The Swedish term "liten å" matches the English term "rivulet"

<
other swedish words that include "å" : english :
atombomb A-bomb
ruttna, en kropp a body
några få a few
åtskilligt a good deal
à la carte à la carte
en lång rad av a long string of
länge a long time
a-minor A minor
tång a pair of tongs
a posteriori a posteriori
huvudväg a road
aron aaron
bakåt aback
kulram abacus
akter ut abaft
överge, lämna abandon
övergivna, övergiven abandoned
förnedra abase
genera abash
generad abashed
lindra abate
avtagande abatement
slakthus abattoir
abbotsämbete abbacy
abbedissa abbess
abbot abbot
förkorta abbreviate
förkortningar abbreviations
abdikera, avsäga sig abdicate
avsägelse abdication
med stor mage abdominous
bortföra abduct
rövande bort abduction
kidnappare abductor
tvärs abeam
alfabetisk abecedarian
till sängs abed
grönsiska aberdevine
Aberdeen Aberdonian
avvikelse aberrancy
som far vilse aberrant
villfarelse aberration
underblåsa abet
medhjälp abetment
medhjälpare abettor
vila abeyance
avsky, fasa abhorance
motbjudande abhorrent
dröjande abidance
vänta, stanna abide
bestående, varaktig abiding
själsgåvor abilities
förmåga, möjlighet ability
uralstring abiogenesis
föraktlig abject
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
avvänjning ablactation
borttagande ablation
ablativ ablative
avljud ablaut
i lågor ablaze
arbetsför, stark able-bodied
matros able seaman
tvätta sig ablution
tvagning ablutions
avsäga sig abnegate
abnormal abnorm
onormal, abnorm abnormal
abnormitet abnormality
onormalt abnormally
abnormitet abnormity
kokande aboil
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
förkämpe abolitionist
löpmage abomasum
avskyvärd abominable
avsky abominate
avsky abomination
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
avbrutits aborted
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
missfall, abort abortion
abortör abortionist
misslyckad abortive
flöda över av abound
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
helomvändning about-turn
om hundar, vädra about doogs
helomvändning aboutface
ovan, uppe, över, ovanför above
öppet, ärligt aboveboard
ovannämnd abovementioned
abrakadabra abracadabra
skava(nöta)av, abradera abrade
avnötning abrading
utan gälar abranchiate
avskavning, slitning abrasion
sträv abrasive
avreagera abreact
avreagering abreaction
jämsides abreast
förkorta abridge
förkortning, sammandrag abridgement
utlandet, utomlands, utrikes abroad
avskaffa abrogate
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
abrupt abruptly
frånvaro abscense
abscess, böld abscess
rymma abscond
frånvaro absence
frånvarande, borta absent
disträ, tankspridd absent-minded
frånvarande absentee
frånvarande absently
malört, absint absinth
absolut absolute
absolut absolutely
frikännande absolution
envälde absolutism
frikänna absolve
uppta absorb
ingick i, fördjupad absorbed
absorberande absorbent
absorberande absorbing
absorbering absorption
avstå abstain
absolutist abstainer
återhållsam abstemious
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
måttlig abstinent
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
orimlig, absurd absurd
absurditet absurdness
överflödande abundant
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
missbrukat abused
smädlig, ovettig abusive
gränsa intill abut
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
svalg, avgrund abyss
Abessinien Abyssinia
abessinier Abyssinian
akacia acacia
akademisk academic
akademisk academical
akademiskt academically
akademimedlem, akademiker academician
akademi academy
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
accelerera accelerate
accelererad accelerated
accelererar accelerates
accelererande accelerating
acceleration acceleration
gaspedal accelerator
brytning, accent, tonfall, betoning accent
betonade accented
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
accept, accepterande, antagande acceptance
acceptor acceptant
accepterad accepted
accepting acceptera
accepterar accepting
acceptant acceptor
accepterar accepts
tillgång access
åtkomsttid access time
medhjälpare, medbrottsling accessary
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
åtföljande accessor
formlära accidence
olycka, olyckshändelse, slump accident
tillfällig accidental
händelsevis accidentally
hälsa såsom, hylla acclaim
bifallsrop acclamation
anpassa acclimatize
dubba till riddare accolade
anpassa accommodate
anpassad accommodated
anpassar accommodates
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
inhysa accomodate
beledsaga accompan
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
tillhörande accompanying
utföra, fullborda accomplish
presterade accomplished
prestation accomplishment
medge, bevilja accord
beviljade accorded
dragspel accordion
tilltala accost
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
ansvarighet accountability
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
revisor, kamrer, bokförare accountant
handelsräkning accounts
akustik accoustics
befullmäktiga accredit
ackreditera accredit to
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
instämmande accueded
hopsamla accumulate
samlat accumulated
anhopning accumulation
ackumulerad accumulative
ackumulator accumulator
arbetsterapeut accupational therapist
noggrannhet accuracy
noga, ackurat, verkligt accurate
förbannad accursed
anklagelse accusation
ackusativ accusative
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
vänja accustom
van vid accustomed to
äss ace
etta aceess
skärpa, syrlighet acerbity
äss aces
acetat acetate
ättikssyra acetic
aceton acetone
acetylen acetylene
värka, värk, värka ache
värkte ached
värker aches
utförbart achievable
uppnå achieve
uppnått achieved
prestantion, insats, gärning achievement
kunnandet achievements
uppnår achieves
akilles achilles
akilleshäl Achilles heel
värkande aching
sur, syra, syrlig acid
försura acidify
erkänna acknowledge
erkännt acknowledged
erkännande acknowledgement
bekräftelser acknowledgements
erkänner acknowledges
erkännande acknowledgment
finne, akne acne
akustisk acoustic
akustik acoustical
akustik acoustics
göra bekant med acquaint
bekantskap acquaintance
bekantskap acquaintanceship
bekant acquainted
samtycka acquiesce
samtycke acquiescence
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
förvärvande acquirement
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
förvärvande acquisitions
förvärvslysten acquisitive
habegär acquisitiveness
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
tunnland acre
areal acreage
fränhet acridness
bitter, skarp acrimonious
bitterhet, skärpa acrimony
akrobat acrobat
akrobatisk acrobatic
akrobatik acrobatics
akronym acronym
akryl acrylate
akrylfiber acrylic
akryl acrylic fabric
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
amnestikungörelse act of indemnity
handling acta
spelade acted
tillförordnad, spelsätt, spel acting
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
händelser actions
aktivera activate
aktiverad activated
aktiverar activates
verksamhet, aktiverande activating
verksamheter activations
aktiv, verksam active
aktivt actively
aktivist activist
aktiviteter activities
verksamhet, aktivitet activity
skådespelare, aktör actor
skådespelerska, aktris actress
agerar acts
själva actua
i själva verket actuality (in)
faktiskt actually
driva, sätta i rörelse actuate
skarp, akut, skarpsinnig acuate
skärpa, skarpsinne acuity
skarpsinne acumen
akupunktur acupuncture
akut, spetsig acute
annons ad
improviserat ad lib
ordspråk, tänkespråk adage
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassa till adapt to
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsbar adaptable
anpassning, adaptation adaptation
anpassade adapted
adaptrar adapters
bearbetning adaption
adapter adaptor
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
addera add (up)
tillsätta add on
adderad added
tillägg addendum
narkotikaslav addict
begiven på addicted for
beroendeframkallande addictive
adderande adding
ytterligare, extra additional
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
adresserat addressed
mottagare, adressat addressee
adresser addressees
adresser addresses
lägger till adds
anföra adduce
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
stå fast vid adhere
ansluten till adhered
fastsittande vid adherence
anhängare adherent
håller troget fast adheres
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
fastnar, bindemedel adhesive
farväl adieu
fettvävnad adipose
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
adjektivisk adjectival
adjektiv adjective
stöta till, bifoga adjoin
angränsande adjoining
ajournera adjourn
tilldöma, tillerkänna adjudge
avdöma adjudicate
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
anpassa till adjust to
justerbar adjustable
justerad adjusted
justerande adjusting
justering, inställning adjustment
justeringar adjustments
justerar adjusts
improvisera adlib
reklamman adman
lättpåverkad masspublik admass
administration admin
förvalta administer
administrera administrate
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
administratör administrator
administratörer administrators
beundransvärd admirable
amiral admiral
amiralitet admiralty
beundran, beundran admiration
beundra admire
beundrare admirer
beundrar admires
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
antagningsnämd admission board
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
antagit admits
inträde, tillträde admittance
obestridligen, erkänt admittedly
blandning admixture
tillrättavisa, varning admonish
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
ståhej, väsen ado
uppväxttid adolescence
tonårs adolescent
förmaning adominition
adoptera, anta adopt
införda adopted
adoptering adoption
bedårande, beundransvärd adorable
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
beundrande adoring
smycka, pryda adorn
prydande, prydnad adornment
adb-maskiner adp-machines
adritatiska havet adriatic
på drift adrift
annonser ads
krypande smicker adulation
smickrande adulatory
äktenskapsbrytare adulterer
utomäktenskaplig adulterous
äktenskapsbrott adultery
mogen ålder adulthood
vuxna adults
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
befordran advancement
framsteg advances
antågande advancing
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
fördelaktig advantageous
gynnsam för advantageous to
fördelar advantages
äventyr adventure
äventyrare adventurer
lycksökerska adventuress
äventyrlig adventurous
adverb adverb
motspelare, motståndare adversary
som är rakt emot adverse
motgång adversity
annons advert
annonsera advertise
annonserade advertised
annons, reklam advertisement
annonsör advertiser
annonserande advertising
annonsbyrå advertising agency
råd, avi advice
avi advice-note
avråda advice against something
klokt, rådlig advisable
råda advise
tipsade advised
överlagt advisedly
rådgivare adviser
rådgivande advisory
befrämjande av advocacy
kämpa för, förespråkare advocate
advokater advocates
amerikansk engelska ae
tidsålder aeon
genomlufta aerate
antenn aerial
rovfågels näste, örnbo aerie
aerob aerobe
flygfält, aerodrom aerodrome
aerodynamisk aerodynamic
aerodynamik aerodynamics
vinge, bärplan aerofoil
radiotelegram aerogram
aerogram aerogrammes
aeromekanik aeromechanics
flygare aeronaut
flygplan aeroplane
aerosol aerosol
fjärran afar
tillgänglighet affability
älskvärd affable
affär affair
affärer affairs
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
påverkar affects
edlig skriftlig försäkran affidavit
uppta affiliate
ansluta affiliation
släktskap affinity
försäkra, bejaka affirm
bekräftelse affirmation
jakande affirmative
tillfoga, fästa affix
plåga afflict
ansatt, drövad afflicted
ycka, belastning, prövning affliction
ha råd (mrd) afford
slagsmål affray
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
borta afield
i brand aflame
flytande afloat
förutnämnd aforementioned
förutnämnd aforenamed
förutnämnd aforesaid
rädd afraid
rädd för afraid of
å nyo, på nytt afresh
afrikan African
afrikaans afrikaans
afroasiat afro-asian
akter ut aft
eftervård after-care
efterkrav after-claim
akterdäck after-deck
middags after-dinner
live efter detta after-life
rakvatten after-shave
bismak after-taste
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
aktersegel aftersail
aktersalong aftersaloon
eftersmak aftertaste
vidare afterthought
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
ånyo, igen again
åter, mot, emot against
agat agate
tidsålder, ålder age
åldersgrupp age-group
åldersgräns age-limit
mansålder age of manhood
i en ålder av, ålderstigen aged
åldrande ageing
företag och organisationer agencies
agentur agency
agenda, dagordning agenda
agent, ombud agent
åratal ages
hopa agglomerate
summa, massa aggragate
förstora aggrandize
försvåra aggravate
försvårande aggravation
total, aggregat aggregate
sammanhopning aggregation
aggressiv aggressive
anfallskrig aggressive war
agressivitet aggressiveness
angripare aggressor
plåga aggrieve
sårad aggrieved
Aghan Aghan
uppröra, agitera agitate
alteration, sinnesrörelse agitation
glödande aglow
agnostiker agnostic
sedan ago
pina agonize
ångestfull, förtvivlad agonized
kvalfull agonizing
dödsångest, vånda, kval, pina agony
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
överenskommelse, ackord, avtal agreement
godkänner agrees
aggression agression
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
agronomi agronomy
på grund aground
frossa ague
hjälp aid
medhjälpare aide
krämpa ailment
mål, sikte, syfte, måtta aim
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
inriktat aimed
planlös aimless
är inte ain't
luft, vädra, lufta air
flygbas air-base
luftmadrass air-bed
luftkonditionerad air-conditioned
luftvärn air-defence
luftkanal air-duct
flygvapen air-force
flygvärdinna air-hostess
skjuta ut air-launch
flyganfall air-raid
luftgevär air-rifle
flygsjuka air-sickness
lufttaxi air-taxi
lufttät air-tight
flygplan aircraft
flygfält airfield
flygvapen airforce
luftgevär airgun
vädring airing
vindstilla airless
trafikflygplan airliner
luftblåsa airlock
flygare airman
flygplan airplane
flygplats airport
lufttät airproof
lufttrumma airshaft
flygfart airspeed
landningsbana airstrip
lufttäta airtight
gång aisle
på glänt ajar
med händerna i sidan akimbo
besläktad akin
alabaster alabaster
oroa, larm, alarm alarm
väckarklocka alarm-clock
alarmklocka alarm bell
förskräckt alarmed
oroväckande, oroande alarming
alarm alarms
tyvärr, ack alas
Albanien Albania
alban Albanian
albatross albatross
äggvita albumen
albumin albumin
album albums
alkemist alchemist
alkemi alchemy
sprit, alkohol alcohol
alkoholrelaterad alcohol-related
alkoholist alcoholic
alkoholosm alcoholism
alkov alcove
al alder
ålderman, rådman alderman
vaken, alert alert
varnade alerted
vakna alerts
alexandrinsk alexandrian
blålusern alfalfa
alg alga
algebra algebra
algebraiskt algebraic
algeriet algeria
algerier algerian
algoritm algorithm
algoritmer algorithms
alibi alibi
främmande alien
fjärma alienate
fjärmande, alienation alienation
psykiater alienist
stiga av alight
avstigning alighting
upprada align
uppradning aligning
uppställning, placering i linje alignment
uppradar aligns
liknande alike
närande alimentary
underhåll, underhållsbidrag alimony
levande alive
alkalisk alkaline
alkaloid alkaloid
samtliga, allting, allt, alla, all all
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
fullständig all-out
runt omkring, allsidig all-round
mångsidig begåvning all-rounder
bra all right
desto bättre all the better
be om ursäkt allege
påstådd alleged
allegorisk allegoric
allegorisk allegorical
allegori allegory
allegro allegro
halleluja alleluia
allergen allergen
allergisk allergic
allergier allergies
allergi allergy
lindra, mildra alleviate
lätta alleviated
lättnad alleviation
gränd alley
gränd alley-way
gränd alleyway
fästa, tillägga allfix
förbund, förbindelse, allians alliance
allierad allied
allierad med allied to
alligator alligator
analfabet alliterate
allitteration alliteration
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
unna sig något allow oneself something
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
blandning allsorts
kryddpeppar allspice
hänsyfta på allude
anspel allude to
locka allure
lockande alluring
anspelning allusion
svärm alluvial
förena, bundförvant ally
kalender almanac
allsmäktig almighty
mandel almond
sjukhuskurator almoner
nästan almost
allmosa alms
ålderdomshem almshouse
aloehampa aloe fibre
allena, ensam alone
utmed, tillsammans, längs along
långsides alongside
på avstånd aloof
högfjäll alp
alpacka alpaca
alfabet alphabet
alfabetisk alphabetic
alfabetisk alphabetical
alfabetiskt alphabetically
alfabeten alphabets
alfanumerisk alphanumeric
alpin alpine
Alperna Alps
redan already
schäfer Alsatian
likaså, tillika, med, också, även also
oplacerad häst also-ran
altare altar
altartavla altar-piece
ändra sig, ändra alter
alter ego alter ego
ändring, förändring alteration
ändringar alterations
gräl altercation
ändrat altered
förändra altering
omväxlande alternat
växla, omväxla alternate
alternativt, växelvis alternately
växelström alternating current
omväxling, växling alternation
alternativ alternative
alternativt alternatively
alternativ alternatives
växelströmsgenerator alternator
althorn althorn
fastän although
höjdmätare altimeter
höjdnivå, altitud altitude
altstämma alto
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
oegennytta, altruism altruism
altruistisk altruistic
alun alum
aluminium aluminium
aluminium aluminum
alveol alveolus
jämt, alltid always
är am
blandning amalgamation
blanda amalgemate
amaryllis amaryllis
hopa amass
amatör amateur
amatörmässig amateurish
amatörskap amateurism
amatörers amateurs
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
häpnadsväckande amazing
amason Amazon
ambasadör ambasador
ambassadör ambassador
kvinnlig ambassadör ambassadress
bärnsten amber
ambra ambergis
iver, ärelystnad ambition
ärelysten, äregirig ambitious
lunka amble
ambulans ambulance
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
amen amen
korrigerat amended
rättelse amendment
gottgöra amends
armenien Amenia
armenisk Amenian
behag amenit
behaglighet amenity
Amerika America
amerikansk American
amerikatillverkade american-made
amerikanisera americanize
ametist amethyst
älskvärdhet, vänskap amiability
vänskap amicability
vänskaplig amicable
amin amine
aminosyra amino acid
illa amiss
sämja, vänskaplighet amity
amperemeter, amperemätare ammeter
ammunition ammo
ammoniak ammonia
ammonit ammonite
ammonium ammonium
ammunition ammunition
amnesi amnesia
benådning, amnesti amnesty
fostervatten amniotic
amöba amoeba
mellan, bland among
bland amongst
amoralisk amoral
amoralitet amorality
amorös, kärleksfull amorous
formlös, amorf amorphous
amortering amortization
amortera amortize
antal, summa, belopp amount
belöpa sig till, uppgå till amount to
ampere amp
ampere ampere
amfetamin amphetamine
amfibie, amfibieflygplan amphibian
amfibisk amphibious
amfiteater amphitheatre
amfora amphora
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
vidd, amplitud amplitude
ampull ampoule
amputera amputate
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
löpa amok amuck
amulett amulet
roa amuse
road amused
roar amuses
anabaptist Anabaptist
anabol anabolic
anakronism anachronism
anakronistisk anachronistic
anakonda anaconda
upphöjande till lag anactment
anemi anaemia
blodbrist, anemisk anaemic
anaerob anaerobe
bedövning, anestesi anaesthesia
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
bedöva, söva ner anaesthetize
anagram anagram
analys analasis
stillande, analgetikum analgesic
analogisk analogic
analogisk analogical
analog analogous
motsvarighet analogue
analogi analogy
utreda, analysera analyse
analytiker analyser
analys, utredning analysis
analytiker analyst
analytisk analytical
analytiskt analytically
analysera analyze
analytiker analyzer
analyserar analyzes
anamnes anamnesis
anapest anapest
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
anatomisk anatomical
anatom anatomist
dissekera anatomize
anatomi anatomy
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
fäderneärvd ancestral
anor, börd ancestry
ankra, ankare anchor
ankarplats, förankring anchorage
ansjovis anchovy
forntida, ålderdomlig ancient
anrik ancient lineage
underordnad anciliary
samt, och and
och så vidare and so on
andalusien andalusia
andante andante
anderna andes
androgen androgenic
anekdot anecdote
anekdot anecdotee
anemometer anemometer
anemon, sippa anemone
aneoridbarometer aneroid
ånyo, på nytt anew
tillägg anexation
ängel angel
änglalik angelic
änglar angels
vrede, ilska anger
angina angina
meta, vinkel angle
vinkeljärn angle-iron
vinklar angles
anglikansk Anglican
anglikaner Anglicans
anglisera Anglicize
angloamerikan Anglo-american
engelsk-fransk Anglo-french
anglosaxiska Anglo-Saxon
anglosaxisk Anglo-saxon
anglosaxerna Anglo-saxons
englandsvän anglophile
engelskhatare anglophobe
angolan angolan
angoragarn angora wool
angostura angostura
argsint angrily
arg, argsint, vred angry
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
kantig, vinkel angular
anhydrid anhydride
anilin aniline
anilinfärg aniline dye
anmärkning animadversion
anmärka på animadvert
animal, djur animal
animalisk animality
animera animate
animerade, livlig, själfull animated
animationer animations
animism animism
anis anise
ankel, fotled ankle
ankellång ankle-length
anilin anline
årsberättelse annals
glödga anneal
tillbyggnad annex
anektering annexation
annex annexe
förinta, tillintetgöra annihilate
årsdag anniversary
adla annoble
kommentera annotate
anteckning annotation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
hallåman announcer
tillkännager announces
förkunnar announcing
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
retsam, irriterande annoying
förargar annoys
årlig, annuitet annual
årligen annually
bebådelse annuciation
livränta annuity
upphäva annul
annulering annulment
anod anode
smärtstillande medel anodyne
smörja anoint
de heliga anointed
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
anomi anomie
snart anon
anonymitet anonymity
anonym anonymous
anonymt anonymously
anorak anorak
anorexi anorexia
annan another
en annans another's
ängslig anoxious
anstiftare anstigator
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
ansvarig answerable
besvarade answered
svarar answering
svar answers
myra ant
myrstack ant-hill
antabus Antabuse
motstånd antagonism
antagonist antagonist
motverkande antagonistic
egga upp antagonize
Antarktis Antarctic
korelat antecedent
fördatera, antedatera antedate
från tiden före syndafloden antediluvian
antilop antelope
mödravårdscentral antenatal
antenn, antenn (insekt) antenna
altarkläde antependium
tredje från slutet antepenultimate
främre anterior
antologi anthology
antracit anthracite
mjältbrand anthrax
människoliknande anthropod
antropologisk anthropological
antropolog, antropolog anthropologist
antropologi anthropology
människolik anthropomorphous
antroposof anthroposophist
luftvärns anti-aircraft
antirobot anti-ballistic
avbländbar anti-dazzle
anti-dumpning anti-dumping
antihjälte anti-hero
antirobotrobot anti-missile
sprängbomb anti-personel
miljövårdskampanj anti-pollution
antisemit anti-Semite
antisemitisk anti-semitic
antisemitism anti-semitism
luftvärns antiaircraft
antibiotikum antibiotic
antikropp antibody
upptåg antic
förutse, förekomma anticipate
förutsåg anticipated
förvänta anticipating
förväntan, antecipation anticipation
antiklerikal anticlerical
antiklimax anticlimax
upptåg antics
kylarvätska antifreeze
böghatande antigay
antigen antigen
antilogaritm antilogarithm
antimateria antimatter
antimon antimony
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
antipoder antipodes
antikvarisk antiquarian
antiksamlare antiquary
föråldrad antiquated
antikvitet, antik antique
antikbehandling antique finish
antikvitetsaffär antique shop
forntiden, antiken antiquity
antiseptisk antisepsis
antiseptisk antiseptic
asocial antisocial
antistatisk antistatic
motsats, antites antithesis
antitoxin antitoxin
antonym antonym
antwerpen antwerp
anus, analöppning anus
städ anvil
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
mån om anxious about
några, nån any
vem som helst, någon anybody
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
längre anymore
någon anyone
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
var som hest, någonstans anywhere
aorta aorta
snabbt apace
apache apache
förskräcklig apalling
apanage apanage
sparris aparagus
isär apart
isär apart from
apartheidpolitik apartheid
lägenhet apartment
apatisk apathetic
dvala, apati apathy
apatit apatite
människoapa ape
apmänniska apeman
apennierna apennines
avföringsmedel aperient
aperitif apéritif
apex, spetsen apex
aforism aphorism
aforismer aphorisms
afrodisiakum aphrodisiac
afrodite aphrodite
bikupa apiary
aplanat aplanatic lens
självsäkerhet aplomb
apné apnoea
uppenbarelseboken apocalypse
apokryfiska böcker apocrypha
apokryfisk apocryphal
slaganfall apolexy
apollon apollo
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
slaganfall apoplectic
avfall apostasy
avfälling apostate
apostel apostle
apostlarna apostles
apostolisk apostolic
apostrof apostrophe
apotekare apothecary
kanonisera apotheos
förhärligande apotheosis
förfära appal
attiralj, apparat apparatus
kläder apparel
syn, uppenbarelse apparition
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
överklaga appeal against
lockande appealing
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
lindra, lugna, blidka appease
lugnande appeasement
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
bihang appendages
adderad appended
bilagor appendices
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
adderande appending
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
uppträdande apperance
tillhöra appertain
aptit, matlust appetite
aptitretande medel appetizer
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
applåd applaud
applåder, applåd applause
äpple apple
ställa till trassel apple-cart
äppelpaj apple-pie
smicker, äppelmos apple-sauce
apel apple tree
äpplen apples
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
användbarhet applicability
tillämplig applicable
sökande applicants
tillämpning, applikation application
användningsområde application area of use
ansökan application for
applikationer applications
påstrykare applicator
använd applied
applikationer applikation
tillämpa apply
ansöka, yrka apply for
applicera, anlita apply to
att placera applying
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
ämbete, möte appointment
fördela apportion
träffande apposite
apposition apposition
värdering appraisal
bestämma värdet av appraise
märkbar appreciable
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
orolig, aningsfull apprehensive
lärling, lärling apprentice
lärlingskap apprenticeship
underrätta apprise
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
åtkomlig approachable
närmat approached
tillfartsvägarna approaches
annalkande approaching
gillande approbation
förkläde appron
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
anslag appropriateness
bevilja appropriating
avsättning appropriation
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
gilla approve of
godkänd approved
ca approx
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
approximation, närmevärde approximation
aprokos apricot
april April
förkläde, förkläde apron
läraktig, träffande apt
lämplighet aptitude
anlagsprövning aptitude testing
akvavit aqua vitae
akvarium aquarium
vatten aquatic
akvedukt aqueduct
vattenledningar aqueducts
akleja aquilegia
örnnäsa aquiline nose
förvärva aquire
arab, arabisk Arab
arabisk Arabic
odlingsbar arable
arbitrage arbitrage
skiljedom, medla arbitrate
medlare arbitrator
berså arbour
båge arc
arkad arcade
valv, båge arch
hålfot arch of the root
arkeologiska archaeological
arkeologer archaeologists
arkeologi archaeology
ålderdomlig archaic
ärkebiskop archbishop
ärkebiskopar archbishops
arkeologiska archealogical
välvd arched
arkeologisk archeological
arkeolog archeologist
bågskytt archery
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
arkitekt architect
arkitektonisk architectural
arkitektur architecture
arkiv archive
arkivnamn archive-name
arkiverade archived
arkiverare archiver
akiverare archivers
arkiv archives
arkivering archiving
arktisk Arctic
ardennerhäst Ardennes carthorse
brinnande, het ardent
brant arduous
ar are
område, yta, area area
områden areas
är inte aren't
arena arena
diskutabelt arguably
argumentera argue
hävdande argued
argumenterar argues
argument, skäl argument
argument arguments
aria aria
Arika Arica
torr, ofruktbar arid
ofruktbarhet aridity
väduren aries
rätt aright
uppstå arise
härrörande arising
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
aristoteles aristotle
mattematik, aritmetik arithmetic
aritmetisk arithmetical
matematik arithmetik
aritmetik aritmetic
ark ark
rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm arm
karmstol, länstol arm-chair
armada armada
bältdjur armadillo
harmageddon armageddon
beväpning, igsrustning armament
rustningar armaments
vapenstillestånd armastice
armatur armature
armbindel armband
fåtölj armchair
fåtölj armcheer
beväpnad armed
vapenvila, stillestånd armistice
armbindel armlet
vapen armorial
rustning, pansar armour
armhåla armpit
armar, mn arms
här, armé army
armestab army staff
arom aroma
phetsa, framkalla arouse
upphetsad aroused
upphetsar arouses
uppställa, anordna, arrangera arrange
föranstalta för arrange for
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangör arranger
anvisningsprovision arranger`s fee
arrangerar arranges
arrangerade arranging
ställa upp array
arrayer arrays
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomst arrival
ankomsthall arrival hall
ankomma, länder arrive
anlända till arrive in
anlände arrived
anländer arrives
högmod, arrogans, övermod arrogance
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
arrogant arroganta
pilar arrows
arsenal arsenal
arsenik arsenic
mordbrand arson
artefakt artefact
pulsåder, artär artery
artrit arthritis
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
persedel, vara, artikel article
artiklar articles
artikulation, artikulera articulation
artificiell, konstgjord artificial
artificiellt artificially
artilleri artillery
hantverkare artisan
konstnär, artist artist
artistisk, konstnärlig artistic
artister artists
okonstlad artless
arier Aryar
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
till skänks as a present
i regel, vanligen as a rule
såvitt, ända till as far as
tillika as well
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
asbest asbestos
asbestos asbestosis
a, bestiga ascend
ökande ascending
uppfart, bestigning ascent
förvissa sig om ascertain
asket ascetic
ascii-baserade ascii-based
askorbinsyra ascorbic acid
tillskriva ascribe
aseptic asepsis
ask, aska ash
askkopp ash-tray
askonsdag ash-wednesday
skamsen ashamed
stoft, aska ashes
på land ashore
askfat ashtray
asien asia
asiatisk asian
asiatisk asiatic
undan, avsides, åsido, avsides aside
azimut asimut
fråga ask
bedja om, begära ask for
åt sidan askance
frågat asked
på sned askew
frågar asking
frågar asks
sovande asleep
asocial asocial
sparris asparagus
aspekt, anblick aspect
aspekter aspects
asp aspen tree
asfalt asphalt
aladåb aspic
eftersträva, längta aspire
stjärt, åsna ass
anfalla assail
antastlig assailable
angripare assailant
lönnmördare assasin
lönnmördare, mördare assassin
mörda assassinate
mördad assassinated
mördar assassinates
överfalla, angrepp, anstorm assault
angriper assaults
samla assemble
församlade assembled
samlas assembles
samlingar assemblies
samling assembly
aula assembly hall
samtycke, bifall assent
påstå, bedyra assert
försäkrade asserted
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
taxeringsvärde assess value
taxering, beskattning assessment
tillgång asset
tillgångar assets
assur asshur
ihärdig assiduous
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
överlåtare assigner
tilldelande assigning
uppdrag assignment
assimilera assimilate
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
medhjälpare, biträde assistant
underläkare assistant doctor
hjälpte assisted
assisterar assits
lagtima ting assizes
kamrat, kompanjon associate
sällskapa med, umgås med associate with
associerad associated
kompanjoner associates
umgänge, samfund, association, förening association
associationer associations
assonans assonance
av olika slag assorted
längta asspire
förutsätta assume
förutsätter assumes
antagande assuming
åtagande assumption
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
assyrien Assyria
assyrisk Assyrian
assyriens Assyrian's
asterisk asterisk
asterisker asterisks
akter ut astern
asteroid asteroid
astma asthma
astigmatiker astigmatic
gottgöra astone
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
förvåning astonishment
slå med häpnad astound
förvånande astounding
astral astral
sammandragning astringent
avskyvärd astrocious
skändlighet astrocity
astrolog astrologer
astrologi astrology
astronom astronomer
astronomisk astronomical
astronomi astronomy
åtskild, sönder asunder
asyl asylum
asymmetri asymmetry
på, hos, i, till, vid, vid at
i sträck, i ett kör at a stretch
alls at all
när som helst at any time
till hands at hand
hemma at home
äntligen, omsider at last
åtminstone at least
genast at once
för närvarande, för tillfället at present
på måfå at random
i täten at the head
på samma nivå som at the same level as
på sin höjd at the utmost
åt ate
ateism atheism
atensk athenian
aten athens
idrottsman, atlet athlete
friidrottare athletes
idrott, allmän idrott athletics
på tvären athwart
atlas (karta) atlas
åtminstone atleast
atmosfär, stämning atmosphere
atoll atoll
atom atom
umgälla atone for
gräslig, ryslig atrocious
atrofiera atrophy
anknyta, bifoga, fästa attach
attaché attaché
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
talanger attainments
attentat, försök attempt
frestad, försökte attempted
försöka attempting
försöka attemt
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
expediera attend to
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
deltagare attendant
deltagare attender
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
intyga attest
attest attestation
bekräfta attested
vindsvåning attic
klädsel attire
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
attityd attitudes
ombud, advokat attorney
ombud, advokater attorneys
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
anses bero på attributable
attribut attribute
attribut attributes
aubergine aubergine
auktion, auktionera auction
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
djärv audacious
djärvhet audacity
hörbar audible
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
ljudband audiotape
granska, revidera audit
reviderade audited
mötessal auditorium
auditiv auditory
föröka augment
förstärka, förstora augmented
spå augur
augusti August
alka auk
alkfåglar auks
faster, moster, tant aunt
aura, utstrålning aura
gloria aureole
gynnsam auspicious
sträng, allvarlig austere
Australien Australia
australiska Australian
autentisk, verklighetsnära authentic
äkthet authenticity
upphovsman, författare author
utgivarens author's
författarinna authoress
officiella authoritative
auktoritet, befogenhet authority
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
bemyndiga, godkänna authorize
auktoriserad authorized
godkännandet authorizing
författare authors
utgivares authors'
författarskap authorship
autism autism
självbiografi autobiography
autoklav autoclave
autogen autogenous
autograf, namnteckning autograph
autokarta automap
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
bilar automobiles
autonom autonomous
autopilot autopilot
autopsi autopsy
auktoriserad autorized
hjälptrupper auxiliaries
hjälpande auxiliary
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
lavin avalanche
avantgarde avant-garde
hämnas avenge
gata, allé, aveny avenue
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
medelålder average age
avoghet averseness
ovilja, aversion aversion
avvända avert
fågelhus aviary
flygare aviator
avokado avocado
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
undvika avoided
undvikande avoiding
försäkra avouch
erkänna avow
avvakta await
väntade awaited
väntar awaits
vaken, vakna awake
väcka awaken
uppväckt awakened
väckt awakening
prisvinnande award-winning
prisad awarded
kännedom awareness
borta, bort away
skräck awe
hemskt, gräslig awful
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
obekvämlighet awkwardness
soltält, markis awning
vaknade awoke
på sned awry
yxa axe
yxskaft axe-handle
axial axial
axiom axiom
axiom axioms
axel axis
axel, hjul-axel axle
axelbrott axle fracture
ayatollah ayatollah
jaröst aye
jaröster ayes
azalea azalea
himmelsblått azure
azurblå azure-blue
romdränkt sockerkaksring baba
småborgerlighet babbittry
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
pratmakare babbler
pladdrar babbles
villervalla babel
babian baboon
unge, baby baby
sitta barnvakt baby-sit
barnvakt baby-sitter
barndom babyhood
barnslig babyish
babylonisk Babylonian
babyloniernas Babylonian's
kandidatexamen baccalaureate
backanalisk bacchanal
backanalier bacchanalia
backanalisk bacchanalian
backant bacchante
backisk bacchic
som har bär bacciferous
bärformig bacciform
bärätande baccivorous
tobak baccy
ungkarl, kandidat bachelor
ungkarlsstånd bachelorhood
ungkarlar bachelors
ungkarlsstånd bachelorship
bacillär bacillary
bacill bacillus
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
bakdörr back door
nacke back of the head
bakfram back to front
bakgård back yard
ryggsmärtor backache
bärrem backband
baktala backbite
baktalare backbiter
förtal backbiting
ryggrad backbone
hård backbreaking
skämtsam replikväxling backchat
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
antedatera backdate
bakdörren backdoor
reträtt backdown
bakgrund backdrop
uppbackade backed-up
hjälpare backer
fall backfall
baktändning backfire
bakgrund background
bakgrundsfärg background-color
backhand backhand
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
backa backing
inneliggande order backlog
bakerst backmost
ryggsäck backpack
bakfickan backpocket
åt gården backroom
baksidor, backar backs
bakslag backset
bak backside
rövarspråket backslang
ryggdunkande backslapping
omvänt snedtecken backslash
återfalla backslide
avfälling backslider
backslag backspace
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
bakom kulisserna backstage
baktrappa backstairs
bakgata backstreet
eneggat svärd backsword
ta kopia backup
backup-funktion backup-function
efterbliven, bakåt backward
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
bakvatten backwater
nybyggare backwoodsman
bakgård backyard
sidfläsk, fläsk, skinka bacon
baconanhängare baconian
bakterie bacteria
bakteriedödande bactericidal
baktericid bactericide
bakteriologisk bacteriological
bakteriolog bacteriologist
bakteriologi bacteriology
bakteriolys bacteriolysis
bakterie bacterium
elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig bad
anmärkning (i skolan) bad mark
rätt dålig baddish
medlemsmärke, emblem badge
grävling badger
raljeri badinage
ofruktbart land badlands
illa, svårt badly
vanlottad badly off
badminton badminton
dålighet badness
skvalpskott baffle
förvirrad, snopen baffled
förvirrande baffling
kappsäck, påse, bag, väska, säck bag
bagage bagage
bagatell bagatelle
påse bagful
bagage baggage
säckväv bagging
opressade byxor baggy
provryttare bagman
fängelse bagnio
säckpipa bagpipe
säckpipor, säckpipsblåsare bagpiper
påsar bags
list, baguette baguette
påstvätt bagwash
borgen kan ställas bailable
depositarie bailee
öskar bailer
ålderman bailie
åldermans ämbetsområde bailiwick
deposition av egendom bailment
agn (om fisk), bete, hetsa bait
grädda, baka bake
ugnsbakad baked
bagarstuga bakehouse
bakelit Bakelite
ungsbakad rätt bakemeat
bagare baker
bageri bakery
bakplåt bakestone
baka baking
bakform baking-tin
bileam balaam
balalajka balalaika
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
avväga balance against each other
balanserad balanced
balanserar balances
bomullstrikå balbriggan
med balkong balconied
balkong, altan balcony
flintskallig, kal, skallig bald
baldakin baldachin
rakt på sak baldly
skallighet baldness
axelgehäng baldric
packe, bal bale
ösa en båt bale out a boat
valfiskben baleen
balett balett
balinesisk balinese
hindra balk
istadig balky
klot, nystan, kula, bal, boll ball
kulspetspenna ball-pen
folkvisa ballad
ballad ballade
visskrivare balladmonger
balladdiktning balladry
barlast ballast
balett ballet
ballistik ballistic
ballistiken ballistics
ballar ballocks
ballong ballon
luftsäck ballonet
ballong balloon
ballongfarare balloonist
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
valurna ballot-box
ballar, bollar balls
förbaskad ballup
braskande reklam bally
balsam balm
vederkvickande balmy
bad balneal
balsaträd balsa
balsamisk balsamic
baltisk baltic
räcke baluster
trappräcke balusters
balustrad balustrade
bambu bamboo
förbud, förbjuda ban
banal banal
banalitet banality
banan banana
smörbakelse banbury
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
stor kulört näsduk bandanna
hårband bandeau
banderoll banderole
råtta bandicoot
bandit bandit
banditväsen banditry
kapellmästare bandmaster
bandhund bandog
patronbälte bandoleer
bandolin bandoline
band bands
bandsåg bandsaw
bandsåg bandsaws
bandmedlem bandsman
musikestrad bandstand
vagn med musikkapell bandwagon
bandbredd bandwidth
kasta fram och tillbaka bandy
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
smälla igen, skräll bang
armband, fotledsring bangle
köpman banian
förvisa, landsförvisa banish
förvisning, landsförvisning banishment
räcke banister
trappräcke banisters
ukulelebanjo banjulele
bank, strand bank
bankkonto bank account
inlösingbar bankable
bankir banker
bankväsen banking
bankrutt bankrupt
banker banks
förbjudna banned
baner, fana banner
ledstång bannister
ledstänger bannisters
havrekaka bannock
kalas, bankett banquet
bankettdeltagare banqueter
andeväsen banshee
andeväsen banshees
banta bant
dvärghöns bantam
skämt, skämta banter
barn bantling
bantuneger bantu
apbrödsträd baobab
limpa bap
doplängd baptismal
döpare baptist
dopkapell baptistery
döpa baptize
döparen baptizer
bom, takt, spärr bar
chockladkaka bar of chocolate
bomma igen bar up
barbar barbarian
barbarer barbarians
barbarisk barbaric
barbarismen barbarism
förvilda barbarize
omänsklig, barbarisk barbarous
barbari barbarousness
skäggig barbate
taggtråd barbed wire
barb barbel
barberare, frisör barber
raksalong barber`s shop
skjutplattform barbette
vakttorn barbican
barbiturat barbiturate
hullingar barbs
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
barhuvad bare-headed
barbacka bareback
utan sadel barebacked
med blottat ansikte barefaced
barfota barefoot
barhuvad bareheaded
nätt och jämt barely
bärsärk baresark
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
schackrare bargainer
pråm, skuta barge
pråmskeppare bargee
barium baric
baryton baritone
skälla, bark bark
skällde barked
barägare barkeeper
skall barking
skäller barks
jästskum barm
barflicka barmaid
bartender barman
skenvälgörare barmecide
skummande barmy
lada barn
prutgås barnacle
nosklämma barnacles
gräl barney
vara ute på turné barnstorm
kringresande skådespelare barnstormer
plats kring en lada barnyard
barograf barograph
baron baron
samtliga baroner baronage
baronessa baroness
baronvärdighet baronetcy
baroni barony
barock baroque
bark barque
kasern barrack
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
kasern barracks
spärreld barrage
processmakare barrator
tillbommad barred
tunna, gevärspipa barrel
fat barrelful
steril, karg jord, ofruktbar barren
hårspänne barrette
barrikad barricade
spärr, skrank barrier
barriärer barriers
avspärrning barring
advokat barrister
skottkärra, bår, kärra barrow
galler bars
uppassare bartender
schackra bort barter
nedrig, bas, gemen base
stödja sig på base oneself on
baserad based
ogrundad baseless
källarvåning basement
slå bash
blyg, försagd bashful
grunderna basics
skål, handfat, fat basin
grundval basis
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
korgarbete basketwork
bas bass
bas musik bass music
slagträ, flädermus bat
hålla tillbaka bate
bad bath
badkappa bath-robe
badmästare bath attendant
bada, badda, badkar batha
badhytt på hjul bathing-machine
badförbud bathing ban
badmössa bathing cap
badrum bathroom
bad baths
batong, taktpinne baton
slagman batsman
piska batter
ugnspannkaka batter pudding
batterier batteries
murbräcka battering-ram
batteri battery
slåss battle
bröstvärn battlement
slagskepp battleship
vråla, skråla bawl
bajonett bayonet
raketgevär bazooka
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
handla be about
pläga be accustomed to
glänt be ajar
be allowed to
blygas, skämmas be ashamed
sova be asleep
heta be called
återgå be cancelled
slarva be careless
nöja sig be content with
yra be delirious
vämjas be disgusted
räcka be enough
skylta be exposed
duga be fit for
hålla av, tycka om be fond of
förefinnas be found
pågå be going on
höra till god ton be good form
tynga be heavy
förestå be in charge of
aktas för väta be kept dry
fattas be lacking
försenad, dröja be late
återstå be left
likna be like
förgås be lost
ha tur be lucky
missta sig be mistaken
vämjas be nauseated
bråka be noisy
tjänstledig be on leave
umgås be on visiting terms with
övervara be present at
yvas be proud
förhasta sig, överila sig be rash
tredskas be refractory
kräkas be sick
tiga om be silent about
ligga be situated
bli lurad be taken in
gälla be valid
segra be victorious
vara mödan värd be worth while
förlisa, haverera be wrecked
plage, stranden, strand beach
strandgodssökare beach-comber
fyr, sjömärke beacon
pärla, glaspärla, kula bead
kyrkvaktmästare beadle
pärlhalsband beads
näbb, pip beak
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
balkar beams
böna bean
hippa bean-feast
tåla, björn bear
anligga mot bear on
skägg beard
skäggig bearded
innehavare bearer
lager bearing
lager bearings
bär bears
best, djur, odjur, fä beast
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
slagit beaten
avbasning, stryk beating
misshandel beatings
salighet beatitude
slår beats
älskare, sprätt beau
naturskön plats beauty-spot
bäver beaver
därför att, emedan, därför because
vinka till sig beckon
mulna, anstå, bli become
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
ta övererhand become predominant
tystna become silent
klädsam becoming to
bädd, säng bed
sov, vardagsrum bed-sitter
vägglus bedbug
sängkläder bedding
pryda bedeck
våldsamt tumult, dårhus bedlam
sängliggande bedridden
sovrum, sängkammare bedroom
säng bedstead
vaktare i towern beefeater
bikupa beehive
biodlare beekeeper
varit been
beta beet
skalbagge beetle
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessförinnan before then
i förväg, på förhand beforehand
tigga, bettla beg
började began
avla beget
tiggde, bad begged
tiggare begger
tiggande, tiggeri begging
begynna, anträda, börja, starta begin
nybörjare beginner
begynnelse, början beginning
startar begins
född, frambringa, enfödd begotten
missunna begrudge
locka beguile
börjat begun
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
halshugga behead
bakefter, bakom, baktill, efter behind
skåda behold
åskådare beholders
hövas behove
väsen, varelse being
tillsvidare beings
rapa belch
rapar belches
motsäga, beljuga belie
tro på believe in
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
klocka, ringklocka, kyrkklocka bell
vacker kvinna belle
krigförande, krigförande belligerent
skälla, vråla, råma, vrål bellow
blåsbälg bellows
mage belly
magont belly-ache
tillhöra belong
tillhöra belong to
älskling, älskad, avhållen beloved
under, nedanför below
bälte, rem belt
remmar belts
begråta bemoan
begråtit bemoaned
förvirra bemuse
domstol, bänk bench
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
våt fest bender
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
betalningsmottagare beneficiary
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
välvilja benevolence
välvillig benevolent
välvillig benign
förlama benumb
testamentera bequeath
beröva bereave
smärtsam förlust bereavement
bär berry
koj, ankarplats berth
bedja, anropa beseech
bönfallande beseeching
sidan om, bredvid beside
belägra, bestorma besiege
fläckat ner besmear
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
bäst best
bästsäljare best-selling
marskalk best man
rå, djurisk bestial
skänka, ägna bestow
bästsäljare bestseller
slår vad bet
hända betide
röja, förråda betray
förrådd betrayed
trolova betroth
bättre better
vadhållning betting
mellan, emellan between
mellan betwixt
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
var försiktig beware
varna för beware of
förbryllad bewildering
förbryllar bewilders
förtrolla, förhäxa bewitch
förtrollad bewitched
förtrollar bewitches
övermåttan beyond measure
haschisch bhang
tvåspråkigt bi-lingual
två gånger om året biannual
partiskhet, påverka bias
haklapp, supa bib
bibliografier bibliographies
källförteckning bibliography
gnabbas, träta bicker
käbbel, gnabb bickering
gnabb bickerings
tvåfärgad bicoloured
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
bjöd, anbud, bjudit, bjuda bid
bida bide
tvåårig biennial
likbår bier
bigami, tvegifte bigamy
största biggest
kaxe, pamp bigwig
blåbär bilberry
galla bile
tvåspråkig, tvåspråkigt bilingual
argsint, gallsjuk bilious
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
matsedel bill-of-fare
affischering bill-posting
anklagelseakt bill of indictment
inkvartering billet
biljardrum billiardroom
cheap billig
räkningar billing
bölja, våg billow
böljande billowy
affischör billposter
räkningar bills
lår, binge, binge bin
binära binaries
binär binary
binda bind
kikare binoculars
biologiskt nedbrytbar biodegradable
levnadstecknare biographer
biografier biographies
biografi biography
biobränsle biomass fuel
biplan biplane
näver birch-bark
fågel bird
hägg bird cherry
flyttfågel bird of passage
fåglar birds
fågelperspektive birds-eye-view
kulspetspenna biro
fågelvägen birth-flight
nativitet birth-rate
åldersintyg birth certificate
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
kex, kex, skorpa biscuit
bisexuella bisexuals
bisexual bisexuell
blåsa bister
slinka, tik, hynda bitch
napp, bita, bett bite
bitande, bita biting
bitmappade bitmapped
bitar bits
hätsk, bitter, besk bitter
asfalt bitumen
bisarra bizarre
svart black
mörkläggning black-out
björnbär blackberries
björnbär blackberry
koltrast blackbird
koltrastar blackbirds
svart tavla blackboard
svartna, svärta blacken
svartnar blackens
skurk, kanalje blackguard
strejkbrytare, falskspelare blackleg
utpressning, utpressa blackmail
medvetslöshet, mörkläggning blackout
blåsa bladder
klinga, knivblad blade
blad till kniv blade to a knife
klandra, klander, tadel, skylla på blame
förebrår blames
bleka, blekna blanch
smickra blandish
formulär, uttryckslös, nitlott blank
nitar blanks
skrälla, smattra blare
häda, smäda blaspheme
hädelse blasphemy
vindstöt, spränga blast
skränig blatant
flamma blaze
vapensköld blazon
bleka, vitna bleach
bräka bleat
blöda, åderlåta bleed
förblöda bleed to death
fel, fläck blemish
rygga tillbaka blench
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
blåste blew
rost, fördärv, mjöldagg blight
chauvinist blimp
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
återvåndsgränd blind alley
blinka, blink, blinka, glimta blink
blinkvisare, skygglappar blinkers
salighet, lycksalighet, sällhet bliss
blåsa blister
svidande blistering
luftangrepp, överraskande blitz
svälla, röka sill bloat
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
spärra block up
blockeringar blockages
dumskalle blockhead
tryckbokstav blockletter
blodgivare blood-donors
blodsugare blood-suckers
blodkärl blood-vessel
blodsprängd bloodshot
blodig, förbannad bloody
blomster, blomma, blom bloom
vida dambyxor bloomers
blommande blooming
full av blommor bloomy
blomstring, blomstra, blomma blossom
blomstrande blossoming
bläckplump, fläck, läska blot
sudda ut blot out
blemma blotch
fläckig, blemmor blotched
läskblock blotter
läskpapper blotting-paper
plakat blotto
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
blåsrör blow-pipe
storma blow a gale
snyta sig blow one's nose
spränga blow up
bakåtblåsning blowback
maskrosboll blowball
blåsare blower
blåsrör blowgun
blåsa blowing
blåst blown
blåsrör blowpipe
blåsig blowy
sjaskig blowzy
lipa blub
snyfta fram blubber
halvstövlar bluchers
påk bludgeon
blå blue
blåhake blue-bird
blågrön blue-green
plan, blåkopia blue-print
blåsippa blue anemone
blåskägg bluebeard
blåklocka bluebell
blåbär blueberry
spyfluga bluebottle
blåelse blueing
blåkopia blueprint
blåstrumpa bluestocking
blåhake bluethroat
blåaktig bluey
burdust sätt bluffness
blåelse bluing
blåaktig bluish
groda, misstag, blunder blunder
klåpare blunderer
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
sudda ut, suddighet, fläck blur
reklamtext blurb
rodna blush
rodnade blushed
rodnar blushes
rodnande blushing
rodnande blushingly
rasa, storma bluster
skränfock blusterer
högröstad predikant boanerges
galt, vildsvin boar
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
inackordering board and lodging
inackordering boarder
plank boarding
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
internatskola boarding school
strandpromenad boardwalk
svinaktig boarish
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
skrävlare, skrytare boaster
skrytsam boastful
båt boat
roddare boater
båtkarl boatman
båtägare boatowner
båtsman boatswain
shilling, guppa bob
kälke bob-sleigh
skrävlare bobadil
spole, spole, trådrulle bobbin
tyll, maskinvävd spets bobbinet
ankelsockor bobbysocks
stubbsvans bobtail
bliva bocome
förebåda bode
förebådande bodeful
kroppar bodies
utan kropp bodiless
kroppsligt, lekamlig bodily
trädnål bodkin
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
livvakt body-guard
kärr, mosse, träsk bog
häpnar man boggles
fingerad, falsk bogus
bohem, zigenare bohemian
koka, böld boil
ångpanna boiler
pannrum boiler-house
pannrum boiler-room
kokar boils
stormig, larmande boisterous
käck, frimodig, morsk, djärv bold
fyllda bolding
djärvt boldly
skena, bult, regla, bom bolt
regel på ett lås bolt on a lock
bultar bolts
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bombade bombed
bombplan bomber
bål bon-fire
malmåder, fynd bonanza
förbindelse, obligation, band bond
slaveri, träldom bondage
band bonds
borgensman bondsman
ben, knota bone
tabbe boner
huv, huva, bahytt, mössa bonnet
god, bra, söt bonny
skämt, trick booby-trap
bok, tinga book
bokhylla book-case
bokförare book-keeper
vadhållningsagent book-maker
bokhandlare book-seller
bokhylla book-shelves
biljettlucka, biljettkontor booking-office
broschyr, häfte booklet
litteratursökning booksearch
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
bokaffärer bookstores
uppsving, dån, dåna boom
välsignelse, förmån boon
tölpaktig boorish
lovorda, puffa för boost
tjut, känga, stövel boot
baklucka boot cover
salustånd, bås booth
spritsmugglare bootlegger
onyttig, gagnlös bootless
stövlar boots
självinmatande programladdare bootstrap
uppstart bootup
supa booze
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
gränsbygd border country
gränsa till border on
kantad bordered
gränsområde borderland
tråka ut, tråkmåns, borra bore
bladkål borecole
uttråkad bored
leda boredom
tråkar ut bores
tråkig boring
stad, köping, stadsvalkrets borough
låna av borrow from
lånat borrowed
låntagare borrower
lånar borrows
undomsfängelse borstal
sköte, famn, bröst, barm bosom
chef, förman boss
botaniska botanical
botaniker botanist
botanik botany
båda, ömse both
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
flaska, butelj bottle
trädgren bough
boulevard boulevard
studsa bounce
studsade bounced
baddare bouncer
studsar bounces
inbunden, begränsad, skyldig bound
bracka, knöl bounder
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
gräns bounds
dryckeslag, omgång bout
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
burspråk bow-window
bocka sig för bow oneself to
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
berså, lövsal bower
skål bowl
bål bowl (to drink)
kubb, styv filthatt, kastare bowler
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
boxare boxer
pojkvän boyfriend
barndom, pojkår boyhood
pojkaktiga boyish
pojkar boys
behå bra
spänna, dra till brace
armband bracelet
styrketår bracer
hängslen braces
stärkande bracing
klammar, konsol bracket
armband braclets
skryta brag
skrävlare braggart
fläta braid
flätor braids
hjärna brain
brytare braker
bromsar brakes
björnbärsbuske bramble
gran, filial, bransch branch
avgrena branch off
brännmärka brand
svinga, svänga brandish
brännvin, konjak brandy
bysthållare brasière
fräckhet, mässing brass
fräck, mässings brassy
barnunge brat
karskhet bravado
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
modigt, tapperhet bravery
oväsen, träta brawl
muskelkött, salt fläsk brawn
skria bray
hårdlöda braze
av mässing brazen
Brasilien Brazil
brytande breach
familjeförsörjare bread-winner
smörgås bread and butter
bakbord breadboard
våd, bredd breadth
familjeförsörjare breadwinner
brista, avbrott, spricka, bryta break
bryta av break off
slå rekord break the record
upplösa break up
bräckage breakage
haveri breakdown
bränningar breakers
balans breakeven
uppbrottsstämning breaking-up mood
vågbrytare breakwater
amma breast-feed
amning breast-feeding
amning breastfeeding
bröstvärn breastwork
andas, hämta andan, pust breath
andas breathe
paus breather
andades, andningen, andas breathing
andhämtningspaus breathing space
andlös, andfådd breathless
ridbyxor, knäbyxor breeches
bakladdare breechloader
föröka sig, ras breed
avel breeding
fläkt breeth of air
bris, bris, fläkt, kåre breeze
brygga, brygd brew
brygga brew (to drink)
muta bribe
murare bricklayer
brudpar bridal couple
brudtärna bridesmaid
bro, slå bro över, brygga bridge
tygla, tygel, betsla bridle
kortvarig, kort, kort brief
stråtrövare brigand
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
ljusaste brightest
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
rand, brädda, brätte, brädd brim
rand brima
svavel brimstone
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
återföra bring back
ställa inför rätta bring to justice
sammanföra bring together
medföra bring with one
bringar brings
rand, kant brink
våghalsig politik brinkmanship
pigg, kry, hurtig, rask brisk
vara full av, borst bristle
storbritanien britain
bretagne britany
bretagne brittany
föra på tal broach
bred, utsträckt broad
axelbred broad-shouldered
sändaradiosändning broadcasting
sänder broadcasts
fint svart kläde broadcloth
vidga, bredare broader
irländsk dialekt brogue
halstra broil
bröt, pank broke
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
mäklare broker
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
grubbla, yngel, kull, ruva brood
tåla, bäck brook
kvast, ginst broom
buljong, köttsoppa broth
svåger brother-in-law
brödraskap, broderskap brotherhood
bringade brought
panna, ögonbryn brow
backkrön brow of a hill
söka stuka, kuscha browbeat
brun, brun, bryna brown
bläddra browse
bläddrare browser
bläddrare browsers
bläddring browsing
mörbulta, blåmärke, bula bruise
slå gul och blå bruising
borste, borsta, pensel brush
borstade brushed
penslar brushers
penslar brushes
snår, småskog brushwood
brutal brutal
brutalitet brutality
odjur, djur, rå brute
porla, bubbla bubble
sjörövare buccaneer
hanne, bock buck
spänne, spänna, buckla buckle
knoppas, knopp bud
kompisar buddies
röra sig ur fläcken budge
undulat budgerigar
anslagsäskande budget estimate
undulat budgie
knoppar buds
sämsskinn, matt gul buff
knuffa, knuff, slå buffet
pajas buffoon
vägglus bug
enspännare buggy
signalhorn bugle
anlägga, bygga, uppföra build
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggnad building
byggmästare building contractor
byggnader buildings
uppbyggd av buildup
blomlök, glödlampa bulb
Bulgarien Bulgaria
bula bulge
vattentätt skott bulkhead
skrymmande bulky
tjurfäktning bull-fighting
tvinga, skrämma bulldoze
schaktningsmaskin bulldozer
kula bullet
guldtacka bullion
översittare bully
lök, glödlampa bulp
säv bulrush
luffare bum
humla bumble-bee
stöta, knöl, duns, törn, stöt bump
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
skumpande bumping
knippa, bukett, klase bunch
nyckelknippa bunch of keys
klasar bunches
knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa bundle
sammanslagen bundled
enplansvilla, villa, stuga bungalow
förfuska bungle
klåpare bungler
kanin bunny
flaggväv, flaggor bunting
bärande buoyant
börda, belasta, börda, refräng, last burden
kardborre burdock
byrå bureau
borgare i stad burgess
begravning burial
begravd buried
begraver buries
bastant burly
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
bränt burned
brännare burner
brännande burning
polera burnish
brunnit, brann burnt
uppbränd burnt up
kardborre burr
gräva, håla burrow
spränga, spricka, brista burst
utbrista burst out
bristande bursting
bristningsgräns bursting-point
jordfästa, begrava bury
busshållplats, hållplats bus-stop
bussar buses
rymdmått bushel
buskar bushes
australisk stråtrövare bushranger
yvigt hår bushy
affär, rörelse, göromål business
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
kringvandrande musikant busker
bussfärd busride
bus station busstation
barm, byst bust
brådska bustle
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
pyssla busy oneself
beskäftig person busybody
utan, men but
slaktare, chakuteriaffär butcher
betjänt, hovmästare butler
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
smörblomma butter-cup
fjäril butter-fly
kärnmjölk butter-milk
skinka buttock
knäppa, knapp button
knapphål button-hole
knapphjälp buttonhelp
strävpelare, stöd buttress
handla, köpa buy
avnämare, köpare buyer
köpare buyers
köpa buying
surr, surra buzz
vråk buzzard
av, vid, bredvid, till, genom by
lokal förordning by-law
gå förbi, sidoväg by-pass
biväg by-road
småningom by and by
händelsevis by chance
för tusan! by George!
utantill by heart
ingalunda by no means
omgående by return
apropå, i förbigående by the way
hejdå bye
fyllnadsval byelection
förgången, föråldrad bygone
förbikoppla bypass
avväg bypath
åskådare bystander
ordstäv byword
bysantinsk byzantine
förarhytt, droska cab
taxichaufför cab-driver
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
kabal cabal
ränksmidare caballer
kål cabbage
kabbala cabbala
chaufför cabby
hytt, koja, kajuta cabin
instängd cabined
skåp, kabinett cabinet
möbelsnickare cabinet-maker
kabel cable
kabeltelegram cablegram
smäcker kabel cablet
linbana cableway
chaufför cabman
kabyss caboose
kustfart cabotage
svängt stolsben cabriole
kakao cacao
kaskelot cachalot
gömställe cache
äkthetsstämpel cachet
gapskratta cachinnate
indianhövding cacique
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
pratmakare cackler
dålig stil cacography
illalåtande cacophonous
kaktus cactus
klubbpojke, klubbflicka caddie
ohyfsad, lymmelaktig caddish
kadett, yngre son cadet
kadmium cadmium
kafé café
burar cages
vara i maskopi med cahoot
smickra cajole
mild övertalning cajolery
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
olycka calamity
förkalka calcify
kalcium calcium
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
miniräknare calculator
kalender, almanacka calender
kalv calf
vadben calf of the leg
kalibrera calibrate
kaliber calibre
Kalifornien California
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
inkallelse call-up
avblåsa call off
besöka call on
uppbåda, ropa call out
anropsignal call sign
inkalla call up
anmoda call upon
kallad called
uppringare caller
uppringare callers
kalligrafi calligraphy
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
valk callosity
okänslig callous
grön, ofjädrad callow
samtal, kallar calls
valk callus
stilla calm
lugna sig calm down
lugnade calmed
lugnande calming
lugnar calms
kalori calorie
smäda calumniate
förtal calumny
golgata calvary
kalva calve
kalvar calves
kamratskap camaraderie
välvning, böja camber
kambrisk cambrian
batist cambric
kamel camel
camembert Camembert
kamé cameo
kamera camera
fotograf camera-man
fotograf cameraman
kameror cameras
maskering camouflage
läger, slå läger, campa camp
lägrets camp's
tältsäng camp-bed
campingstol camp-chair
fälttåg, kampanj campaign
förkämpe, veteran campaigner
campare camper
kamfer camphor
camping camping
campingplats camping-ground
läger camps
lägerplatser campsites
området kring skola campus
kamaxel camshaft
camuflera camuflage
kunna, kanna can
kan inte can't
Kanaan Canaan
kanaanitiska Canaanite
Kanaaiterna Canaanites
Kanada Canada
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanal canal
kanalisera canalize
tidningsanka canard
kanariefågel canary
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
överstrykning, avbeställning cancellation
stämplar cancellations
avbruten cancelled
avbryter cancels
kräftans, cancer cancer
aspirant, kandidat candidate
stearinljus, vaxljus, ljus candle
stearin candle-grease
ljusstake candle-stick
levande ljus candlelight
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
rost, brand canker
cannabis cannabis
konservfabrik cannery
kannibal cannibal
kannibalism cannibalism
kanon cannon
kan inte cannot
kanot canoe
kanon canon
kanoniska canonical
burköppnare canopener
tak canopy
tjuvspråk, hyckleri cant
grälsjuk, elak cantankerous
matsal, marketenteri canteen
rida i kort galopp canter
tältduk, målarduk, segelduk canvas
värva röster, agitera canvass
ackvisition canvassing
kanjon canyon
mössa, hylsa, mössa, luva, huv cap
duglig, kapabel capable
kapaciteter capacities
kapacitet, förmåga capacity
udde, kappkrage, kap cape
glädjesprång caper
tjäder capercailzie
huvudstad, kapital, versal capital
kapitalistiska capitalist
kapitalistiska capitalistic
kapitalisering capitalization
kapitalisera capitalize
kapitulera capitulate
spansk peppar capsicum
segla omkull, kantra capsize
ankarspel capstan
kapsel capsule
kapten, kaptenen captain
kapitalist captialists
tjusa, fängsla captivate
fånge captive
fångenskap captivity
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
fångad captured
fångande capturing
bil, vagn car
kola caramel
karat carat
husvagn caravan
kolhydrat carbohydrate
karbolsyra carbolic
böld, röd ädelsten carbuncle
karburator, förgasare carburettor
as, lik, kadaver carcase
cancerframkallande carcinogenic
papp, kartong cardboard
kardemumma cardemom
kofta, stickad ylleväst cardigan
kardinal, främst cardinal
kardinaler cardinals
falskspelare cardsharper
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
vårdare care-taker
karriär career
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
mån om careful of
rädd om careful with
noggrannt carefully
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
slarv carelessness
smekning, smeka caress
smekande caressing
markör caret
vaktmästare caretaker
tärd careworn
last cargo
lastfartyg cargo-ship
västindisk caribbean
amerikansk ren caribou
karikera, karikatyr caricature
tandröta, benröta caries
blodbad carnage
nejlika carnation
karneval carnival
köttätande carnivorous
julsång, lovsång carol
julsånger carols
festa, rumla carouse
gnata, karp carp
snickare carpenter
matta carpet
gnat carping
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
hållare carrier
as carrion
bära, föra carry
fortsätt carry-on
avleda carry off
bedriva, husera, idka, driva carry on
processa carry on a lawsuit
genomdriva carry out
bärande på carrying
axelrem carrying strap
bilar cars
kärra, vagn, åkdon cart
kartell cartel
pappask, kartong carton
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
serieteckningar cartoonings
patron, filmrulle cartridge
patron cartridge to a gun
kärror carts
tälja, skära, rista, snida carve
träskulptur carving
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
sätthärdat stål case-hardening-steel
fönster med gångjärn casement
fall cases
insatt kassett casette-in
kontant, inkassera, kassa cash
inlösbar cashable
kassörska, kassör cashier
fodral casing
kasino casino
fat, tunna cask
schatull, skrin casket
kasett cassette
kasetter cassettes
gjuta, kasta, rollfördelning cast
förskjuta cast off
kastväsende caste
hjul, strödosa, trissa castor
recinolja castor-oil
tillfällig casual
nonchalant casually
döda och sårade casualties
olycksfall casualty
katt cat
kategorier catagories
kategori catagory
katalog catalog
kataloger catalogs
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
katalog catalouge
katapult, slangbåge catapult
stort vattenfall, grå starr cataract
katarr catarrh
katastrof catastrophe
katastrofer catastrophies
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
förkyla sig catch a cold
beslå med lögn catch a person lying
hinna i kapp catch up
fångar catches
vinnande, smittande catching
slagord, lystringsord catchword
katekes catechism
kategorier categories
kategori category
larv catepillar
hålla mat, skaffa mat cater
matleverantör caterer
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
domkyrka, katedral cathedral
katolik Catholic
katolicism Catholicism
katter cats
kreatur, boskap cattle
valkommitté, valmöte caucus
fångad caught
blomkål cauliflower
förorsakande causation
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
tillfoga skada cause harm
orsakade caused
kåseri causeri
orsakar causes
gångbro causeway
orsakande causing
skarp, brännande caustic
kautschuk cautchoue
försiktighet, varsamhet, varning caution
varsam, försiktig cautious
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
grotta, håla cave
håla, jordkula, grotta cavern
kitslig, anmärka cavil
gnat cavilling
hålighet, grop cavity
kraxa caw
sluta, upphöra cease
cederträ cedar
avstå cede
innertak ceiling
takmålningar ceiling-paintings
fira celebrate
firade celebrating
firande celebration
evenemang celebrations
snabbhet celerity
celibat celibacy
fira, prisa celibrate
källare cellar
cellulosa cellulose
cembalo cembalo
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
begravningsplatser cemeteries
kyrkogård cemetery
minnesgravvård cenotaph
censor, censurera censor
censurerad censored
kriticera, klander censure
folkräkning census
hundraårsdag centenary
centrerad centered
centrerar centers
hundragradig centigrade
mellerst, central central
centralvärme, värmeledning central heating
centralisera centralize
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
centrifugal centrifugal
århundraden centuries
århundrade, sekel century
keramisk ceramic
keramik ceramics
sädesslag cereal
flingor, spannmål cereals
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
auktoriserad certified
konstatera, intyga certify
avloppsbrunn, kloakbrunn cesspool
frottera, gnida, skrapa chafe
agnar chaff
länk, kedja chain
kätting chain-cable
kedjad chained
ordförande chairman
ordförande chairperson
stolar chairs
bägare, kalk chalice
krita chalk
kritar chalks
utfordra, utmana, utmaning challenge
vandringspris challenge prize
jävig challengeable
stimulerade challenged
utmaning challenging
rum, kammare chamber
husa, städerska chamber-maid
kammarherre chamberlain
kammare chambers
stenget, sämskskinn chamois
tugga champ
champagne champagne
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
mästerskap championship
mästerskapen championships
slump, chans, lycka chance
kansli chancellery
kansler chancellor
chanser chances
ljuskrona chandelier
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
skifta change or ex-
föränderlig, ombytlig changeable
ändrad changed
utbytare changer
ändring changing
vaktavlösning changing of the guard
kanal channel
kanaler channels
sång, sjunga, mässa chant
kantarell chanterelle
kaos chaos
kaotisk chaotic
kille, grabb, karl chap
kapell chapel
förkläde chaperon
kaplan chaplain
kapitel chapter
städerska, röding char
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
teckenberäkning charactercount
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
utmärks characterizes
tecken-lista characterlist
teckenhanterare charactermap
charad charade
kol (trä-), träkol charcoal
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
stridshäst charger
kostnader charges
stridsvagn chariot
utstrålning charisma
karismatisk charismatic
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
charlatan charlatan
tjusning, tjusa, charm charm
betagen i charmed by
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
städverktyg charsets
diagram chart
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
charter chartra
diagram charts
städerska charwoman
karg, försiktig chary
jaga, ciselera, jakt chase
klyfta, svalg chasm
sträng, ren, kysk chaste
tukta, luttra chasten
näpsa, tukta chastise
tuktan, straff chastisement
småprata chat
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
pratmakare chatter-box
pratsam chatty
chaufför chauffeur
fuska, bedra, narras cheat
bedrägligt cheated
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
avprickningslista check list
kontrollerar checkar
kontrollerade checked
kontrollant checker
damspel checkers
checklista checklist
schack och matt, besegra checkmate
checkar checks
skinka, kind cheek
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
hurra cheer
muntra upp cheer up
hurrade cheered
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
skål, hej cheerio
glädjelös cheerless
småsnål cheese-paring
kock, köksmästare chef
kemikalie, kemisk chemical
kemikalier chemicals
damlinne, linne chemise
kemist, apotekare chemist
checkar cheques
vårda, omhulda, hysa cherish
körsbär cherry
schack chess
kista, lår, bröst chest
byrå chest of drawers
kastanjebrun, kastanje chestnut
kastanjebrun chestnut-brown
tugga chew
tugga tuggummi chewing
chianti chianti
försagd chicken-hearted
vattenkoppor chicken-pox
cikoria chicory
banna chide
hövding, huvudsaklig chief
huvudsakligen chiefly
barn child
barnafödelse childbirth
barndom childhood
barnslig childish
barnsligt childishly
som ett barn childlike
barn children
barns children's
kyla, kylig chill
chimär chimaera
klämta, klockringning, klinga chime
klockringningar chimes
sotare chimney-sweep
skorstenspipa chimneypot
schimpans chimpanzee
haka chin
Kina China
kinaman chinaman
spricka, springa chink
spån, flisa chip
avfall chips
kvitter, kvittra chirp
kvittrar chirps
kvittra chirrup
mejsel, mejsla chisel
utmejsla chisel out
intyg, barnunge chit
gräslök chive
gräslökar chives
klorerad chlorinated
choklad chocolate
chokladbitar chocolates
val, utsökt choice
körsång choir-singing
urval choise
kväva, kvävas, stokna choke
utse, välja, utvälja choose
väljer chooses
väljande choosing
sparsmakad choosy
kotlett, kotlett, hugga, hugg chop
huggare, köttkniv, hacka chopper
krabb sjö, ombytlig vind choppy
käft chops
ackord, sträng chord
skratta skrockande chortle
korus, kör, refräng chorus
välja chose
vald chosen
döpa christen
barndop christening
kristna, kristen Christian
förnamn, dopnamn Christian name
kristna christians
julgran Christmas-tree
juldagen Christmas Day
julafton Christmas Eve
julklapp Christmas present
krönika chronicle
puppa chrysalis
slänga, kasta, skrocka chuck
skrocka chuckle
kamrat chum
kyrka church
kyrkogård church-yard
röra om, kärna smör churn
kärna smör churn butter
ränna chute
cikada cicada
cider, äppelvin cider
cigarr cigar
cigarrett cigarette
fästa cinch
fastsatt cinched
slagg cinder
askungen cinderella
filmkamera cine-camera
kanel cinnamon
chiffer, siffra, chiffer, nolla cipher
cirka circa
krets, cirkel, kretsa, cirka circle
umgängeskrets circle of friends
cirklar circles
cirkulerande circling
cirkelrund, cirkulär circular
cirkulera, skicka omkring circulate
omskärelse circumcision
omskriva circumscribe
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
överlista, kringgå circumvent
cirkustält circus marquee
sprida, cirkulera cirkulate
förverkligad pojke cissy
åberopa, citera cite
citerade cited
städer cities
medborgare, medborgare, borgare citizen
medborgare citizens
medborgarskap citizenship
apelsinträd, citronträd citrus
stad city
stadsstater city-states
stadshus city hall
medborgerlig, medborgare civic
samhällslära civics
artig, civil, hövlig civil
civila civilians
civilisation, kultur civilization
civilisationer civilizations
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
klädd clad
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
anspråk claima
fodringsägare claimant
hävdad claimed
påstår claiming
fordringar, fordrar claims
mussla clam
klättra clamber
rop, skrika, larma, larm clamour
klämma clamp
hopklämd clamped
krampa clamping
stam, klan clan
skrammel, ringa, skalla, klang clang
rassel, rassla clank
smälla med, klappa, applådera clap
applådknipare claptrap
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
knäppe, lås, knäppa ihop clasp
klass class
klasskillnad class-distinction
klasskamrat class-mate
klassföreståndare class superintendent
klasser classes
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klassifikation classification
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
skolsal classroom
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
klausul, kort sats, bisats clause
lera clay
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
borsta skor clean the shoes
städerska cleaner
rengörande cleaning
rensa, rengöra cleanse
rensar cleanses
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
harkla sig clear one`s throat
utreda clear up
frigång clearance
klarare clearer
avräkning, röjning clearing
klart clearly
klyva cleave
rämna, klyvde, klyvt cleft
mildhet, förbarmande clemency
gripa hårt om, nita clench
knyta näven clench one`s fist
pressa clentch
pressar clentches
pressande clentching
prästerskap clergy
prästernas clergy's
prästpåverkade clergy-inspired
präst clergyman
kyrkliga clergymen
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
klyscha cliché
klicka click
klickad clicked
klickande clicking
klickningar clicks
klippa cliff
rysare cliffhanger
klimat climate
klimat climates
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
gå i närkamp, avgöra clinch
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
klirra clink
klirrar clinks
klämma clip
urklippshanterare clipboard
snabbseglare, klippare clipper
mantel, kappa, skyla cloak
tambur, effektförvaring cloak-room
inlämning cloak room
garderob, bagageinlämning cloakroom
ur, klocka clock
urtavla clock-face
jordkoka, tölp clod
klump, hindra, träsko clog
pelargång, kloster cloister
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
stängd closed
tätt closely
närmare closer
stänger closes
närmast closest
klosett, skåp closet
öppnar closeup
stänger closing
kläda, kläda clothe
kläder clothes
klädeesborste clothesbrush
kläder clothing
trasa clout
klöv, lökklyfta, kryddnejlika clove
väppling, klöver clover
klövar cloves
clown, tölp, pajas clown
äckla, övermåtta cloy
klubba, klubb club
klubbar clubs
skrocka cluck
klunga, dunge, klampa clump
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
hålla vid fast clung to
svärm, klunga, klase cluster
greppa, koppling clutch
fasthållande clutching
griptång clutching-tongs
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
medbestämmande co-determination
samundervisning co-education
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
villig att samarbeta co-operative
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
samordning co-ordination
delägarskap co-ownership
medlöpare co-runners
samarbetspartner co-worker
vagn, tränare coach
kolgruva coal-mine
grov, grov, sträv, plump coarse
rock, kappa, kavaj coat
pansarskjorta coat of mail
täckt coated
beläggning coating
täcker coats
lirka, smickra coax
smickrad, lirkad coaxed
majskolv, ridhäst, klippare cob
spindelnät cob-web
lappa cobble
skomakare cobbler
spindelväv cobweb
kokain cocaine
kran, tupp, kuk cock
karskhet cock-shureness
liten flat båt, hjärtmussla cockle
förarplats i flygplan cockpit
kackerlacka cockroach
tvärsäker cocksure
choklad, kakao cocoa
sämja cocord
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
dalt coddling
kodad coded
tvinga coerce
samlevnad coexistence
kaffe coffee
kafé coffee-house
café-au-lait coffee with milk
skrin, kista coffer
kista, likkista coffin
övertygande cogent
fundera cogitate
begrundande, reflexion cogitation
konjak cognac
kännedom cognizance
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
ringla, ring, rulle coil
resår coilspring
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
myntprägling coinage
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
förfalskare coiner
coca-cola, koks coke
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
kallare colder
samarbeta, medarbeta collaborate
samarbete collaboration
medarbetare, medlöpare collaborator
sammanbrott, kollapsa collapse
hopfällbara collapsible
krage collar
jämföra, kollationera collate
sida vid sida collateral
jämförelse, lätt måltid collation
kollega colleague
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
efterkrav collect on delivery
samlat collected
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
håv collection-bag
samlare collector
samlar collects
gymnasium, högskola college
kollega collegue
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
kolgruvearbetare collier
kolgruva colliery
sammanstötning, kollision collision
samtal colloguy
vardaglig colloquial
maskopi collusion
kolon, grovtarm colon
kolonisatörer colonists
bebygga colonize
pelargång colonnade
stråkharts colophony
färg color
målarbok colorbook
färgad colored
färgrik colorful
färglag coloring
färger colors
kolosserna colossians
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
föl, unghäst colt
akleja columbine
kolumn, pelare, kolonn column
dvala coma
kamma, kam comb
bekämpa, strid combat
kämpe combatant
kombination combination
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
brännsår combustible
förbränning combustion
komma come
gå upp i rök come to nothing
matvaror comestibles
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
bekväm comfortable
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
serietidningar comics
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
befälsskolor command-schools
kommenderade commanded
tvångsrekvirera commandeer
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
högtidlighålla commemorate
anslutning commemorating
åminnelse commemoration
börja commence
skolavslutning commencement
inledande av commencing
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
handel, rörelse, handel commerce
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
handelsresande commercial traveller
kommersialisera commercialize
blandas commingle
ömka commiserate
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dörrvakt, stadsbud commissionaire
föröva, begå commit
åtagande commitment
förövar commits
nämnd, kommitté, utskott committee
kommando commmand
handelsvara commodity
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
rödbeta common beetroot
vanliga commonly
vardaglig, trivial, alldaglig commonplace
samvälde commonwealth
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
kommunicera communicate
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
meddelsam communicative
nattvard communion
samfund communions
samhälle, menighet, gemensamhet community
pendla, förvandla commute
pendlare commuter
kompabilitet compability
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
företag companies
följeslagare companion
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
kamratskap companionship
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
företags company's
jämförbar, jämförbar comparable
jämförande, relativ comparative
jämförelsevis comparatively
jämföra, komparera compare
jämföra comparing
jämförelse comparison
jämförelser comparisons
medlidande compasion
kompass compass
passare, cirkel compasses
medlidande compassion
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
landsman compatriot
jämlike, kamrat compeer
tvinga, betvinga compel
nödsakad att compelled to
tvingande compelling
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
konkurrera, tävla compete
sakkunskap competence
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
kompilera compile
kompilerad compiled
kompilator compiler
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
beklaga, klaga complain
kärande complainant
klagande complaining
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
älskvärd, foglig complaisant
fyllnad complement
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
färdig completed
fullständigt completely
fullständighet, helhet completeness
avslutar completes
fullgörande completing
komplettering, avslutning completion
fullständigt completly
komplexa complex
invecklade complexity
eftergivenhet, samtycke compliance
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
åtlyder complies
komplimang compliment
hälsningar compliments
åtlyda comply
uppfylla comply with
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
tema, uppsats, komposition composition
fattning composure
blanda, sammansatt compound
förstå comprehend
förstå comprehending
förståelig comprehensible
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
kompromiss, kompromettera compromise
obligatorisk compulsary
tvång compulsion
obligatorisk compulsory
samvetsagg compunction
data computational
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
dator computer
datorns computer's
datorbaserade computer-based
dator-kontroll computer-controll
datatidningar computer-magazines
datorspelare computer-players
datoriserad computerized
datorer computers
databehandlar computes
användandet av datorer computing
kamrat, kamrat comrade
kamrats comrade's
kamrater comrades
hoplänka concatenate
hoplänkade concatenated
sammansättning concatenation
dölja, gömma conceal
hemliga, undangömd, dold concealed
inbilskhet, högfärd conceit
egenkär, inbilsk conceited
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
uttänkt conceived
anrika, koncentrera concentrate
inrikta sig på concentrate upon
koncentration concentration
koncentriska concentric
begrepp, avelse, föreställning conception
livsåskådning conception of life
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
bafatta sig med concern oneself
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
samförstånd, konsert concert
gemensam concerted
dragspel concertina
medgivande, eftergift concession
koncessionsinnehavare concessionaire
försona, blidka conciliate
förlikningsman conciliator
bestämd, koncis concise
avsluta conclude
avslutande concluding
slut, slutsats conclusion
avgörande, slutlig conclusive
koka ihop concoct
harmoni, endräkt concord
älskarinna concubine
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
jämlöpande, jämlöpande concurrent
hjärnskakning, stöt concussion
hjärnskakning concussion of the brain
döma, fördöma condemn
kondensera, förtäta condense
nedlåta sig condescend
bevärdiga med condescend to give
krydda condiment
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
kondolera condole with
kondoleans condolence
gemensam överhöghet condominium
överse med, förlåta, gottgöra condone
befrämja, leda till conduce
befrämjande conducive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
ledningsförmåga conductance
gruppresa conducted tour
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
dirigerar conducts
kanal, rör conduit
kägla, kotte, strut cone
småprat, samtal confabulation
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
allians, förbund confederacy
statsförbund confederation
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
förlänande, utdelande conferment
bikta, erkänna, tillstå confess
biktbarn confessant
det måste medges, uppenbarligen confessedly
bekännelse, bikt confession
biktfader confessor
anförtro, lita, tro confide
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
säker, självsäker confident
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
justera configure
justerat configured
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
instängd confined
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konfirmerat confirmed
bekräftad confirming
bekräftar confirms
beslagta, konfiskera confiscate
beslag confiscation
storbrand conflagration
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
anpassa conform
rätta sig efter conform to
förväxla, förvirra confound
förbaskad confounded
brödraskap confraternity
konfrontera confront
konfucianism Confucianism
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
förbryllande confusing
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
vederläggning confutation
vederlägga confute
bli stel, frysa till is congeal
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
havsål conger
överbefolkad, överbelastad congested
gytter, hopgyttrad conglomerate
grattis! congratters
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
gratulation, lyckönskan congratulation
församla, hopsamla congregate
församlings-1 congregatinal
församling congregation
kongruens, överensstämmelse congruence
kägelformad, konisk conical
barrträd conifer
gissa, gissning conjecture
förbinda, förena sig conjoin
äktenskaplig conjugal
konjugationer conjugations
samband, bindeord conjunction
bindhinna conjunctiva
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
trollkarl conjurer
skalle, kran(näsa) conk
kastanj conker
besläktad, medfödd connate
koppla, ansluta connect
kopplad, förbunden connected
vevstake connecting rod
manövertorn connecting tower
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
kontakter connections
bindväv connective tissue
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
se genom fingrarna connive
kännare connoisseur
äktenskaplig connubial
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
släktskap, blodsband consanguinity
samvete conscience
samvetsklausul conscience clause
samvetsgrann conscientious
medvetande consciousness
rekryt, värnpliktig conscript
inkallelse, värnplikt conscription
viga, inviga, helga consecrate
på varandra följande consecutive
samstämmighet consensus
bejaka, samtycka consent
tillåta consent to
följd, konsekvens, slutsats consequence
följdaktligen, därför, alltså consequently
hamnstyrelse conservancy
bibehållande, bevarande conservation
konservativ, försiktig conservative
konservativa partiet Conservative Party
upprätthållare, bevarare conservator
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
konservera, spara conserve
inlagd frukt, fruktkonserv conserves
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
ansedd considered
betänker considering
har i åtanke considers
överlämna, sända consign
konsignation consignation
varumottagare consignee
avsändare consigner
sändning consignment
fraktsedel consignment-note
avsändare consignor
består consist
bestående consisting
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
konsolidera, stärka, befästa consolidate
sammanslagning consolidation
statsobligationer consols
överensstämmande, konsonant consonant
gemål consort
iögonfallande, framstående conspicuous
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
konstapel constable
nödtvång constaint
beständig, konstant constant
jämt och samt constantly
konstanter constants
valkrets constituency
beståndsdel, väljare constituent
bilda, utgöra constitute
bildar constitutes
förfalska, statsförfattning, författning constitution
hindra constrain
spärrad constrained
tvång constraint
spärrar constraints
sammandra constrict
sammandragning constriction
konstruera, bygga, anlägga construct
konstruerade constructed
konstruerande constructing
tolka construe
konsulat consulate
konsultera, rådfråga consult
rådgöra med consult with
rådssökande consultant
konsulterande consultants
samråd consultation
rådgivande consultative
kontaktade consulted
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
förbrukade consumed
förbrukande consuming
fullborda, fulländad, utsökt consummate
avslutning, fulländning consummation
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
beröring, kontakt contact
anliggningsyta contact surface
kontaktat contacted
kontaktande contacting
kontaktorer contactors
kontakter contacts
smitta contagion
smittosam contagious
innehålla contain
förvarad contained
container, behållare container
innehållande containing
innehåller contains
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
begrunda, ha för avsikt contemplate
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
strida, tävla, påstå, kivas contend
nöjd och belåten contended
nöjd, innehåll content
förnöjd, tillfredsställd contented
förnöjsamhet contentedness
trätgirig contentious
belåtenhet contentment
innehåll contents
bestrida, tävlan contest
omstridd, omtvistad contested
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
angränsande contiguous
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
kontinental continental
tillfällighet, eventualitet contingency
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
vrida, förvrida, sno contort
kontrakt contract
ådra sig contract illness
sammandragning contraction
leverantör, entreprenör contractor
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
dementera, motsäga contradict
motsa contradicted
motsägelse contradiction
manick, apparat, grej contraption
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
medverka, bidra contribute
insats, bidrag, tillskott contribution
medarbetare contributor
bidragsgivande contributory
ångerfull contrite
botfärdighet contrition
anordning contrivance
hitta på, lyckas contrive
behärskning, kontroll, kontrollera control
kontrolltangenten control-key
kontrollerade controlled
kontrollant controller
kontrollerande controlling
omtvistad controversial
skymf, vanära contumely
vitsgåta conumdrum
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
bekvämlighet convenience
bekvämligheter conveniences
bekvämt convenient
bekvämt conveniently
sammankallande convenor
vedertagen, konventionell conventional
sammanlöpa converge
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
omvänt conversely
omvändelse conversion
omvandlingar conversions
omvända, konvertera convert
konverterad converted
omvandlare converter
konverterare converters
konvertibel, cabriolet convertible
konvertera converting
konverterar converts
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
åkdon, fordon, befordran conveyance
transportband conveyor
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
bekvämt convienent
övertyga convince
övertygande convincing
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
konvulserade convulsed
krampryckning convulsion
kuttra coo
kokerska, laga mat, koka, kock cook
liten kaka cookie
kakor cookies
matlagning, anrättning cooking
kockar cooks
kallt, sval, avkyla cool
läskdryck cooling drink
tvättbjörn coon
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
samarbeta cooperate
samarbetar cooperates
samordna, koordinera coordinate
sothöna coot
Köpenhamn Copenhagen
kopierare copier
kopparmynt, koppar copper
parning copulation
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
redaktionschef copy-taster
häfte copybook
kopierar copying
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
litterär äganderätt copyright
E-mail [email protected] Copyright to
författare av reklamtext copywriter
fiskarbåt coracle
korall coral
rep, sladd, snöre cord
hjärtlig cordial
hjärtligt cordially
ledare core
koriander coriander
korintierna corinthians
märkvärdig corious
kork, korka igen cork
korka igen cork up
slående argument, grov lögn corker
skarvfågel cormorant
spanmål, liktorn, säd, korn corn
majsflingor corn-flakes
majsena corn-flour
hörna, vrå corner
glasstrut cornet
blåklint cornflower
från cornwall, kornisk cornish
barnslig, banal corny
adelskrona, undersökningsdomare coroner
kroppslig, korpral corporal
gemensam corporate
bolag corporation
kår corps
fetma corpulence
inhängnad corral
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
korrelat, motsvarighet correlate
samband correlation
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
fräta corrode
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
veckad corrugated
skada corrupt
skadade corrupted
fördärv, förgängelse, skada corruption
skador corruptions
kostnad, pris, kostnad cost
levnadskostnad cost-of-living
fruktförsäljare costermonger
kostar costing
kostsam, kostbar, dyrbar costly
kostnader costs
kostym, dräkt costume
dyrbar costy
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
vagga, babysång, barnsäng cot
motsägelse cotradiction
kontrollant cotroller
villa, stuga, hydda cottage
tråd, bomull cotton
bomullsvadd, bomull cotton-wool
soffa, divan couch
hosta cough
råd council
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
advokat, rådplägning counsel
ambasadråd, rådgivare counsellor
greve, räkna count
påräkna count upon
nedräkning countdown
uppsyn, ansikte, min countenance
bardisk counter
motanfall counter-attack
motfordran counter-claim
disk i affär counter in a shop
motverka counteract
motverkande counteracting
motverkar counteracts
förfalska, förfalskning counterfeit
förfalskad counterfeited
sängöverkast, täcke counterpane
motpart, motsvarighet counterpart
kontrapunkt counterpoint
kontrasignera, lösen countersign
grevinna countess
räkning counting
oräkneliga countless
länder countries
bygd, land country
landsting country council
allmoge country people
lantman, landsman countryman
landsbygd, bygd countryside
antal counts
grevskap, län county
koppla, par couple
kopplat coupled
par couples
verspar couplet
råda coupsel
kurage, mod courage
löpare, kurir courier
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
banor, harjägare, springare, kurser courses
krigsrätt court-martial
appellationsdomstol court of apeal
artighet courtesy
artighetsvisit courtesy call
hovman courtier
artig, elegant courtly
domstolar courts
gård, gårdsplan courtyard
soffa coutch
förbund, avtal covenant
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täckning coverage
täckte covered
täckande covering
täcke, sängöverkast coverlet
täcker covers
gömställe, hemlig covert
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
ladugård cow-house
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
krypa ihop cower
huva, rökhuv cowl
gullviva cowslip
sprätt coxcomb
styrman, slupstyrare coxswain
prärievarg coyote
prärievargar coyotes
kräftan, krabba crab
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
förryckt, spräckt cracked
knäckare, smällkaramell cracker
spraka crackle
vagga cradle
hantverk, fartyg, flygplan craft
tillverkade crafted
hantverksskicklig craftmanship
hantverk crafts
hantverkare craftsman
klippspets, brant klippa crag
stoppa, packa cram
examensplugg cramming
kramp cramp
tranbär cranberry
trana, lyftkran crane
kran att lyfta med crane to lift with
tranor cranes
kranium cranium
vev, original crank
vevaxel crankshaft
skreva cranny
skitprat crap
brak crasch
krasch, flyghaveri, brak crash
kraschat crashed
kraschar crashes
spjällåda, packkorg crate
be om, längta efter crave
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
ålning crawling
kräfta crayfish
pastell, krita, färgkrita crayon
vurm, mani craze
knäppaste craziest
tokiga, galen crazy
knarra, knaka, gnissla creak
gnisslar creaks
kräm, grädde cream
gräddbakelse cream cake
vecka, veck, skrynkla, rynka crease
skapa, frambringa, komponera create
skapar creates
skapande creating
skapelse creation
kreativ creative
kreativitet creativity
skapare creator
skaparna creators
varelse creature
varelser creatures
barnkrubba crèche
trovärdighet credibility
trolig, trovärdig credible
kredit, förtjänst, heder credit
hedrad credited
fordringsägare, borgenär creditor
lättrogen, godtrogen credulous
trosbekännelse creed
krypa, smyga creep
bränna cremate
kremerat cremated
kremeringen, eldbegängelse cremation
krematorium crematorium
halvmåne, tillväxande crescent
krasse cress
krön, bergskam, topp, tofs crest
modfälld crestfallen
spricka, skreva crevice
besättning, manskap crew
snaggad crew-cut
bås, krubba crib
cricket, syrsa cricket
ropade, ropat cried
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
brottmål criminal case
kriminalitet criminality
vecka, krusa, veck crimp
rodna, karmosinröd crimson
svansa, krypa cringe
krusar cringes
vecka, rynka, veck crinkle
krympling, omintetgöra cripple
lam, lytt, ofärdig crippled
chips, krusa, frisk crisp
korsvis, genomkorsa criss-cross
kännetecken criterion
anmärkning, kritik criticism
kritisera criticize
kritiserat criticized
kritisera critisize
kväka, kraxa croak
virka, virkning crochet
lerkruka crock
lerkärl, porslin crockery
backstugusittare, torpare crofter
stallbroder crony
bedragare, krok crook
nynna croon
schlagersångare crooner
yppa sig crop up
gröda, skörd crops
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tvärslå cross-bar
gränsöverskridande cross-border
terränglöpning cross-country running
korsförhöra cross-examine
vägkorsning, korsväg cross-roads
tvärsnitt cross-section
korshårssikte crosshair
överfart, överresa crossing
genomresa crossroad
på tvären crosswise
kråka, gala crow
kofot, bräckjärn crowbar
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
fullsatt, trångt crowded
trängsel crowding
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
kritisk, avgörande crucial
smältdegel, degel crucible
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
rå, grov crude
kryss, kryssa, kryssning cruise
kryssare cruiser
smula crumb
falla sönder crumble
söndersmulad crumbled
krossa, knapra på crunch
korståg crusade
korstågsfarare crusader
krossa crush
krossar crushes
krossande crushing
skorpa crust
krycka, stöd crutch
krux, svårighet crux
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
gråt crying
kryptiska cryptic
kristall crystal
vargunge, djurunge cub
cubaner cubans
kub, tärning cube
kubiska cubic
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
sovhytt i skola cubicle
gurka cucumber
boll av idisslad föda cud
kela med, krama cuddle
påk, knölpåk cudgel
vink, biljardkö cue
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
pansar cuirass
plocka cull
kulminera culminate
skyldig, klandervärd culpable
missdådare, brottsling, syndare culprit
kult, dyrkan cult
dyrkan av cultic
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
bildad, kultiverad cultivated
odlar cultivates
odlare cultivator
hindersam, klumpig cumbersome
sammanräknad cumulative
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
bägare, pokal, kopp cup
skåp cupboard
amorin cupid
amorbåge Cupid`s bow
byracka cur
pastorsadjunkt curate
kuva, trottoarkant curb
kuvar curbs
ostmassa curd
botemedel, kurera, bota cure
rökt skinka cured ham
aftonringning, utegångsförbud curfew
nyfiken på curious about
krusa, hårlock, ringla curl
korint, vinbär currant
valutor currencies
valuta currency
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
lärokurs, kurs curriculum
rykta curry
svordom, förbanna curse
förbannad, jäkla cursed
muspekare cursor
snäv, kort curt
stympa, avkorta curtail
förhänge, ridå, gardin curtain
nigning, niga curtsy
niga för curtsy to
båge, kröka, kurva curve
dyna, kudde cushion
kuddar cushions
tjock vaniljsås custard
förmyndare, väktare custodian
arrest, försvar custody
sed, sedvänja, vana custom
packhus custom-house
bruklig, vanlig customary
kund, gäst customer
köparens customer's
specialgjorda customised
finjusteringsbar customizable
finjustera customize
skräddarsydd custommade
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
klipp och klistra cut'n'paste
mördare cut-throat
avskuren, avsnöra cut off
stycka cut up
jackett cutaway
kort svärd cutlass
knivar, eggjärn cutlery
tillskärare, kniv cutter
sågning cutting
avfall, tidningsurklipp cuttings
bläckfisk cuttlefish
cyanid cyanide
konjunkturbetingad cyclical
vals, cylinder cylinder
lilla björnen, ledstjärna cynosure
cellära cytology
tjeckoslovakien czechoslovakia
klapp, klappa dab
fuska, plaska dabble
smådopping dabchick
stäm dace
tax dachshund
rövare dacoit
röveriväsen dacoity
daktylisk dactylic
dövstumsalfabet dactylology
pappa dad
pappa daddy
postament dado
labyrintisk daedalian
daidalos daedalus
påsklilja daffodil
dårskap daftness
släpa i väta daggle
dahlia dahlia
dagligen, daglig daily
läckerhet daintiness
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
mjölkaffär, mejeri dairy
mejerihantering dairying
plattform, estrad dais
tusensköna daisy
dal dale
dalmas Dalecarlian
dalkulla Dalecarlian woman
dalbor dalesmen
leka, söla dally
Dalmatien Dalmatia
dalmatisk dalmatian
moder, dämma upp, damm dam
avbräck, ramponera, åverkan damage
ömtålig damageable
skadade, skador damaged
skadeersättning damages
damaskus damascus
damast damask
förbaskat damn
värd fördömelse damnable
förbaskade damned
tillfoga skada damnify
fördömande damning
spjäll, dämpare damper
något fuktig dampish
ung dam damsel
dansa dance
dansade danced
dansös, dansör dancer
dansare dancers
dansar dances
dansande dancing
maskros dandelion
ilska dander
snobba upp dandify
vyssa dandle
mjäll dandruff
sprätt, snobb dandy
dansk dane
danagäld danegeld
vådlig danferous
fara, våda danger
livsfara danger of life
farlig dangerous
farligt dangerously
dingla, slänga dangle
dinglar dangles
dansk Danish
däven dankish
danteisk dantean
pimpla dap
spräcklig dapple
handklovar darbies
töras, våga, drista sig, understå sig dare
våghals daredevil
vågar dares
vågad, vågad, oförvägen daring
dunkel, mörk, mörka, mörkt dark
mörkna, förmörka darken
mörktaste darkest
ligga i mörker darkle
svarting darky
älskling, raring darling
käresta darling sweetheart
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
förbaskad darned
pil, rusa dart
pilkastningstavla dartboard
ormhalsfågel darter
pilkastning darts
darwinistisk darwinian
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
instrumentbräda dash-board
anagga dash it
instrumentbräda dashboard
streckade dashed
käck, elegant dasher
flott, käck dashing
data data
databehandling data-processing
databas database
databaser databases
daterbar datable
detalj datail
databehandling datamation
datasorter datatypes
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
datum-tid date-time
förfallodag date of payment
daterad dated
dataöverförings datel
odaterad dateless
datum dates
dativ dative
spikklubba datura
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
målarkludd dauber
kluddar daubs
svärdotter, sonhustru daughter-in law
döttrar daughters
skrämma daunt
oförfärad dauntless
dävert davit
slå dank dawdle
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
dag day
dagtid day-time
dagliga day-to-day
annandag (jul) day after Christmas Day
avstämplingsdag day of issue
gryning, daggryning daybreak
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
dagsljus daylight
dagslång daylong
dagar days
dagtid daytime
bedöva daze
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
förblinda, blända dazzle
avtrappa de-escalate
av-installation de-installation
diakon deacon
diakonissa deaconess
diakonat deaconry
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
avliden, död, dåd dead
dödmans dead-man
dämpa deaden
stormlucka deadlight
sista tidpunkt deadline
baklås, stopp deadlock
göra döv deafen
öronbedövande deafening
överenskommelse, planka, handla deal
handlare dealer
handlare dealers
hantering dealing
affärer dealings
handlat, handlade dealt
domprost, prost, dekanus dean
prostämbete deanery
rar, kär, dyr dear
kära ni dears
raring deary
dödsfall, död death
dödsbädd deathbed
dödlighet, dödstal deathrate
debutant deb
utestänga debar
barkning debarking
uteslutande debarment
förnedra debase
diskutabel debatable
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
förföra, utsvävning debauch
vällusting debauchee
utsvävningar debauchery
försvaga debilitate
svaghet debility
älskvärd, belevad debonair
rycka fram debouch
utfråga debrief
indrivare debt-collector
gäldenär debtor
avkoda debug
avkodare debugger
avslöja debunk
gradning deburring
stiga av en buss debus
årtionde, decennium decade
dekadans decadence
dekadent decadent
årtionden decades
decagramme decagram
tioplaning decahedron
avkalkning decalcification
urkalka decalcify
dekalkomani decalcomania
dekaliter decalitre
decameter decametre
bryta upp decamp
dekantera decant
karaff decanter
halshugga decapitate
halshugger decapitates
halshuggning decapitation
sota decarbonize
tiostavig decasyllabic
tiokamp decathlon
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
avlida decease
avliden deceased
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
bedragen deceives
minska hastigheten decelerate
fartminskning deceleration
anständighet decency
tioårs decennial
ärbar, anständig, hygglig decent
passande decently
decentralisera decentralize
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
avkristna dechristianize
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
bestämt decidedly
beslutar decides
avgörande deciding
avfallande deciduous
decimal decimal
decimalräkning decimal-count
decimalisera decimalize
decimaler decimals
decimera decimate
dechiffrera decipher
avgörande decisive
däck, pryda, smycka deck
däcksgast deck-hand
orera declaim
orerar declaims
talarkonst declamation
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
deklination declension
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkok decoction
avkoda decode
avkodar decodes
avkodar decoding
upplösas, upplösa decompose
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
sanera decontaminate
sanering decontamination
smycka, dekorera, pryda decorate
dekorerad decorated
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dekorativ decorative
värdig, anständig decorous
anständighet decorum
avfärga decoulour
bulvan decoy
avtagande, minska decrease
minskar decreases
påbud decree
avkriminalisera decriminalize
nedsätta, racka ned på decry
dekryptera decrypt
dekrypterad decrypted
dekrypterar decrypts
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
härleda deduce
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
handling, gärning deed
gåvobrev deed of gift
döma, anse deem
djupna deepen
djupaste deepest
rådjur, hjort deer
vanställa deface
förtala defame
huvudsaklig default
nederlag defeat
fel, felaktighet, lyte defect
bristfällig, defekt, felaktig defective
felaktigheter defects
värn, försvar defence
värnlös defenceless
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvar defending
försvarar defends
försvarslös defenseless
försvars defensive
värja defent
dröja, uppskjuta defer
aktning deference
utmaning, trots defiance
bristfällig deficient
orena, defilera defile
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
bestämd definite
definition, förklaring definition
avlänka, böja deflect
att böja deflecting
avlöva defoliate
avskogning deforestation
vanställa deform
vanskapt deformed
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
täcka, bestrida defray
bestrida en utgift defray an expense
avfrosta, tina upp defrost
skicklig, händig deft
avliden defunct
utmana, trotsa defy
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
nedbrytbar degradable
minska, förnedra, degradera degrade
nedsatt degraded
minskar degrades
grad degree
angelägenhetsgrad degree of priority
grader degrees
avfuktning dehumidification
avgudad deifed
gudsförklarad deified
avguda deify
gudsförklarande deifying
bevärdigas deign
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
avjonisering deionization
nedslå, nedstämma deject
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
förstämning dejection
nedslår dejects
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
befullmäktigad delegate
delegerad delegated
delegation delegation
utradera, ta bort, utplåna delete
fördärvlig, skadlig deleterious
tar bort deletes
borttagande deleting
radering deletion
raderingar deletions
överlägga, betänksam deliberate
rådpläga om deliberate upon
överläggning deliberation
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
leverantör delieverer
fröjd, välbehag delight
glädje över delight at
glad, förtjust delighted
förtjusande, välbehaglig delightful
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
skissera delineate
yra, feberyra delirium
yr, rasande delirous
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
befrielse, överlämnande deliverance
levererade delivered
levererar delivers
förlossning, leverans, räddning delivery
däld, dalgång dell
avlusa delouse
avlusa delousing
förleda, narra delude
narrar deludes
syndaflod, översvämning deluge
illusion, villfarelse delusion
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avkräva, avfordra demand from
begärde demanded
krävande, kräver demanding
kräver demands
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
uppförande demeanour
vansinnig demented
halvgud demigod
frånfälle, död demise
avmobilisera, demobilisera demobilize
demokrati democracy
demokrat democrat
demokratisk democratic
rasera, slopa, förstöra demolish
demon, ond ande demon
demonstrera demonstrate
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
demoralisera demoralize
göra invändningar demur
blyg, värdig, pryd demure
lya, näste, kula, lya, håla, håla den
avslag denia
förnekande, avslag denial
förnekar denies
invånare denizen
Danmark Denmark
sekt, benämning, sekt denomination
nämnare denominator
utmärka, beteckna denote
fördöma, angiva denounce
skarpt kritiserade denounced
tjock, tät dense
märke efter slag, buckla dent
tandläkare dentist
avkläda, beröva denude
utblottad, naken denuded
fördömande, angivelse denunciation
bestrida, neka, dementera, förneka deny
försaka deny oneself
förnekande denying
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avgångshall departure hall
avvikelser departures
avgång departyre
ankomma på, bero på depend on
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
efterlevande dependents
skildra depict
avbildad depicted
avbildningar depicts
tömma deplete
beklaga deplore
utvecklande deploying
avfolka depopulate
avfolkningsbygd depopulated region
deportera deport
uppförande, uppträdande deportment
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
utfällning deposition
insättare depositor
depå depot
fördärva deprave
söka avvärja deprecate
minska i värde depreciate
avskrivning depreciation
nedtrycka, nedslå depress
deprimerad, nedslagen depressed
depression, nedgång, lågtryck, depression depression
beröva, avhända deprive
beröva deprive of
berövade depriving
deputation deputation
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
spåra ur derail
störa, rubba derange
avreglera deregulate
avreglering deregulation
förlöjliga deride
förlöjligade derided
åtlöje, hån derision
hånskratt derisive laughter
härleda derive
nedsättande derogatory
lastkran derrick
avsalta desalinate
minska, stiga ned descend
härstamma från descend from
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
minskande descending
nedgång, sluttning, härstammning descent
skildra, beskriva describe
beskriva describing
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
beskrivningar descriptions
varsna descry
vanhelga desecrate
välja bort deselect
bortvald deselected
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
förtjäna deserve
uttorka desiccate
konstruktion, planera design
bestämma, utnämna designate
utsedda designated
beteckningar designations
skapad designed
önskvärd desirable
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
önskad desired
önskar desires
önskar desiring
upphöra, avstå desist
skrivbord, pulpet, arbetsbord desk
ensam, ödslig, öde desolate
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
avsända despatch
förtvivlad, hopplös desperate
desperat desperately
försmå, förakta, ringaktning despise
förtvivlan, nedslagenhet despondency
enväldig despotism
efterrätt, dessert dessert
bestämmelseort, destination destination
ämna, bestämma destine
utblottad, utfattig destitute
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
jagare destroyer
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förstörande destructive
osammanhängande desultory
lösgöra, avskilja detach
löstagbar detachable
frånskild detached
avskiljande, avskildhet detachment
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
kvarhålla detain
hitta, uppdraga detect
upptäcka detecting
avkänning detection
hittar detects
kvarsittning detention
avskräcka deter
försämra, försämras deteriorate
försämrad deteriorated
förfars deteriorates
urartat deteriorating
försämring deterioration
försämringar deteriorations
föresats, beslutsamhet, beslut determination
bestämma, avgöra, avgöra determine
bestämd determined
avgöra determining
avskräckande deterrent
avskyvärd detestable
avsätta dethrone
detonera detonate
detonerande detonating
omväg, avstickare detour
avgifta detoxify
dra ifrån, förringa detract
skada, men, förlust detriment
tvåa deuce
devalvering devaluation
härja, skövla devastate
ödelagd devastated
ödeläggande devastating
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklat developed
utvecklare developer
utveckling av developing
utvecklingar developments
avvika deviate
avvikelser deviation
utslag i vikt deviation in weight
djävul, tusan devil
djävulskap devilry
slingrande, irrande devious
tänka ut, hitta på devise
övergå, överlåta devolve
ägna, helga devote
ägna sig åt devote oneself to
tillgiven, hängiven devoted
hängivna devoting
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
dagg dew
avmaska deworm
händig, flink dexterous
sockersjuka, diabetes diabetes
diabolisk, djävulsk diabolical
ställa diagnosen diagnose
diagnos diagnosis
diagnostisk diagnostic
diagram diagrams
ringa, urtavla dial
dialekt, landsmål dialect
dialekter dialects
uppringare dialer
dialogruta dialogbox
dialogrutor dialogs
dialog dialogue
diamant diamond
ruter, diamanter diamonds
haklapp, blöja diaper
mellangärde, bländare diaphragm
diabild diapositiv
diarré diarrhoea
dagbok diary
katastrofdrabbade diasterstricken
diatonisk diatonic
sättpinne dibble
kosing, stålar dibs
tärning dice
tärningshastighet dicespeed
föreskriva, befallning, diktera dictate
dikterar dictates
maktbud, diktamen, diktat dictation
diktator dictator
diktatur dictatorship
stil, språk, uttryckssätt diction
dö, tätning die
gänghuvud die-head
gängkloppa die-stock
avslockna die away
skillnad difference
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
skilja sig differentiate
annorledes, olika differently
avviker differs
besvärlig, svårt, kinkig difficult
svårigheter difficulties
svårighet difficulty
brist på självtillit, blyghet diffidence
försagd diffident
omständlig, svamlig, diffus diffuse
grävde, gräva, grävt dig
sammandrag, smälta maten digest
lättsmält digestible
matsmältning digestion
grävande digging
lya, bostad diggings
siffra digit
digital digitala
digitalisera digitize
förnäm, värdig dignified
värdighet dignity
avvikelse, avvika digress
lya digs
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
utvidga dilate
dilemma dilemma
arbetsamhet, flit diligence
ihärdig, skötsam, flitig diligent
vela dilly-dally
späda ut dilute
utspädd diluted
utspädning dilution
dimensionera, oklar dim
avmasta dimast
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
skrattgrop dimple
dåna, dån, larm din
äta middag dine
middagsgäst diner
grådaskig, smutsig dingy
restaurangvagn dining-car
matsal, matsal, sal dining-room
matsal diningroom
middag dinner
middagsgäst dinner-guest
doppa dip
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
doppad, öskar, skopa dipper
hemsk, gräslig dire
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
riktade directed
riktning, föreskrift, håll direction
riktningar directions
anvisning directive
direkt, strax, rakt directly
direktörsbefattning directorate
kataloger directories
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
katalog-utrymme directory-space
sorgesång dirge
jordbana dirt-track
invaliditet, oförmåga disability
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
arbetsoförmåga disablement
stänger av disables
ta någon ur en villfarelse disabuse
nackdel disadvantage
ofördelaktig disadvantageous
nackdel disadventage
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
oeniga disagreed
avvisa disallow
godkänner inte disallows
försvinna disappear
försvinnande disappearing
göra besviken, svika disappoint
nedslående disappointing
besvikelse, missräkning disappointment
ogillande disapproval
ogilla disapprove
ogilla disapprove of
avrusta disarm
avrustning disarmament
katastrof, olyckshändelse disaster
katastrofal disasterous
hemförlova disband
stark misstro disbelief
utbetalning disbursement
diskettinnehåll disc-contents
kassera, kasta bort discard
avlagd discarded
skönja, märka, urskilja discern
skönjbar discernible
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
avdankad discharged
lärjunge disciple
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
förneka disclaim
frånsägande disclaimed
avsägande disclaimer
avsäger sig disclaims
avslöja disclose
avslöjad disclosure
urbleka, avfärga discolour
anlupen discoloured
modfälla, gäcka discomfit
besvikelse, nederlag discomfiture
obehag discomfort
omintetgöra disconcert
förlägen disconcerted
koppla av, stänga av disconnect
tröstlösa, otröstlig disconsolate
missbelåten discontented
avbryta discontinue
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
oförenlig, disharmonisk discordant
rabatt discount
rabatter discounts
avskräcka discourage
modfälld discouraged
föredrag, tal discourse
oartig discourteous
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
betvivla, skam, vanheder discredit
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
avvikelse, oförenlighet discrepancy
gottfinnande, urskiljning discretion
göra skillnad discriminate
skarpsinnig, särskiljande discriminating
diskriminerande discriminatory
diskutera, avhandla, diskutera discuss
behandla ett ämne discuss a sudject
diskuterande discussing
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
försmädlig disdainful
sjukdomar diseases
landstiga, landsätta, debarkera disembark
löskoppla, lösa disengage
lösgöra, reda ut disentangle
onåd, ogillande disfavour
vanpryda, vanställa disfigure
utspy, lämna ifrån sig disgorge
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
skamlig, skandalös disgraceful
missbelåten disgruntled
förkläda, förklädnad disguise
utklädd disguised
äckel, leda disgust
äcklad disgusted
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
äcklar disgusts
maträtt, fat, disk, rätt dish
disharmoni disharmony
nedslående, beklämmande disheartening
ohederlig, oärlig dishonest
skam, vanära, vanheder dishonour
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
desinficera disinfect
göra arvslös disinherit
arvlös disinherited
upplösa disintegrate
oegennytta disinterestedness
diskett, skiva disk
diskbaserad disk-based
hårddiskar disks
ogilla, motvilja dislike
ogillar dislikes
rubba, rycka ur led dislocate
rubba dislodge
rubbar dislodges
illojal disloyal
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
sönderslita, sönderdela dismember
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avsked, uppsägning dismissal
avskedade dismissed
sitta av dismount
olydnad disobedience
inte lyda, vara olydig disobey
oordning, oreda, förvirring disorder
bråkig disorderly
ej erkänna, förneka disown
nedsätta disparage
olikhet, skillnad disparity
sansad, lugn dispassionate
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
skingra, förjaga dispel
unbärlig dispensable
fördela, utdela dispense
apoteksbiträde dispenser
skingra disperse
skingras disperses
nedslagen dispirited
flytta, avsätta, rubba displace
förskjutna displaced
utställa, ståt, utställning, skylta display
visande displaying
misshaga displease
engångsartiklar disposables
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
avpollettera dispose of
lotta ut dispose of lottery
beskaffad, hågad disposed
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
driva bort dispossess
vederlägga disprove
omtvistad, omstridd disputed
tvistar disputing
disputera dispyte
diskvalificera disqualify
oroande disquiet
oroande disquieting
fökläda disquise
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
dåligt skick disrepair
illa beryktad, vanhedrande disreputable
vanheder disrepute
missaktning, vanvördad disrespect
vanvördig disrespectful
vanvördigt disrespectfully
bedrövad disrtessed
sprängning, sönderslitning disruption
förvalta disscharge
dissikera, obducera dissect
anatomisal dissecting-room
hyckla, fördölja dissemble
avvika, ha olika mening dissent
frikyrklig, oliktänkande dissenter
olika dissimilar
förställa sig dissimulate
utsvävande dissipated
skingras dissipates
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
lösas upp dissolve
slända på spinnrock distaff
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
avsmak distaste
vidrig, osmaklig distasteful
valpsjuka, tempera distemper
rubbad, sjuklig distempered
utvidga distend
distribuera distibute
destillera distil
åtskillnad, utmärkelse distinction
åtskillnad mellan distinction between
åtskillnader distinctions
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvränga, vanställaförvrida distort
förvänd distorted
förvridning, förvrängning distortion
dra bort, distrahera distract
utmäta distrain
utmätning distraint
utom sig, galen distraught
sorg, smärta, plåga distress
nödlidande distressed
utge, utdela, fördela distribute
härad, stadsdel, bygd, trakt district
störa, oroa, ofreda disturb
oeniga disunited
bortlagd, avlagd disused
vela dither
visa ditty
daglig diurnal
dyka dive
dykare diver
avvika diverge
diverse, åtskilliga divers
olika, mångfaldig diverse
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avhända divest
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
avstava divide into syllables
delat divided
återbäring dividends
delar divides
spådom divination
gudomlig, spå divine
gudstjänst divine service
delbar divisible
division, indelning, indelning, delat med division
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
frånskild, skild från divorced
utsprida divulge
göra, duga, uträtta do
räkna ett tal do a sum
räkna do arithmetic
kan jag det? do I know it?
sköta sig väl do well
umbära do without
månne do you think
skeppsdocka dock
docka dock (of the bay]
bassänger docks
läkare, doktor doctor
fiffla doctored
doktrin, lära doctrine
handling, dokument, urkund, akt document
dokumentation documentation
dokumenterad documented
dokumentation documention
knep, knyck, kila undan dodge
hind, kaninhona doe
kaninhona doe-rabbit
ta av sig hatt doff
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
knittel, haltande vers doggerel
hundar dogs
gjort, förehavande doing
arbetslöshetsunderstöd dole
docka doll
dollar dollars
smärtsam dolorous
träskalle dolt
domännamn domain-name
domens dag domesday
inrikes, tam domestic
hemtrevnad domestic comfort
tämjda domesticated
fast bostad, hemort domicile
herravälde dominanse
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
behärskande dominated
herravälde domination
dominera, behärska domineer
härsklystentyrannisk domineering
dominikanska republiken dominican
välde, besittning, herravälde dominion
inget att tala om don`t mention it
donera donate
gåva donation
gåvor donations
åsna donkey
givare donor
dörr, port, lucka door
portvakt doorkeeper
dörrar doors
gård, bakgård dooryard
knark dope
sovande, vilande dormant
sovsal, sovstad dormitory
hasselmus dormouse
liten roddbåt dory
dos format dos-format
dos, dosis, sats dose
prick, pricka, punkt dot
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
vara barn på nytt dote
prickad dotted
dubbel, fördubbla double
dubbelkolla double-check
dubbelklicka double-click
lura double-cross
bedragare double-dealer
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
språngmarsch, hastig marsch double-quick
dubbelklicka doubleclick
fördubblar doubles
tvivla, betvivla, tvivel doubt
ifrågasatts doubted
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
otvivelaktigt doubtless
duktig, manhaftig doughty
duva dove
hopsinka dovetail
hoplänkad dovetailed
änkenåd dowager
sjaskig dowdy
änkas del i boet dower
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
nertrampad down-trodden
nedslagen downcast
skyfall, nedgång downfall
ladda ner download
nerladdat downloaded
hällregn, störtregn, skyfall downpour
förtrampad downtrodden
nedåt downward
nedåt downwardly
nedåt, nedanför downwards
hemgift, gåva dowry
tupplur, dvala, dåsa doze
enformig, tråkig drab
uttag, utkast, koncept draft
uttagningar drafts
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
drake dragon
slända, trollslända dragon-fly
dragon dragoon
dränera, avlopp, avdika drain
avrinna drain off
avleda vatten drain water
avlopp drainage
dränerat drained
avloppsledning drainpipe
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
drack, druckit drank
drapera, kläda drape
klädeshandlare draper
manufakturvaror drapery
drastisk drastic
drastiskt drastically
förbaskat drat
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
damspel draughts
dragig draughty
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
vindbrygga draw-bridge
trassera draw bills
lotta draw lots
nackdel, olägenhet drawback
vindbrygga drawbridge
trassat drawee
låda, byrålåda drawer
kalsonger drawers
ritbräde drawing-board
teckningslärare drawing-master
häftstift drawing-pin
salong, förmak drawing-room
ritningar drawings
släpigt uttal drawl
utställda, oavgjord drawn
ritar draws
rädsla, frukta, befara dread
ryslig, förskräcklig dreadful
förskräckligt dreadfully
slagskepp dreadnought
svärma för dream about
drömmar dreams
drömvärld dreamworld
muddra dredge
mudderverk, bottenskrapa dredger
bottensats dregs
grundlig blöta, genomdränka drench
dränkt, dränkte drenched
dränkande drenching
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
frack dress-coat
frisera dress a person`s hair
klädd dressed
garnering, sås, majonässås dressing
avklädningshytt dressing cubide
sömmerska dressmaker
droppa, dribbla dribble
torkad dried
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
exercera, drill, drilla, borra drill
dricka, supa, dryck drink
skåla med någon drink a person's health
dricka drinking
drinkar drinks
droppe, drypa drip
droppade dripped
droppande dripping
droppar drips
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
förjaga, fördriva drive away
dregla, dregel, dravel drivel
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
uppfart driveway
drivande driving
dromedar dromedary
drönare drone
dregla drool
dreglar drools
hänga ned, sloka droop
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
fälla ankaret drop the anchor
droppar droplets
släpper drops
avskräde, slagg dross
torka, torkperiod drought
drunkna, dränka drown
drunkna drowned (get)
slö, dåsig, sömnig drowsy
arbetsträl drudge
slavgöra, slit drudgery
apotekare druggist
kemikalieaffär drugstore
trumma drum
trunhinna drum-membrane
drinkare drunkard
dryckenskap, fylleri drunkennesa
torr, torka dry
tvåfaldig dual
dubba film, dubba till dub
tvivelaktig dubious
hertiginna duchess
hertiginna duchness
and, ducka, anka duck
ankdamm duck pond
andjakt duck shooting
byxor av segelduk ducks
andmat duckweed
odugling, blindgångare dud
sprätt, klädsnobb dude
avgifter dues
odugling, skräp duffer
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
hantel, idiot dumb-bell
göra mållös dumbfound
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
soptipp, dumpa dump
äppelmunk dumpling
dumpar dumps
björn, gråbrun, indrivare dun
gödsel, gödsla, dynga dung
fängelsehåla dungeon
kravbrev dunning letter
narra, lura dupe
duplisera, kopia duplicate
kopiera duplicating
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
stoft, damm dust
dammpåse dustbag
soptunna dustbin
dammtrasa, dammvippa duster
dammig dusty
holländsk Dutch
holländare dutchman
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
dvärg dwarf
vistas, bo dwell
bostad, boning dwelling
förminska dwindle
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
fördämning dyke
dynamisk dynamic
dynamiskt dynamically
dynamit dynamite
sprängd dynamited
dynamo dynamo
ätt, dynasti dynasty
elektroniska texter e-texts
varje, vardera, var, var och en each
varandra each other
begär, iver eagerness
örnar eagles
ax, öra ear
örsprång ear-ache
örhänge ear-drop
hörhåll ear-shot
arla early in the morning
reservera earmark
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
allvar, allvarlig earnest
avkastningsförmåga earning capacity
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
hörhåll earshot
jordbävning earth-quake
daggmask earth-worm
lergods, keramik, lerkärl earthenware
lerkärl earthenware vessel
världslig, jordisk earthly
jordbävning earthquake
färdig earthy
tvestjärt earwig
lätta, lätthet ease
enkel att använda ease-of-use
staffli easel
lättar på eases
enklast att använda easiest-to-use
med lätthet easily
östra, öster, ost East
som går åt öster eastbound
påsk Easter
åt öster, mot öster eastward
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
länstol, vilstol easy-chair
maklig, sorglös easy-going
lättanvänt easy-to-use
fåtölj easy chair
överskådlig easy to survey
äta, äta, förtära eat
matvaror eatables
ätit eaten
ätande eating
äter eats
takskägg, takfot eaves
takränna eaves-gutter
tjuvlyssnare eavesdropper
avta, ebb, ebb ebb
eg-anpassning ec-harmonization
eg-märkning ec-labelling
originell, original eccentric
salomos predikare ecclesiastes
kyrkliga ecclesiastical
genljud, eko, eka echo
ekar echoes
förmörka, månförmörkelse eclipse
miljömärkning eco-labelling
ekologiska ecological
miljöforskare ecologist
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
nationalekonomi economics
nationalekonom economist
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
extas ecstasy
virvel, virvla eddy
rand, egg, brädd, kant edge
kanterna edges
ätlig edible
påbud, förordning edict
byggnad edifice
uppbygga edify
redigera edit
redigerad edited
utgåva, upplaga edition
utgivare, redigerare, redaktör editor
redaktionschef editor-in-chief
redaktion editor`s
ledande artikel, ledare editorial
redaktion editorial staff
redigerare editors
redaktion editorship
redigerar edits
edomiterna edomites
elektronisk databehandling edp
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildad educated
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
utbildare educators
ål eel
ålkista eel hatch
spöklik, kuslig, rädd eery
utplåna efface
effekt, förmedla, verkan effect
påverkad effected
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
förvekligad effeminated
bubbla, skumma effervesce
utsliten, uttjänt effete
verksam efficacious
verkan, verksamhet efficacy
utflöde, spillvatten effluent
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
oförskämdhet effrontery
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
översvallande effusive
ägg egg
driva på eggon
äggplanta eggplant
äggen eggs
själviskhet, egoism egoism
utgång, utgående egress
egyptierna Egyptians
egyptologiska egyptology
åh eh
åttionde eighieth
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
arton, aderton eighteen
åttonde eighth
åttitalet eighties
åttio eighty
Irland, Irländska republiken Eire
heller, endera either
vare sig...eller, antingen... eller either...or
utropa ejaculate
tar ut eject
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förflyta elapse
spänslig, elastisk, resår elastic
resårband elastic spring
armbåge elbow
armbågar elbows
äldre, fläder elder
äldre, gammal elderly
äldre eldery
välja elect
vald elected
elektriska electic
val election
valbyrå election office
valfläsk election promises
valarbetare electioneer
väljare elector
valmanskår electorate
elektriska electric
armatur electric fittings
avrätta i elektriska stolen electrocute
elegans elegance
sirlig, elegant, stilfull elegant
grundämne, grunddrag element
elementär elementary
grundskola elementary school
elefant elephant
upphöja, lyfta elevate
upplyftande elevating
elva eleven
förmiddagskaffe elevenses
alf, troll, byting, älva elf
framkalla, framlocka elicit
kvalifikation eligibility
önskvärd, berättigad, valbar eligible
avlägsna eliminate
elittänkande elitism
älg elk
aln ell
alm elm
talarkonst, välläsning elocution
förlänga elongate
förlängning, utsträckning elonngation
vältalighet eloquence
annan else
annans else's
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
förklara, belysa, klargöra elucidate
gäcka, kringgå elude
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
utmärgla emaciate
emacsliknande emacs-like
sända med e-post emailing
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
förvekliga, kastrera emasculate
balsamera embalm
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
beslag embargo
inskeppa, gå ombord embark
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
genant embarrassing
förlägenhet, bryderi embarrassment
ambassader embassies
beskickning, ambassad embassy
inbädda embed
inbäddat embedded
försköna, pryda embellish
förskönande embellishment
försnilla, förskingra embezzle
förbittra embitter
kisellera emboss
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
brodera embroider
inveckla i strid, trassla till embroil
anlag embryo
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
smaragd emerald
dyka upp, framkomma emerge
nödlägen emergencies
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
akutsjukvård emergency treatment
utmärglad emiciated
emigrant emigrant
emigrera, utvandra emigrate
utvandring emigration
hög ställning, höjd eminence
framstående eminent
agent, sändebud emissary
strålning emission
ge ifrån sig, avge, utsända emit
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
känslobetonad emotional
känslor emotions
känslobetonad emotive
befallande emperious
kejsare emperor
kejserliga emperor's
poängteras emphasised
poängtera emphasize
beslutsam emphasized
poängterande emphasizing
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
imperium, rike, kejsardöme empire
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
arbetsgivare employer
arbetsgivarförening employers` association
personal employess
anställning, syssla employment
arbetsförmedling employment office
arbeten employments
handelscentrum, varuhus emporium
bemyndiga empower
kejsarinna empress
tömma, tom empty
emulera emulate
efterliknande, tävlan emulation
omvandlare emulator
möjliggöra enable
möjliggörande enabling
uppföra, stadga, påbjuda enact
emalj enamel
förälskad enamoured
enhällig enanimous
läger, lägerplats encampment
inlägga, inpacka encase
fodral encasement
tjusa, förtrolla enchant
chiffrera encipher
omringa encircle
bifoga, innesluta enclose
inhängd enclosure
chiffrera, koda encode
kodad encoded
avkodande encoding
omgiva encompass
da capo encore
träffa på, möter encounter
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
inkräkta encroach
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
belamra, besvära encumber
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slutresultat end-result
slut-användare end-user
sätta i fara endanger
ändskydd endcover
göra kär endear
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
ändelse, slutande ending
endivesallad endive
ändlös, oändlig endless
endossera, bekräfta endorse
donera, förläna endow
donerande endowed
gåvofond endowment
avslutar ends
förse, utrusta endue
uthållighet endurance
uthärda, utstå, tåla endure
lavemang enema
emalj enemal
fiende, ovän enemy
försvaga enervate
kraftlös enervated
försvaga enfeeble
omsluta enfold
upprätthålla enforce
tillämpning enforcement
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
koppla in engage
engagerad, upptagen engaged
förlovning, anställning engagement
näpen engaging
alstra engender
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
England England
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
uppsluka engorge
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
texta, massuppköp, textning, pränta engross
uppsluka engulf
förbättra, stegra enhance
avancerat enhanced
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
gåta enigma
gåtfull enigmatic
åtnjutande enjoement
ålägga enjoin
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
njutbara enjoyable
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
förstora, vidga enlarge
upplysa enlighten
ta värvning, värva enlist
liva upp enliven
fiendskap enmity
adla, förädla ennoble
ofantlig, enorm, jättelik enormous
tillräckligt enough
förfråga sig enquire
uppreta enrage
rasande enraged
göra fruktbar, berika enrich
inskriva, enrollera enroll
klänning, ensemble ensemble
fana, fanbärare ensign
fänrik ensign second liutenant
förslava enslave
bli följden, följa ensue
säkerställa ensure
säkerställer ensures
arvsföljd, medföra entail
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
inträda enter
ingå, inlåta sig på enter into
inknappade entered
börjar entering
företag, företagsamhet enterprise
vågstycke, företag enterprises
företagsam enterprising
öppnar enters
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
fängsla, förtrolla enthrall
upphöja på tronen enthrone
installerad enthroned
entusiasm, jubel enthusiasm
svärmare enthusiast
entusiastisk enthusiastic
locka entice