glödande
agnostic agnostiker
ago sedan
agog ivrig
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian jord
agree samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
agreed enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
agrees godkänner
agression aggression
agricultural jordbruks
agriculture jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy agronomi
aground på grund
ague frossa
ahead förut, före
ahoy ohoj
aid hjälp
aide medhjälpare
aileron skevningsroder
ailing sjuklig
ailment krämpa
aim mål, sikte, syfte, måtta
aim at trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed inriktat
aimless planlös
ain't är inte
air luft, vädra, lufta
air-base flygbas
air-bed luftmadrass
air-brake lufttrycksbroms
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-current luftström
air-cushion luftkudde
air-defence luftvärn
air-duct luftkanal
air-force flygvapen
air-hostess flygvärdinna
air-launch skjuta ut
air-pcket luftgrop
air-pocket luftgrop
air-pressure lufttryck
air-raid flyganfall
air-rifle luftgevär
air-route flygled
air-sick flygsjuk
air-sickness flygsjuka
air-taxi lufttaxi
air-tight lufttät
airborne flygburen
aircraft flygplan
airfield flygfält
airforce flygvapen
airgun luftgevär
airing vädring
airleron skevroder
airless vindstilla
airlift luftbro
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
airlock luftblåsa
airmail flygpost
airman flygare
airplane flygplan
airport flygplats
airproof lufttät
airscrew propeller
airshaft lufttrumma
airship luftskepp
airspeed flygfart
airstrip landningsbana
airtight lufttäta
airway luftled
airworthy flygduglig
airy luftig
aisle gång
ajar på glänt
akimbo med händerna i sidan
akin besläktad
alabaster alabaster
alacrity beredvillighet
alarm oroa, larm, alarm
alarm-clock väckarklocka
alarm bell alarmklocka
alarmed förskräckt
alarming oroväckande, oroande
alarms alarm
alas tyvärr, ack
Albania Albanien
Albanian alban
albatross albatross
albeit ehuru
albumen äggvita
albumin albumin
albums album
alchemist alkemist
alchemy alkemi
alcohol sprit, alkohol
alcohol-related alkoholrelaterad
alcoholic alkoholist
alcoholism alkoholosm
alcove alkov
alder al
alderman ålderman, rådman
ale öl
alert vaken, alert
alert person rörlig person
alerted varnade
alertness rörlighet
alerts vakna
alexandrian alexandrinsk
alfalfa blålusern
alga alg
algebra algebra
algebraic algebraiskt
algeria algeriet
algerian algerier
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alibi alibi
alien främmande
alienate fjärma
alienation fjärmande, alienation
alienist psykiater
alight stiga av
alighting avstigning
align upprada
aligning uppradning
alignment uppställning, placering i linje
aligns uppradar
alike liknande
alimentary närande
alimony underhåll, underhållsbidrag
alive levande
alkaline alkalisk
alkaloid alkaloid
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
almanac kalender
almighty allsmäktig
almond mandel
almoner sjukhuskurator
almost nästan
alms allmosa
almshouse ålderdomshem
aloe fibre aloehampa
aloft högt upp
alone allena, ensam
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
aloof på avstånd
aloud högt
alp högfjäll
alpaca alpacka
alphabet alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical alfabetisk
alphabetically alfabetiskt
alphabets alfabeten
alphanumeric alfanumerisk
alpine alpin
Alps Alperna
already redan
Alsatian schäfer
also likaså, tillika, med, också, även
also-ran oplacerad häst
altar altare
altar-boy korgosse
altar-piece altartavla
alter ändra sig, ändra
alter ego alter ego
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
altered ändrat
altering förändra
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
although fastän
altimeter höjdmätare
altitude höjdnivå, altitud
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
altruism oegennytta, altruism
altruistic altruistisk
alum alun
aluminium aluminium
aluminum aluminium
alveolus alveol
always jämt, alltid
am är
amalgamation blandning
amalgemate blanda
amaryllis amaryllis
amass hopa
amateur amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs amatörers
amatory erotisk
amaze förbluffa, förvåna
amazed bestört, häpen, förvånad
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing häpnadsväckande
amazingly otroligt
Amazon amason
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ambassadress kvinnlig ambassadör
amber bärnsten
ambergis ambra
ambiguity tvetydighet
ambiguous tvetydig
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amble lunka
ambulance ambulans
ambush försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst ametist
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amicable vänskaplig
amid mitt i
amidships midskepps
amine amin
amino acid aminosyra
amiss illa
amity sämja, vänskaplighet
ammeter amperemeter, amperemätare
ammo ammunition
ammonia ammoniak
ammonite ammonit
ammonium ammonium
ammunition ammunition
amnesia amnesi
amnesty benådning, amnesti
amniotic fostervatten
amoeba amöba
among mellan, bland
amongst bland
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amount antal, summa, belopp
amount to belöpa sig till, uppgå till
amounts summor
amp ampere
ampere ampere
amphetamine amfetamin
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
amphitheatre amfiteater
amphora amfora
ample riklig, ymnig, dryg
amplification förstärkning
amplified förstärkt
amplifier förstärkare
amplifies förstärker
amplify förstärka
amplitude vidd, amplitud
amply rikligt
ampoule ampull
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
amuck löpa amok
amulet amulett
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
amusing rolig, lustig
an en, ett
Anabaptist anabaptist
anabolic anabol
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
anaconda anakonda
anactment upphöjande till lag
anaemia anemi
anaemic blodbrist, anemisk
anaerobe anaerob
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anagram anagram
analasis analys
analgesic stillande, analgetikum
analogic analogisk
analogical analogisk
analogous analog
analogue motsvarighet
analogy analogi
analyse utreda, analysera
analyser analytiker
analysis analys, utredning
analyst analytiker
analytical analytisk
analytically analytiskt
analyze analysera
analyzer analytiker
analyzes analyserar
anamnesis anamnes
anapest anapest
anarchic anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anarchy anarki
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
ancestral fäderneärvd
ancestry anor, börd
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
anchovy ansjovis
ancient forntida, ålderdomlig
ancient lineage anrik
anciliary underordnad
and samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone anemon, sippa
aneroid aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
angel ängel
angelic änglalik
angels änglar
anger vrede, ilska
angina angina
angle meta, vinkel
angle-iron vinkeljärn
angles vinklar
Anglican anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglicize anglisera
angling metning
Anglo engelsk
Anglo-american angloamerikan
Anglo-french engelsk-fransk
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons anglosaxerna
Anglo-swedish engelsk-svensk
anglophile englandsvän
anglophobe engelskhatare
anglophobia engelskfientlighet
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
angrily argsint
angry arg, argsint, vred
anguish smärta, ångest
anguished ångestfylld
angular kantig, vinkel
anhydride anhydrid
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
animadversion anmärkning
animadvert anmärka på
animal animal, djur
animalcule mikroskopiskt djur
animality animalisk
animals djur
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
animism animism
animosity fientlighet
anise anis
ankle ankel, fotled
ankle-length ankellång
ankles fotleder
anline anilin
annals årsberättelse
anneal glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe annex
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
anniversary årsdag
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
annual årlig, annuitet
annually årligen
annuciation bebådelse
annuity livränta
annul upphäva
annulment annulering
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
anstigator anstiftare
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
ant myra
ant-hill myrstack
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate fördatera, antedatera
antediluvian från tiden före syndafloden
antelope antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior främre
anteroom förrum
anthem hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist antropolog, antropolog
anthropology antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft luftvärns
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antiaircraft luftvärns
antibiotic antibiotikum
antibody antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
anticlerical antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics upptåg
antidote motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay böghatande
antigen antigen
antilogarithm antilogaritm
antimatter antimateria
antimony antimon
antiparticle antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode motpol
antipodes antipoder
antipole motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique antikvitet, antik
antique finish antikbehandling
antique shop antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler hjorthorn
antonym antonym
antwerp antwerpen
anus anus, analöppning
anvil städ
anxiety ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about mån om
anxiously ivrigt
any några, nån
anybody vem som helst, någon
anybody / anyone vem som helst
anyhow hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore längre
anyone någon
anything vad som helst, någonting
anytime närsomhelst
anyway hursomhelst
anywhere var som hest, någonstans
aorta aorta
apace snabbt
apache apache
apalling förskräcklig
apanage apanage
aparagus sparris
apart isär
apart from isär
apartheid apartheidpolitik
aparthy slöhet
apartment lägenhet
apathetic apatisk
apathy dvala, apati
apatite apatit
ape människoapa
apeman apmänniska
apennines apennierna
aperature öppning
aperient avföringsmedel
apéritif aperitif
aperture öppning
apex apex, spetsen
aphorism aforism
aphorisms aforismer
aphrodisiac afrodisiakum
aphrodite afrodite
apiary bikupa
apiece per styck
aplanatic lens aplanat
aplomb självsäkerhet
apnoea apné
apocalypse uppenbarelseboken
apocrypha apokryfiska böcker
apocryphal apokryfisk
apolexy slaganfall
apollo apollon
apologetic ursäktande
apologies ursäkter
apologize be om ursäkt
apologized ursäktade
apology avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
apoplectic slaganfall
apostasy avfall
apostate avfälling
apostle apostel
apostles apostlarna
apostolic apostolisk
apostrophe apostrof
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
appal förfära
appalling ohygglig
apparatus attiralj, apparat
apparel kläder
apparent tydligt
apparently tydligen
apparition syn, uppenbarelse
appeal vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against överklaga
appealing lockande
appear inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
appeared framträdde
appearing framträdande
appears framträder
appease lindra, lugna, blidka
appeasement lugnande
append lägga till
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
appended adderad
appendices bilagor
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appending adderande
appendix blindtarm, bilaga, bilaga
apperance uppträdande
appertain tillhöra
appetite aptit, matlust
appetizer aptitretande medel
appetizing välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud applåd
applause applåder, applåd
apple äpple
apple-cart ställa till trassel
apple-pie äppelpaj
apple-sauce smicker, äppelmos
apple tree apel
apples äpplen
appliance tillämplighet
appliances tillämplighet
applicability användbarhet
applicable tillämplig
applicants sökande
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applicator påstrykare
applied använd
applikation applikationer
apply tillämpa
apply for ansöka, yrka
apply to applicera, anlita
applying att placera
appoint tillsätta, utnämna, bestämma
appointment ämbete, möte
apportion fördela
apposite träffande
apposition apposition
appraisal värdering
appraise bestämma värdet av
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible fattbar
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship lärlingskap
apprise underrätta
approach närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable åtkomlig
approached närmat
approaches tillfartsvägarna
approaching annalkande
approbation gillande
appron förkläde
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating bevilja
appropriation avsättning
approval godkännande, gillande, bifall, anklang
approve bifalla, godkänna
approve of gilla
approved godkänd
approx ca
approximate ungefärlig
approximately ungefärligt, omkring
approximation approximation, närmevärde
apricot aprokos
April april
apron förkläde, förkläde
apt läraktig, träffande
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
aquarium akvarium
aquatic vatten
aqueduct akvedukt
aqueducts vattenledningar
aquilegia akleja
aquiline nose örnnäsa
aquire förvärva
Arab arab, arabisk
Arabic arabisk
arable odlingsbar
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
arbor dorn
arbour berså
arc båge
arcade arkad
arch valv, båge
arch of the root hålfot
archaeological arkeologiska
archaeologists arkeologer
archaeology arkeologi
archaic ålderdomlig
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
archealogical arkeologiska
arched välvd
archeological arkeologisk
archeologist arkeolog
archery bågskytt
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
archive arkiv
archive-name arkivnamn
archived arkiverade
archiver arkiverare
archivers akiverare
archives arkiv
archiving arkivering
Arctic arktisk
Ardennes carthorse ardennerhäst
ardent brinnande, het
ardour iver, iver
arduous brant
are ar
area område, yta, area
areas områden
aren't är inte
arena arena
arguably diskutabelt
argue argumentera
argued hävdande
argues argumenterar
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
aria aria
Arica Arika
arid torr, ofruktbar
aridity ofruktbarhet
aries väduren
aright rätt
arise uppstå
arising härrörande
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
ark ark
arm rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm
arm-chair karmstol, länstol
armada armada
armadillo bältdjur
armageddon harmageddon
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armastice vapenstillestånd
armature armatur
armband armbindel
armchair fåtölj
armcheer fåtölj
armed beväpnad
armistice vapenvila, stillestånd
armlet armbindel
armorial vapen
armour rustning, pansar
armpit armhåla
arms armar, mn
army här, armé
army staff armestab
aroma arom
around runt
arousal upphetsning
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
arrange uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
arranges arrangerar
arranging arrangerade
array ställa upp
arrays arrayer
arrear restskuld
arrears resterande skulder
arrest anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests anhållanden
arrival ankomst
arrival hall ankomsthall
arrive ankomma, länder
arrive in anlända till
arrived anlände
arrives anländer
arrogance högmod, arrogans, övermod
arrogant spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
arrow pil
arrows pilar
arsenal arsenal
arsenic arsenik
arson mordbrand
art konst
artefact artefakt
artery pulsåder, artär
artful derfundig, listig
arthritis artrit
artichoke kronärtskocka, jordärtskocka
article persedel, vara, artikel
articles artiklar
articulation artikulation, artikulera
artifice knep, list
artificial artificiell, konstgjord
artificial silk konstsilke
artificially artificiellt
artillery artilleri
artisan hantverkare
artist konstnär, artist
artistic artistisk, konstnärlig
artists artister
artless okonstlad
arts konst
artwork konstverk
Aryar arier
as såsom, enär, eftersom, som
as-is som den är
as a present till skänks
as a rule i regel, vanligen
as far as såvitt, ända till
as if liksom om
as well tillika
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascend a, bestiga
ascending ökande
ascent uppfart, bestigning
ascertain förvissa sig om
ascetic asket
ascii-based ascii-baserade
ascorbic acid askorbinsyra
ascribe tillskriva
asepsis aseptic
ash ask, aska
ash-tray askkopp
ash-wednesday askonsdag
ashamed skamsen
ashblond cendré
ashes stoft, aska
ashore på land
ashtray askfat
asia asien
asian asiatisk
asiatic asiatisk
aside undan, avsides, åsido, avsides
asimut azimut
ask fråga
ask for bedja om, begära
askance åt sidan
asked frågat
askew på sned
asking frågar
asks frågar
asleep sovande
asocial asocial
asparagus sparris
aspect aspekt, anblick
aspects aspekter
aspen tree asp
asphalt asfalt
aspic aladåb
aspire eftersträva, längta
ass stjärt, åsna
assail anfalla
assailable antastlig
assailant angripare
assasin lönnmördare
assasination lönnmord
assassin lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assault överfalla, angrepp, anstorm
assaults angriper
assemble samla
assembled församlade
assembles samlas
assemblies samlingar
assembly samling
assembly hall aula
assent samtycke, bifall
assert påstå, bedyra
asserted försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts hävdandet av
assess taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value taxeringsvärde
assessment taxering, beskattning
asset tillgång
assets tillgångar
asshur assur
assiduous ihärdig
assign anslå, tilldela
assigned tilldelade
assigner överlåtare
assigning tilldelande
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assimilate assimilera
assist assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted hjälpte
assits assisterar
assizes lagtima ting
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assorted av olika slag
asspire längta
assume förutsätta
assumes förutsätter
assuming antagande
assumption åtagande
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
assure försäkra
assured försäkrade
assurer försäkringsgivare
assures försäkrar
assuring försäkrande
Assyria assyrien
Assyrian assyrisk
Assyrian's assyriens
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astern akter ut
asteroid asteroid
asthma astma
astigmatic astigmatiker
astir i rörelse
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
astral astral
astray vilse
astride grensle
astringent sammandragning
astrocious avskyvärd
astrocity skändlighet
astrologer astrolog
astrology astrologi
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
asunder åtskild, sönder
asylum asyl
asymmetry asymmetri
at på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch i sträck, i ett kör
at all alls
at any time när som helst
at first först
at hand till hands
at home hemma
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at length omsider
at once genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
ate åt
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
athlete idrottsman, atlet
athletes friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart på tvären
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity grymhet
atrophy atrofiera
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts försök
attemt försöka
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to uppmärksam för
attest intyga
attestation attest
attested bekräfta
attic vindsvåning
attire klädsel
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
aubergine aubergine
auburn rödbrun
auction auktion, auktionera
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious djärv
audacity djärvhet
audible hörbar
audience åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences publikens
audio ljud
audio-video ljud-bild
audiotape ljudband
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
augment föröka
augmented förstärka, förstora
augur spå
August augusti
auk alka
auks alkfåglar
aunt faster, moster, tant
aura aura, utstrålning
aureole gloria
auspices beskydd
auspicious gynnsam
austere sträng, allvarlig
Australia Australien
Australian australiska
Austria Österrike, österrike
Austrian österrikisk
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autism autism
autobiography självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap autokarta
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy autopsi
autorized auktoriserad
autumn höst
auxiliaries hjälptrupper
auxiliary hjälpande
avail tjäna till
availability tillgänglighet
available anträffbar, tillgänglig
avalanche lavin
avant-garde avantgarde
avarice girighet
avaricious girig
avenge hämnas
avenue gata, allé, aveny
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
averseness avoghet
aversion ovilja, aversion
avert avvända
aviary fågelhus
aviation flyg
aviator flygare
avid glupsk
avidly glupskt
avocado avokado
avoid sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided undvika
avoiding undvikande
avoids undviker
avouch försäkra
avow erkänna
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
awake vaken, vakna
awaken väcka
awakened uppväckt
awakening väckt
award pris
award-winning prisvinnande
awarded prisad
awards priser
aware medveten
awareness kännedom
away borta, bort
awe skräck
awful hemskt, gräslig
awfully rysligt
awhile en stund
awkward brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
awl syl
awning soltält, markis
awoke vaknade
awry på sned
axe yxa
axe-handle yxskaft
axes yxor
axial axial
axiom axiom
axioms axiom
axis axel
axle axel, hjul-axel
axle fracture axelbrott
ayatollah ayatollah
aye jaröst
ayes jaröster
azalea azalea
azure himmelsblått
azure-blue azurblå
baba romdränkt sockerkaksring
babbittry småborgerlighet
babble rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler pratmakare
babbles pladdrar
babel villervalla
baboo herr
baboon babian
baby unge, baby
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood barndom
babyish barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
baccalaureate kandidatexamen
bacchanal backanalisk
bacchanalia backanalier
bacchanalian backanalisk
bacchante backant
bacchic backisk
bacciferous som har bär
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
baccy tobak
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
bacillary bacillär
bacillus bacill
back karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
back of the head nacke
back to front bakfram
back yard bakgård
backache ryggsmärtor
backband bärrem
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backboard ryggstöd
backbone ryggrad
backbreaking hård
backchat skämtsam replikväxling
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdate antedatera
backdoor bakdörren
backdown reträtt
backdrop bakgrund
backed-up uppbackade
backer hjälpare
backfall fall
backfire baktändning
background bakgrund
background-color bakgrundsfärg
background in a room fond i rum
backguard lymmel
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backing backa
backlog inneliggande order
backmost bakerst
backpack ryggsäck
backpocket bakfickan
backroom åt gården
backs baksidor, backar
backset bakslag
backside bak
backslang rövarspråket
backslapping ryggdunkande
backslash omvänt snedtecken
backslide återfalla
backslider avfälling
backspace backslag
backspace-key backslagstangent
backspacer backslagstangent
backspin underskruv
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
backstitch efterstygn
backstreet bakgata
backstroke ryggsim
backsword eneggat svärd
backup ta kopia
backup-function backup-funktion
backups kopior
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
backwash tillbakasvallande våg
backwater bakvatten
backwoods obygd
backwoodsman nybyggare
backyard bakgård
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian baconanhängare
bacteria bakterie
bactericidal bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologi
bacteriolysis bakteriolys
bacterium bakterie
bad elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig
bad mark anmärkning (i skolan)
baddish rätt dålig
baddy bov
badge medlemsmärke, emblem
badger grävling
badinage raljeri
badlands ofruktbart land
badly illa, svårt
badly off vanlottad
badman bov
badminton badminton
badness dålighet
baffle skvalpskott
baffled förvirrad, snopen
baffling förvirrande
bag kappsäck, påse, bag, väska, säck
bagage bagage
bagatelle bagatell
bagful påse
baggage bagage
bagging säckväv
baggy opressade byxor
bagman provryttare
bagnio fängelse
bagpipe säckpipa
bagpiper säckpipor, säckpipsblåsare
bags påsar
baguette list, baguette
bagwash påstvätt
bail borgen
bailable borgen kan ställas
bailee depositarie
bailer öskar
bailey yttre slottsmur
bailie ålderman
bailiff fogde
bailiwick åldermans ämbetsområde
bailment deposition av egendom
bait agn (om fisk), bete, hetsa
baize boj
bake grädda, baka
baked ugnsbakad
bakehouse bagarstuga
Bakelite bakelit
bakemeat ungsbakad rätt
baker bagare
bakery bageri
bakestone bakplåt
baking baka
baking-tin bakform
balaam bileam
balalaika balalajka
balance tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other avväga
balanced balanserad
balances balanserar
balbriggan bomullstrikå
balconied med balkong
balcony balkong, altan
bald flintskallig, kal, skallig
baldachin baldakin
baldly rakt på sak
baldness skallighet
baldric axelgehäng
bale packe, bal
bale out a boat ösa en båt
baleen valfiskben
baleful ondskefull
balett balett
balinese balinesisk
balk hindra
balky istadig
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
balm balsam
balmy vederkvickande
balneal bad
balsa balsaträd
balsamic balsamisk
baltic baltisk
Baltic herring strömming
baluster räcke
balusters trappräcke
balustrade balustrad
bamboo bambu
ban förbud, förbjuda
banal banal
banality banalitet
banana banan
banbury smörbakelse
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
bane fördärv
baneful fördärvlig, ödesdiger
bang smälla igen, skräll
banger skorv
bangle armband, fotledsring
banian köpman
banish förvisa, landsförvisa
banished fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister räcke
banisters trappräcke
banjulele ukulelebanjo
bank bank, strand
bank account bankkonto
bank note sedel
bankable inlösingbar
banker bankir
banking bankväsen
bankroll sedelbunt
bankrupt bankrutt
bankruptcy konkurs
banks banker
banned förbjudna
banner baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
bannock havrekaka
banns lysning
banquet kalas, bankett
banqueter bankettdeltagare
banshee andeväsen
banshees andeväsen
bant banta
bantam dvärghöns
banter skämt, skämta
bantling barn
bantu bantuneger
baobab apbrödsträd
bap limpa
baptism dop
baptismal doplängd
baptist döpare
baptistery dopkapell
baptize döpa
baptized döpte
baptizer döparen
bar bom, takt, spärr
bar-code streckkod
bar of chocolate chockladkaka
bar up bomma igen
barb hulling, hulling
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbaric barbarisk
barbarism barbarismen
barbarity grymhet
barbarize förvilda
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness barbari
barbate skäggig
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
barbican vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
barbs hullingar
bare kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed barhuvad
bareback barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot barfota
bareheaded barhuvad
barely nätt och jämt
baresark bärsärk
bargain avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barge pråm, skuta
bargee pråmskeppare
baric barium
baritone baryton
bark skälla, bark
barked skällde
barkeeper barägare
barking skall
barks skäller
barley korn
barleycorn korn
barm jästskum
barmaid barflicka
barman bartender
barmecide skenvälgörare
barmy skummande
barn lada
barnacle prutgås
barnacles nosklämma
barney gräl
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barnyard plats kring en lada
barograph barograf
baron baron
baronage samtliga baroner
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony baroni
baroque barock
barque bark
barrack kasern
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barracks kasern
barrage spärreld
barrator processmakare
barratry underslev
barred tillbommad
barrel tunna, gevärspipa
barrel-organ positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren steril, karg jord, ofruktbar
barrette hårspänne
barricade barrikad
barrier spärr, skrank
barriers barriärer
barring avspärrning
barrister advokat
barrow skottkärra, bår, kärra
bars galler
bartender uppassare
barter schackra bort
base nedrig, bas, gemen
base oneself on stödja sig på
based baserad
baseless ogrundad
basement källarvåning
bash slå
bashful blyg, försagd
basic grund
basic education grundutbildning
basic salary grundlön
basic view grundsyn
basically i grund och botten
basics grunderna
basin skål, handfat, fat
basis grundval
bask sola sig
bask in the sun sola sig, gassa sig
basket korg
basketwork korgarbete
bass bas
bass music bas musik
bat slagträ, flädermus
batch hop
bate hålla tillbaka
bath bad
bath-robe badkappa
bath attendant badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman slagman
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
battle slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
bawl vråla, skråla
bay bukt, vik
bayonet bajonett
bazooka raketgevär
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about handla
be accustomed to pläga
be ajar glänt
be allowed to
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled återgå
be careless slarva
be heavy tynga
be in charge of förestå
be lacking fattas
be late försenad, dröja
be mistaken missta sig
be nauseated vämjas
be on leave tjänstledig
be present at övervara
be rash förhasta sig, överila sig
be refractory tredskas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be valid gälla
beach plage, stranden, strand
beach-comber strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon fyr, sjömärke
bead pärla, glaspärla, kula
beadle kyrkvaktmästare
beads pärlhalsband
beak näbb, pip
beam stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams balkar
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
bear tåla, björn
bear on anligga mot
beard skägg
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
bears bär
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey rovdjur
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beau älskare, sprätt
beautiful skön
beauty skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep skönhetssömn
beaver bäver
became blev
because därför att, emedan, därför
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
bedlam våldsamt tumult, dårhus
bedstead säng
beefeater vaktare i towern
beefsteak biff, biffstek
beforehand i förväg, på förhand
began började
behalf grund
behave uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves uppträder
behavior beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead halshugga
Belgian belgier
belly-ache magont
bemoan begråta
bemoaned begråtit
beneath under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
bequeath testamentera
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
besmear fläckat ner
bespeak beställa, omvittna
best man marskalk
bestial rå, djurisk
betray röja, förråda
betrayed förrådd
betrothal trolovning
beverage dryck
beware var försiktig
beware of varna för
beyond measure övermåttan
bhang haschisch
bi-lingual tvåspråkigt
biannual två gånger om året
bias partiskhet, påverka
biathlon skidskytte
biblical biblisk
bibliographies bibliografier
bibliography källförteckning
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
biennial tvåårig
bigamy bigami, tvegifte
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
bill-of-fare matsedel
billiardroom biljardrum
binaries binära
binary binär
binoculars kikare
biodegradable biologiskt nedbrytbar
biographer levnadstecknare
biographies biografier
biography biografi
biological biologiskt
biomass fuel biobränsle
biplane biplan
birch-bark näver
bird of passage flyttfågel
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
birthday födelsedag
birthdays födelsedagar
birthplace födelseort
bisexuals bisexuella
bitmapped bitmappade
bizarre bisarra
black svart
black-out mörkläggning
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blackbird koltrast
blackbirds koltrastar
blackboard svart tavla
blacken svartna, svärta
blackens svartnar
blackguard skurk, kanalje
blackleg strejkbrytare, falskspelare
blackmail utpressning, utpressa
blackness mörker
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith smed
bladder blåsa
blade klinga, knivblad
blade to a knife blad till kniv
blame klandra, klander, tadel, skylla på
blames förebrår
blanch bleka, blekna
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
blank formulär, uttryckslös, nitlott
blanket filt
blankly uttryckslöst
blanks nitar
blare skrälla, smattra
blaspheme häda, smäda
blasphemy hädelse
blast vindstöt, spränga
blasted fördömd
blatant skränig
blaze flamma
blazer klubbrock
blazon vapensköld
bleach bleka, vitna
bleached blekt
bleak kulen
bleat bräka
bleed to death förblöda
blind-mans-buff blindbock
blind alley återvåndsgränd
bloat svälla, röka sill
bloated pussig
bloater rökt sill, böckling
blockages blockeringar
blockhead dumskalle
blood-donation blodgivning
bloodstream blodström
blotting-paper läskpapper
blow a gale storma
blowback bakåtblåsning
blowball maskrosboll
blue anemone blåsippa
bluebeard blåskägg
bluethroat blåhake
boanerges högröstad predikant
boar galt, vildsvin
board bräde, nämnd, styrelse, tilja
board and lodging inackordering
boarder inackordering
boarding plank
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
boardwalk strandpromenad
boarish svinaktig
boast skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster skrävlare, skrytare
boastful skrytsam
boat båt
boater roddare
boating rodd
boatman båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
bobadil skrävlare
bobtail stubbsvans
body-guard livvakt
bogey-man buse
bohemia bömen
bohemian bohem, zigenare
bolt on a lock regel på ett lås
bomba bomb
bombard bombardera
bombardment bombardemang
bonanza malmåder, fynd
bondage slaveri, träldom
bondsman borgensman
booby-trap skämt, trick
book-case bokhylla
book-maker vadhållningsagent
book-stall tidningskiosk
booksearch litteratursökning
bootstrap självinmatande programladdare
borderland gränsområde
borstal undomsfängelse
botanical botaniska
botanist botaniker
botany botanik
boulevard boulevard
box on the ear örfil
bra behå
brace spänna, dra till
bracelet armband
bracer styrketår
braces hängslen
bracing stärkande
bracken ormbunke
bracket klammar, konsol
brackets konsoler
braclets armband
brad stift
brag skryta
braggart skrävlare
brags skryter
braid fläta
braids flätor
brain hjärna
brake broms
braker brytare
brakes bromsar
braking broms
bramble björnbärsbuske
bran kli
branch gran, filial, bransch
branch off avgrena
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
brasière bysthållare
brass fräckhet, mässing
brassy fräck, mässings
brat barnunge
bravado karskhet
brave djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa
bravery modigt, tapperhet
brawl oväsen, träta
brawn muskelkött, salt fläsk
bray skria
braze hårdlöda
brazen av mässing
Brazil Brasilien
breach brytande
breach of peace fredsbrott
bread bröd
bread-winner familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadboard bakbord
breadth våd, bredd
breadwinner familjeförsörjare
break brista, avbrott, spricka, bryta
break-out utbrytning
break off bryta av
break the record slå rekord
break up upplösa
breakage bräckage
breakdown haveri
breaker brottsjö
breakers bränningar
breakeven balans
breakfast frukost
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
breakwater vågbrytare
breast bröst
breast-feed amma
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breasts bröst
breastwork bröstvärn
breath andas, hämta andan, pust
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
breechloader bakladdare
breeth of air fläkt
briar törnbuske
bricklayer murare
brickyard tegelbruk
bridal couple brudpar
bridesmaid brudtärna
brigand stråtrövare
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brima rand
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back återföra
brinkmanship våghalsig politik
britain storbritanien
britany bretagne
brittany bretagne
broach föra på tal
broad bred, utsträckt
broad-shouldered axelbred
broadcasting sändaradiosändning
broadcasts sänder
broadcloth fint svart kläde
broader vidga, bredare
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
brother-in-law svåger
brothers and sisters syskon
brow of a hill backkrön
browbeat söka stuka, kuscha
brutal brutal
brutality brutalitet
buccaneer sjörövare
buckweat bovete
budgerigar undulat
budget estimate anslagsäskande
buffalo buffel, bison
bugbear buse, spöke
building contractor byggmästare
Bulgaria Bulgarien
bulkhead vattentätt skott
bungalow enplansvilla, villa, stuga
buoyant bärande
bureau byrå
burglar inbrottstjuv
burglary inbrott
burial begravning
bushranger australisk stråtrövare
business man affärsman, köpman
busstation bus station
buying-rate köpkurs
buzzard vråk
by-law lokal förordning
by-pass gå förbi, sidoväg
by-road biväg
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by heart utantill
by means of medelst
by no means ingalunda
by sea sjöledes, till sjöss
by the way apropå, i förbigående
bypass förbikoppla
bypath avväg
bystander åskådare
byzantine bysantinsk
cab förarhytt, droska
cab-driver taxichaufför
cab-rank droskstation
cab-stand droskstation
cabal kabal
caballer ränksmidare
cabana hus
cabaret krog
cabbage kål
cabbala kabbala
cabby chaufför
caber stör
cabin hytt, koja, kajuta
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins hytter
cable kabel
cablegram kabeltelegram
cablet smäcker kabel
cableway linbana
cabman chaufför
caboose kabyss
cabotage kustfart
cabriole svängt stolsben
cacao kakao
cachalot kaskelot
cache gömställe
cachet äkthetsstämpel
cachinnate gapskratta
cacique indianhövding
cackle kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler pratmakare
cacography dålig stil
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
cactus kaktus
cad lymmel
cad (person) knöl
caddie klubbpojke, klubbflicka
caddish ohyfsad, lymmelaktig
caddy teburk
cadet kadett, yngre son
cadmium kadmium
café kafé
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
cahoot vara i maskopi med
cairn röse
cajole smickra
cajolery mild övertalning
cake kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka
calamity olycka
calcify förkalka
calcium kalcium
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
calculator miniräknare
calender kalender, almanacka
calf kalv
calf of the leg vadben
calibrate kalibrera
calibre kaliber
California Kalifornien
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
calm stilla
calm down lugna sig
calmed lugnade
calming lugnande
calmly lugnt
calmness stillhet
calms lugnar
calorie kalori
calumniate smäda
calumny förtal
calvary golgata
calve kalva
calves kalvar
camaraderie kamratskap
camber välvning, böja
cambrian kambrisk
cambric batist
came kom
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
camouflage maskering
camp läger, slå läger, campa
camp's lägrets
camp-bed tältsäng
camp-chair campingstol
campaign fälttåg, kampanj
campaigner förkämpe, veteran
camper campare
camphor kamfer
camping camping
camping-ground campingplats
camps läger
campsites lägerplatser
campus området kring skola
camshaft kamaxel
camuflage camuflera
can kunna, kanna
can't kan inte
Canaan Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada Kanada
Canadian kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize kanalisera
canard tidningsanka
canary kanariefågel
cancel avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
cancels avbryter
cancer kräftans, cancer
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canker rost, brand
cannabis cannabis
cannery konservfabrik
cannibal kannibal
cannibalism kannibalism
cannon kanon
cannot kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon kanjon
cap mössa, hylsa, mössa, luva, huv
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capable duglig, kapabel
capacious rymlig
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
cape udde, kappkrage, kap
caper glädjesprång
capercailzie tjäder
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
caprice nyck
capricious nyckfull
capsicum spansk peppar
capsize segla omkull, kantra
capstan ankarspel
capsule kapsel
captain kapten, kaptenen
captialists kapitalist
caption rubrik
captivate tjusa, fängsla
captive fånge
captivity fångenskap
capture fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured fångad
capturing fångande
car bil, vagn
caramel kola
carat karat
caravan husvagn
caraway kummin
carbohydrate kolhydrat
carbolic karbolsyra
carbon kol
carbuncle böld, röd ädelsten
carburettor karburator, förgasare
carcase as, lik, kadaver
carcinogenic cancerframkallande
card kort, spelkort
cardboard papp, kartong
cardemom kardemumma
cardigan kofta, stickad ylleväst
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
cards kort
cardsharper falskspelare
care försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker vårdare
care for bry sig om
career karriär
carefree sorglös
careful aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with rädd om
carefully noggrannt
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
caress smekning, smeka
caresses smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn tärd
cargo last
cargo-ship lastfartyg
caribbean västindisk
caribou amerikansk ren
caricature karikera, karikatyr
caries tandröta, benröta
carnage blodbad
carnal sinnlig, köttslig
carnation nejlika
carnival karneval
carnivorous köttätande
carol julsång, lovsång
carols julsånger
carouse festa, rumla
carp gnata, karp
carpenter snickare
carpet matta
carphone mobiltelefon
carping gnat
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier hållare
carrion as
carrot morot
carry bära, föra
carry-on fortsätt
carry off avleda
carry on bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit processa
carry out genomdriva
carrying bärande på
carrying strap axelrem
cars bilar
cart kärra, vagn, åkdon
cartel kartell
carth jord
cartilage brosk
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge patron, filmrulle
cartridge to a gun patron
carts kärror
carve tälja, skära, rista, snida
carved huggen
carving träskulptur
case fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case-hardening-steel sätthärdat stål
casement fönster med gångjärn
cases fall
casette-in insatt kassett
cash kontant, inkassera, kassa
cash on delivery postförskott
cashable inlösbar
cashier kassörska, kassör
casing fodral
casino kasino
cask fat, tunna
casket schatull, skrin
cassette kasett
cassettes kasetter
cast gjuta, kasta, rollfördelning
cast off förskjuta
caste kastväsende
casting gjutning
castings gjutgods
castle slott, slott, borg, borg
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
casual tillfällig
casually nonchalant
casualties döda och sårade
casualty olycksfall
cat katt
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold förkyla sig
catch a person lying beslå med lögn
catch sight of se
catch up hinna i kapp
catches fångar
catching vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic katolik
Catholicism katolicism
cats katter
cattle kreatur, boskap
caucus valkommitté, valmöte
caught fångad
cauldron kittel
cauliflower blomkål
causation förorsakande
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
causing orsakande
caustic skarp, brännande
cautchoue kautschuk
caution försiktighet, varsamhet, varning
cautious varsam, försiktig
cautiously försiktigt
cavalier kavaljer, ryttare
cavalry kavalleri
cave grotta, håla
cavern håla, jordkula, grotta
cavil kitslig, anmärka
cavilling gnat
cavity hålighet, grop
caw kraxa
cease sluta, upphöra
ceased upphörde
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
ceases upphör
cedar cederträ
cedar (wood) ceder
ceiling-paintings takmålningar
celebrate fira
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations evenemang
celestial himmelsk
celibacy celibat
celibate ogift
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
cellar källare
cellulose wadding cellstoff
cembalo cembalo
cenotaph minnesgravvård
centenary hundraårsdag
centigrade hundragradig
central mellerst, central
central heating centralvärme, värmeledning
centralize centralisera
centre of gravity tyngdpunkt
centrifugal centrifugal
ceramic keramisk
ceramics keramik
cereal sädesslag
cereals flingor, spannmål
certain viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
chafe frottera, gnida, skrapa
chaff agnar
chaffinch bofink
chagrin förtret
chain länk, kedja
chain-cable kätting
chained kedjad
chains kedjor
chair stol
chairman ordförande
chairperson ordförande
chairs stolar
chalice bägare, kalk
chalk krita
chalks kritar
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
chamois stenget, sämskskinn
champ tugga
champagne champagne
champion kämpe, mästare
champion in sport mästare i sport
championship mästerskap
championships mästerskapen
chance slump, chans, lycka
chancel kyrkokor
chancellery kansli
chancellor kansler
chances chanser
chandelier ljuskrona
change omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind komma på andra tankar
change or ex- skifta
changeable föränderlig, ombytlig
changed ändrad
changeling bortbyting
changer utbytare
changing ändring
changing of the guard vaktavlösning
channel kanal
channels kanaler
chanse möjlighet
chant sång, sjunga, mässa
chanterelle kantarell
chaos kaos
chaotic kaotisk
chap kille, grabb, karl
chapel kapell
chaperon förkläde
chaplain kaplan
chapter kapitel
char städerska, röding
charabane turistbuss
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount teckenberäkning
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterize karakterisera, känneteckna
characterizes utmärks
characterlist tecken-lista
charactermap teckenhanterare
characters tecken
charade charad
charcoal kol (trä-), träkol
charge avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback ångerköp
chargebacks ångerköp
charger stridshäst
charges kostnader
chariot stridsvagn
charisma utstrålning
charismatic karismatisk
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
charlatan charlatan
charm tjusning, tjusa, charm
charmed by betagen i
charming älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets städverktyg
chart diagram
charter kontrakt, hyra, befrakta
charterer befraktare
charterparty befraktningsavtal
chartra charter
charts diagram
charwoman städerska
chary karg, försiktig
chase jaga, ciselera, jakt
chasm klyfta, svalg
chassis underreden
chaste sträng, ren, kysk
chasten tukta, luttra
chastise näpsa, tukta
chastisement tuktan, straff
chastity kyskhet, dygd
chat småprata
chattel lösöre
chattels lös egendom
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty pratsam
chauffeur chaufför
cheap billig
cheaply billigt
cheat fuska, bedra, narras
cheated bedrägligt
cheating fusk, skoj
cheats fusk
checkar kontrollerar
checkmate schack och matt, besegra
cheese-paring småsnål
chemical kemikalie, kemisk
chemicals kemikalier
chest of drawers byrå
chianti chianti
chicken-hearted försagd
chieftain hövding
chimaera chimär
chimpanzee schimpans
china porslin, porslin
China Kina
Chinaman kines
chinaman kinaman
chivalrous ridderlig
chivalry ridderlighet
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
Christian kristna, kristen
Christian name förnamn, dopnamn
christianity kristendomen
christians kristna
Christmas jul
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
chronological kronologisk
chrysalis puppa
church-yard kyrkogård
cicada cikada
cigar cigarr
cigarette cigarrett
cinderella askungen
cine-camera filmkamera
cinema bio
cinnamon kanel
circa cirka
circular cirkelrund, cirkulär
circulate cirkulera, skicka omkring
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
circumstance omständighet
circumstances omständigheter
circumstantial omständig
circus marquee cirkustält
cirkulate sprida, cirkulera
cirkulation spridning, omlopp
city-states stadsstater
city hall stadshus
civil war inbördeskrig
civilian civil
civilians civila
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
clad klädd
claim krav, anspråk, kräva, fordra, hävda
claima anspråk
claimant fodringsägare
claimed hävdad
claiming påstår
claims fordringar, fordrar
clam mussla
clamber klättra
clammy fuktig och klibbig
clamour rop, skrika, larma, larm
clamp klämma
clamped hopklämd
clamping krampa
clams musslor
clan stam, klan
clang skrammel, ringa, skalla, klang
clank rassel, rassla
clap smälla med, klappa, applådera
claptrap applådknipare
claret rödvin
clarify klarna, göra klar
clarities klarheter
clarity klarhet
clash skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp knäppe, lås, knäppa ihop
class klass
class-distinction klasskillnad
class-mate klasskamrat
class superintendent klassföreståndare
classes klasser
classic klassisk
classical klassisk
classicism klassicism
classics klassiska språk
classification klassifikation
classified klassificerad
classify indela (i klasser)
classroom skolsal
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
clause klausul, kort sats, bisats
claw klo
clay lera
clean rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes borsta skor
cleaned rengjorde
cleaner städerska
cleaning rengörande
cleanliness renhet
cleanly renlig
cleanness renhet
cleans rengör
cleanse rensa, rengöra
cleanses rensar
clear åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat harkla sig
clear up utreda
clearance frigång
clearer klarare
clearing avräkning, röjning
clearly klart
cleavage urringning, klyvning
cleave klyva
clergyman präst
cliffhanger rysare
climate klimat
climates klimat
climax höjdpunkt
clipboard urklippshanterare
cloak mantel, kappa, skyla
cloak-room tambur, effektförvaring
cloak room inlämning
cloakroom garderob, bagageinlämning
clock-face urtavla
clubs and diamonds klöver och ruter
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-ordination samordning
coach vagn, tränare
coachman kusk
coal stenkol, kol (sten-)
coal-mine kolgruva
coarse grov, grov, sträv, plump
coast kust
coastal kust
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coats täcker
coax lirka, smickra
coaxed smickrad, lirkad
cocaine kokain
cockroach kackerlacka
cocoa choklad, kakao
cod-parcel efterkravsförsändelse
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
cognac konjak
cognizance kännedom
coinage myntprägling
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collapse sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collar krage
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
colloquial vardaglig
colonnade pelargång
colossians kolosserna
coma dvala
combat bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
comfortable bekväm
comical komisk
comma kommatecken
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commas kommatecken
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commentary kommentar
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commiserate ömka
commissionaire dörrvakt, stadsbud
commmand kommando
commonplace vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth samvälde
communicate kommunicera
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
compability kompabilitet
compact komprimera, dryg
compacts komprimerar
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
company lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's företags
comparable jämförbar, jämförbar
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
compare jämföra, komparera
comparing jämföra
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compartment kupé
compasion medlidande
compass kompass
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation kompensation
complacence självbelåtenhet
complacent självbelåten
complain beklaga, klaga
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
complaisant älskvärd, foglig
complementary komplementerande
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
compliant foglig, eftergiven
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
compulsary obligatorisk
computational data
computations databeräkningar
computer-based datorbaserade
computer-magazines datatidningar
computer-players datorspelare
comrade kamrat, kamrat
comrade's kamrats
comrades kamrater
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
conceal dölja, gömma
concealed hemliga, undangömd, dold
conceivable upptänklig, fattbar
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
concertina dragspel
concessionaire koncessionsinnehavare
conciliate försona, blidka
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
concussion of the brain hjärnskakning
condemnation fördömelse
conditional villkorlig
conductance ledningsförmåga
confabulation småprat, samtal
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation statsförbund
confessant biktbarn
confidant förtrogen
confidence man bondfångare
confidental förtrolig
confidential konfidentiellt, förtrogen
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
conflagration storbrand
conflate slå ihop, sammansmälta
confraternity brödraskap
confrontation konfrontering
Confucianism konfucianism
confutation vederläggning
congeal bli stel, frysa till is
congenial behaglig, sympatisk, besläktad
congenital komplett
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
conical kägelformad, konisk
conjugal äktenskaplig
conjugations konjugationer
conjunctiva bindhinna
connate besläktad, medfödd
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
connotation speciell betydelse, bibetydelse
connubial äktenskaplig
consanguinity släktskap, blodsband
conscience clause samvetsklausul
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consequential följdriktig
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
consignation konsignation
consistorial konsistoriell
consolation tröst
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consonant överensstämmande, konsonant
conspiracy komplott, komplott, sammansvärjning
constable konstapel
constaint nödtvång
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation bestörtning
constipation förstoppning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
consulate konsulat
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
contact beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contain innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
continental kontinental
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
contract kontrakt
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict dementera, motsäga
contradicted motsa
contradiction motsägelse
contraption manick, apparat, grej
contrary trilsk, motsatt
contrast motsats, kontrastera, kontrast
contrivance anordning
controversial omtvistad
conventional vedertagen, konventionell
conversant förtrolig, förtrogen
conversation konversation, samtal
conveyance åkdon, fordon, befordran
convivial festlig
convocation sammankallande, församling
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
coordinate samordna, koordinera
Copenhagen Köpenhamn
copulation parning
copy-taster redaktionschef
coracle fiskarbåt
coral korall
cordial hjärtlig
cordially hjärtligt
coriander koriander
corinthians korintierna
cormorant skarvfågel
corn-flakes majsflingor
coronation kröning
corporal kroppslig, korpral
corporate gemensam
corporation bolag
corral inhängnad
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
corrugated veckad
cosmopolitan kosmopolitisk
cotradiction motsägelse
cottage villa, stuga, hydda
countenance uppsyn, ansikte, min
counter-attack motanfall
counter-claim motfordran
counter in a shop disk i affär
counteract motverka
counteracting motverkande
counteracts motverkar
counterpane sängöverkast, täcke
counterpart motpart, motsvarighet
countryman lantman, landsman
courage kurage, mod
courageous modig
course of treatment kur
court-martial krigsrätt
court of apeal appellationsdomstol
courtesy call artighetsvisit
courtyard gård, gårdsplan
covenant förbund, avtal
coverage täckning
coward feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice feghet
coxswain styrman, slupstyrare
crab kräftan, krabba
crack brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva
cracked förryckt, spräckt
cracker knäckare, smällkaramell
crackle spraka
cradle vagga
craft hantverk, fartyg, flygplan
crafted tillverkade
craftmanship hantverksskicklig
crafts hantverk
craftsman hantverkare
crafty listig
crag klippspets, brant klippa
craggy skrovlig
cram stoppa, packa
cramming examensplugg
cramp kramp
cranberry tranbär
crane trana, lyftkran
crane to lift with kran att lyfta med
cranes tranor
cranium kranium
crank vev, original
crankcase vevhus
crankshaft vevaxel
cranny skreva
crap skitprat
crasch brak
crash krasch, flyghaveri, brak
crashed kraschat
crashes kraschar
crate spjällåda, packkorg
crave be om, längta efter
craven feg
crawl kräla, krypa, kravla
crawled kravlade
crawling ålning
crayfish kräfta
crayon pastell, krita, färgkrita
craze vurm, mani
craziest knäppaste
crazy tokiga, galen
creak knarra, knaka, gnissla
creaks gnisslar
cream kräm, grädde
cream cake gräddbakelse
cream cheese mjukost
crease vecka, veck, skrynkla, rynka
creased skrynklig
create skapa, frambringa, komponera
creates skapar
creating skapande
creation skapelse
creative kreativ
creativity kreativitet
creator skapare
creators skaparna
creature varelse
creatures varelser
credentials kreditivbrev
cremate bränna
cremated kremerat
cremation kremeringen, eldbegängelse
crematorium krematorium
crestfallen modfälld
criminal brottsling, kriminell, förbrytare
criminal case brottmål
criminality kriminalitet
criteria kriterium
critical kritisk
croak kväka, kraxa
cross-bar tvärslå
cross-examination korsförhör
cross-examine korsförhöra
cross-roads vägkorsning, korsväg
crosshair korshårssikte
crossroad genomresa
crowbar kofot, bräckjärn
crucial kritisk, avgörande
crusade korståg
crusader korstågsfarare
crybaby grinolle
crystal kristall
cub (animal) unge (djur)
cubans cubaner
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
cuirass pansar
culminate kulminera
culmination kulmen
culpable skyldig, klandervärd
cultivate kultivera, bruka, odla, upparbeta
cultivated bildad, kultiverad
cultivates odlar
cultivator odlare
cultural kulturell
cumulative sammanräknad
cupboard skåp
cupola kupol
curable botlig
curate pastorsadjunkt
cured ham rökt skinka
curious about nyfiken på
currant korint, vinbär
curtail stympa, avkorta
curtain förhänge, ridå, gardin
custard tjock vaniljsås
custodian förmyndare, väktare
customary bruklig, vanlig
customizable finjusteringsbar
custommade skräddarsydd
cut'n'paste klipp och klistra
cut-throat mördare
cutaway jackett
cutlass kort svärd
cyanide cyanid
cyclical konjunkturbetingad
cynical cynisk
czechoslovakia tjeckoslovakien
d-appearance d-utseende
dab klapp, klappa
dabble fuska, plaska
dabchick smådopping
dace stäm
dachshund tax
dacoit rövare
dacoity röveriväsen
dactylic daktylisk
dactylology dövstumsalfabet
dad pappa
daddy pappa
dado postament
daedalian labyrintisk
daedalus daidalos
daffodil påsklilja
daffy tokig
daft tokig
daftness dårskap
dagger dolk
daggle släpa i väta
dahlia dahlia
daily dagligen, daglig
daintiness läckerhet
dainty prydlig, utsökt, fin, läcker
dairy mjölkaffär, mejeri
dairying mejerihantering
dairymaid mejerist
dais plattform, estrad
daisy tusensköna
dale dal
Dalecarlian dalmas
Dalecarlian woman dalkulla
dalesmen dalbor
dalliance lek
dally leka, söla
Dalmatia Dalmatien
dalmatian dalmatisk
dam moder, dämma upp, damm
damage avbräck, ramponera, åverkan
damageable ömtålig
damaged skadade, skador
damages skadeersättning
damascus damaskus
damask damast
damn förbaskat
damnable värd fördömelse
damnation fördömelse
damned förbaskade
damnify tillfoga skada
damning fördömande
damosel ungmö
damp fuktig, fukt
dampen bli fuktig
damper spjäll, dämpare
dampish något fuktig
damsel ung dam
dance dansa
danced dansade
dancer dansös, dansör
dancers dansare
dances dansar
dancing dansande
dandelion maskros
dander ilska
dandified snobbig
dandify snobba upp
dandle vyssa
dandruff mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
dane dansk
danegeld danagäld
danferous vådlig
danger fara, våda
danger-zone riskzon
danger of life livsfara
dangerous farlig
dangerously farligt
dangle dingla, slänga
dangles dinglar
Danish dansk
dank fuktig
dankish däven
dantean danteisk
dap pimpla
dapper flink, prydlig
dapple spräcklig
darbies handklovar
dare töras, våga, drista sig, understå sig
daredevil våghals
dares vågar
daring vågad, vågad, oförvägen
dark dunkel, mörk, mörka, mörkt
dark's mörkrets
darken mörkna, förmörka
darkest mörktaste
darkish mörkt
darkle ligga i mörker
darkling i mörkret
darkly mörkt
darkness mörker
darksome mörk
darky svarting
darling älskling, raring
darling sweetheart käresta
darn stoppa strumpor, stoppa kläder
darned förbaskad
darning stoppning
dart pil, rusa
dartboard pilkastningstavla
darter ormhalsfågel
dartre herpes
darts pilkastning
darwinian darwinistisk
dash släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag
dash-board instrumentbräda
dash it anagga
dashboard instrumentbräda
dashed streckade
dasher käck, elegant
dashes streck
dashing flott, käck
dastard pultron
dastardly usel
data data
data-processing databehandling
database databas
databases databaser
datable daterbar
datail detalj
datamation databehandling
datatypes datasorter
date dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
dated daterad
datel dataöverförings
dateless odaterad
dates datum
dative dativ
dator computer
datura spikklubba
daub smörja, färgklick, smeta, kludda
dauber målarkludd
daubs kluddar
dauby smetig
daughter dotter
daughter's dotters
daughter-in law svärdotter, sonhustru
daughterboard dotterkort
daughterly dotterlig
daughters döttrar
daunt skrämma
dauntless oförfärad
davenport skrivbord
davit dävert
dawdle slå dank
dawdler sölkorv
dawn gry, gryning, daggryning, dagas
day dag
day-break gryning
day-time dagtid
day-to-day dagliga
day after Christmas Day annandag (jul)
day after tomorrow övermorgon
day and night dygn
day of issue avstämplingsdag
daybreak gryning, daggryning
daydream dagdröm
daydreamer dagdrömmare
daydreaming dagdrömmande
daylight dagsljus
daylong dagslång
days dagar
daytime dagtid
daze bedöva
dazed omtöcknad, yrvaken, förvirrad
dazzle förblinda, blända
de-escalate avtrappa
de-installation av-installation
deacanal prost
deacon diakon
deaconess diakonissa
deaconry diakonat
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating avaktiverande
dead avliden, död, dåd
dead-man dödmans
deaden dämpa
deadlight stormlucka
deadline sista tidpunkt
deadlock baklås, stopp
deadly dödligt, dödligk
deadness livlöshet
deaf döv
deafen göra döv
deafening öronbedövande
deafness dövhet
deal överenskommelse, planka, handla
dealer handlare
dealers handlare
dealing hantering
dealings affärer
dealt handlat, handlade
dean domprost, prost, dekanus
deanery prostämbete
dear rar, kär, dyr
dearly dyrt, innerligt
dears kära ni
dearth brist
deary raring
death dödsfall, död
deathbed dödsbädd
deathless odödlig
deathlike dödslik
deathly dödlig
deathrate dödlighet, dödstal
deaths dödens
debacle vild flykt
debar utestänga
debarking barkning
debarment uteslutande
debase förnedra
debasement förnedring
debatable diskutabel
debate debatt, debattera, debatt
debater debattör
debating debatterande
debauch förföra, utsvävning
debauched sedeslös
debauchee vällusting
debauchery utsvävningar
debilitate försvaga
debonair älskvärd, belevad
decade årtionde, decennium
decadence dekadans
decadent dekadent
decades årtionden
decagon tiohörning
decagram decagramme
decahedron tioplaning
decalcification avkalkning
decalcify urkalka
decalcomania dekalkomani
decalitre dekaliter
decametre decameter
decamp bryta upp
decampment uppbrott
decant dekantera
decanter karaff
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decapod tiofoting
decarbonize sota
decasyllabic tiostavig
decathlon tiokamp
decay murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna
decayed förfallen
decaying stadd i förfall
decays förfaller
decease avlida
deceased avliden
decelerate minska hastigheten
deceleration fartminskning
decennary decennium
decennial tioårs
decentralize decentralisera
dechristianize avkristna
decimal decimal
decimal-count decimalräkning
decimalize decimalisera
decimals decimaler
decimate decimera
deck-hand däcksgast
declaim orera
declaims orerar
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
declare förklara, deklarera, deklarera
declared deklarerat
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decrease avtagande, minska
decreases minskar
decriminalize avkriminalisera
dedicate tillägna
dedicated tillägnad
dedication dedikering
dedications tillägnande
deface vanställa
defame förtala
default huvudsaklig
defeat nederlag
defendant svarande
defiance utmaning, trots
defiant trotsig
definable definierbara
defoliate avlöva
deforestation avskogning
defrag defragmentera
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
defray täcka, bestrida
defray an expense bestrida en utgift
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
degradable nedbrytbar
degradation nedbrytning
degrade minska, förnedra, degradera
degraded nedsatt
degrades minskar
dehumidification avfuktning
deification förgudning
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
deionization avjonisering
delay uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena
delayed försenad
delectable ljuvlig
delegate befullmäktigad
delegated delegerad
delegation delegation
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
delicacy takt, delikatess, känslighet
delicate känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delight at glädje över
delineate skissera
deliverance befrielse, överlämnande
demagnetize avmagnetisera
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
demarcate avgränsa
demarcation avgränsning
demeanour uppförande
democracy demokrati
democrat demokrat
democratic demokratisk
demonstrate demonstrera
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
demoralize demoralisera
denia avslag
denial förnekande, avslag
Denmark Danmark
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denunciation fördömande, angivelse
depart avgå (om fartyg), avresa
departed försvunnen
department avdelning, varuhus, departement
departure utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall avgångshall
departures avvikelser
departyre avgång
dependant underhavande
depopulate avfolka
depopulated region avfolkningsbygd
deportation utvisning
deposit in layers avlagra
deprave fördärva
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
depredation plundring
deprivation förlust
depth-charge sjunkbomb
deputation deputation
derail spåra ur
derange störa, rubba
deregulate avreglera
deregulation avreglering
derisive laughter hånskratt
derogatory nedsättande
desalinate avsalta
descendant avkomling, ättling
descendants ättlingar, efterkommande
desecrate vanhelga
desiccate uttorka
desiccated milk torrmjölk
designate bestämma, utnämna
designated utsedda
designations beteckningar
desirable önskvärd
desolate ensam, ödslig, öde
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despair förtvivlan, misströsta, förtvivla
despatch avsända
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
destination bestämmelseort, destination
detach lösgöra, avskilja
detachable löstagbar
detached frånskild
detachment avskiljande, avskildhet
detail detalj
detailed detaljerad, utförlig
details detaljer
detain kvarhålla
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
detestable avskyvärd
detonate detonera
detonating detonerande
detract dra ifrån, förringa
devaluation devalvering
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
deviate avvika
deviation avvikelser
deviation in weight utslag i vikt
diabetes sockersjuka, diabetes
diabolical diabolisk, djävulsk
diagnose ställa diagnosen
diagnosis diagnos
diagnostic diagnostisk
diagrams diagram
dial ringa, urtavla
dialect dialekt, landsmål
dialects dialekter
dialer uppringare
dialogbox dialogruta
dialogs dialogrutor
dialogue dialog
diamond diamant
diamonds ruter, diamanter
diaper haklapp, blöja
diaphragm mellangärde, bländare
diapositiv diabild
diarrhoea diarré
diary dagbok
diasterstricken katastrofdrabbade
diatonic diatonisk
dictate föreskriva, befallning, diktera
dictates dikterar
dictation maktbud, diktamen, diktat
dictator diktator
dictatorship diktatur
dictionaries ordböcker
dictionary lexikon, ordbok
dictionary-part lexikondelen
die-head gänghuvud
die away avslockna
differentiate skilja sig
digitala digital
dilapidated fallfärdig
dilapidation förfall, vanvård
dilate utvidga
dilemma dilemma
dilly-dally vela
dimast avmasta
dining-car restaurangvagn
dinner-jacket smoking
diphtheria difteri
diploma diplom
diplomacy diplomati
diplomat diplomat
diplomatist diplomat
directorate direktörsbefattning
directory-space katalog-utrymme
dirt-track jordbana
disability invaliditet, oförmåga
disable stänga av
disabled avstängd, vanför
disablement arbetsoförmåga
disables stänger av
disabuse ta någon ur en villfarelse
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
disaffected missnöjd
disagree vara osams, vara oense
disagree with vara oense med
disagreeable obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed oeniga
disallow avvisa
disallows godkänner inte
disappear försvinna
disappearing försvinnande
disappears försvinner
disappoint göra besviken, svika
disappointed besviken
disappointing nedslående
disappointment besvikelse, missräkning
disapproval ogillande
disapprove ogilla
disapprove of ogilla
disarm avrusta
disarmament avrustning
disaster katastrof, olyckshändelse
disasterous katastrofal
disband hemförlova
disc-space disk-utrymme
discard kassera, kasta bort
discarded avlagd
discharge avlasta, släppa, avfyra, avlossa
discharged avdankad
disclaim förneka
disclaimed frånsägande
disclaimer avsägande
disclaims avsäger sig
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discordant oförenlig, disharmonisk
discourage avskräcka
discouraged modfälld
discrepancy avvikelse, oförenlighet
discriminate göra skillnad
discriminating skarpsinnig, särskiljande
discrimination diskriminering, urskillning
discriminatory diskriminerande
discuss a sudject behandla ett ämne
disdain ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå
disdainful försmädlig
disease sjukdom
diseases sjukdomar
disembark landstiga, landsätta, debarkera
disengage löskoppla, lösa
disentangle lösgöra, reda ut
disentanglement utredning
disfavour onåd, ogillande
disgrace smälek, blamage, skam, onåd, vanheder
disgraceful skamlig, skandalös
disharmony disharmoni
disheartening nedslående, beklämmande
disiclination obenägenhet
disinfectant desinfektionsmedel
disintegrate upplösa
disintergration upplösning
disk-based diskbaserad
diskspace diskutrymme
dislocate rubba, rycka ur led
disloyal illojal
dismal kuslig, sorglig, ruskig
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dismay bestörtning, förfäran, förskräcka
dismayed bestört
dismissal avsked, uppsägning
disparage nedsätta
disparity olikhet, skillnad
dispassionate sansad, lugn
dispatch depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
dispatcher avsändare
dispensable unbärlig
displace flytta, avsätta, rubba
displaced förskjutna
display utställa, ståt, utställning, skylta
displaying visande
displease misshaga
displeased missnöjd
displeasure missnöje
disposables engångsartiklar
disposal fritt förfogande, förfogande, disponera
disqualify diskvalificera
disregard förakt, förakta, strunta i
disregards föraktar
disrepair dåligt skick
disreputable illa beryktad, vanhedrande
dissatisfaction missnöje
dissatisfied besviken
dissatisfy missnöjd
disscharge förvalta
disseminated utbredd
dissimilar olika
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
dissimulate förställa sig
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissociation avståndstagande
dissonance missljud
distaff slända på spinnrock
distance håll, distans, sträcka, avstånd
distanced distanserad
distant fjärran, avlägsen, långt avlägsen
distaste avsmak
distasteful vidrig, osmaklig
distract dra bort, distrahera
distrain utmäta
distraint utmätning
distraught utom sig, galen
disturbance orolighet, störning
diurnal daglig
divide into syllables avstava
divination spådom
do a sum räkna ett tal
do arithmetic räkna
dock (of the bay] docka
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
doe-rabbit kaninhona
dog-days rötmånad
dogdays rötmånad
dollars dollar
domain-name domännamn
domesday domens dag
domesticated tämjda
dominanse herravälde
dominant dominerande, förhärskande
dominate behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
dominican dominikanska republiken
donate donera
donation gåva
donations gåvor
doorway dörröppning
dooryard gård, bakgård
dormant sovande, vilande
dos-format dos format
dot-matrix pinn
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
double-dealer bedragare
dovetail hopsinka
dovetailed hoplänkad
dowager änkenåd
down-hearted modlös, missmodig
downcast nedslagen
downfall skyfall, nedgång
download ladda ner
downloaded nerladdat
downstairs nere
downward nedåt
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
drab enformig, tråkig
draft uttag, utkast, koncept
drafts uttagningar
drag dra, dragga, släpa
drag'n'drop dra och släpp
dragon drake
dragon-fly slända, trollslända
dragoon dragon
drain dränera, avlopp, avdika
drain off avrinna
drain water avleda vatten
drainage avlopp
drained dränerat
drainpipe avloppsledning
dram nubbe, styrketår, sup, snaps
drama drama, skådespel
dramatic dramatisk
dramatically dramatiskt
dramatist dramatiker
dramatizes dramatiserade
drank drack, druckit
drape drapera, kläda
draper klädeshandlare
drapery manufakturvaror
drastic drastisk
drastically drastiskt
drat förbaskat
draught drag, klunk, korsdrag, utkast
draughts damspel
draughty dragig
draw draga, tappa ur, rita, teckna, dra
draw-bridge vindbrygga
draw bills trassera
draw lots lotta
drawback nackdel, olägenhet
drawbridge vindbrygga
drawee trassat
drawer låda, byrålåda
drawers kalsonger
drawing ritning, teckning
drawing-board ritbräde
drawing-master teckningslärare
drawing-pin häftstift
drawing-room salong, förmak
drawings ritningar
drawl släpigt uttal
drawn utställda, oavgjord
draws ritar
dread rädsla, frukta, befara
dreadful ryslig, förskräcklig
dreadfully förskräckligt
dreadnought slagskepp
dream dröm
dream about svärma för
dreams drömmar
dreamworld drömvärld
dreary hemsk, ödslig, trist, dyster
dress-coat frack
dress a person`s hair frisera
dressmaker sömmerska
drink a person's health skåla med någon
drive away förjaga, fördriva
driveway uppfart
dromedary dromedar
drop the anchor fälla ankaret
drum-membrane trunhinna
drunkard drinkare
drunkennesa dryckenskap, fylleri
dual tvåfaldig
ducal hertiglig
duplicate duplisera, kopia
duplicating kopiera
duplication kopiering
durable hållbar, varaktig
duration varaktighet
dustbag dammpåse
dutchman holländare
dutiable tullpliktig
dwarf dvärg
dynamic dynamisk
dynamically dynamiskt
dynamite dynamit
dynamited sprängd
dynamo dynamo
dynasty ätt, dynasti
each varje, vardera, var, var och en
each other varandra
eager ivrig
eager to learn vetgirig
eagerly ivrigt
eagerness begär, iver
eagle örn
eagle-owl berguv
eagles örnar
ear ax, öra
ear-ache örsprång
ear-drop örhänge
ear-shot hörhåll
ear for music gehör
earl engelsk greve
early tidig
early in the morning arla
earmark reservera
earn tjäna, förtjäna
earned förtjänad
earnest allvar, allvarlig
earning capacity avkastningsförmåga
earnings förtjänst, arbetsförtjänst
earns förtjänar
ears öron
earshot hörhåll
earth mull, jorden
earth-quake jordbävning
earth-worm daggmask
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
earthly världslig, jordisk
earthquake jordbävning
earthy färdig
earwig tvestjärt
ease lätta, lätthet
ease-of-use enkel att använda
easel staffli
eases lättar på
easiest-to-use enklast att använda
easily med lätthet
East östra, öster, ost
East Indies - the Ostindien
eastbound som går åt öster
Easter påsk
easterly östlig
eastern östlig
eastward åt öster, mot öster
easy lätt, obesvärad, mak, ledig
easy-chair länstol, vilstol
easy-going maklig, sorglös
easy-to-use lättanvänt
easy chair fåtölj
easy to survey överskådlig
eat äta, äta, förtära
eatables matvaror
eaten ätit
eating ätande
eats äter
eaves takskägg, takfot
eaves-gutter takränna
eavesdropper tjuvlyssnare
ec-harmonization eg-anpassning
ec-labelling eg-märkning
ec-regulation eg-förordning
ecclesiastcal kyrklig
ecclesiastes salomos predikare
ecclesiastical kyrkliga
eco-audit miljörevision
eco-labelling miljömärkning
ecological ekologiska
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
ecstasy extas
eczema eksem
edification uppbyggelse
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
educate uppfostra, bilda, uppfostra
educated bildad
education bildning, uppfostran, undervisning
educational undervisande
educators utbildare
eel hatch ålkista
efface utplåna
effeminate feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated förvekligad
efficacious verksam
efficacy verkan, verksamhet
eggplant äggplanta
egoistical egoistisk
egotistical egoistisk
egotistically egoistiskt
Egyptian egyptisk
Egyptians egyptierna
eight-hour day åttatimmarsdag
ejaculate utropa
ejaculation utrop
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elapse förflyta
elastic spänslig, elastisk, resår
elastic spring resårband
elated upprymd
elation upprymdhet
electorate valmanskår
electrical elektrisk
electrician elektriker
electro-plate nysilver
electronically elektroniskt
elegance elegans
elegant sirlig, elegant, stilfull
elementary elementär
elementary school grundskola
elephant elefant
elevate upphöja, lyfta
elevating upplyftande
elevation upphöjelse, höjd
elevator hiss
eliminate avlägsna
elliptical elliptisk
elongate förlänga
elonngation förlängning, utsträckning
elucidate förklara, belysa, klargöra
emaciate utmärgla
emacs-like emacsliknande
email e-post
emailing sända med e-post
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
emasculate förvekliga, kastrera
embalm balsamera
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embargo beslag
embark inskeppa, gå ombord
embarrass genera
embarrassed förlägen, generad
embarrassing genant
embarrassment förlägenhet, bryderi
embassies ambassader
embassy beskickning, ambassad
embrace omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna
embracing omfattning
emendation textförbättring
emerald smaragd
emergency treatment akutsjukvård
emiciated utmärglad
emigrant emigrant
emigrate emigrera, utvandra
emigration utvandring
emissary agent, sändebud
emotional känslobetonad
emphasis eftertryck
emphasised poängteras
emphasize poängtera
emphasized beslutsam
emphasizing poängterande
emphatic eftertrycklig, starkt betonad
empirical empirisk
employers` association arbetsgivarförening
emulate emulera
emulation efterliknande, tävlan
emulator omvandlare
enable möjliggöra
enabling möjliggörande
enact uppföra, stadga, påbjuda
enamel emalj
enamoured förälskad
enanimous enhällig
encampment läger, lägerplats
encase inlägga, inpacka
encasement fodral
enchant tjusa, förtrolla
enchantment trolleri, förtrollning
encompass omgiva
encourage uppmuntra
encouragement uppmuntran
encroach inkräkta
endanger sätta i fara
endear göra kär
endeavor strävan
endeavors strävanden
endeavour strävan, sträva, bemöda sig
endurance uthållighet
enema lavemang
enemal emalj
enervate försvaga
enervated kraftlös
enfranchise ge rösträtt
engage koppla in
engaged engagerad, upptagen
engagement förlovning, anställning
engaging näpen
England England
English-language engelskspråkig
English-speaking engelsk-talande
english-woman engelska
English (to speak) engelska
Englishman engelsman
engrave gravera, inrista, inprägla
engraver gravör
engravings gravyrer
enhance förbättra, stegra
enhanced avancerat
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enhances förbättrar
enigma gåta
enigmatic gåtfull
enjoyable njutbara
enlarge förstora, vidga
enrage uppreta
enraged rasande
ensign second liutenant fänrik
enslave förslava
entail arvsföljd, medföra
entangle trassla in
entangled intrasslad, trasslig
entertain undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining rolig, underhållande
entertainment tillställning, underhållning
entertains hyser
enthrall fängsla, förtrolla
enthusiasm entusiasm, jubel
enthusiast svärmare
enthusiastic entusiastisk
entrails inälvor
entrance ingång, entré, inträde
entrance fee inträdesavgift
entreat bedja, besvärja
enumerate räkna upp
enunciate uttrycka, uttala
environmental miljö
envisage betrakta, möta
ephesians efesierna
epigraphy epigrafik
episcopal episkopal
episcopalian medlem av episkopalkyrkan
epitaph epitaf, gravskrift
equable jämn
equal jämlike, lika, like
equalising utjämning
equality jämlikhet
equalize utjämna
equally lika
equals motsvarar
equanimity jämnmod
equation ekvation
equations ekvationer
equator ekvator
equestrian ridande, ryttartävling
equivalent motsvarande
equivalents motsvarigheter
equivocal tvivelaktig, tvetydig
era tidevarv, era, skede
eradicate utrota
erase radera
erotica erotik
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
errant kringvandrande
erratic oregelbunden, kringirrande
escalade storma med stormstegar
escalate trappa upp, öka stegvis
escalation upptrappning
escalator rulltrappa
escape rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly
escaped rymde
escarpment brant
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
espionage spioneri, spionage
esplanade promenadplats
essay uppsats, försök
essential väsentlig, viktig
essentially huvudsakligen
establish inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity legitimera sig
establishment upprättande, inrättning, institution
estate egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
Esthonia Estland
estimate värdera, uppskatta, bedöma
estimated beräknad
estimates noteringar, beräknar
estimation värdering
estmation uppskattning
estrange stöta bort
estuary flodmynning
etablish etablera
eternal evig, evinnerlig
ethical etisk, moraliska, sedlig
ethiopian etiopisk
euphrate eufrat
euro-company europabolag
euro-standardization europastandardisering
European europeisk, europé
europeans europeer
evacuate utrymma, evakuera
evacuation utrymning, uttömning
evade undvika, undanbe sig, undgå
evaluate utvärdera
evaluating utvärderande
evaluation utprovning
evaluator utvärderare
evanescence försvinnande
evanescent försvinnande
evangelical evangeliska
evangelization evangelisation
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evasion undflykt, undanflykt
evation undanflykter, undvikande
event-related händelserelaterad
eventually eventuellt
everlasting ständig, evig
every-day vardaglig
every day dagligen
everyday alldaglig, vardags
everyday commodities dagligvaror
evict from a house vräka ur ett hus
ewe - animal tacka - djur
exacerbate förbittra, förvärra
exact noga, exakt
exacting fordrande, krävande
exactly exakt, just
exaggerate överdriva
exaggeration överdrift
exalt upphöja
exalted upphöjd
exam examen
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen
examine undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner utredningsman
examines undersöker
examining utforskande
example föredöme
exampleprogram exempelprogram
examples exempel
exams examen
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
excavate schackta, utgräva, gräva upp
excavated utgrävd
excavation utgrävning
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exceptional enstaka, motstycke
exceptionally utomordentligt
exchange utbyte, byta, byte, växla
exchange-office växelkontor
exchanges utbyten
exclaim utropa
exclaims utropar
exclamation utrop
exclamation mark utropstecken
exclamationmark utropstecken
excruciating ytterst plågsam
exculpate oneself urskulda sig
execrate förbanna
execration förbannelse, avsky
executable körbar
executables körbara
exemplary exemplarisk
exhale utandas
exhaled andades ut
exhaust uttömma, utmatta, avgas
exhaust gas avgas
exhausted utmattad
exhaustion utmattning
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
exhortation maning, uppmaning
exorbitant omåttlig
expand expandera, utvidga, utbreda
expanding expanderande
expanse vid yta
expansion utbredning
expatriate landsförvisa
expectant väntande
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expendable förbrukningsbara
experimental experimintell
expiate sona
expiation försoning
expiration utgångs
explain förklara
explanation förklaring
explanatory förklarande
explicable förklaring
exploitation utnyttjande
exploration utforskning
exploratory utforskande
expostulate protestera
expostulation förebråelse
express an opinion yttra sig
express call ilsamtal
express parcels ilgods
express train snälltåg
extant bevarad
extenuate förringa, förmildra
extenuating förmildrande
exterminate utrota
extermination utrotning
external yttre, utvärtes
extract packa upp, utdrag
extracted uppackad
extraction härkomst, uppackning
extractor utdragare
extracts packar upp
extradite utlämna
extradition utlämning
extraneous ovidkommande, artfrämmande
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
extravagance överdåd, utsvävning
extravagant överdriven, slösaktig, vräkig
extravasation utgjutning
extricate lösgöra, befria
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
eyeball ögonglob, ögonsten
eyeglass monokel
eyeglasses glasögon
eyelash ögonhår, ögonfrans
ezra esra
fab jättebra, fantastisk
fable myt, legend, fabel, saga
fabric vävnad, tyg, väv
fabricate uppfinna
fabrication lögn, påhitt
fabrics tyger
fabulist lögnare
fabulous sagolik, fabelaktig
facade fasad, framsida
face ansikte, front
face-lift ansikslyftning
face-to-face ansikte mot ansikte
face cloth tvättlapp
face to vetta åt
faced vände ansiktet
facetious skämtsam
facial ansikts
facilitate underlätta
facilitated främjandet
facilities möjligheter
facility hjälpmedel
facing vara vänd mot
facsimile faksimil
fact faktum
faction split, parti, partigrupp
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
facts fakta
faculty fakultet, förmåga
fad vurm, mani
fade vissna, blekna, tyna
fade away vissna bort
faded vissen, tynade
fades tynar
fag knog, cigarrett, knoga
fag-end sladd
faggot risknippe
fail fela, förfela, underkänna, misslyckas
failed misslyckades
failing mark underbetyg
fails misslyckas
failure fel, misslyckas
fain tvungen
faint dåna, svimma, svag, matt
faint-hearted feg
fainting svimning
fair marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa
fairly tämligen, någorlunda
fairy fe, älva
fairy-tale saga
fait öde
faitful trogen
faitfully troget
faith tro, religion, lära
faithful trofast, trogen
faithfully troget
faithfulness trohet
faithless trolös
fake förfalskning, förfalska
faked fuska
falcon falk
fall falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with insjukna i
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
fallacy villfarelse, bedräglighet
fallen fallit
falling falla
fallow trädesåker
FALSE falsk, osann
false step felsteg
false tooth löstand
falsehood osanning
falseness falkskhet
falsification förfalskning
falsified förfalskad
falsifier förfalskare
falsify förfalska
falsity oriktighet
falter stappla, stamma
fame anseende, rykte
familiar familjär, förtrogen
familiarity förtrogenhet
familiarize bekanta
familiarize with vänja
families familjer
family ätt, familj, släkt
family's familjens
family-based familjebaserad
famine hungersnöd
famine-stricken svältande
famish svälta
famished utsvulten
famous ryktbar, berömd, känd
famously utmärkt
fan fläkt, fläkta
fan-belt fläktrem
fanatic fanatiker, fanatisk
fanatical fanatisk
fanatically fanatiskt
fanatism fanatism
fancied inbillad
fancier odlare, expert
fanciful nyckfull, fantasi, romantisk
fancy lust, tycka om, infall, tänka sig
fancy-dress maskeraddräkt
fancy-work broderi
fanfare fanfar
fang huggtand
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy fantasi
fantasy-language fantasi-språk
fanzine tidning
far långt, vida
far-famed vida berömd
far-fetched långsökt
far-off avlägsen
far-out excentrisk, läckert
far-reaching vittgående
far-sighted långsökt
far away fjärran, avlägsen, långt borta
fare taxa, kost, biljettpris
farewell avsked, farväl
farewell visit avskedsbesök
farinaceous stärkelsehaltig
farm lantgård, bondgård, hemman
farm-hand lantbruksarbetare
farm-worker dräng
farmer bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers bönder
farmhouse manbyggnad
farming jordbruk
farms lantgårdar
farmstead bondgård
farmyard gårdsplan, gård
fart fjärt
farther längre
farthest längst bort, längst, ytterst
farthing en kvarts penny, skärv
fascia butiksskylt
fascicle faksimil
fascinate fascinera
fascination tjusning
fascists fascister
fashion sätt, mode
fashionable i ropet, modern, elegant
fast snabb, fasta, fort
fast-food snabbmat
fast-forward snabbspolning
fast-info snabbinfo
fast train snälltåg
fastalistic fastalistisk
fasten fastna, fästa, häfta
fastener fäste
fastening fästande
fastidious kräsen
fasting fasta
fastness fasthet, snabbhet, fästning
fat fet, fett
fatal ödesdigert, dödlig
fatality svår olycka
fate ödet
fated ödesbestämd
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
fathom famn, loda
fathomless ofattbar
fatigue trötta, strapats
fatigue-duty handräckningstjänst
fatiguing tröttsam
fatness fetma
fatso tjockis
fatten göda
fattening fettbildande
fattening pig gödsvin
fattens göder
fatty fetthaltig
fatuity dumhet
fatuous enfaldig
faucet kran
fault bock, skuld
fault-finding klandersjuka
faultfinder felfinnare
faultless felfri
faulty felaktig
favor populär
favorable gynnsamt
favorite favorit
favors tjänster
favour gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest
favourable fördelaktig, gynnsam
favouring mannamån
favourite älsklings, favorit
fawn gulbrun, krypa, lisma
fawning fjäskande
fax telefax
faxed faxad
fealty trohetsed
fear frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara
fearful rädd
fearing rädda
fearless orädd, oförfärad
fears högtid
fearsome förskräcklig
feasibility genomförbarhet
feasible görlig, möjlig, görlig
feast fest, festa, högtid, förpläga, kalas
feasting festande
feat dåd, bragd, kraftprov
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
feature kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich finessrikt
featured publicerad
featureless formlös
features finesser, ansiktsdrag
February februari
federacy statsförbund
federal förbunds
federation sammanslutning
feedback gensvar
feel at home trivas
feel uncomfortable vantrivas
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
fellow-traveller reskamrat
fellowman medmänniska
female kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna
ferro-alloys ferrolegeringar
ferryman färjkarlen
festival fest, högtid, helg
feudal feodal
fiancé fästman
fiancée fästmö
fiasco fiasko
fibula vadben
field-glass kikare
field-marshal fältmarskalk
fieldglass kikare
filament glödtråd
file-catalogue fil-katalog
file-search filsökning
filemanager filhanteraren
filename filnamn
filesearch-function filsöknings-funktion
filial sonlig, dotterlig
filtrate filtrera
final slutlig
final-result slutresultat
finale final
finality till slut
finally slutligen
finance drätsel, finansiera
finances finanser
financial finans
financing finansering
finical petig
Finland Finland
fire-escape brandstege
fire at beskjuta
fire insurance brandförsäkring
firearm gevär, skjutvapen
firecracker smällare
fireman brandman
fireplace spis, eldstad
firm in character karaktärsfast
first-class förstklassig
first-rate förstklassig, prima
fiscal skatte
fisherman fiskare
fishing-boat fiskebåt
fit in a race ryck i tävling
fix a time utsätta en tid
fixed capitl anläggningskapital
fixed day utsatt dag
fixed star fixstjärna
flabbergast förbluffa
flabby slak, löslig
flag flagga
flagon vinkanna
flagpole flaggstång
flagrant uppenbar, upprörande
flags flaggor
flail slaga
flair väderkorn, fin näsa
flak luftvärn
flake flinga, flaga
flamboyant prålig, teatralisk
flame flamma, låga
flaming flamberad
flaneur flanör
flange fläns
flanger flänsverktyg
flannels flanellkostym, flanellbyxor
flap smäll, smälla, flik, flaxa, klaff
flaps vingklaffar
flare flamma
flared flammande
flash ljunga, blixt, blixtra
flash-light blixtljus
flash of lighting ljungeld
flashlight ficklampa
flask flaska, termosflaska, fickflaska
flat klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät
flat-iron strykjärn
flat-rolled valsade
flatten plattar till
flatter smickra
flattery smicker
flaunt pråla, stoltsera
flavor smak
flavour smak, arom, krydda
flavoured kryddad
flavouring kryddar
flaw spricka
flawless utan fel och brister
flax lin
flay flå, skinna, skala
flayed flådd
flea loppa
flippant nonchalant, vanvördig
flirtation kurtis
float sväva, flyta, flöte, vaja
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
floodgate dammlucka
floor-lamp golvlampa
floor-walker avdelningschef
floor manager studioman, regissör
floorleader talman
flora flora
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
flotilla flottilj
flotsam vrakgods, strandfynd
flow chart flödesdiagram
flowerage blomsterprakt
fluctuate vackla
fly agaric flugsvamp
flycatcher flugsnappare
foal föl, föla
foam skumma, skum, lödder, fradga
foam rubber skumgummi
foamy löddrig
focal brännvidd
foetal foster
foglamp dimljus
foldable vikbar
folding-chair vilstol
foliage lövverk
folk dance folkdans
follage lövverk
follow-the-leader följa John
fond-exchange börs
fondant sockerglasyr
food rationing matransonering
foolhardy dumdristig
foolscap skrivpapper i folioformat
footage bilder
football fotboll
football ground fotbollsplan
footboard fotbräde, fotsteg
footbrake fotbroms
footfall ljud av steg
footman lakej, betjänt
footpace skritt
footpath gångstig
footstall plint, stigbygel
footway gångstig, trottoar
footwear skor
for-sale kommersiella
for instance till exempel
for my sake för min skull
for sale till salu
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forcemeat köttfärs
forearm underarm
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forefather förfader
forehead panna
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foreplay förspel
foresail fock
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
foretaste försmak
forewarn varsko
forgave förlät
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
formidable fruktansvärd
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
fortification befästning
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
foundation fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
fountain fontän
fountain-pen reservoarpenna
fractal fraktal
fraction bråk (i matematik), fraktion
fracture benbrott, brott, krossa, bryta
fragile skör, bräcklig, ömtålig
fragility skörhet
fragment bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
fragrance vällukt, doft
fragrant välluktande
frail skröplig, ömtålig, bräcklig
frame karm, inrama, ram
frame-work stomme, ram
framework stomme
France Frankrike
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
frank frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig
franked frankerad
franking frankerings
frankly uppriktigt sagt
frantic förtvivlade
fraternal broderlig
fraud bedragare, bedrägeri
fraudulent bedrägliga
fraught fylld, försedd
fray nöta ut
freak abnormitet, nyck
freakish underlig
free-for-all allmänt gräl
free and easy ogenerad, otvungen
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freehand frihand
freehanded frikostig
freeman fri man, hedersborgare
Freemason frimurare
freeware gratisprogram
Frenchman fransman
freshman recentior
freshwater färskvatten
friar tiggarmunk
Friday fredag
frigate fregatt
frogman grodman
from above uppifrån
frontage fasad
frugal sparsam, tarvlig
fruitage frukt
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
frying-pan stekpanna
full-flavoured fyllig
fullhearted helhjärtat
fully-functional fullt användbar
fulminate explodera, ljunga
fumigate desinficera, röka
fumigation desinfektion
functional funktionsdugligt
functionality funktionalitet
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
fundation fundament
funeral jordfästning, begravning
funicular kabel-, linbana
fur-coat päls
fur of a fox räv-, skinn
furnace värmeledningspanna, smältugn
further away längre bort
fuselage flygplanskropp
gab prat
gabberdine gabardin, kaftan
gabble prata
gabby pratsjuk
gable gavel
gable roof gaveltak
gaby dumbom
gad around driva omkring
gadabout vara ute och roa sig mycket
gadfly broms
gadget hjälpmedel, tillbehör
Gael höglandsskotte
Gaelic gaelisk, keltisk
gaff nonsens, dumt prat, ljuster
gaff-rigged gaffelriggad
gaffe blunder, tabbe
gaffer bas, gamling, förman
gag sätta munkavle på, munkavle
gaga gaggig, senil
gage utmaning, pant
gaggle snattra, kackla, pladdra
gaiety glädje
gaily muntert, glatt
gain vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva
gain influence få insteg i
gained vunnit
gainful vinstgivande, lukrativ
gainings intäkter, vinster, förtjänst
gains vinner
gainsay motsäga, bestrida
gait gång, sätt att gå
gaiter damask
gal flicka, tjej
gala gala, stor fest
galactic galaktisk
galanty show skuggspel
galaxy lysande samling
gale storm
gall skavsår, galla, skava
gall bladder gallblåsa
gallant artig, tapper
gallery läktare, galleri
galley kabyss, galär, pentry
galley-slave galärslav
gallfly gallstekel
Gallilee Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop galoppera, galopp
gallnut galläpple
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gallow galge
gallows humour galghumor
gallowtree galge
galop galopp dans
galore massor av, i överflöd
galosh galosch
galumph klampa
galvanic galvanisk
galvanize uppliva, galvanisera
galvanometer galvanometer
gam snygga ben
gambado skutt, krumsprång
gambit schackdrag, utspel
gamble spela
gambler spelare
gambling spelande
gamblingdebts spelskulder
gamblingden spelhåla
gambol skutta, upptåg, glädjesprång, skutt
game spel, villebråd, parti, lek
game-like spelliknande
game-selector spelväljare
game laws jaktlagar
game warden viltvårdare, skogvaktare
gamebag jaktväska
gameinstruction spelinstruktion
gamekeeper skogvaktare
gamely sportsligt, modigt
gamemaster gymnastiklärare
gamepad spelplan
games spel, sport
gamesome lekfull
gamester hasardspelare
gammation knoppning
gammon humbug, rökt skinka, bedrägeri
gamp paraply
gamut tonskala
gamy djärv, med viltsmak, käck
gander gåskarl
gang liga, gäng, lag
gangland gangstervärlden
gangling lång och gänglig
ganglion nervknut
gangplank landgång
gangrene kallbrand
gangster gangster
gangway gång, landgång
gannet havssula
gantry ställning, brygga
gaol fängelse
gap bräsch, klyfta, gap, lucka
gape bliga, gapa
gaping gapande
garage garage, bilverkstad
garage mechanic bilmekaniker
garantee garantera
garanteed garanterat
garb klädedräkt, kostym, skrud
garbage strunt, skräp, avskräde
garbage can soptunna
garbage collector sophämtare
garbage disposer avfallskvarn
garbage truck sopbil
garble förvanska, stympa
garbled stympade
garden trädgård, tomt
gardener trädgårdsmästare
gardenia gardenia
gardening trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gardens park
gargle gurgla
gargoyle person med groteskt ansikte
garibaldi korintkaka
garish skrikig, prålig, gräll
garland krans, bekransa, girland
garlic vitlök
garment plagg, klädesplagg
garner förrådsbod, lagra
garnet granat
garnish pryda
garnishment införsel i lån
garniture garnityr
garret vindsrum, vind
garrison garnison, besättning
garrotte strypa
garrulous pratsjuk
garter strumpeband
gas gas, bensin, gasa, prat
gas-formation gas-bildning
gas-tight gastätt
gas burner gaslåga
gas chamber gaskammare
gas cooker gasspis
gas fire gaskamin
gas mask gasmask
gas range gasspis
gas station bensinstation
gas tank bensintank
gasbag pratkvarn
gaseous gasformig
gash fläka upp, jack, djupt sår
gasholder gasklocka
gasify förgasa
gasjet gasbrännare
gasket packning
gaslamp gaslampa, gaslykta
gaslight gasljus
gasolene bensin
gasp flämta, flämtning, dra efter andan
gasp for breath kippa efter andan
gasped flämtade
gasproof gastät
gassed gasförgiftning
gassing gasning
gastric mag
gastric catarrh magkatarr
gastric ulcer magsår
gastritis akut magkatarr
gastronome gastronom
gasworks gasverk
gat puffra
gate port, grind
gate-crach planka in
gate-crasher objuden gäst
gate-house grindstuga
gate money biljettintäkter
gâteau tårta
gatefold utvikningsblad
gatepost grindstolpe
gateway portgång
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
gauche tafatt, klumpig
gaucho sydamerikansk cowboy
gaud grannlåt
gaudy grann, brokig, bjärt, prålig
gauge beräkna, dimention, kapacitet, kaliber
gauges mätare
Gaul gallien, gallier
gaunt spöklik, mager
gauntlet ridhandske, gatlopp
gauze flor, gas
gauze bandage gasbinda
Gawd Gud
gawk drummel, tölp
gawky tafatt, dumskalle
gawp glo, stirra
gay homosexuell, ljus, glättig
gays bögar
gaze snegla, glo, stirra
gazebo lusthus
gazelle gasell
gazette officiell tidning
gear koppling, redskap, växel
gear on a car växel på en bil
gearbox växellåda
gearmotor växelmotor
gearshift växelspak
gearwheel kugghjul
geisha geisha
gelatine gelatin
geminate ordna parvis
gemination fördubbling
gemma bladknopp
gendarme gendarm
genealogical genealogisk
genealogy genealogi
general generell, allmän, general, fältherre
general condition allmäntillstånd
general payroll tax arbetsgivaravgift
general tool universalverktyg
generalize generalisera, popularisera
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generate generera
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
generical generella
geneva genever
genial gemytlig, sympatisk, gynnsam
geniality gemytlighet
genital fortplantnings-, genital
genitals könsorgan
gentival genitiv
gentleman herre
gentleman-farmer godsägare
geographer geograf
geographic geografisk
geography geografi
geophysical geofysiska
germ plasm arvsmassa
germ warefare bakteriologisk krigföring
German tysk
german köttslig, hel
germane (to) nära förbunden (med), relevant
Germany Tyskland
germinate växa, spira, gro
gestation dräktighet
gesticulate gestikulera
gesticulatory gestukilerande
get-away flykt, start
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
get away ge sig av, komma bort
get back återfå
get dark mörkna
get hard hårdna
get married geifta sig
get one's hair cut klippa sig
get to speak to komma till tals med
gewgaw bjäfs, grannlåt
Ghana Ghana
ghastly spöklik
giant jättelik, jätte
giantess jättinna
giants jättar
giddap! hoppla!
gigantic jättelik, gigantisk
gigantic- jätte
gimcrack billig och grann
ginger-ale ingefärsdricka, läskedryck
gingerbread pepparkaka
giraffe giraff
give an account redovisa
give an account of redogöra för
give away skänka
give back återge
gizzard fågelmage, kräva
glacial period istid
glaciated istäckt
glacier glaciär, jökel
glad nöjd
glad-hand välkomna
glade glänta, skogsglänta
gladiator gladiator
gladly gärna
gladrags högtidsblåsa
glamour förtrollning, charm
glance blick, titt, kasta en blick, ögonkast
glancing sneglande
gland körtel, packbox
glans ollon
glare skarpt, sken, lysa
glare at blänga
glaring bländande, gräll, bjärt
glasis svag sluttning
glass glas
glass-plate glasskiva
glassblower glasblåsare
glasses glasögon
glassworks glasbruk
glassy glasartad
glaze sätta glas i, glasyr
glazed glansig
glazed tile kakel
glazier glasmästeri, glasmästare
gleam glimma, stråle, glimt, skimmra
gleams glimmar
glean plocka ax
gleanings axplock
gloat glo, stirra
global totala
globally totalt
glossaries ordlistor
glossary ordlista
gnarled knotig, kvistig
gnash gnissla med tänderna
gnat mygga
gnaw gnaga på, gnaga
gnaw off avgnaga
go and see hälsa på
go astray irra
go away gå sin kos
go in for games sporta
goad sporra, egga
goal mål
goalkeeper målvakt
goals mål
goat get
godfather fadder
golgatha golgata
gondola gondol
gone away bortrest
good-faith god tro
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
Good Friday långfredag
goodnatured gemytlig
goshawk slaghök
gossamer sommarträd, fin väv
gotta måste
governable lättstyrda
grab roffa åt sig, gripa tag i
grace välvilja, nåd, behag
graceful behaglig, behagfull, sirlig
gracious älskvärd, nådig
graciously älskvärt
grade sortera, gradera, grad
grades klasser
gradient stigning
gradual gradvis, långsam
gradually småningom, gradvis
graduate graduera, akademisk student
graft ympa, ympkvist
grain gryn, korn, spannmål, frö, säd
grain to sow korn att så
grammar språklära
grammar-school högre läroverk
grammatical grammatiskt
grammatically grammatiskt
grammer grammatik, språklära
gran mormor, farmor
granary spannmålsmagasin
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
grange lantgård
granite granit
grannny's mormors
granny mormor, farmor
granny's farmors
grant bevilja, tillåta, medgiva
granted tillåten
granting tillåter
granulate göra kornig
grape vindruva, druva
graph graf
graphic grafik, åskådlig, målande
graphical grafisk
graphically grafiskt
graphics grafik
graphing grafiska
graphite grafit
graphs grafer
grapple ge sig i kast med, dust
grasp grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta
grasping fattande
grass gräs
grassed gräsbevuxen
grassy grön, gräsbevuxen
grate galler, rost, riva, gnissla
grate bread riva bröd
grateful tacksam
gratification tillfredsställelse
gratify tillfredsställa
gratifying tillfredsställande
grating galler, gallerverk
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
grave viktig, grav, allvarlig
gravel grus
gravitation tyngdkraft
gravity tyngd, allvar, tyngdkraft
gravy köttsås, sky, sås
gray grå
gray-scale grå-skale
graze beta, snudda vid, avbeta
grease smörja, smet, fett, flott
greased smord
greasy fet
great bra, stor
Great Britain Storbritannien
greatful tacksam
greatly verkligen
greatness storhet
greco-roman grekisk-romerska
Greek-speaking grekisktalande
greenback sedel
gregarious sällskaplig
grenade granat
grenades granater
grey-scale gråskale
greyshades gråskalor
grievance missnöje
grieve at gräma sig över
grimace grimas
grind (a hard reading) plugga
groan stöna
groaning stönande, jämmer
groans stönar
groundwater grundvatten
grow weak avmattas
guarantee garanti, garantera
guarantees garanterar
guarantor garant
guard akta, skydd, patrull, bevaka, vakt
guard-duty vakttjänst
guard on the railway konduktör på järnväg
guarded vaktad
guardian målsman, förmyndare, väktare
guardrails balkar
guards skydd, garde
guerilla gerilla
guest harbour gästhamn
guffaw gapskratt, gapskratta
guffaws gapskrattar
guidae guide
guidance ledning, instruktioner
guinea-pig marsvin, försökskanin
guitar gitarr
gunman beväpnad gangster
gunwale reling
guttural guttural
gymnasium gymnastiksal
gymnastics gymnastik
gyrocompass gyrokompass
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits vanor
habitual sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
hack hacka, hugga
hacked hackat
hackneyed utnött
hacks hackar
had hade
haddock kolja
hadn't hade inte
haft skaft
hag häxa
haggai haggaj
haggard tärd, utmärglad
haggis skotsk hackkorv
haggle hacka, pruta
haggle with schackra med
Hague (the) Haag
hail hagla, hylla, hagel
hailed hyllats
hails haglar
hair hår, hårstrå
hair-ribbon hårband
hairdresser hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s frisersalong
hairpin hårnål
hairy hårig
halcyon fridfull, stilla
hale kraftig, kry, frisk
half halv, häfta, halv
half-full halvfull
half-hour halvtimme
half sole halvsula
halfheartedly halvhjärtat
halfway halvvägs
halibut helgeflundra
hall hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow helga, dov
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hallows helgar
hallway korridor
hallways korridorer
halo gloria, mångård
halt stanna, halt, tveka, anhalt, rast
halter grimma, snara
halve halvera
halves halvor
ham skinka, rökt skinka
hamlet liten by
hammer hamra, hammare
hammock hängmatta
hamper hindra, korg
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
hang hänga, hänga
hang-over baksmälla
hanger klädgalge, galge
hangers galgar
hanging hängande
hanging flower-pot ampel
hangover bakrus
hangs hänger
hanker åtrå
hanker after fika efter
hansom-cab tvåhjulig droska
haphazard på måfå
hapless olycklig
haply kanske
happen hända, hända, inträffa, ske, tilldraga
happen to be råka vara
happened hände
happening händelse
happens händer
happiness glädje, sällhet, lycka
happy glad, glad, lycklig
harass plåga, anfäkta
harassed plågade
harasses plågar
harassing plågande
harbinger förebud
harbour hamn
harch kärv
hard hård, tung, stel, svår
hard-core hårdnackad
hard-earned med möda
hard-on stånd
hard disk hårddisk
hard of hearing lomhörd
hard ryebread knäckebröd
hardcopy hårdkopia
harddisk hårddisk
harden hårdna, härda sig
hardened härdad
hardens hårdnar
harder hårdare
hårdhet hardness
hardly knappt, knappast
hardness hårdhet
hardship strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships mycket lidande
hardware maskinvara, hårdvara, maskinvara
hardwood hårt träslag
hardwoods hårda träslag
hardy härdad, dristig, härdig
hare hare
harebell blåklocka
hark lyssna
harlot sköka
harm skada, ont
harmanization anpassning
harmed skadade
harmful farlig, skadlig
harmless oskadlig, menlös, ofarlig
harmonised överensstämmande
harmonize harmonisera
harness sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte
harp harpa
harpoon harpun
harpsichord cembalo
harrow harv, harva
harsh barsk, hård, sträv
harshest kärvhet, strängaste
hart hjort
harvest gröda, skörda, bärga, skörd
harvester skördemaskin
has har
has-been föredetting
hash hacka, ragu
hasn't har inte
hassle problem
hassles trassligheter
haste brådska
hasten hasta, skynda, påskynda
hastle brådska
hasty förhasta, hastig
hat hatt
hatch kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched streckskuggad
hatchet yxa
hate hata
hated hatade
hateful hätsk, förhatlig
hatefully förhatligt
hates hatar
hatred hat
hatter hattmakare
haughty högdragen
haul dra, hala, notvarp
haulage transport
haunch höft, länd
haunt förfölja, tillhåll
have ha, har
have a feeling ana
have a glance (at) ögna (igenom)
have a headache ont i huvudet
have a list slagsida
have confidence in lita på
have lunch (or dinner ..) äta
have pity förbarma sig
have the heart to nännas
have to måsta
have to pay plikta för
haven tillflyktsort
haven't har inte
haversack ryggsäck, tornister
having har
havoc förstörelse
hawk harkla sig, hök
hawser tross
hawthorn hagtorn
hay
haymaking höbärgning
hayrick höstack
hazard fara
hazardly farligt
hazardous vansklig, farlig
haze dis
hazel hassel, nötbrun
hazel-ben järpe
hazy disig
head överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare
head boy primus
head scarf sjalett
head waiter hovmästare
headache huvudvärk
headdress huvudbonad
header rubrik
headgear huvudbonad
heading överskrift, rubrik
headings rubriker
headland udde
headlight framlykta
headline rubrik
headlong handlöst, huvudstupa, vild
headmaster rektor
headquarters högkvarter
headrig huvudrigg
heads huvuden
headship ledarskap
headstrong envis
headwaiter hovmästare, huvudfåra
headway framsteg
heal bota, läka
health hälsa
healthy frisk, hälsosam, sund
heap stack, skock, hop, hög
heap up anhopa
heaps högar
hear åhöra, hör, höra
heard hört
hearer åhörare
hearers lyssnare
hearing förhör, hörsel, höra
hearken lyssna
hearsay hörsägen
hearse likvagn
heart hjärta
heart disease hjärtfel
heart stroke hjärtslag
heartburn halsbränna
heartedly hjärtat
hearth eldstad
heartily hjärtligt
heartiness hjärtlighet
hearts hjärtan
heartwarming hjärtevärmande
hearty innerlig, hjärtlig
heat upphetta, hetta, lopp, värma, värme
heat-wave värmebölja
heated uppvärmd
heath hed
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
heave lyfta, vräka, hivahäva
heaven himmel, himmelskt
heavenly himmelskt
heavens himlarna
heavily i hög grad
heavy tung, grov
heavy work grovgöra